T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih     : 14.08.2013

Sayı       : 25029274- 1093-37/283-932

Konu     : E-Ödenek İkinci Versiyon Programı Hk.

 

GENELGE

2013/32

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. maddesine göre kısa vadeli sigorta kollarından verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için anlaşmalı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenip Kuruma gönderilen istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesine dair programın 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını kapsayan birinci versiyonu 1 Ağustos 2012 tarihinde uygulamaya açılmış olup işyeri hekimleri, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, belediye ve askeri hastaneleri kapsayan ikinci versiyon yazılım çalışmaları tamamlanarak program merkez ve taşra ünitelerinde test edilmiş, buna ilişkin sağlık tesisinde görev yapan hekimlerin, işverenler ve Kurumun yapacağı iş ve işlemlere ait süreçler yeniden belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.

Buna göre, E-Ödenek programı üzerinden hekimlere Kurum tarafından tanımlanan yetkilere göre üç ayrı grupta rapor düzenlenebilecektir.

I) Tesis Kodu Olan Sağlık Birimlerinde Görev Yapan Hekimler Tarafından Elektronik İstirahat Raporu Düzenlenmesi

Sağlık Bakanlığının yaptığı sınıflandırmaya göre ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi kabul edilen hastanelerin tamamı için Kurumca E-Ödenek 2. versiyon programında bir tesis kodu tanımlanmıştır. Bu tanımlamada yer alan sağlık tesisleri “Tesis kodu olan sağlık birimlerini” ifade etmektedir.

E-Ödenek birinci versiyon programında anlaşmalı sağlık tesislerince istirahatli bırakılan sigortalılara ait raporlar MEDULA sistemi üzerinden düzenlenmekte ve yazılım firmaları tarafından yapılan ara yüz yazılımları aracılığı ile yine MEDULA programı üzerinden Kuruma gönderilmektedir. Söz konusu raporların vaka türüne göre, özellikle analık vaka türünde ve kontrollü rapor düzenlenmesi sırasında hastane ara yüz yazılımlarından kaynaklı hatalı rapor kayıtları olduğu, düzeltilmesi için sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gelmek zorunda kaldıkları bilinmektedir.

Bu sebeple, anlaşmalı sağlık tesislerinde görev yapan hekimler de istemeleri halinde kullanıcı kodu ve şifresi alarak Kurum web sitesinde yer alan http://uvg.sgk.gov.tr/BirinciBasamak/ adresi üzerinden giriş yaparak ikinci versiyon E-Ödenek programında sigortalılar adına istirahat raporu düzenleyebileceklerdir. Anlaşmalı sağlık tesislerinin ara yüz yazılımlarında herhangi bir sorun olmayan ve her vaka türünden raporları Kurum veri tabanına doğru bir şekilde kayıt edebilen hekimleri için ayrıca kullanıcı kodu ve şifresi talep etmelerine gerek bulunmamaktadır.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan hekimlerin kullanıcı kodu ve şifre talep etmeleri durumunda söz konusu hekimler için Kurum www.sgk.gov.tr adresinden, duyurular kısmında 17.06.2013 tarihinde yayınlanan “Tüm Sağlık Hizmet Sunucusu Hekimlerine Elektronik Ortamda İstirahat Raporu Yazma Yetkisi Tanınması” hakkındaki duyuru ekinde yer alan “Doktor yetki tanımlama formu” doldurularak, başhekimlikler tarafından onaylandıktan sonra bir üst yazı ekinde il/ilçelerinde bulunan Kurum birimlerine gönderilebilecekleri gibi hekimler bireysel olarak da sosyal güvenlik merkezlerimize başvurabilecektir. Kurumca yetki tanınan hekimlere ait kullanıcı kodu ve şifreler ünitelerimiz tarafından bir üst yazı ekinde ilgili başhekimliklere gönderilecek ve imza karşılığı hekimlere verilecektir.

Sağlık hizmet sunucularınca Kurum web sitesi üzerinden açılan http://uyg.sgk.gov.tr/BirinciBasamak/ adresten kendilerine kullanıcı kodu ve şifre tanımlanan hekimler sisteme ilk giriş yaptıklarında kendilerine Kurum tarafından verilen şifrenin değiştirilmesi konusunda uyarılacak, şifre değişikliğinin akabinde rapor düzenlemek için programa giriş yapılacaktır.

Sağlık tesis kodu bulunan hekimlerce Web adresi üzerinden düzenlenen raporlar ilgili sağlık tesisinin başhekim onayına düşecek, başhekim tarafından onaylandıktan sonra Kurum tarafında söz konusu raporlar için işlem yapılabilecektir.

II) Tesis Kodu Olmayan Hekimler Tarafından Elektronik İstirahat Raporu Düzenlenmesi

Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu sınıflandırmada sağlık hizmeti veren birinci basamak sağlık tesisi hekimleri tesis kodu olmayan hekimler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsam içerisinde; Kamu Kurum Hekimlikleri Sağlık Ocağı, Verem Savaş Dispanseri, Toplum Sağlık Merkezleri, Aile Hekimlikleri, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi, Üniversitelerin Medikososyal Birimleri, TSK' mn birinci basamak sağlık üniteleri, 112 acil sağlık hizmet birimleri bulunmaktadır.

Bu sınıflandırmada yer alan hekimlerin bireysel olarak veya bağlı bulundukları birimler tarafından doldurulan ve onaylanan “Doktor Yetki Tanımlama Formları bir üst yazı ekinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilecek, Kurumca kullanıcı adı ve şifre tahsis edilen hekimlere ait bilgiler yine üst yazı ekinde talep eden birimlere gönderilecek ve yetkili birimlerce imza karşılığı hekimlere verilecektir.

Kullanıcı kodu ve şifre alan birinci basamak hekimleri Kurum web sitesi üzerinden açılan adresten şifre değişikliği yaptıktan sonra giriş yapmak suretiyle sigortalılar adına istirahat raporu düzenleyebileceklerdir. Düzenlenen raporlar ayakta tedavi süresini kapsayacak olup Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 2. bendi “Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malûllük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.” hükmündedir.

Bu hüküm doğrultusunda birinci basamak hekimi tarafından düzenlenen raporlarda bir defada en çok 10 gün istirahat verebileceği istirahat sonrası kontrol muayenesi raporda belirtilmiş olması durumunda bu süre 20 günü geçemeyecektir. Ayrıca birinci basamak hekimi tarafından düzenlenen raporlarda yatarak tedavi süresi yer almayacak, sağlık kurulu raporları düzenlenemeyeceğinden başhekim onay sayfası da olmayacaktır. Raporlar Kurum veri tabanına hekim tarafından düzenlenerek kaydet tuşuna basıldığında kayıt altına alınacaktır.

Birinci basamak tesis kodu olmayan hekimler analık vaka türünden doğum öncesine ait rapor düzenleyebilecek, ancak birinci basamak sağlık tesislerinde yatarak tedavi yapılamadığı için doğum sonrası rapor düzenlenemeyecektir.

III) İşyeri Hekimleri Tarafından Elektronik İstirahat Raporu Düzenlenmesi

İşyeri hekimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetki tanımlanan ve en çok iki güne kadar rapor ve reçete yazabilen hekimleri ifade etmektedir.

İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen istirahat raporlarının süresi en fazla iki gün olacağı için sadece iş kazası vaka türünden düzenlenen raporlara ödeme yapılacaktır. Bu raporlar başhekim onayı aranmaksızın sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince hastalık vaka türünden olanlar arşivlenecek, iş kazası vaka türünden olan raporlara ait geçici iş göremezlik ödenekleri ödenecektir.

Sistem tarafından hastalık vaka türünden düzenlenen raporlar, bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavi süreleri için verilen istirahat raporlarınki en çok 40 günlük sürenin kontrolünde sistem tarafından dikkate alınacaktır.

IV) Ortak Hükümler

1- Herhangi bir sebeple görev değişikliği, il değişikliği olan hekimlerin tanımlanmış yetkilerinin, yeni görev yerleri veya illerindeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince güncellenmesi gerekmektedir.

Örnek: Ankara ili Numune Hastanesinde görevli iken yetki tanımlanmış bir hekimin, Uşak iline görevlendirilmesi durumunda, Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yetkilerinin yeniden güncellenmesi gerekmektedir. Uşak ilinde güncelleme yapıldığında Numune Hastanesi tarafından verilen yetkide iptal edilmiş olacaktır.

2- Yukarıda maddeler halinde açıklamaları yapılan hekimlerce düzenlenen raporlardan hatalı olanlar, yine aynı hekim ya da başka bir hekim tarafından silinebilecek veya güncellenebilecektir.    

3- Hekimlerin, çalıştıkları pozisyona veya sağlık tesisine bağlı olarak gerektiğinde birden fazla yetkilendirme yapılabilecektir.

Örnek: Aile hekimi olarak görev yapan bir hekimin tesis kodu olan bir özel hastanede görev yapması durumunda her iki pozisyon içinde ayrı ayrı yetkilendirilmesi gerekmektedir.

4- Hekimlerin düzenleyecekleri istirahat raporlarında sigortalının yatarak tedavi sonrası, ayaktan tedavinin de uygun görülmesi halinde mutlaka rapor türünün “karma” seçilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıda açıklandığı şekilde yapılmasını rica ederim.