T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

GENELGE

2012/23

Tarih               : 25.06.2012

Konu               : 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası

 

1- Genel Açıklamalar

15.6.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42. maddesi ile 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 19. madde eklenmiştir.

Söz konusu geçici maddenin,

Birinci fıkrasında, “Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarına göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren Kanunun 19. maddesinde belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.”

İkinci fıkrasında, “Bu Kanunun 3. maddesinin dokuzuncu ve 14. maddesinin üçüncü fıkralarında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların bu maddelerin hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre çok zordurumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.”

Beşinci fıkrasında, “Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.”

Altıncı fıkrasında ise “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre bu Kanunun 168. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

6111 sayılı Kanuna ilave edilen bu hükümler çerçevesinde, kapsama giren borçları anılan Kanun uyarınca yeniden yapılandırılan borçlular ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılmış borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş borçlularca ve ünitelerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- 6111 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Borçları Yeniden Yapılandırılmış Borçlularla İlgili Yapılacak İşlemler

2.1- Kapsama giren borçlular

Yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesine ilişkin 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. madde hükümlerinden, borçlarını anılan Kanun kapsamında ödemek amacıyla 31.5.2011 tarihine kadar Kurumumuza başvurdukları halde, yeniden yapılandırma hakları anılan maddenin yürürlüğe girdiği 15.6.2012 ve öncesinde sona ermiş olan borçlular yararlanabileceklerdir.

Öte yandan, 2011/63 sayılı Genelgede, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarından dolayı her bir işyeri için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerimiz ile 4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/1 (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılardan, 1.10.2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca birinden yapılandırma başvurusunda bulunanların 31.10.2011 tarihine kadar işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, söz konusu borçların da yeniden yapılandırılmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Bu çerçevede, Kurumumuza birden fazla işyerinden kaynaklanan borçları olduğu halde 31.5.2011 tarihine kadar yalnızca bir işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunan, ancak daha sonra 2011/63 sayılı Genelgeye istinaden 31.10.2011 tarihine kadar diğer işyerlerinin borçlarının da yeniden yapılandırılması amacıyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat eden işverenlerin yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma haklarının 15.6.2012 tarihinden önce kaybedilmiş olması halinde, bu işyerlerinin borçları da 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. madde hükmü uyarınca tahsil edilebilecektir.

Dolayısıyla, geçici 19. madde hükümlerinden, 31.5.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlular ile 2011/63 sayılı Genelge gereğince 31.10.2011 tarihine kadar başvuruda bulunan işverenler yararlanabilecek olup, bunların dışındaki borçluların anılan madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yine, 31.5.2011 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulundukları halde, 6111 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı 15.6.2012 ve sonrasında sona eren borçluların da geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 1- Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca 18 eşit taksite bölünmüş olan (D) gerçek kişisinin 2011 yılına ilişkin taksitlerinin tamamını süresi içinde ödediği, buna karşın 2012 yılına ilişkin taksitlerinden ödeme vadesi 29.2.2012, 30.4.2012 ve 2.7.2012 tarihinde sona eren taksitlerini süresi içinde ödemediği varsayıldığında, bahse konu işverenin yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının geçici 19. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona ermiş olması nedeniyle, geçici 19. madde hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

2.2- Başvuru

6111 sayılı Kanununa ilave edilen geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların en geç 1.10.2012 tarihine kadar 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen ünitelerimize bir örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ancak, 4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı olanların 1.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen ünite yerine tahsis dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yine örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların tahsis dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi yerine farklı üniteye başvurmaları halinde dilekçeleri, tahsis dosyalarının bulunduğu üniteye bekletilmeden faks yoluyla intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla müracaat edilmesi mümkün bulunduğundan, e-Sigorta kanalıyla müracaat eden borçlular tarafından ayrıca dilekçe ile müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

2.3- Ödeme planlarının yeniden oluşturulması

Kapsama giren borçlularca yapılacak başvurular üzerine, 6111 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmış, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan ödeme planları yeniden aktif hale getirilerek ihya edilecektir.

Ödeme planlarının yeniden aktif hale getirilmesi sırasında daha önce başvuru formunda beyan edilen taksit sayısı esas alınacaktır. Bu çerçevede, ihya işlemleri sırasında peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları peşin olarak, taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları da tercih edilmiş taksit süresi esas alınarak hazırlanacaktır.

Örnek 2- (A) Limited Şirketinin 6111 sayılı Kanun kapsamına giren,

- Sigorta prim borçları için 18 taksit,

- İşsizlik sigortası prim borçları için 6 taksit,

- İdari para cezası ve damga vergisi borçları için peşin ödeme,

Talebinde bulunmuş olduğu, ancak herhangi bir ödeme yapmamış olması nedeniyle yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının sona erdiği, daha sonra geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin kapsama giren borçları için oluşturulacak ödeme planlarında yukarıda belirtilen taksit sayıları esas alınacaktır.

Ancak, 4/1 (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/1 (b) bendi kapsamında sigortalı olanların 1.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarını daha önce aylıktan kesme veya banka yoluyla taksitle ya da peşin ödeme talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın geçici 19. maddeye istinaden ödeme vadesi 15.6.2012 ve öncesinde sona eren tutarların,

- 31.10.2012 tarihine kadar aylıklardan kesilme yoluyla tahsil edilmesine imkan bulunması halinde, borcun aylıktan kesileceği dönem/dönemler,

- Aylığın, borcun tamamının anılan sürede tahsil edilmesine yetmemesi halinde ise banka yoluyla tahsil edilmek üzere, ödeme yapılacak ay,

esas alınarak ödeme planları yeniden hazırlanacaktır.

Söz konusu borçların aylıklardan kesilme yoluyla tahsil edilmesine imkan bulunması halinde örneği Ek-2‘de yer alan taahhütname, ödeme planı hazırlanmasına esas olmak üzere sigortalıların tahsis dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

2.4- Başvurulara istinaden yapılacak bilgilendirme

Bozulmuş olan yapılandırma anlaşmalarının ihya edilmesi hususunda e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurulara e-Sigorta kanalıyla; dilekçe ile yapılan başvurulara 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile bilgi verilecektir. 4/1(b) sigortalılarından ihya için ünitelere şahsen başvuru yapanlara bu kapsamda ödenmek üzere ödeme süresinin sonuna kadar her bir ay için hesaplanan tutarlar ilgililere talep esnasında bildirilecektir.

2.5-Yapılandırma işleminin bozulduğu tarihten sonra yapılan ödemelerin mahsubu

Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlulara ilişkin ödeme planları yeniden aktif hale getirildikten sonra, varsa bozma işleminin yapılmasının ardından bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık ödenen tutarlar bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlanılmak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilecektir.

Bu mahsup işlemleri sırasında ödeme vadesi geçen taksitlere, ödemenin yapıldığı tarihe kadar her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere % 1,40 oranında geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

Örnek 3- 6111 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için dokuz taksit talebinde bulunmuş olan bir işverenin ödeme planının;

 

Taksit No

Borç Aslı ve TEFE/ÜFE Taksit Tutarı (TL)

Taksitlendirme Farkı (TL)

Ödenecek Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

3.754,14

262,79

4.016,93

30.06.2011

2

3.754,14

262,79

4.016,93

02.09.2011 Ödenmiş

3

3.754,14

262,79

4.016,93

31.10.2011

4

3.754,14

262,79

4.016,93

02.01.2012

5

3.754,14

262,79

4.016,93

29.02.2012

6

3.754,14

262,79

4.016,93

30.04.2012

7

3.754,14

262,79

4.016,93

02.07.2012

8

3.754,14

262,79

4.016,93

31.08.2012

9

3.754,14

262,79

4.016,93

31.10.2012

Toplam

33.787,26

2.365,11

36.152,37

 

şeklinde olduğu ve yapılandırma işleminin bozulmasının ardından kapsama giren borçlara ilişkin olarak işveren tarafından cari usul ve esaslara göre 17.5.2012 tarihinde 10.000,00 TL ödeme yapıldığı varsayıldığında,

- Ödeme vadesi 30.6.2011 tarihinde sona eren 1. taksite;

1,40 X 11 ay = 15,40

4.016,93 X 15,40 / 100 = 618,61 TL,

4.016,93 + 618,61 = 4.635,54 TL,

- Ödeme vadesi 31.10.2011 tarihinde sona eren 3. taksite,

1,40 X 7 ay = 9,80

4.016,93 X 9,80 / 100 = 393,66 TL,

4.016,93 + 393,66 = 4.410,59 TL

- Ödeme vadesi 02.01.2012 tarihinde sona eren 4. taksite ise

4.635,54 + 4.410,59 = 9.046,13

10.000,00 – 9.046,13 = 953,87 TL aktarılacaktır.

Diğer taraftan, 15.6.2012 tarihinden sonra olmakla birlikte ihya başvurusunda bulunulan tarihten önce yapılan ödemeler de yine aylık taksitlere mahsup edilecektir.

2.6- Borçlularca yapılacak ödemeler

Kapsama giren borçları 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış ancak ödeme yükümlüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı sona ermiş olan borçlular, geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunmaları halinde, ödeme vadesi sona ermiş olan taksitlerini 31.10.2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Örnek 4- 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için 18 eşit taksit talebinde bulunmuş, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yapılandırma anlaşması 31.10.2011 tarihi itibariyle bozulmuş olan (A) sigortalısının geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmak amacıyla Kurumumuza başvuruda bulunduğu varsayıldığında, anılan sigortalının, ödeme vadesi 30.6.2011 ila 30.4.2012 tarihleri arasında sona ermiş taksitlerini 31.10.2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemesi mümkün bulunmaktadır.

4/b sigortalılarından geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunanlara 31.10.2012 tarihine kadar ödenmek üzere her bir ay için aylık 1.40 oranında geç ödeme zammı hesaplanarak verilen ödeme planlarına göre ilgili ay için hesaplanan borcun kısmi ödenmesi halinde takip eden aylar için hesaplanan tutardan kısmi ödenen miktar düşüldükten sonra kalanı üzerinden ödeme yapılacaktır.

Diğer taraftan, taksitle ödeme başvurusunda bulunup geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların aylık taksitlerinin yanı sıra bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari ay prim borçlarını da ödememiş olmaları halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarına ilişkin aylık taksitlerini geçici 19. madde ile getirilen ihya hükümleri uyarınca ödeyebilmeleri için ya kapsama giren cari ay borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 31.10.2012 tarihine kadar ödemeleri ya da çok zor durumda olduklarının tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Örnek 5- 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını 18 eşit taksitte ödemek amacıyla başvuruda bulunan (B) Anonim Şirketinin hem cari aylara ilişkin, hem de taksitlere ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği varsayıldığında, bahse konu işverenin aylık taksitlerini geçici 19. madde hükümleri doğrultusunda ödeyebilmesi için, 2011/Mayıs ayı sonrasındaki cari ay prim borçlarını ödemesi veya çok zor durum halini belgeleyerek rasyosunun 2,00 veya altında olduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Kapsama giren borçlularca, geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunulması halinde,

- Peşin ödeme başvurusunda bulunanlar yönünden, peşin ödemeye esas tutarın

- 6 taksit talebinde bulunanlar yönünden ödeme vadesi geçmiş taksitlerin

tamamının, en geç 31.10.2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde, anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Buna karşın, 9, 12, 18, 36 veya 42 taksit talebinde bulunmuş olan borçlular yönünden, bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlal olmayacak şekilde 31.10.2012 tarihine kadar ödeme yapılması ve ikiden fazla olmamak kaydıyla ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, yapılandırma hükümlerinden yararlanılmaya devam edilebilecektir.

Dolayısıyla, taksit ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti sırasında, ödeme vadesi 15.6.2012 tarihinden önce sona eren taksitlerin süresi dışında ödenmiş olması halinde, bu taksitler, ihlal edilen taksit olarak dikkate alınmayacaktır.

Örnek 6- Cari aylar yönünden prim borcu bulunmayan (A) Limited Şirketinin yeniden yapılandırılan borçlara ilişkin ödeme planının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

 

Taksit No

Aylık Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

1.000,00

30.06.2011 Ödenmiş

2

1.000,00

02.09.2011

3

1.000,00

31.10.2011

4

1.000,00

02.01.2012

5

1.000,00

29.02.2012

6

1.000,00

30.04.2012

7

1.000,00

02.07.2012

8

1.000,00

31.08.2012

9

1.000,00

31.10.2012

10

1.000,00

31.12.2012

11

1.000,00

28.02.2013

12

1.000,00

30.04.2013

Anılan işverenin;

- Ödeme vadesi 15.6.2012 tarihinden önce sona eren 2. 3. ve 4. taksitinden en az birini 31.10.2012 tarihine kadar ödememesi halinde,

- Ödeme vadesi 15.6.2012 tarihinden önce sona eren 2. 3. ve 4. taksitinden en az biri ile 5. ve 6. taksitini 31.10.2012 tarihine kadar ödemesine rağmen, ödeme vadesi 15.6.2012 tarihinden sonra sona eren 7. 8. ve 9. taksitini süresi içinde ödememesi halinde,

- Ödeme vadesi 15.6.2012 tarihinden önce sona eren 2. 3. ve 4. taksitinden en az biri ile 8. ve 9. taksitini 31.10.2012 tarihine kadar ödemesine rağmen, 5. 6. ve 7. taksitini ödememesi halinde,

1.11.2012 tarihi itibariyle yapılandırma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Örnek 7- (D) Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme planının;

Taksit No

Aylık Taksit Tutarı (TL)

Son Ödeme Tarihi

1

1.000,00

30.06.2011

2

1.000,00

02.09.2011

3

1.000,00

31.10.2011 Ödenmiş

4

1.000,00

02.01.2012

5

1.000,00

29.02.2012

6

1.000,00

30.04.2012

7

1.000,00

02.07.2012

8

1.000,00

31.08.2012

9

1.000,00

31.10.2012

şeklinde olduğu varsayıldığında, anılan işverenin 2011 yılından iki taksit ile 2012 yılından iki taksit hariç diğerlerini 31.10.2012 tarihine kadar ödediği varsayıldığında, ödenmeyen dört taksitin son taksit süresini izleyen ayın sonu olan 30.11.2012 tarihine kadar ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, ihya başvurusunda bulunan işverenlerin, hangi taksiti ödemek istediklerini, yukarıda belirtilen açıklamalar da dikkate alarak, ödeme sırasında tahsilatı yapan bankaya beyan etmeleri gerekmektedir.

3- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesine İstinaden Sigortalılık Süresi Durdurulanların Yeniden Yapılandırılmış Borçlarının İhyası ile İlgili İşlemleri

5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmüne istinaden yapılandırarak ihya talebinde bulananlardan, durdurulan sürelere ait olup yapılandırma kapsamında hesaplanan ihya borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19. madde kapsamında ihya borç tutarlarının bakiyesine ödeme süresinin sonundan itibaren geç ödeme zammı ile birlikte tamamını 31.10.2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli olacaktır.

4- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 24. ve Geçici 25. Maddeleri Kapsamındaki Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası

Bilindiği üzere, kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlulardan,

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanlarının,

- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanlarının,

yeniden yapılandırma anlaşmaları, 6111 sayılı Kanun uyarınca talepte bulunmaları halinde ihya edilmiş idi.

Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş olan bu borçluların ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini 6111 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden en geç ihya başvurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeleri halinde ilgili maddelerde öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.

Bu defa, 6111 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş borçluların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini başvuruda bulunulan tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödeyememiş olmaları halinde ise, bu tutarları 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. maddeye istinaden hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeleri mümkün hale getirilmiştir.

4.1- Başvuru

Kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. maddesine istinaden ikinci defa ihya edilebilmesi için,

- Oniki taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı dörtten fazla olmaması,

- Yirmi dört taksite kadar taksit talebinde bulunmuş olanların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayısı sekizden fazla olmaması,

-Yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası amacıyla 6111 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca 31.5.2011 tarihine kadar ihya başvurusunda bulunmuş olmaları,

gerekmektedir.

Durumları yukarıda belirtilen nitelikte olan borçluların en geç 1.10.2012 tarihine kadar 2011/29 sayılı Genelgede belirtilen ünitelerimize bir örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden oluşturulmuş yapılandırma anlaşmaları yeniden ihya edilecektir.

Buna karşın, 6111 sayılı Kanunun 15. maddesine istinaden 31.5.2011 tarihine kadar geçici 24. ve geçici 25. madde yapılandırma anlaşmalarının ihyası için başvuruda bulunmamış olan borçluların geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmadığı gibi, başvuruda bulunmuş olmakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit sayıları yukarıda belirtilen sayılardan fazla olan borçluların geçici 19. madde uyarınca ihya başvurusunda bulunmaları durumunda da ihya işlemlerinin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

4.2- İhya kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması ve ödeme süresi

İhya işlemlerinin yapılmasının ve ödenen paraların ilgili taksitlere mahsup edilmesinin ardından, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin, en geç 31.10.2012 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Yeniden yapılandırma anlaşmaları 6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesine istinaden ihya edilmiş olan borçlular, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak DİBS + 1 faizi ile birlikte ödeyeceklerdir.

4.3- İhya kapsamındaki alacakların tam olarak ödenmemesi halinde yapılacak mahsup işlemi

5510 sayılı Kanunun geçici 24 veya geçici 25. madde kapsamına girip, 6111 sayılı Kanunda öngörülen ihya kapsamına giren borçların tamamının en geç 31.10.2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde ihya öncesi duruma dönülerek, ödenen taksit tutarları ilgili mevzuat hükümlerine göre mahsup edilecektir.

Mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından bakiye alacaklar için, 6183 sayılı Kanun uyarınca icra takibine geçilecektir.

5- Geçici 19. madde kapsamına giren alacakların cari usul ve esaslara göre tahsil edilmiş olması halinde yapılacak işlemler

6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulundukları halde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma hakları sona ermiş olan borçluların, kapsama giren borçlarını geçici 19. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce cari usul ve esaslara göre tamamını ödemiş olmaları ve 1.10.2012 tarihine kadar ihya başvurusunda bulunmaları halinde, ödeme planları yeniden aktif hale getirilerek ödemiş oldukları tutarlar aylık taksitlere veya peşin ödemeye esas tutara mal edilecek ve fazladan ödenen tutarlar Kurumumuza başkaca borçlarının bulunmaması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 89. maddesine istinaden ilgililere iade edilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddelerine istinaden yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan ve yapılandırma anlaşmaları 6111 sayılı Kanun uyarınca ihya edilen, ancak ihya edilen taksitlerini süresi içinde ve tam olarak ödememeleri nedeniyle yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçluların, anılan maddeler kapsamına giren borçlarını geçici 19. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemiş olmaları ve 1.10.2012 tarihine kadar ihya başvuruda bulunmaları halinde, fazladan ödemiş oldukları tutarlar da Kurumumuza başkaca borçlarının bulunmaması kaydıyla yine yukarıda açıklandığı üzere ilgililere iade edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 89. maddenin üçüncü fıkrasına göre, fazladan tahsil edilmiş tutarların ilgililere iade edilebilmesi için ihya başvurusunun yanı sıra fazladan ödenmiş tutarların iadesi hususunda ayrıca yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılacak

başvurular üzerine ödeme planlarının yeniden aktif hale getirilmesinin ardından, geçici 19. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce cari usul ve esaslara göre yapılan ödemeler, aylık taksitlere veya peşin ödemeye esas tutara mal edilecek, artan kısım ise başkaca borcunun bulunmaması halinde 89. madde hükümlerine göre ilgililere iade edilecektir.

Örnek 8- 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları 18 eşit taksit üzerinden yeniden yapılandırılmış olan (A) sigortalısının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle anılan Kanunda öngörülen yapılandırma hakkının 1.11.2011 tarihi itibariyle bozulduğu ve bahse konu sigortalının anılan Kanun kapsamına giren borçlarının tamamını 24.2.2012 tarihinde cari usul ve esaslara göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödediği, daha sonra geçici 19. maddeye istinaden hem ihya, hem de iade başvurusunda bulunduğu varsayıldığında, ilgili Ünitece;

- Ödeme planı yeniden aktif hale getirilecek,

- 24.2.2012 tarihinde ödenen paralar aylık taksitlere mahsup edilecek,

- Sigortalının Kurumumuza başkaca borcunun bulunup bulunmadığı araştırılacak,

- Yapılandırma kapsamına giren borçlarının bulunduğunun anlaşılması halinde fazladan ödenen paralar bu borçlara mahsup edilecek, aksi halde yasal faizi ile birlikte sigortalıya iade edilecektir.

Fazladan ödenen tutarların, ilgililerin Kurumumuza başkaca borçlarının bulunmaması nedeniyle iade edilmesi gerektiği durumlarda, ödenecek faiz

Ana Para Tutarı * Faiz Oranı * Süre (ay sayısı) / 1.200

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Örnek 9- 8 nolu örnekteki sigortalının 24.2.2012 tarihinde ödemiş olduğu paraların 6111 sayılı Kanuna göre oluşturulmuş ödeme planındaki aylık taksitlere mahsup edilmesinin ardından, 1.500,00 TL tutarında bir fazla ödemenin ortaya çıktığı ve iade işleminin 17.8.2012 tarihinde yapılacağı varsayıldığında, 1.3.2012 ila 31.7.2012 tarihleri arasında 5 aylık sürenin geçmiş olduğu dikkate alınarak sigortalıya;

1.500,00 * 9 * 5 / 1.200 = 56,25

1.500,00 + 56,25 = 1.556,25 TL iade edilecektir.

6- Yapılandırma Hükümlerinden Yararlanma Hakkı Sona Erdikten Sonra 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesi Gereği Tecil ve Taksitlendirilmiş Olan Borçlar

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırmanın ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması üzerine Kuruma olan borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olan borçlularca 6111 sayılı Kanunun geçici 19. madde hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulması halinde bir örneği Ek-3’de yer alan taahhütnamenin ilgili ünitemize verilmesi suretiyle söz konusu tecil ve taksitlendirmenin bozma işlemi yapılmadan iptal edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu taahhütnamenin verilmesini müteakip 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş borçlarının bir kısmının yapılandırılma kapsamındaki dönemlere, bir kısmının yapılandırma kapsamı dışındaki dönemlere ilişkin olup olmadığına bakılmaksızın taksit tahsilatlarının çıkılarak 6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi hükümlerine göre, “2.5-Yapılandırma işleminin bozulduğu tarihten sonra yapılan ödemelerin mahsubu” bölümünde açıklandığı üzere peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise peşin ödemeye esas tutara, taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise en eski taksitten başlamak üzere taksitlere mahsubu yapılacaktır.

Ayrıca, borçlularca 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen borçlar için 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme müracaatında bulunulması halinde bu borçların da tecil ve taksitlendirmesi yapılabilecektir.

7- Yapılandırması Bozulan Borçlular Hakkında Yürütülen İcra Takip Haciz ve Satış İşlemleri

6111 sayılı Kanuna göre yapılandırmanın bozulması nedeniyle haklarında cebri takip işlemlerine devam edilen borçlulardan Kanunun geçici 19. madde hükümlerinden yararlandırılacak olanları hakkında yürütülecek takip işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

7.1- Borçlunun hak ve alacaklarına konulan hacizlere yönelik işlemler

- Peşin ödemenin tercih edilmiş olması halinde: 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırmasının bozulması sonucunda borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine göre konulan hacizler, yapılandırılan borcun tamamının geçici 19. madde hükümlerine göre ödenmesi ve hacze konu başkaca bir borcun bulunmaması kaydıyla kaldırılacaktır. Üçüncü kişilerde haczedilerek bloke edilen bir paranın bulunması halinde söz konusu hacizli tutar geçici 19. madde hükümlerine göre borca mahsup edilecektir.

-Taksitle ödemenin tercih edilmiş olması halinde: 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırmasının bozulması sonucunda borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine göre konulan hacizler, geçici 19. maddenin yürürlük tarihinden önce ödeme vadesi geçmiş taksitlerin bu madde kapsamında ödenmesi ( bir takvim yılında ikiden fazla ödenmeyen taksit olmaması kaydı ile ) halinde kaldırılacaktır.

Üçüncü kişilerde haczedilerek, bloke edilen bir paranın bulunması halinde söz konusu para geçici 19. madde hükümlerine göre ödenmeyen en eski taksitten başlanılarak mahsup edilecektir.

Yapılandırma harici borcun bulunması halinde ise cari usullere göre işlem yapılacaktır.

7.2- Teminat değişikliği ile menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerinin kaldırılmasına yönelik işlemler

6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinden yararlanan borçluların taşınır ve taşınmaz malları üzerindeki hacizlerin kaldırılması ya da araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması yönündeki talepler, ödeme vadesi geçmiş tüm taksitlerin ödenmesini müteakip 2011/29 sayılı Genelgenin “5.15- Taşınır / Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılması” bölümündeki hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, geçici 19. madde kapsamında başvurulan borçlardan dolayı yapılandırma bozulmadığı sürece bu borçlar için cebri takip işlemleri yapılmayacaktır.

8- Diğer Hususlar

6111 sayılı Kanunun geçici 19. madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı sona erdiği tarihten sonraki sürelerde kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ek 1- 6111 yapılandırma ihya başvuru formu

Ek 2- 6322 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken tutarların aylıklardan kesilmesine ilişkin taahhütname

Ek 3- 6183/48. madde tecil ve taksitlendirmenin iptaline ilişkin taahhütname


 

Ek-1

6111 SAYILI YASA KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN

6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHYASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

Adı Soyadı/Unvanı

 

Bağ-Kur No

 

Kamu İdaresi

 

Vergi Kimlik No

 

Kurum Yetkilisi

Adı, Soyadı, Unvanı

 

Telefon No

 

Cep Telefonu No

 

T.C. Kimlik No

 

E-Posta Adresi

 

SSK Sicil No

 

Faks No

 

 

M

İŞKOLU KODU

ÜNİTE KODU

İŞYERİ SIRA NO

İL KODU

İLÇE KODU

KONT. NO

ARACI KODU

YENİ

ESKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE  KODU*

SAYMANLIK VE KURUM NUMARASI

İL KODU

İLÇE KODU

KONT. NO

ESKİ

YENİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kamu Kuruluşları Tarafından Doldurulacaktır

Adres:

 

 

6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış/ihya edilmiş olup yapılandırması/ihyası bozulan borçlarımdan, 6322 sayılı Kanun hükümleri kapsamında aşağıda işaretlediğim borçlarımın ihyasını talep ediyorum.

 

…/…/2012

İMZA

 

5510 S.K. 4 . maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işveren için:

􀀀    6111 Yapılandırma

􀀀    5510-Geçici 24/Geçici 25 borcu

5510 S.K. 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar için:

􀀀    5510 S.K. geçici 24. / geçici 25. maddeleri kapsamında bulunan borçlar

􀀀    5510 S.K. geçici 17. maddesi kapsamında bulunan sürelerin ihyası

􀀀    Prim borcu

5510 S.K. 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine tabi sigortalı çalıştıran işyerleri için;

􀀀    Sigorta primi ile emekli keseneği ve kurum karşılığı borçları

􀀀    İdari para cezası borçları

􀀀    İtibari hizmet süresi zammı ve FHZ borçları

5510 S.K. 4/1 (b) SGDP borçları için,

􀀀    5510 S.K. 4/1 (a) ve 4/1 (c) kapsamında olup sigortalı tarafından ödenen 1.10.2008 tarihinden önceki SGDP borçları

􀀀   5510 S.K. 4/1 (a) ve 4/1 (c) kapsamında olup sigortalı tarafından ödenen 1.10.2008 tarihinden sonraki SGDP borçları

􀀀   5510 S.K. 4/1 (b) bendi kapsamındaki emeklilerin SGDP borçları

Diğer borçlar için,

􀀀    2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki prim borçları

􀀀   İsteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi olan sigortalıların borçları

􀀀   Sosyal güvenlik kurumunun mülkiyetindeki taşınmazların kira borçları

􀀀   İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmekle yükümlü bulunulan borçlar

􀀀    5510 sayılı kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında emekli ve hak sahiplerine fazla veya yersiz ödenen gelir, aylık ve maaş borçlar

Ek:2

 

Konu: 4/1 (a) kapsamında Yaşlılık veya Malullük Aylığı Almakta İken 4/1 (b) Kapsamındaki Sigortalılığından Kaynaklanan 1/10/2008 sonrası Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçlarından Yapılandırması Bozulanların, 6322 Sayılı Kanuna Göre Ödemesi Gereken Tutarların Aylıklardan Kesilmesi.

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

TAAHHÜTNAME

 

Kurumunuza olan 01.10.2008 sonrasına ait sosyal güvenlik destek primi borçlarımı 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış, ancak, ödeme koşullarını yerine getiremediğimden yapılandırmam bozulmuştur.

6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi ile yapılandırması bozulan borçların ödenmesi mümkün hale geldiğinden, 15.06.2012 tarihine kadar ödemediğim borçlarımın aşağıda belirttiğim dönem/dönemlerde aylıklarımdan kesilmek suretiyle tamamının tahsil edilmesine muvafakat eder, bu konuda ileride itirazda bulunmayacağımı ve ihtilaf yaratmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

 

…… / … / ….

İ m z a

 

 

 

ÖDEME DÖNEMİ

Metin Kutusu:  

 

Temmuz/2012      

Metin Kutusu:  

 

Ağustos/2012

Metin Kutusu:  

 

Eylül/2012

Metin Kutusu:  

 

Ekim/2012

 

 

 

BORÇLUNUN

Adı soyadı                         :

T.C. Kimlik No                  :

Tahsis No                          :

Bağ-No/Sigorta No            :

Telefon                             :

Adres                                :


 

Ek:3

Konu: Yapılandırmanın Bozulmasından Sonra 6183 Sayılı Kanuna Göre Tecil ve Taksitlendirilen Borçların Tecil ve Taksitlendirilme İşleminin İptali

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

TAAHHÜTNAME

 

Kurumunuza olan borçlarımı 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırmış ancak yapılandırma şartlarını yerine getiremediğimden yapılandırmam bozulmuştur. Bu defa söz konusu borçlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiştir.

Ancak, 6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesine göre yapılandırması bozulan borçların ödenmesi mümkün hale geldiğinden, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi hükümlerine göre devam eden tecil ve taksitlendirmenin iptal edilerek, 48. madde kapsamında yapılan tahsilatların 6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesine göre yapılandırılan borçlara mahsup edilmesini muvafakat eder, bu konuda ileride itirazda bulunmayacağımı ve ihtilaf yaratmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

 

…… / … / 2012

İ m z a

 

 

BORÇLUNUN/BORÇLU VEKİLİNİN

Adı soyadı/Unvanı                           :

İşyeri Sicil No                                 :

Bağ-No/Sigorta No                         :

Taksitlendirme Tarihi                      :

İcra Takip Dosya No                      :

Ödenen Taksit Sayısı                      :

Telefon                                          :

Adres                                            :

E-mail adresi                                  :