T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2012/30

Tarih          : 22.08.2012

Konu          : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

 

 

1- Genel Açıklamalar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2. maddesi, 15.6.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. maddesi ile,

“Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, 81. maddede sayılan ve 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bakanlar Kurulu ayrıca Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutarın uygulama süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

Primlerin Ekonomi Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerce, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca karşılanmayan tutarın yasal süresi içinde ödenmiş olması şarttır.

Bu madde hükümleri, 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim tutarları işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde işverenden yararlanılan teşvik tutarı gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, işyerinde sigortalının fiilen çalışmadığı halde bildirildiğinin tespit edilmesi halinde işveren hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar alınmıştır.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 20.6.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde açıklanmış olup, söz konusu Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde destek kapsamına giren işverenler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.

2- Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren İşletmeler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın,

- 12. maddesinin birinci fıkrasına istinaden büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğinden,

- 13. maddesinin birinci fıkrasına istinaden 6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğine ilave olarak ayrıca sigorta primi (işçi hissesi) desteğinden,

yararlanabileceklerdir.

Bu çerçevede, aynı veya farklı illerde kurulu birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, teşvik belgesi hangi işyerinden dolayı alınmış ise bahse konu destekten de ilgili işyerinden dolayı yararlanılabilecek, teşvik belgesi alınmamış işyerlerinden dolayı söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Ancak bahse konu işletme sahiplerinin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş teşvik belgelerinin 1.1.2012 tarihinden sonra almış olmaları, teşvik belgesi üzerinde ”sigorta primi işveren hissesi desteği” veya “sigorta primi desteği”nin destek unsurları arasında yer alması ve aynı zamanda bu belgelerin yine Ekonomi Bakanlığınca tamamlama vizesinin de yapılmış olması gerekmektedir.

Teşvik belgesinin 1.1.2012 tarihinden önce alınmış olması durumunda ise tamamlama vizesi 1.1.2012 tarihinden sonra yapılmış olsa dahi, sigorta prim desteğinden 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda değil, 2009/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen gemi inşa yatırımlarından dolayı da söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak gemi yatırımlarından dolayı bahse konu destekten yararlanılması sırasında, teşvik belgesinin alınmış olması yeterli olup, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır.

3- Sigorta Prim Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğin 14. maddesinin;

- Üçüncü fıkrasında, “Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, tamamlama vizesi tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde kayıtlı azami destek oranının aşılmaması kaydıyla belgede belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.”

- Dokuzuncu fıkrasında ise, “Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, bahse konu destekten,

-Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırımlardan dolayı, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından,

-Gemi yatırımlarından dolayı, Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından

başlanılarak yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, 2012/1 sayılı Tebliğin geçici 1. maddesinde yer alan, “Bu Tebliğin hükümleri, Kararın lehe gelen hükümleri açısından 1.1.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.” hükmüne istinaden, gemi inşa yatırımları dolayısıyla düzenlenen teşvik belgelerinin 1.1.2012 tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, teşvik belgesi üzerinde söz konusu desteğin yer alması kaydıyla bahse konu destekten geriye yönelik olarak da yararlanılması mümkün olacaktır.

4- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Sigortalılar

Anılan Tebliğin 14. maddesinin birinci fıkrasında, Sigorta primi işveren hissesi desteği, komple yeni yatırımlarda belge kapsamında gerçekleştirilen yatırımla sağlanan istihdam, diğer yatırım cinslerinde ise mevcuda ilave edilen istihdam için uygulanır. Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinslerinde, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulanmaz.” denilmektedir.

Buna göre anılan Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden;

a) Komple yeni yatırımlar teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

b) Diğer yatırım cinslerinde ise mevcut sigortalılara ilave olarak işe alınan

sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, komple yeni yatırımlarda bahse konu destekten, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ve teşvik belgesinde gösterilen ilave sigortalı sayısı kadar sigortalıdan dolayı; diğer yatırım cinslerinde (modernizasyon, tevsi, ürün çeşitlendirmesi yatırımlarında) ise Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen mevcut sigortalı sayısının üzerinde sigortalı çalıştırmak kaydıyla yine Ekonomi Bakanlığınca tespit edilecek sayıdaki ilave sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 1- Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış (B) Anonim şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

 

Mevcut İstihdam (Kişi)

 

İlave İstihdam (Kişi)

Komple yeni yatırım

 

0

 

22

 

şeklinde olduğu varsayıldığında, komple yeni yatırımlar dolayısıyla bahse konu destekten yararlanılması sırasında mevcut sigortalı şartı aranılmadığından, anılan işveren, sigorta prim desteğinden çalıştıracağı 22 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işveren tarafından teşvikten yararlanma süresi içindeki

- 2012/Temmuz ayında 16 sigortalı,

- 2012/Ağustos ayında 27 sigortalı

istihdam edildiği varsayıldığında 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden,

- 2012 Temmuz ayında çalıştırdığı 16 sigortalının tamamından dolayı

- 2012/Ağustos ayında ise 22 sigortalıdan dolayı

yararlanılabilecektir.

Örnek 3- Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış (D) Limited Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

 

Mevcut İstihdam (Kişi)

 

İlave İstihdam (Kişi)

Tevsi

 

27

 

40

 

şeklinde olduğu varsayıldığında, sigorta prim desteğinden 27 sigortalıya ilave olarak işe alınacak azami 40 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.

Örnek 4- 3 nolu örnekteki işveren tarafından teşvikten yararlanma süresi içindeki

- 2012/Temmuz ayında 25 sigortalı

- 2012/Ağustos ayında 63 sigortalı

- 2012/Eylül ayında 80 sigortalı

istihdam edildiği varsayıldığında, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden,

- 2012/ Temmuz ayında yararlanılması mümkün olamayacaktır.

- 2012/Ağustos ayında mevcut 27 sigortalıya ilave olarak istihdam edilen (63 – 27 =) 36 sigortalıdan dolayı,

- 2012/Eylül ayında istihdam edilen sigortalı sayısının mevcut + ilave sigortalı sayısının üzerinde olması nedeniyle ilave sigortalı sayısı olan 40 sigortalıdan dolayı

yararlanılabilecektir.

Bu bağlamda, bahse konu destekten yararlanabilecek işyerleri ile ilgili olarak;

- Firma Adı,

- Teşvik Belgesinin Tarih Sayısı,

- Teşvik Belgesi Müracaat Tarihi,

- Yatırım Yeri ve Adresi,

- SGK İşyeri Sicil Numarası,

- Yatırımın Cinsi,

- Mevcut İstihdam (Kişi),

- İlave İstihdam (Kişi),

- Yatırımcının Vergi Dairesi ve No’su,

- Destek Süresi,

- Azami Prim Tutarı,

- İlgili Kararname Tarih/No

bilgileri Ekonomi Bakanlığınca, elektronik ortamda ve ayrıca yazı ile İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza bildirilecektir.

Diğer taraftan, anılan Tebliğin 14. maddesinin dokuzuncu fıkrasına istinaden, teşvik belgeli gemi, yat, yüzer tesis ve deniz araçlarında çalıştırılan sigortalılardan dolayı bahse konu tebliğde öngörülen destekten, komple yeni yatırımlarda olduğu gibi Ekonomi Bakanlığınca bildirilen sayı kadar sigortalıdan dolayı yararlanılması mümkün olup, aşan kısmından dolayı yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

5- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Azami Süre ve Prim Tutarı

2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan süre, gemi yatırımları hariç olmak üzere yatırıma başlama tarihine ve yatırımın yapıldığı bölgeye göre farklılık göstermekte olup, bölgelerin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

 

 

Sivas

 

 

Söz konusu destekten yararlanılabilecek süreler,

-  Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda,

Bölgeler

31.12.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

1.1.2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl

- Stratejik yatırımlarda ise 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl

olarak uygulanmaktadır. Yatırıma başlama tarihi, belge tarihi olmayıp Ekonomi Bakanlığı tarafından ayrıca tespit edilmektedir.

Örnek 5- Balıkesir ilinde kurulu bulunan (A) Limited Şirketine ait fabrikada modernizasyon yatırımına,

- 17.10.2012 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Balıkesir ilimizin 3. bölgede yer alması ve yatırıma 31.12.2013 tarihinden önce başlanılmış olması nedeniyle söz konusu destekten en fazla 5 yıl süreyle,

- 23.5.2014 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Balıkesir ilimizin 3. bölgede yer alması ve yatırıma 1.1.2014 tarihinden sonra başlanılmış olması nedeniyle söz konusu destekten en fazla 3 yıl süreyle

yararlanılabilecektir.

Buna karşın 1. ve 2. bölgelerde kurulu bulunan işyerleri için söz konusu destekten yararlanılabilmesi için yatırıma her halükarda 31.12.2013 tarihinden önceki bir tarihte başlanılmış olması gerekmektedir. Aksi halde 1.1.2014 tarihinden sonra bu bölgelerde başlanılan yatırımlardan dolayı anılan tebliğde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 6- Eskişehir ilinde kurulu bulunan (D) Anonim Şirketine ait fabrikada tevsi yatırımına

- 14.9.2013 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Eskişehir ilimizin 1. bölgede yer alması ve yatırıma 31.12.2013 tarihinden önce başlanılmış olması nedeniyle söz konusu destekten en fazla 2 yıl süreyle yararlanılabilecektir.

- 23.5.2014 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, 1. ve 2. bölgede yer alan illerde 1.1.2004 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar dolayısıyla destekten yararlanılması mümkün bulunmadığından, anılan işverenin sigorta prim desteğinden yararlanması mümkün olamayacaktır.

Örnek 7- Amasya ilinde kurulu bulunan (B) Limited Şirketine ait işyerindeki stratejik yatırıma

- 25.10.2013 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, Amasya ilimizin 4. bölgede yer alması ve yatırıma 31.12.2013 tarihinden önce başlanılmış olması dikkate alınmaksızın yatırımın stratejik yatırım olması nedeniyle söz konusu destekten en fazla 7 yıl süreyle,

- 16.8.2015 tarihinde başlanıldığı varsayıldığında, aynı şekilde yatırımın stratejik yatırım olması nedeniyle söz konusu destekten en fazla 7 yıl süreyle

yararlanılabilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, yararlanılacak olan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir.

(2012/37 sayılı Genelge ile değiştirilen tablo; Y: 26.11.2012)([1])

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

3

2

15

5

3

20

8

4

25

10

5

35

11

6

50

15

(212/37 sayılı Genelge ile değiştirilen paragraf; Y: 26.11.2012) Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemeyecektir.([2])

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerinde yatırımların bölgesel veya büyük ölçekli olup olmadığına, ayrıca söz konusu destek kapsamında yararlanılabilecek azami prim tutarına da yer verileceğinden, kapsama giren işverenlerce söz konusu destekten yararlanılması sırasında, hem destekten yararlanma süresine, hem de azami prim tutarının aşılıp aşılmadığına dikkat edilmesi icap etmektedir.

Ancak, 6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, Ekonomi bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiği tarihi takip eden ay başından itibaren, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip, yukarıdaki oranlara tabi olmaksızın on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilecektir.

Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında ise söz konusu destekten yararlanma süresi, inşa edilen her bir gemi için ayrı ayrı olmak üzere teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren, 18 ayı aşamayacaktır. Ancak, geminin inşasının 18 aydan önce tamamlanması halinde tamamlama tarihinde, Ekonomi Bakanlığının yazısına istinaden destekten yararlandırılmaya son verilecektir.

Örnek 8- Gemi yatırımı dolayısıyla (A) Limited Şirketi adına düzenlenen teşvik belgesinin 27.7.2012 tarihinde düzenlendiği ve aynı tarihte bildirildiği varsayıldığında, söz konusu geminin inşasında çalıştırılacak sigortalılardan dolayı, bahse konu destekten en fazla 1.8.2012 ile 31.1.2014 tarihleri arasında yararlanılabilecektir.

Gemi yatırımları dolayısıyla, bahse konu destekten yararlanılıp yararlanılamayacağının belirlenmesi sırasında, gemi yatırımının hangi bölgede yapıldığına bakılmadığından, 1.1.2014 tarihinden sonra başlanılan ve 1. ve 2. bölgelerde yapılan gemi yatırımlarından dolayı da söz konusu destekten yararlanılması mümkün olacaktır. Yine gemi yatırımlarından dolayı yararlanılabilecek destek tutarının, azami prim tutarını aşamayacağı gibi bir düzenleme yapılmadığından, kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilecek azami prim tutarının hesaplanmasına da gerek bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, her bir gemi için bahse konu destekten 18 aydan fazla yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, teşvikten yararlanılacak her bir gemi için, teşvik belgesinde kayıtlı işveren adına, teşvik belgesinde yer alan işyeri sicil numarasında Kurumumuz tescil kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak geçici mahiyette ve ihale kodu 0: (Diğer) olarak ayrıca bir işyeri dosyası tescil edilecektir.

Yapılacak olan bu tescil işlemi, Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak olan desteğin süresini kontrol etmek amacıyla yapılacağından, teşvik kapsamına giren gemi yatırımları dolayısıyla işverenlerce düzenlenecek olan işyeri bildirgelerinin yasal süresi dışında Kuruma verilmesi halinde, tescil edilecek olan geminin 5510 sayılı Kanunun 11. maddesinde tarifi yapılan bir işyeri olmaması nedeniyle, işveren aleyhine idari para cezası uygulanmayacaktır.

6- Sigorta Prim Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer Şartlar

6.1- Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi

Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için,

- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,

- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6. bölgede kurulu bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı

kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırım yapmış olan işyerlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza intikal ettirilen bilgiler, anılan Başkanlığımızca Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve anılan Genel Müdürlüğümüzce de söz konusu bilgiler Kurumumuz veri tabanına kaydedilecektir.

Bu bağlamda, söz konusu bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde, kapsama giren işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek gönderilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla kapsama giren işverenlerce, bahse konu destekten yararlanmak amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezlerimize müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Buna karşın, gemi yatırımları için ayrıca işyeri dosyasının tescili gerektiğinden, bu bilgilerin İşverenler Prim Daire Başkanlığımızca ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne intikal ettirilmesinin ardından, ilgili il müdürlüğü personeli tarafından sisteme kaydedilmesi icap etmektedir.

Diğer taraftan, Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza intikal ettirilen bilgiler, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecek ve ilgili il müdürlüğümüzce/merkezimizce de söz konusu destekten yararlanılabilecek sigortalılara ilişkin yukarıda yer alan bilgiler işverenlere resmi bir yazı ile bildirilecektir.

6.2- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması/ yeniden yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olması

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6. maddesinde, 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarına kadar olan borçların destek ve teşviklerin verilmesi sırasında dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamına giren işyerlerinden dolayı, anılan Tebliğde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için, işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması veya fazla olmakla birlikte söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor (bozulma şartlarının oluşmamış) olması gerekmektedir.

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borçlarına; işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarına bakılmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi sırasında, sistem tarafından yalnızca teşvik belgesinin alındığı, başka bir ifade ile aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği işyerlerinden kaynaklanan borçların olup olmadığı (bir önceki aya ilişkin borçlar hariç) sorgulanabilmektedir.

Bu nedenle, teşvik belgesinin düzenlendiği işyerinden dolayı Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı halde, kendi adına tescil edilmiş diğer işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile işverenin gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1-b kapsamında) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarının toplamı (gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte) 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarını aşan işverenlerce, bahse konu destekten yararlanılamayacağından, aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza gönderilmesi sırasında 16322/26322 sayılı kanun numarasının seçilmemesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgelerini 16322/26322 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderen işverenlerin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığının her ay düzenli bir şekilde kontrol edilmesi icap etmektedir. Bu nedenle, bahse konu işverenlerin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının kontrol edilebilmesi için e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması icap etmektedir.

Dolayısıyla, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanan işverenlerin, e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, 16322/26322 nolu kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödenmesi gereken süresinin son gününde, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun olup olmadığı, ilgili dosya memuru tarafından, her ay düzenli olarak sorgulanacaktır.

Söz konusu sorgulama işlemi, İşyeri Tescil Servislerince 16.4.2009 tarihli ve 2009/62 sayılı Genelgede belirtilen çerçevede ilgili dosya memuruna gerekli yetki tanımlamasının yapılmasının ardından, www.sgk.gov.tr adresinden ”İşveren”, “Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması” seçenekleri girilmek suretiyle ulaşılan ekran vasıtasıyla yapılacaktır.

Bu bağlamda, anılan destek kapsamına giren işyeri işverenlerinin daha önce e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulmamış olması halinde, söz konusu işverenler tarafından aktivasyon başvurusunda bulunulması gerekecektir. Bu durumda olan işverenlere, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince, söz konusu destekten ne şekilde yararlanılabileceğine ilişkin bilgilerin gönderilmesi sırasında, e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulması gerektiği hususu da bildirilecektir.

6.3- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması

2012/1 sayılı tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor (bozulma şartlarının oluşmamış) olması gerekmektedir.

İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının olup olmadığı hususunun elektronik ortamda sorgulanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile müştereken yapılan çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bahse konu destekten yararlanan işverenlerin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş borcunun olup olmadığı hususu Sigorta Primleri Servisince her ay ilgili vergi dairesinden resmi bir yazı ile sorulmak suretiyle tespit edilecektir.

6.4- Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Anılan tebliğde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için gerek 16322/26322 sayılı kanun numarası, gerek diğer teşvik kanunları, gerekse kanun numarası seçilmeksizin Kuruma yasal süresi içinde verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, Devlet tarafından (Hazinece/ Türkiye İş Kurumunca/ Maliye Bakanlığınca/ Kültür ve Turizm Bakanlığınca) karşılanmayan kısmının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek-2. maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte, işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Ekonomi Bakanlığından Kurumumuza yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammının işverenden tahsil edilmesine ilişkin uygulama da 15.6.2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Dolayısıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten, gerekse 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten, yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Bu durumda, destek kapsamına giren sigortalılar için 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde kuruma verilmiş olsa dahi, tahakkuk eden primlerin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikten işverenden tahsil edilecektir.

7- 2012/1 Sayılı Tebliğ Kapsamında Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Sigorta Prim Desteğinin Hesaplanması

Kapsama giren sigortalıların prime tabi tutulacak kazançlarının, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kısmına isabet eden sigorta priminin işyerinin;

- 1, 2, 3, 4, veya 5. bölgede kurulu olması halinde, işveren hissesi prim tutarının,

- 6. bölgede kurulu olması halinde, sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının,

- Gemi yatırımı olması halinde ise işyerinin hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi prim tutarının,

tamamı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, bahse konu Tebliğ kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacaktır.

Bu durumda, bahse konu Tebliğde öngörülen destekten yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında indirimden yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülecektir.

Örnek 9- Modernizasyon yatırımına ilişkin teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış olan (D) Limited Şirketinin 1. bölgede yer alan İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği, kısa vadeli sigortalı kolları prim oranının % 2 olduğu ve bahse konu işveren tarafından mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan (A) sigortalısının 2012/Temmuz ayındaki;

Prim ödeme gün sayısının        : 30 gün

Prime esas kazanç tutarının ise           : 2.000,00 TL

olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar;

2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL olacaktır.

Ardından, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, desteğin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ve yalnızca işveren hissesi prim tutarı üzerinden hesaplanacağı dikkate alınarak, beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan % 20,5 olan işveren hissesinden düşülecek ve işyerinin 1. bölgede kurulu olması nedeniyle % 15,5 oranı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesi Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır.

Buna göre, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak destek tutarı;

940,50 * 15,5 / 100 = 145,78 TL olacaktır.

Sonuçta, söz konusu sigortalı için 2.000,00 * 34,5 / 100 = 690,00 TL tutarındaki sigorta priminin;

100,00 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca, 145,78 TL tutarındaki kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak,

690,00 - 100,00 – 145,78 = 444,22 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

İşsizlik sigortası primi yönünden herhangi bir destek olmadığından, anılan işveren tarafından ayrıca 2.000,00 * 3 / 100 = 60,00 TL tutarında da işsizlik sigortası primi ödenecektir.

Örnek 10- Komple yeni yatırıma ilişkin teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış olan (A) Anonim Şirketinin 6. bölgede yer alan Diyarbakır ilinde faaliyet gösterdiği, kısa vadeli sigortalı kolları prim oranının % 2 olduğu ve bahse konu işveren tarafından mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan (A) sigortalısının 2012/Temmuz ayındaki;

Prim ödeme gün sayısının        : 30 gün

Prime esas kazanç tutarının ise           : 2.000,00 TL

olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar;

2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL olacaktır.

Ardından, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, desteğin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ve hem işveren hissesi hem de sigortalı hissesi prim tutarı üzerinden hesaplanacağı dikkate alınarak beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan söz konusu işyeri yönünden % 34,5 olan sigortalı ve işveren hissesinden düşülecek ve işyerinin 6. bölgede kurulu olması nedeniyle % 29,5 oranı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. Buna göre, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak destek tutarı;

940,50 * 29,5 / 100 = 277,45 TL olacaktır.

Sonuçta, söz konusu sigortalı için 2.000,00 * 34,5 / 100 = 690,00 TL tutarındaki sigorta priminin;

100,00 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca, 277,45 TL tutarındaki kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak,

690,00 - 100,00 – 277,45 = 312,55 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

İşsizlik sigortası primi yönünden herhangi bir destek olmadığından, anılan işveren tarafından ayrıca 2.000,00 * 3 / 100 = 60,00 TL tutarında da işsizlik sigortası primi ödenecektir.

Örnek 11- Komple yeni yatırıma ilişkin teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış olan (A) Anonim Şirketinin 6. bölgede yer alan Diyarbakır ilinde faaliyet gösterdiği, kısa vadeli sigortalı kolları prim oranının % 2 olduğu ve bahse konu işveren tarafından mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan (A) sigortalısının 2012/Temmuz ayındaki;

Prim ödeme gün sayısının        : 30 gün

Prime esas kazanç tutarının ise           : 940,50 TL (Asgari ücret)

olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar;

940,50 * 5 / 100 = 47,03 TL olacaktır.

Ardından, 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, desteğin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ve hem işveren hissesi hem de sigortalı hissesi prim tutarı üzerinden hesaplanacağı dikkate alınarak beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan söz konusu işyeri yönünden % 34,5 olan sigortalı ve işveren hissesinden düşülecek ve işyerinin 6. bölgede kurulu olması nedeniyle % 29,5 oranı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi Ekonomi Bakanlığınca karşılanacaktır. Buna göre, 2012/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak destek tutarı;

940,50 * 29,5 / 100 = 277,44 TL olacaktır.

Sonuçta, söz konusu sigortalı için 940,50 * 34,5 / 100 = 324,47 TL tutarındaki sigorta priminin;

47,03 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca, 277,44 TL tutarındaki kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacağından işveren tarafından ödenecek herhangi bir sigorta primi olmayacaktır.

Bu durumda anılan işveren tarafından bahse konu sigortalı için yalnızca 940,50 * 3 / 100 = 28,22 TL tutarında işsizlik sigortası primi ödenecektir.

8- Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları

2012/1 sayılı Tebliğin 14. maddesinin sekizinci fıkrasında, “Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirtilen aracılarca istihdam edilen sigortalı sayısı da dikkate alınabilir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda, anılan Tebliğde öngörülen destekten, alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenlerin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla alt işverenlerden her hangi birinin veya asıl işverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan alt işverenler de söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, gerek mevcut sigortalı sayısının tespiti sırasında, gerekse ilave sigortalı sayısının tespiti sırasında, alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar da toplam sigortalı sayısına dahil edilecektir.

Örnek 12- Modernizasyon yatırımı yapan ve teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış olan (B) Limited Şirketine ilişkin Ekonomi Bakanlığınca belirlenmiş mevcut sigortalı ve ilave sigortalı sayısının

Mevcut İstihdam (Kişi)

 

İlave İstihdam (Kişi)

28

 

20

şeklinde olduğu, destekten yararlanma süresi içindeki 2012/Ağustos ayı içinde;

- Asıl işveren tarafından 15 sigortalı,

- I nolu alt işveren tarafından 9 sigortalı,

- II nolu alt işveren tarafından 12 sigortalı,

çalıştırıldığı varsayıldığında, söz konusu destekten mevcut 28 sigortalıya ilave olarak işe alınacak azami 20 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Buna göre, söz konusu işyerinde 15 + 9 + 12 = 36 sigortalı çalıştırıldığından, istihdam edilen 36 sigortalıdan 28’i mevcut istihdam kapsamında değerlendirilecek, haliyle söz konusu destekten 36 – 28 = 8 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

9- Sigorta Primi Desteğinden Yersiz Yararlanan İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak, ilgili dosya memuru tarafından söz konusu destekten usulüne uygun olarak yararlanılıp yararlanılmadığı her ay düzenli olarak kontrol edilecektir.

Yapılacak kontroller sonucunda, Ekonomi Bakanlığınca belirlenmiş mevcut sigortalı sayısına dikkat edilmeden veya ilave sigortalı sayısından daha fazla sayıdaki sigortalıdan dolayı ya da azami destek tutarından daha fazla tutarda destekten yararlanıldığının anlaşılması halinde, ilgili aylar için 16322/26322 sayılı kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve daha önce Hazinece ve Ekonomi Bakanlığınca karşılanmış olan primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilecek bir yazı ile işverenlere bildirilecektir.

Söz konusu prim belgelerinin tebliğ tarihinden bir aylık süre içinde verilmemesi halinde belgeler, ilgili Ünitece re’sen düzenlenerek tahakkuk eden borçlar, bir aylık süre içinde ödenmesi amacıyla işverenlere tebliğ edilecektir. Fark primlerin bir aylık süre içinde de ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda tahsil edilmesi amacıyla icra sevisine intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6. maddesinde,

İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için, Türkiye genelinde anılan Tebliğin 5. maddesinde belirtilen ve yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olmasının gerektiği,

Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ödeme yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınacağı, ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, sözü edilen Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılacağı,

açıklanmıştır.

Bu bağlamda, sigorta primleri servislerince yapılacak olan kontroller sonucunda söz konusu destekten yararlanmış olan işverenlerin,

- Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olduğunun,

-Yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının bulunduğunun,

-Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma veya taksitlendirme anlaşmalarının bozulması gerektiğinin

anlaşıldığı durumlarda, söz konusu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususu 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile işverenlere bildirilecektir. Bahse konu borçların konuyla ilgili yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde;

- Ödenmesi halinde, sigorta primi desteğinden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilecektir.

- Ödenmemesi halinde ise 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi bir ay süreli tebligat ile işverenlerden istenilerek yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

10- Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun Ek-2. maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede öngörülen destekten bir yıl süre yasaklı hale getirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik uyarınca, çalıştırdığı sigortalıların hizmetlerini ve kazançlarını hiç bildirmediği veya sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu,

- Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan denetimler sonucu anlaşılan işyerlerinden dolayı, tutanak tarihini izleyen

- Mahkeme ilamından anlaşılan işyerlerinden dolayı, mahkemenin kesinleşme tarihini izleyen

- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılan işyerlerinden dolayı, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini izleyen

ay başından itibaren, gerek 2009/1 sayılı Tebliğde, gerekse 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten, bir yıl süreyle yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Dolayısıyla bu nitelikteki işyerleri ile ilgili olarak, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işveren sistemi ana menüden 9-1-3-10 nolu seçenek işaretlenmek suretiyle erişilen (PRİM İNDİRİMİNDEN BİR YIL SÜREYLE YARARLANAMAYACAK İŞY. GİRİŞ) ekranı vasıtasıyla gerekli tanımlama yapılarak, aylık prim ve hizmet belgelerinin bir yıl süreyle 25510/16322/26322 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle gönderilmesi engellenecektir.

Diğer taraftan, bahse konu düzenlemenin 15.6.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, söz konusu işlem 15.6.2012 ve sonraki sürelere ilişkin tespitler dolayısıyla yapılabileceğinden, gerek sigortalıların hizmetlerinin veya kazançlarının bildirilmediği, gerekse sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit edilen sürelerin 14.6.2012 ve önceki sürelere ilişkin olması halinde, herhangi bir yasaklama işlemi yapılmayacaktır.

11- Diğer Kanunlarda Öngörülen Teşvik ve Desteklerden Yararlanan İşverenlerin 2012/1 Sayılı Tebliğde Öngörülen Sigorta Prim Desteğinden Yararlanmaları

2012/1 sayılı Tebliğ kapsamına giren işverenler, destekten yararlanılacak sigortalılar haricindeki sigortalılarından dolayı, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda dahil olmak üzere diğer kanunlarda öngörülen teşvik ve desteklerden de yararlanabileceklerdir.

Örnek 13- Ankara ilinde faaliyet gösteren, teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış (D) Limited Şirketine ilişkin teşvik belgesinde yer alan bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

 

Mevcut İstihdam (Kişi)

 

İlave İstihdam (Kişi)

Tevsi

 

27

 

40

şeklinde olduğu ve destekten yararlanma süresi olan 2012/Aralık ayında 50 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren tarafından söz konusu destekten 50 – 27 = 23 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir. Bu durumda,

- Destek kapsamına girmeyen 27 sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilerek beş puanlık prim indirimden,

- Destek kapsamına giren 23 sigortalıya ilişkin ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 16322 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilerek 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten

yararlanılması mümkün olacaktır.

12- Ekonomi Bakanlığınca Karşılanan Prim Tutarlarının Kurumumuza Aktarılması

2012/1 sayılı Tebliğin 14. maddesinin yedinci fıkrasında, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasını müteakip EK-8’de yer alan formatta Bakanlıktan toplu aktarım talebinde bulunulur. Ödemeye esas istihdam sayısının ve Bakanlıktan aktarımı talep edilen tutarın doğruluğundan Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, anılan Tebliğ kapsamında yararlanılan destek tutarları için Muhasebe Daire Başkanlığımızca, Ekonomi Bakanlığından anılan Tebliğin 8 nolu ekinde yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Bakanlığa Gönderilecek Talep Formu ile aktarım talebinde bulunulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 ([1])        Tablonun değişmeden önceki şekli

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

3

2

15

5

3

20

8

4

25

10

5

35

11

6

50

15

 

([2])        (Değişmeden önceki şekli) Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının yüzde onbeşini geçemeyecektir.