T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih         : 22.02.2013

Konu         : Terör olayları nedeniyle aylık bağlanacak kişilerin sağlık yardımı

 

GENELGE

2013/10

 

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 83. ve 84. maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 69. ve 73. maddelerinde değişiklik yapılarak; 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinde sayılan olaylara maruz kalması nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçecek sürede 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi sağlık hizmetlerinden yararlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; genel sağlık sigortalısı olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

5434 sayılı Kanunun 56. maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan,

Genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın erbaş ve erlerden (Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavileri hariç),

3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle yaralananların,

Kanunun yürürlük tarihi olan 12.7.2012 tarihinden itibaren yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya, maluliyetleri kesinleşinceye veya kendilerine aylık bağlanıncaya kadar geçecek sürede sağlanacak sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanunun 67. maddesi hükmüne tabi olmaksızın, Kanunun 69. ve 73. maddelerinde sağlanan sağlık hizmetlerinden 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi faydalanmaları gerekmektedir.          

Bu nedenle; terör olayları ile ilgili olarak mülki idare amirlikleri ile temasa geçilmesi ve meydana gelen olayın terör kapsamında değerlendirildiğine dair 3713/21 Kapsamındakilerle İlgili Durum Belgesi ile sağlık hizmeti sunucularına müracaat edenlerden, yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya, maluliyetleri kesinleşinceye veya kendilerine aylık bağlanıncaya kadar geçecek sürede sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca, 6353 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 3713 sayılı Kanunun 21. maddesinde sayılan olaylara maruz kalan kişilerin Kanunun yürürlük tarihinden sonraki tedavileri de bu kapsamda karşılanacaktır.

Bu kapsamdaki kişilerin hak sahipliği işlemleri, MEDULA sisteminde provizyon sorgulama ekranı açılana kadar, mülki idare amirliklerince en fazla altışar aylık süreler için verilecek olan ekteki Durum Belgesine göre yerine getirilecektir.

Meydana gelen olayın 3713 sayılı Kanun kapsamında sayılmaması halinde, ilgililerin tedavi giderleri olayın meydana geldiği tarihten önce bulunduğu genel sağlık sigortalılığı kapsamına göre karşılanacak ve düzenlenen 3713/21 Kapsamındakilerle İlgili Durum Belgesinin meri mevzuata aykırı kullanımı nedeniyle haksız olarak verilen hastane ve ilaç katılım payları ve diğer sağlık gider farkları genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

 

EK: 3713/21 Kapsamındakilerle İlgili Durum Belgesi