T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2012/38

Tarih          : 26.11.2012

Konu          : Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin hastalık sigortası hükümlerinin 4/1(b) ve 4/1(c) yönünden uygulanması

 

Alman Yasal Hastalık Sigortası Başkanlığı Hastalık Sigortası Yurtdışı İrtibat Mercii ile varılan mutabakat sonucunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) bentleri ve geçici 4. maddesi kapsamında sayılanlar ile emekli, gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık sigortası uygulamalarından yararlanabilmeleri kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamdaki kişilerin Sözleşmenin sağlık sigortası uygulamalarından yararlanabilmeleri için yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1. KANUNUN 4/1 (B) KAPSAMINDA SAYILANLAR

Kanunun 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar ile gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler Sözleşmenin sağlık sigortası uygulamaları yönünden Kurum sigortalısı olarak kabul edilecektir.

1.1. Formüler düzenlenecek haller

1.1.1. Sigortalıların geçici görevli olarak bulunmaları

Sigortalıların, sigortalılığa esas çalışmaları nedeniyle Almanya’da bulunmaları halinde durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık yardımlarının Kurumca karşılanmasını teminen ilgililer adına her defasında 2 ayı geçmemek üzere görev süresi kadar A/T 11 formüleri düzenlenecektir. Kendilerine eşlik edecek bakmakla yükümlü oldukları kişiler de aynı formülere kaydedilecektir.

Geçici görevli olarak Almanya’ya gideceklerini “Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi”nde (EK-1) belirtmeyen kişilere yurtdışında iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. Ancak söz konusu beyanı vermesine rağmen, yurtdışında bulundukları sürenin bitiminden önce istirahatli kalmış kişilere, beyan belgesinde belirtilmeyen ve Alman hastalık kasalarınca bildirilen görev süresinin sonrasındaki süreler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

1.1.2. Sigortalılar ile gelir ya da aylık sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bulunmaları

Sigortalılar ile gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya’da bulunmaları halinde, durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık yardımlarının Kurumca karşılanmasını teminen her defasında;

a) Sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri için 2,

b) Gelir ya da aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri için 3,

ayı geçmemek üzere talep süresi kadar A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

1.1.3. Sigortalılar ile gelir aylık sahiplerinin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin öğrenim amaçlı bulunmaları

Sigortalılar ile gelir ya da aylık sahiplerinin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin öğrenim amaçlı Almanya’da bulunmaları halinde, öğrenim süresince her sömestr için ayrı ayrı olmak üzere en fazla sömestr süreleri kadar A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

Söz konusu formüler düzenlenirken ilgililerin öğrenim gördükleri okulların durumu araştırılacaktır. Buna göre; öğrenim görülen okul, ilk veya ortaöğrenim düzeyinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından okulun denkliği, yükseköğrenim ise Yükseköğrenim Kurulundan okulun tanınıp tanınmadığı araştırılacak, olumlu cevap alınması halinde formüler düzenlenecektir.

Erasmus veya diğer öğrenci değişimi programları kapsamında öğrenim amaçlı olarak Almanya’ya gidecekler için bu araştırma yapılmayacaktır.

1.1.4. Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ikametleri

Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya’da;

Valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının birinden temin edilmiş oturma iznini gösterir belge veya pasaportundaki oturma müsaadesini gösterir sayfa fotokopisini ibraz ederek en az bir yıllık süre ile ikametlerini kanıtlamaları,

Sağlık yardım haklarının bulunmadığını gösterir T/A 5 formüleri ya da bu ülkedeki ilgili kurumlardan alacakları bu durumlarını belirtir belgeleri ibraz etmeleri,

koşuluyla ilgililer adına en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 9 formüleri tanzim edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aşması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık sürelerle uzatılacaktır.

1.1.5. Gelir ya da aylık sahipleri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ikametleri

Gelir ya da aylık sahipleri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Almanya’da en az bir yıllık süre ile ikamet izinleri olduğunu; valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının birinden temin edilmiş belge veya oturma müsaadesini gösterir pasaport sayfa fotokopileri ile belgelemeleri koşuluyla en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 21 formüleri tanzim edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aşması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık sürelerle uzatılacaktır.

2. KANUNUN 4/1 (C) İLE GEÇİCİ 4. MADDELERİ KAPSAMINDA SAYILANLAR

Kanunun 4/1(c) ve geçici 4. maddesi kapsamlarındaki sigortalılar ile emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler Sözleşmenin sağlık sigortası uygulamaları yönünden Kurum sigortalısı olarak kabul edilecektir.

2.1. Formüler düzenlenecek haller

2.1.1. Sigortalıların geçici görevli olarak bulunmaları

Sigortalıların geçici görevli olarak Almanya’da bulunmaları halinde sağlık yardımlarının Kurumca karşılanmasını teminen, görevlendirmeye ilişkin yazının Kuruma ibraz edilmesi halinde, ilgililer adına A/T 6 veya A/T 11 formüleri düzenlenecektir. Tanzim edilen formüler talebe göre kişinin kendisine ya da çalıştığı kurumun temsilcisine verilecektir.

Sigortalıların;

a) 6 aya kadar geçici görevlendirilenlerin kendileri ve kendilerine eşlik eden bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık yardımlarının Kurumca karşılanmasını teminen görev süresi kadar A/T 11,

b) 6 aydan fazla görevlendirilenlerin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya mevzuatına göre verilen sağlık yardımlarının karşılanması için, görev süresi kadar “SGK İntra/Kurumsal/Dokümanlar/Yurtdışı/Formüler/Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Kullanılan Formülerler” bölümünde yayımlanmış olan A/T 6 (EK-2),

formüleri düzenlenecektir.

2.1.2. Sigortalılar ile emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin bulunmaları

Sigortalılar ile emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya’da bulunacakları sırada durumlarından ötürü anında sağlanması gereken sağlık yardımlarının Kurumca karşılanmasını teminen A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

Söz konusu formüler;

a) Sigortalılar için çalıştıkları kamu idarelerince düzenlenmiş izin belgesindeki izin süresi kadar,

b) Emekliler ile bunların ve sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ise her defasında 3 ay ile sınırlı olmak üzere talep edilen süre kadar,

düzenlenecektir.

2.1.3. Sigortalılar ile emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin öğrenim amaçlı bulunmaları

Sigortalılar ile emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerin öğrenim amaçlı Almanya’da bulunmaları halinde, öğrenim süresince her sömestr için ayrı ayrı olmak üzere en fazla sömestr süreleri kadar A/T 11 formüleri düzenlenecektir.

Söz konusu formüler düzenlenirken ilgililerin öğrenim gördükleri okulların durumu araştırılacaktır. Buna göre; öğrenim görülen okul, ilk veya ortaöğrenim düzeyinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından okulun denkliği, yükseköğrenim ise Yükseköğrenim Kurulundan okulun tanınıp tanınmadığı araştırılacak, olumlu cevap alınması halinde formüler düzenlenecektir.

Erasmus veya diğer öğrenci değişimi programları kapsamında öğrenim amaçlı olarak Almanya’ya gidecekler için bu araştırma yapılmayacaktır.

2.1.4. Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ikametleri

Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya’da;

Valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının birinden temin edilmiş oturma iznini gösterir belge veya pasaportundaki oturma müsaadesini gösterir sayfa fotokopisini ibraz ederek en az bir yıllık süre ile ikametlerini kanıtlamaları,

Sağlık yardım haklarının bulunmadığını gösterir T/A 5 formüleri ya da bu ülkedeki ilgili kurumlardan alacakları bu durumlarını belirtir belgeleri ibraz etmeleri,

koşuluyla ilgililer adına en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 9 formüleri tanzim edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aşması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık sürelerle uzatılacaktır.

2.1.5. Emekliler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ikametleri

Emekliler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Almanya’da en az bir yıllık süre ile ikamet izinleri olduğunu; valilik, belediye, yabancılar polisi gibi resmi kurumlarının birinden temin edilmiş belge veya oturma müsaadesini gösterir pasaport sayfa fotokopileri ile belgelemeleri koşuluyla en fazla 1 yıllık süre kadar A/T 21 formüleri tanzim edilecektir.

Almanya’daki ikametin bir yılı aşması durumunda, söz konusu formüler birer yıllık sürelerle uzatılacaktır.

3. TEDAVİ AMAÇLI GÖNDERİLME

Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen Genelge kapsamındaki kişiler için, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün formüler düzenlenmesi gerektiğini belirten yazısındaki süre kadar A/T 12 formüleri düzenlenecektir.

Almanya’daki tedavinin uzaması halinde yine anılan Genel Müdürlüğün uzatmaya ilişkin yazısında belirtilen süre kadar yeni formüler düzenlenecektir.

4. İŞ KAZASI HALİ

Kanunun 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların, sigortalılığa esas çalışmaları nedeniyle Almanya’da bulunmaları halinde iş kazası geçirmeleri durumunda, Alman kaza sigortası kurumlarının ilgililer adına talep ettiği süre kadar A/T 23 formüleri düzenlenecektir.

Kanunun 4/1(c) ve geçici 4. maddeleri kapsamındaki sigortalılar hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanmadığından, bu kapsamdaki sigortalılar için A/T 23 formüleri düzenlenmeyecektir.

5. FORMÜLER DÜZENLENME ŞARTLARI

Sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına A/T 6, A/T 9, A/T 11, A/T 12 ve A/T 23 formüleri düzenlenebilmesi için Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminde (SPAS) sağlık yardımlarına müstahak olunduğunun ve sigortalının sigortalılık niteliğinin yitirilmediğinin,

Emekli, gelir ya da aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için A/T 12 ve A/T 21 formüleri düzenlenebilmesi için Sağlık Provizyon Aktivasyon Sisteminde (SPAS) sağlık yardımlarına müstahak olunduğunun ve emekli aylığı, gelir ya da aylıkların ödenmesine devam edildiğinin,

tespit edilmesi gerekmektedir.

4/1(b) kapsamındaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına formüler düzenlenebilmesi için, talep tarihinden önceki ay dahil olmak üzere prim ve prime ilişkin her türlü borcunu ödenmiş olduğunun güvence programında sigortalı bilgiler ekranından kontrol edilmesi gerekmektedir. Borcu bulunan sigortalının; borcunu ödenmesi ve borcun ödendiğinin Kurum kayıtlarından tespit edilmesi halinde formüler düzenlenecektir.

6. FORMÜLER TALEBİNDE İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Genelge kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Almanya’da bulunma ya da ikametleri için Kurumumuz adına sağlık yardım hakkını sağlayan formüler talep ettiklerinde, “www.sgk.gov.tr/Sigortalılık/Form ve Dilekçeler” bölümünde yer alan “Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesini” usulüne uygun şekilde doldurarak, durumlarını kanıtlayıcı belgelerle birlikte Kuruma vereceklerdir.

7. FORMÜLERİ DÜZENLEYECEK BİRİM

Genelge kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya için formüler talep etmeleri durumunda, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde faaliyet gösteren “Yurtdışı İşlemleri Servisi” tarafından ilgili formüler düzenlenecektir.

8. SAĞLIK YARDIMI HAKKININ SONLANDIRILMASI

Genelge kapsamında Almanya’da ikametleri sırasında adlarına sağlık yardımı formüleri düzenlenen kişilerin;

a) İkametlerini ülkemize nakletmeleri,

b) Kurumumuzca verilen sağlık yardımlarının sona ermesi,

c) Almanya’dan sağlık yardımlarından yararlanmaya başlamaları,

halinde ilgililer adına sağlık yardım hakkını sona erdiren A/T 9/1 veya A/T 21/1 formüleri tanzim edilerek derhal Almanya hastalık kasalarına gönderilecektir.

9. HESAPLAŞMA İŞLEMLERİ

Kanunun 4/1(a) kapsamındaki sigortalılar ile gelir veya aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Almanya’daki sağlık giderleri Sözleşmede belirtilen fiili tutarlar üzerinden ilgili hastalık kasalarına ödenmektedir. Sözleşmeye dahil edilen yeni grupların sağlık giderleri de aynı usulle Almanya hastalık kasalarına ödenecektir.

Sözleşmeye yeni dahil edilen bu grupların hesaplaşma işlemleri de Kanunun 4/1(a) kapsamındaki Kurum sigortalıları için hazırlanmış olan bilgisayar programından gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra düzenlenecek formüler açılacak Kurum sigortalıları dosyalarında muhafaza edilecektir.

Sözleşmenin 15 inci maddesi ikinci fıkrasının “sağlık yardımlarının yapılmasında, yardımların süresi, nazara alınacak aile fertleri ve yardımların yapılmasında zuhur eden ihtilaflara ilişkin mevzuat hariç olmak üzere, ikamet mahallindeki Sosyal Sigorta Merciinin uyguladığı mevzuat geçerlidir.” hükmü gereğince, Kanunun gerek 4/1(a) gerekse 4/1(b), 4/1 (c) ile geçici 4. maddeleri kapsamlarındaki kişilerin Almanya’da görmüş oldukları ve

Alman hastalık kasalarınca belirtilen ya da masraf bildirilen tedavilerle ilgili olarak aciliyet incelemesi yaptırılmayacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINDA HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

Sözleşmeye göre hastalık sigortasına ilişkin sürelerin birleştirmesinde kullanılmak üzere T/A- A/T 4 formüleri kullanılmaktadır. Bu kapsamda Alman hastalık kasalarınca T/A 4 formüleri Kuruma gönderildiğinde, formülerde kayıtlı kişinin ülkemizde;

a) Talep tarihinden önceki bir yıllık sürede geçen sigortalılık süreleri,

b) Emekli, gelir veya aylık almaya başladığı tarih,

c) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü olarak sağlık yardımlarından yararlandığı süre,

seçeneklerinden durumuna uygun olanı formülerin ilgili bölümüne kaydedilecektir.

Kişinin, ülkemizde Sözleşme kapsamında hastalık sigortasına ilişkin birleştirilecek süresi bulunmuyorsa bu durum da formülerin ilgili bölümüne kaydedilecektir.

Kayıt ve onay işlemi gerçekleştirildikten sonra formülerin bir nüshası Almanya hastalık kasalarına iade edilecektir.

11. DİĞER HUSUSLAR

Genelge kapsamındaki kişiler adına Almanya için sağlık yardım hakkı formüleri bu genelgenin yayımı tarihinden itibaren düzenlenecektir. Sözleşmeye yeni dahil edilen gruplarla ilgili olarak bu tarihten önceki sürelere ait talepler için formüler düzenlenmeyecektir.

Almanya’daki elçilik, konsolosluk ve diğer diplomatik temsilciliklerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının dış temsilciliklerinde 6 aydan fazla süreli olarak çalışan Kanunun 4/1(a) kapsamındakiler için de A/T 6 formüleri düzenlenecektir.

Bu genelgede açıklanmamış hususlarla ilgili işlemler, Kanunun 4/1(a) bendi kapsamındaki Kurum sigortalıları için Sözleşmenin sağlık sigortası uygulamalarında belirlenmiş olan usul ve esaslara göre yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

EK-1 : Almanya’da Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

EK-2 : A/T 6 Formüleri

 

 

 

 

ALMANYA’DA SAĞLIK YARDIMLARI

TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Evrak Kaydı (Tarih / Sayı)

 

 

 

 

 

 

Sigortalının/Emeklinin Adı Soyadı:

 

T.C. No:

 

 

Sigortalılığı:

4/1-(a)

4/1-(b)

4/1-(c)

 

 Çalışan

 Emekli

 Çalışan

 Emekli

 Çalışan

 Emekli

 

Sosyal Güvenlik Sicil No / Tahsis No :

 

Belge Talebinde Bulunan

 

     Sigortalının/ Emeklinin Kendisi

     Sigortalının/ Emeklinin Aile Bireyi

Yurtdışında Bulunma Nedeni:

 

     Geçici Görev

     Eğitim

    Geçici Bulunma

    Sürekli İkamet

 

Yurtdışında Geçici veya Sürekli İkamet Edenlerin

 

T.C. No:

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Sigortalıya Yakınlığı

1)

 

 

 

2)

 

 

 

3)

 

 

 

4)

 

 

 

5)

 

 

6)

 

 

 

 

……../……../……….. - ……../……../……….. süresinde, Almanya’da sağlık yardımlarından yararlanabilmek için durumuma uygun belgenin verilmesini arz ederim.

 

Almanya sigorta mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkımın bulunmadığını, bu hakka sahip olduğumda durumu derhal Kuruma bildireceğimi;Kurumunuz nezdindeki sağlık yardım hakkımın sona ermesi halinde ve yukarıda öngörülen tarihten önce Türkiye’ye dönmem halinde durumu derhal Kurumunuza bildireceğimi; aksi halde Kurumca Almanya hastalık kasalarına ödenen miktarın tarafıma borç çıkartılmasını,  bu borçdan dolayı Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğimi,

Beyanlarımın doğruluğunu, gerçeğe aykırılığın ya da bildirmeyi taahhüt ettiğim durumları usulüne göre süresinde bildirmediğimin tespit edilmesi halinde, yurtdışındaki sağlık yardımlarının durdurulacağını, adıma yapılan sağlık yardımlarından dolayı Almanya hastalık kurumlarına yersiz yapılan ödemeleri Kurumun talebi üzerine 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre geri ödeyeceğimi, ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi birinci fıkrasına göre kovuşturma yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TALEP VE BEYAN TAAHHÜT SAHİBİNİN

Ekler:

Türkiye Adresi

Yurtdışı Adresi

Adı Soyadı

1)

 

 

2)

Tarih ve İmza

 

……../……../………..

3)

4)