T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

 

Tarih              : 01.03.2013

Konu               : Avans limiti

 

GENELGE

2013/12

 

Bilindiği üzere, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 93. maddesi; “Müfettişlerin bir ay zarfında alabilecekleri azami harcırah avans tutarı, Başkan tarafından tespit edilerek genelge ile Kurum Teşkilatına duyurulur. Bu miktardan fazla avans alınmasını gerektiren durumlar gerekçeli olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirilir ve ihtiyaç duyulan avansın verilmesi istenir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Bahsi geçen yönetmelik maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre teftiş ve inceleme elemanlarına verilecek gündelik miktarlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurumumuz müfettişlerinin bir ay içinde alabilecekleri azami avans tutarının 4.500,00 TL (Dörtbinbeşyüz) olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.