T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Tarih              : 19.03.2013

Konu               : Danıştay Kararı

 

GENELGE

2013/17

 

Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde Danıştay Onuncu Dairesinin 2012/1031 E. Sayılı kararı ile; “25.03.2010 tarihli ve 27352 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.2.B maddesinin 1. Fıkrasındaki “…SUT eki EK-9 Listesi esas alınarak” ibaresinin ve bu ibarenin göndermede bulunduğu EK-9 Listesinin 34., 35., 58., 630., 1109., 1156. Sıralarında yer alan işlemler karşılığında ödenecek bedel yönünden getirilen sınırlamanın, aynı maddenin 3. fıkrasının (a) bendindeki “diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı işlem puanının % 25’i olarak faturalandırılır” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesi birinci fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede anılan yargı kararına istinaden 2013/13 sayılı Genelge ile düzenleme yapılmıştır. Bu defa sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının faturalama işlemlerini nasıl gerçekleştireceği, “hizmet başına ödeme” ve “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme” yöntemlerini hangi hallerde kullanacağı yönünde detaylı açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla yargı kararının gerekçeleri de detaylı şekilde analiz edilmiş ve aşağıdaki şekilde faturalandırma işleminin yapılabileceği uygun görülmüştür.

1- Sözleşmesiz sağlık sunucuları tarafından, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere acil hallerde sundukları sağlık hizmetleri, El ve Mikrocerrahi, Ekstremite Cerrahisi işlemleri de dahil olmak üzere SUT eki Ek-9 listesine göre faturalama yapılamayacak olup “hizmet başına ödeme yöntemi” esas alınacaktır.

2- Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları ise sundukları sağlık hizmetlerini yürürlükte olan SUT hükümlerine göre “tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme” yöntemi üzerinden faturalandırma yapabileceklerdir.

11.03.2012 tarihli 2013/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genelge 11.03.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bilgi edilmesini ve gereğini rica ederim.