T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2012/33

Tarih          : 03.10.2012

Konu          : Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi

 

Bilindiği üzere sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan tedavi, “Yatan hasta tedavisi” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bulunan Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin kullanmasına lüzum görülen ve Sağlık Kurum/Kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerine ilişkin fatura ve eki belgelerin incelenmesinde ve ödenmesinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri arasında uygulama birliği ve standart sağlanması amacıyla uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmış olup, iş ve işlemlerin aşağıda belirtilen şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

A. FATURA VE EKLERİNİN İNCELENMESİ

(1) Sağlık kurumları tarafından verilmiş olan sağlık hizmetlerine ait fatura ve eki belgeler, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli sağlık hizmetleri sınıfı personeli tarafından incelenecektir. Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yeteri kadar sağlık hizmetleri sınıfı personelinin bulunmaması halinde sağlık hizmetleri sınıfı personeli refakatinde, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü tarafından görevlendirilen yardımcı sağlık hizmetler sınıfı personeli veya diğer personel tarafından da inceleme yapılabilir.

(2) Sağlık kurumları tarafından verilmiş olan sağlık hizmetlerine ait fatura ve eki belgeler, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde fatura inceleme birimlerinde görevli personel tarafından Kurumca yayımlanan mevzuat ve işlemlerin uygunluğu yönünden incelenecektir.

B. HİZMET DETAY BELGELERİNİN İNCELENMESİ

(1) Sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen ve tıbbi malzeme içeren bir hizmet detay belgesindeki tıbbi malzemenin incelenmesinde dikkat edilecek genel hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1. Hasta Bilgilendirme Formu

(1) Bilindiği üzere Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir. Ancak Sağlık Uygulama Tebliği’nin Tıbbi Malzeme Ödemeleri başlıklı 7.2 numaralı maddesi gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemeler için hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Kurumca bedeli karşılanmayan bu tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılması zorunludur. Yazılı bilgilendirme Ek:1’de belirtilen forma uygun olarak yapılacak ve 2 (iki) nüsha düzenlenecek olup; bir nüshası hasta işlem dosyasında muhafaza edilecek, bir nüshası da hastaya veya yakınına verilecektir. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.

Örnek: Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen endikasyonlara uygun kullanılan ilaçlı stent, sağlık hizmet sunucusu tarafından temin edilmeyip reçete edilerek hastaya aldırılması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilaçlı stent bedeli ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir. Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen endikasyonlara uygun kullanılmayan ilaçlı stent, sağlık hizmet sunucusu tarafından temin edilmeyip reçete edilerek hastaya aldırılması durumunda ise hastaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak kullanılan ilaçlı stendin Kurumca bedelinin karşılanmadığının ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı olarak bildirilmemesi durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.

2. Kurumca Bedeli Karşılanmayan Malzemeler

(1) Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

(2) Tekrar kullanılabilir tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

(3) Mevzuat ve işlemlerin uygunluğu yönünden kullanımı uygun olmayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

(4) SUT ve eki listelerde tanımlanmış olan kullanım endikasyonlarına uymayan malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

(5) SUT eki “Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemesi Listesi” nde (EK–5/B) yer alan tıbbi malzeme bedelleri (SUT eki “Sağlık Kurumları Puan Listesi” nde (EK–8) yer alan birim puanlar “basit sıhhi sarf malzemeleri” dâhil olarak tespit edildiğinden) Kurumca karşılanmayacaktır.

(6) Her türlü laboratuvar testlerinde kullanılan in vitro tıbbi malzeme bedelleri işlem bedeli içerisinde ödendiğinden Kuruma ayrıca faturalandırılamayacaktır.

(7) Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait yedek parça, tamir, bakım-onarım, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanır.

3. Serbest Kodsuz Malzemeler

(1) SUT ve eki listelerde yayınlanmış branşlar dışında kalan branşlarda kod ve ad olarak karşılığı olmayan malzemeler serbest kodsuz malzeme olarak değerlendirilecektir.

(2) SUT eki EK-5/A-1, EK-5/A-2, EK-5/E, EK-5/F listelerinde yer alan malzemelerin MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmayacaktır.

(3) Diğer yandan Kurumca bedeli karşılanacak; Göz branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/G listesinde, Kardiyoloji branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/H listesinde, Kalp Damar Cerrahisi branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/I listesinde,  Kulak Burun Boğaz branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/J listesinde, Kadın Doğum branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/K listesinde, Üroloji branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/L listesinde fiyatlarıyla birlikte tanımlanmıştır. Bu listelerde yer alan malzemelerin 01/11/2012 tarihinden itibaren MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmayacaktır.

C. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI EKRANI

1. Kayıt Bildirim İşlemi

(1) Bilindiği üzere TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmamaktadır. Bu nedenle ihale sonuç tarihinde bedeli Kurumca karşılanması talep edilen tıbbi malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında yer almayan tıbbi malzemeler ve SUT’ta belirtilen istisnai durumlarda (Hasta alt bezi ve çocuk alt bezi gibi) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır.

(2) TİTUBB sayfasında bulunan  “Ürün SGK Formu” nda yer alan alanların (SUT Kodu, SUT İşlem Kodu eşlemesi, Fiyat bilgileri) eksiksiz olarak doldurularak kaydedilmesi halinde, Sağlık Bakanlığı TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan ürünlerin MEDULA sistemine aktarımı otomatik olarak yapılmış olacaktır. TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış tıbbi malzemenin Sağlık Bakanlığı ve SGK onayı almış olması birlikte aranacaktır.

2. Ekran Üzerinden İnceleme

(1) İnceleyici tarafından cihazın TİTUBB kaydının olduğu TİTUBB ekranından doğruladıktan sonra aynı ekrandan fatura üzerinde yer alan firma tanımlayıcı no veya firma adından firma bayi ilişkisi sorgulanarak distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB’da tanımlanmış olup olmadığı kontrol edilecektir. Bayilik kaydının sorgulanmasında sağlık hizmet sunucusunun malzemeyi satın aldığı tarih, ihale sonuç tarihi esas alınacaktır. İhale sonuç tarihinden sonra yapılacak bayilik kayıtları dikkate alınmayacaktır. Firma bayii ilişkisi tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. Sistemden kaynaklanan bir sorun dolayısıyla TİTUBB ekranından firma bayi ilişkisinin tespit edilemediği durumlarda, sağlık hizmet sunucusunca ihale sonuç tarihinde firma bayi ilişkisini kanıtlayan ve ana firmaca beyan edilmiş bir belgenin ibraz edilmesi durumunda malzeme bedeli Kurumca karşılanacaktır.

3. Greftler

(1) Allogreftler, tıbbi cihaz yönetmeliğine tabi olmadığından, kayıt altına alınıncaya kadar bedellerinin ödenmesinde TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır. Sentetik ve hayvan kaynaklı greftler; Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olduğundan TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranacaktır.

D. TIBBİ MALZEME ETİKET VE BARKOD BİLGİSİ

1. Kayıt Bildirim İşlemi

(1) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemeler için; TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin yatarak tedavi gören hastalarda kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.

2. İnceleme

(1) İnceleyici, ibraz edilen barkod bilgisini TİTUBB ve MEDULA ekranında yer alan ve faturada bildirilen barkod bilgisi ile karşılaştıracaktır. Karşılaştırma sonucunda malzemeye ait bu bilgilerin örtüşmemesi halinde, malzeme bedeli Kurumca karşılanmayacaktır.            

E. İHALE/DOĞRUDAN TEMİN SONUÇ BİLGİLERİ EKRANI

1. Ekranda Bulunması Gerekenler

(1) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19., 20., 21. ve 22. maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarası (İKN) (doğrudan temin alımları hariç), TİTUBB kayıt numarası, KDV hariç alış fiyatı, adet, tarih, hastane kodu ve firma bilgisi vb. bilgileri İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girmek zorundadırlar.

2. Hatalı Girişler

(1) Sözleşmeli resmi sağlık kurumlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19., 20., 21. ve 22. maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımlarda (SUT’da belirtilen esaslara göre Kurumumuzca ödemesi yapılacak tıbbi malzemeler için) İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına hatalı giriş yapmaları durumunda; aşağıda belirtilen belgelerin Kurum ödeme birimlerine resmi sağlık kurumlarınca resmi olarak gönderilmesi halinde, hatalı girişleri düzeltmeye yetkili İl Müdürlüğü personeli tarafından düzeltme ve güncelleme işlemleri yapılacaktır.

a) Tıbbi malzeme doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlarda:

Sadece “birim fiyat” düzeltmesi için:

- Birim fiyat düzeltme talep formu (Ek:2),

- Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste (EK:3),

- İhale yetkilisince onaylı, firma teklif belgesi,

- İhale yetkilisince onaylı, alıma ilişkin doğrudan temin kalemleri formu,

Miktar, etiket adı ve birim fiyat düzeltmesi için;

- Miktar, etiket adı ve birim fiyat düzeltme talep formu (EK:4),

- Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste (EK:5),

- İhale yetkilisince onaylı, firma teklif belgesi,

- İhale yetkilisince onaylı, alıma ilişkin doğrudan temin kalemleri formu,

b) Tıbbi malzeme ihale yöntemi ile yapılan alımlarda:

Sadece “birim fiyat” düzeltmesi için;

- Birim fiyat düzeltme talep formu (EK:6),

- Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste (EK:7),

- İhale yetkilisince onaylı, firmanın ihalede sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetveli,

- İhale yetkilisince onaylı İhale sonuç formu,

Miktar, etiket adı ve birim fiyat düzeltmesi için;

- Miktar, etiket adı ve birim fiyat düzeltilme talep formu (EK:8),

- Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste (EK:9),

- İhale yetkilisince onaylı, firmanın ihalede sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetveli,

- İhale yetkilisince onaylı ihale sonuç formu.

(2) İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranında, aynı İhale Kayıt Numarası (İKN) ile aynı TİTUBB kodlu tıbbi cihazlara ait birden fazla alımın kaydedildiği durumda mükerrer girilen kayıtlar yukarıdaki prosedüre uygun şekilde düzeltme işlemleri yapılacak olup, ödeme birimlerince ödeme işlemlerinde mükerrer kayıtlar göz önünde bulundurulmayacaktır.

3. İnceleme

(1) İnceleyici, Kamu İhale Kanununa tabi resmi sağlık kurumunun ibraz ettiği fatura bilgilerinin İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına girilip girilmediğine bakacaktır. Söz konusu bilgileri girmeyen sözleşmeli resmi sağlık kurumlarının tıbbi malzeme bedelleri, İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girilinceye kadar Kurumca ödenmeyecektir.             

4. Geçmiş Yıllara Ait İhale Sonuçlarının Görülmesi

(1) 2008/2009/2010 ve 2011 yılı ihale ve doğrudan temin sonuçlarına excel formatında, TİTUBB ana sayfası “Bilgi Bankası” başlık menüsü altında “İhale Sonuçları” alt menüsünden kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duyulmaksızın İl ve Merkez Müdürlükleri, sağlık tesisleri ve firmalar tarafından erişilebilmektedir.

F. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİ OLAN SÖZLEŞMELİ RESMİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA TIBBİ MALZEME ÖDEME İŞLEMLERİ

(1) Öncelikli olarak ekli alış faturası üzerinde yazan birim fiyat inceleyici tarafından kontrol edilecek olup yapılacak diğer işlemler aşağıda açıklanmıştır.

(2) Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedelleri, tıbbi malzemenin KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerine hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilmekte ve bedelleri Kurumca ödenmektedir.

(3) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlarla temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.

(4) SUT ve eki listelerinde SUT kodu olup da, fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca ödenir.

(5) KDV oranları, Hazine Kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1. Tıbbi Malzeme KDV Oranlarının Sisteme Girilmesi

(1) Sağlık hizmet sunucuları tarafından SUT ve eki listelerinde yer alan tıbbi malzeme tutarları KDV hariç olarak, SUT ve eki listelerinde bulunmayan malzemeler ise ‘‘Kodsuz malzeme’’ girişinden yine KDV hariç olarak, MEDULA sistemine kaydedilmektedir. Bilindiği üzere KDV oranları, KDV Kanununun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (II) sayılı listenin 22. sırasında ise tıbbi cihaz niteliği taşıyan ürünler GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Numaraları itibariyle tek tek sayılmış ve söz konusu uygulama 20/07/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listede GTİP numaraları belirtilen eşyaların teslimleri %8 oranında KDV’ ye tabi tutulmakta olup, bahse konu sıralı listede yer almayan eşyaların teslimlerinde ise genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

(2) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerde otomatik olarak MEDULA sistemi tarafından %8 KDV eklenmekte olup sağlık hizmet sunucularınca %18 KDV seçilmesi halinde ise sistem tarafından %18 KDV eklenmektedir.  Tıbbi malzemelere uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda oluşacak tereddütlerde malzemeye ait GTİP numaraları üzerinden malzemenin KDV oranı sorgulaması yapılacaktır.

 Örnek: Koklear implantın dış ünite parçalarından aktarıcı mıknatıs, konuşma işlemcisi ve pil yuvası adı geçen liste uyarınca  %8 oranında KDV’ye tabi tutulacak, dış ünite parçalarından kablo ise adı geçen listeler kapsamında olmadığından %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

2. Hazine Kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kesintisi Oranlarının Sisteme Girilmesi

(1) Temin edilen tıbbi malzemelerin KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri MEDULA tarafından otomatik olarak ilave edilmektedir. Bulunan bu tutar üzerinden yapılacak hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintileri de MEDULA tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

G. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİİ OLMAYAN SÖZLEŞMELİ RESMİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA TIBBİ MALZEME ÖDEME İŞLEMLERİ

(1) Bilindiği üzere SUT ve eki listelerde yer alan malzemeler, SUT ve eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenmektedir.

(2) Yine bilindiği üzere SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler ve SUT ve eki listelerde SUT kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranında (son bir yıl içerisinde en az 1 (bir) hastanenin fiyatı olmalı) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en düşük 5 (beş) fiyatın ortalaması alınmakta (5 (beş) fiyatın altında olması halinde var olan fiyatların ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenmektedir. Bu hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki sıra izlenecektir.

(3) Öncelikli olarak ekli alış faturası üzerinde yazan birim fiyat inceleyici tarafından kontrol edilecektir.

(4) Sonrasında TİTUBB sayfasından küresel ürün numarası (barkod) ile arama yapılacak, bu sayfadaki ürüne ait etiket adı ve GMDN kod numarası alınacaktır.

1. İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı

a) Fiyat Tespiti

(1) SUT ve eki listeleri ile İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranından fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

(2) SUT ve eki listelerde fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzemelerin İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı sayfasından fiyatlarının tespit edilebilmesi için küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az bir hastane fiyatı aranacaktır. Bu ekranın sorgulamasında fiyatı 0 TL olarak girilmiş tutarlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(3) Bu ekrana ait sayfadan küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az bir hastanenin fiyatının bulunamaması durumunda bu sefer aynı arama GMDN kodu ile yapılacak ve ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisindeki en az bir hastane fiyatı aranacaktır.

(4) İhale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az bir hastanenin fiyatına ulaşılamadığı taktirde tıbbi malzeme bedeli Kurumca ödenmeyecektir.

(5) İhale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az bir hastanenin fiyatına ulaşılması durumunda, Ekrana ait sayfada küresel ürün numarası (barkod)/etiket adı/GMDN ile yapılan aramada bulunan fiyatlardan ihale sonuç giriş tarihi işlem tarihinden sonra olanlar elenecek ve kalanların içinden en düşük beş hastanenin (yoksa olanların) fiyat ortalaması alınmak suretiyle fiyat tespiti yapılacaktır.

Örnek: Eleme işleminden sonra 3 hastaneye ait fiyat kalmış ise, bu üç hastanenin fiyat ortalaması alınacaktır.

b) Hatalı Veri Girişleri

(1) İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranında tek başına küresel ürün numarası (barkod), etiket adı veya GMDN kodu ile yapılacak sorgulamalar hatalı verilere sebep olabilir. Bu itibarla, küresel ürün numarası, etiket adı veya GMDN kodunun her birinin ayrı ayrı değil belirtilen sıralamaya uygun olarak birlikte değerlendirilmesi ve inceleyici tarafından o malzeme için aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen benzer nitelikte, aynı işlevsel özelliklere sahip malzemelerin değerlendirmeye alınması yerinde olacaktır.

Örnek: GMDN kodunda alt kırılımlar tanımlanmış olmadığından aynı GMDN kodunda yer alan malzemelerin benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilemez. Keza aynı GMDN kodunda yer alan screw ile plate muadil kabul edilemez.

c) Farklı Ebatlardaki Tıbbi Malzemeler

(1) Farklı ebatlarda olduğu için İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri ekran sorgulamasında bulunamayan tıbbi malzemeler için; farklı ebatlarda olsa da aynı işlevsel özellikteki malzemeler değerlendirmeye alınabilecek olup greftler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

d) Branş Kodları

(1) Branş ağacında yer alan branş kodları geri ödeme aşamasında değerlendirilmeyecektir.

2. Benzer Nitelikte, Aynı İşlevsel Özellikte ve Aynı Tıbbi Sonucu Verdiği Kabul Edilen Malzemeler

(1) Bu malzemelerin tespitinde aynı veya benzer kullanım amaçlarına veya ortak teknolojiye sahip olan, jenerik olarak sınıflandırılan ve spesifik özellikler göstermeyen malzemeler göz önünde bulundurulmalıdır.

H. ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA TIBBİ MALZEME ÖDEME İŞLEMLERİ

(1) Bilindiği üzere SUT ve eki listelerde yer alan malzemeler, SUT eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenmektedir.

(2) Yine bilindiği üzere SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler ve SUT ve eki listelerde SUT kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler; İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 3 (üç) hastanenin fiyatı olmalı) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınmakta (beş fiyatın altında olması halinde var olan en az 3 (üç) fiyatın ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenmektedir.

(3) Öncelikli olarak ekli alış faturası üzerinde yazan birim fiyat inceleyici tarafından kontrol edilecektir.

(4) Sonrasında TİTUBB sayfasından küresel ürün numarası ile arama yapılacak, bu sayfadaki ürüne ait etiket adı ve GMDN kod numarası alınacaktır.

1. İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı

a) Fiyat Tespiti

(1) SUT ve eki listeleri ile İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranından en az 3 (üç) hastanenin fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

(2) SUT ve eki listelerde fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzemelerin İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı sayfasından fiyatlarının tespit edilebilmesi için küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastane fiyatı aranacaktır. Bu ekranın sorgulamasında fiyatı 0 TL olarak girilmiş tutarlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(3) Bu Ekrana ait sayfadan küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastanenin fiyatının bulunamaması durumunda bu sefer aynı arama GMDN kodu ile yapılacak ve ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisindeki en az 3 (üç) hastane fiyatı aranacaktır.

(4) İhale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastanenin fiyatına ulaşılamadığı taktirde tıbbi malzeme bedeli Kurumca ödenmeyecektir.

(5) İhale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastanenin fiyatına ulaşılması durumunda, ekrana ait sayfada küresel ürün numarası (barkod)/etiket adı/GMDN ile yapılan aramada bulunan fiyatlardan ihale sonuç giriş tarihi işlem tarihinden sonra olanlar elenecek ve kalanların içinden en düşük 5 (beş) hastanenin (yoksa olanların) fiyat ortalaması alınmak suretiyle fiyat tespiti yapılacaktır.

Örnek: Eleme işleminden sonra 4 hastaneye ait fiyat kalmış ise, bu 4 hastanenin fiyat ortalaması alınacaktır. 4 hastane değil de 3 hastaneye ait fiyat kalmış ise, bu 3 hastanenin fiyat ortalaması alınacaktır.

I. DİĞER HUSUSLAR

1. 2011/62 Sayılı Genelge

(1) Fatura bedellerinin ödenmesi konulu 2011/62 sayılı Genelge’nin Sağlık Kurumu Mevzuat İnceleme Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Sağlık Kurumu İhtisas İnceleme Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı maddeleri Sağlık Kurumu Mevzuat/İhtisas İnceleme Komisyonlarını geri ödeme konusunda yetkili kılmıştır. Bu doğrultuda, Sağlık Uygulama Tebliği ve eki listelerinde yer almayan, ödenmeyeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmayan tıbbi malzemelerin geri ödemesi ile ilgili 2011/62 sayılı Genelge ve yukarıdaki hükümler doğrultusunda hareket edilecektir.  

2. Benzer Hükümler

(1) Bu Genelge’nin “H. Maddesinin 1. İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı” başlığı altında bulunan (b) Hatalı Veri Girişleri, (c) Farklı Ebatlardaki Tıbbi Malzemeler, (d) Branş Kodları ile “2. Benzer Nitelikte, Aynı İşlevsel Özellikte ve Aynı Tıbbi Sonucu Verdiği Kabul Edilen Malzemeler” başlıkları altında belirtilen hükümler özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi malzeme ödeme işlemlerinde de aynı şekliyle uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

EKLER

1- Hasta Bilgilendirme Formu (1 sayfa)

2- Birim Fiyat Düzeltme Talep Formu (1 sayfa)

3- Düzeltilmesi Gereken Bilgilere İlişkin Liste (1 sayfa)

4- Miktar, Etiket Adı, Birim Fiyat Düzeltme Formu (1 sayfa)

5- Düzeltilmesi Gereken Bilgilere İlişkin Liste (1 sayfa)

6- Birim fiyat düzeltme talep formu (1 sayfa)

7- Düzeltilmesi Gereken Bilgilere İlişkin Liste (1 sayfa)

8- Miktar, Etiket Adı, Birim Fiyat Düzeltme Formu (1 sayfa)

9- Düzeltilmesi Gereken Bilgilere İlişkin Liste (1 sayfa)

 


Ek: 1

 

 

HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

 

………………………… cihazının Sosyal Güvenlik Kurumunca bedelinin ödenmediği bu form ile şahsıma bildirilmiştir.

 

 

 

 

…..../……/……..

Tebliğ Eden

(Kurum yetkilisi)

İmza / Kaşe

……/……/……..

Hasta / Hasta Yakını

Adı-Soyadı

TC Kimlik No

İmza

 

 

 

 


Ek: 2

 

TIBBİ MALZEME DOĞRUDAN TEMİN KALEMLERİNDE “BİRİM FİYAT” DÜZELTME TALEP FORMU

 

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

….………

 

Hastanemizce yapılan “……” numaralı “………….” alımında ekli listede yer alan kalem/kalemler üzerinde bırakılan “……………” firmasının, doğrudan temin kalemleri sonuç bilgileri gönderilmesi aşamasında hastanemize vermiş olduğu Doğrudan Alım Yazılımı (DAY) kullanılarak EKAP sistemi üzerinden Kurumumuza gönderilmiş olan doğrudan temin kalemleri bilgilerinde ekli listede yer alan kalemin/kalemlerin birim fiyatında/fiyatlarında yanlışlık olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu yanlış bilgilerin yazımız ekinde yer alan liste, adı geçen firma tarafından sunulan teklif ve bu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurumu’na gönderilen Doğrudan Temin Kalemleri Formunda yer alan bilgiler esas alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

TARİH

İHALE YETKİLİSİ

ADI SOYADI

MÜHÜR-İMZA

 

 

 

Ekler:

Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste,

“…………….” Firmasının “…….” Numaralı “………..” alımında sunmuş olduğu teklif (İhale yetkilisince onaylı sureti),

“…….” Numaralı “………..” alımına ilişki Doğrudan Temin Kalemleri Formu (İhale yetkilisince onaylı sureti).


Ek-3

 

 

Sıra No

Ürün Kodu

Etiket Adı

Adedi

Ticari Sunum Şekli

Açıklama

Para Birimi

Yanlış Girilen Birim Fiyat

Olması Gereken Birim Fiyat

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek:4

 

TIBBİ MALZEME DOĞRUDAN TEMİN KALEMLERİNDE “MİKTAR, ETİKET ADI, BİRİM FİYAT” DÜZELTME TALEP FORMU

 

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

….………

 

Hastanemizce yapılan “……” numaralı “………….” alımında ekli listede yer alan kalem/kalemler üzerinde bırakılan “……………” firmasının, doğrudan temin kalemleri sonuç bilgileri gönderilmesi aşamasında hastanemize vermiş olduğu Doğrudan Alım Yazılımı (DAY) kullanılarak EKAP sistemi üzerinden Kurumumuza gönderilmiş olan doğrudan temin kalemleri bilgilerinde ekli listede yer alan kalemin/kalemlerin birim fiyatında/miktarında/etiket adında yanlışlık olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu yanlış bilgilerin yazımız ekinde yer alan liste, adı geçen firma tarafından sunulan teklif ve bu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurumu’na gönderilen Doğrudan Temin Kalemleri Formunda yer alan bilgiler esas alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

TARİH

İHALE YETKİLİSİ

ADI SOYADI

MÜHÜR-İMZA

 

 

 

Ekler:

Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste,

“…………….” firmasının “…….” numaralı “………..” alımında sunmuş olduğu teklif  (İhale yetkilisince onaylı sureti),

“…….” numaralı “………..” alımına ilişki Doğrudan Temin Kalemleri Formu (İhale yetkilisince onaylı sureti).


Ek-5

 

Yanlış Gönderilen Bilgilere İlişkin Liste

Sıra No

Ürün Kodu

Etiket Adı

Adedi

Ticari Sunum Şekli

Birim Fiyat

Para Birimi

Açıklama

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzeltilmesi Gereken Bilgilere İlişkin Liste

Sıra No

Ürün Kodu

Etiket Adı

Adedi

Ticari Sunum Şekli

Birim Fiyat

Para Birimi

Açıklama

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek:6

 

TIBBİ MALZEME İHALE SONUÇLARINDA “BİRİM FİYAT” DÜZELTME TALEP FORMU

 

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

….………

 

Hastanemizce yapılan 2011/…….. İhale Kayıt Numaralı (İKN) “……….” Alımı ihalesinde ekli listede yer alan kalem/kalemler üzerinde bırakılan “……….” firmasının, ihale sonuç formu gönderilmesi aşamasında hastanemize vermiş olduğu İhale Bildirimi Yazılımı (İBY) kullanılarak EKAP sistemi üzerinden Kurumunuza gönderilmiş olan İhale Sonuç Bilgilerinde ekli listede yer alan kalem/kalemlerin birim fiyatında/fiyatlarında yanlışlık olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu yanlış bilgilerin yazımız ekinde yer alan liste, ihalede adı geçen yüklenici tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli ve bu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurumu’na gönderilen İhale Sonuç Formunda yer alan bilgiler esas alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

TARİH

İHALE YETKİLİSİ

ADI SOYADI

MÜHÜR-İMZA

 

 

Ekler:

Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste,

“…………….” Firmasının 2011/…….. İhale Kayıt Numaralı (İKN) ihalede sunmuş olduğu Birim Fiyat Teklif Cetveli (İhale yetkilisince onaylı sureti),

2011/…….. İhale Kayıt Numaralı (İKN) İhale Sonuç Formu (İhale yetkilisince onaylı sureti).


Ek-7

 

Sıra No

Ürün Kodu

Etiket Adı

Miktarı

Ölçü Birimi

Açıklama

Para Birimi

Yanlış Girilen Birim Fiyat

Olması Gereken Birim Fiyat

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek:8

 

TIBBİ MALZEME İHALE SONUÇLARINDA “MİKTAR, ETİKET ADI, BİRİM FİYAT” DÜZELTME TALEP FORMU

 

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

….………

 

Hastanemizce yapılan 2011/…….. İhale Kayıt Numaralı (İKN) “……….” alımı ihalesinde “……….ncı” kalemi/kalemleri üzerinde bırakılan “……….” firmasının, ihale sonuç formu gönderilmesi aşamasında hastanemize vermiş olduğu İhale Bildirimi Yazılımı (İBY) kullanılarak EKAP sistemi üzerinden Kurumunuza gönderilmiş olan İhale Sonuç Bilgilerinde ekli listede yer alan kalem/kalemler üzerinde bırakılan “……….” firmasının, ihale sonuç formu gönderilmesi aşamasında hastanemize vermiş olduğu İhale Bildirimi Yazılımı (İBY) kullanılarak EKAP sistemi üzerinden Kurumunuza gönderilmiş olan İhale Sonuç Bilgilerinde ekli listede yer alan kalemin/kalemlerin birim fiyatında/miktar/etiket bilgilerinde yanlışlık olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu yanlış bilgilerin yazımız ekinde yer alan liste, ihalede adı geçen yüklenici tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Cetveli ve bu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurumu’na gönderilen İhale Sonuç Formunda yer alan bilgiler esas alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

TARİH

İHALE YETKİLİSİ

ADI SOYADI

MÜHÜR-İMZA

 

 

Ekler:

Düzeltilmesi gereken bilgilere ilişkin liste,

“…………….” firmasının 2011/…….. İhale Kayıt Numaralı (İKN) ihalede sunmuş olduğu Birim Fiyat Teklif Cetveli (İhale yetkilisince onaylı sureti),

2011/…….. İhale Kayıt Numaralı (İKN) İhale Sonuç Formu (İhale yetkilisince onaylı sureti).


Ek-9

 

Yanlış Gönderilen Bilgilere İlişkin Liste

Sıra No

Ürün Kodu

Etiket Adı

Miktarı

Ölçü Birimi

Birim Fiyat

Para Birimi

Açıklama

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzeltilmesi Gereken Bilgilere İlişkin Liste

Sıra No

Ürün Kodu

Etiket Adı

Miktarı

Ölçü Birimi

Birim Fiyat

Para Birimi

Açıklama

1

 

 

 

 

 

 

 

2