T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih          : 19.08.2013

Konu          : Mahsuplaşma Programı Hakkında

 

GENELGE

2013/33

 

 

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca,  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” başlıklı 40. maddesinin yedinci fıkrasında;” Kamu idarelerinde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. İşveren tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi hâlinde, işverenin; geçici iş göremezlik ödeneğinin sigortalıya ödendiğini gösterir ödeme belgesinin Kuruma ibrazından sonra, Kurum tarafından hesaplanarak bulunacak geçici iş göremezlik ödeneği toplamı, işverenin Kuruma olan borcuna, borcun olmaması halinde ise ilk prim borcuna mahsup edilir. İşyerinin kapanmış olması halinde ise iade edilir.” hükümleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yazılım çalışmaları tamamlanan geçici iş göremezlik ödeneklerinin işveren borçlarından mahsup edilmesini sağlayacak olan program işletime açılmıştır. Toplu iş sözleşmesi yapılan işyeri işverenleri ile kamu idarelerinin işverenlerinin Kurumla imzalayacakları protokol taslağı genelge ekinde yer almaktadır.

Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından ekteki matbu protokol karşılıklı imza altına alındıktan sonra, sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından söz konusu protokol ile işyeri bilgilerinin (işyeri ünvanı, işyeri sicil numarası, işyeri adresi ve imzalanan protokolün bir sureti) programa tanımlanmasının sağlanması amacıyla CD ortamında Muhasebe Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından, Kurumumuzla protokol imzalayan işverenlerin işyeri sicil numaraları, yazılımı tamamlanan programa tanımlanacaktır. Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde kısa vadeli sigorta servisleri tarafından E-Ödenek programında geçici iş göremezlik ödemelerinin işlemleri tamamlanıp onaylandığında,  MOSİP programında harcama birim kullanıcısı rolü bulunan personelin (Kısa vadeli sigortalar servis şefi) ekranına düşmektedir. Harcama birim kullanıcısı personel, MOSİP programı üzerinde ödeme tipini (iş göremezlik) seçtikten sonra “Ödeme Emri Belgesi Oluştur” butonuna basarak ödeme emrini oluşturacaktır. Diğer taraftan Kurum ile protokol yapan işverenlerce işveren modülünde sigortalılara ait istirahat raporlarının sona erdiği tarihte veya ay sonlarında, banka kanalıyla veya ücret ile birlikte iş göremezlik ödeneklerinin ödendiğini gösterir makbuzların Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş ekranlarından Kurum sistemine giriş işleminin yapılması gerekmektedir. Kısa vadeli sigortalar servisi tarafından MOSİP programında “Ödeme Emri Belgesi” oluşturulan ödeme bilgileri ile işverenler tarafından Kurum Çalışılmadığına Dair Bildirim ekranına girilen ödeme bilgileri “Ödeme Emri Belgesi” oluşturulması aşamasında sistem tarafından karşılaştırılmak suretiyle sorgulanacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi ekranlarından Makbuz Girişi (Ödeme Bilgisi) yapılan kişilerin ödemeleri “Prim Emanet Hesabına” alınacak, ancak makbuz girişi yapılmayan sigortalıların ödemeleri ise, 325 Ödeme Hesabına alınacaktır. Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerinin imzasından sonra mahsup işlemi ve ödeme yapılması için Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.

MOSİP programı tarafından “Prim Emanet Hesabına” alınan tutarlar tahakkuk döneminin bittiği tarihten (Kamu işyerleri için sonraki ayın 7’si, özel işyerleri için sonraki ayın 23’ü) sonraki ilk gün protokol imzalayan işverenin cari ay prim borcuna mahsup edilecek, ancak prim borcu bulunmaması halinde bir sonraki ay tahakkuk edecek prim borcuna mahsup edilmek üzere emanet hesaplarda tutulacaktır. Makbuz bilgisi bulunmayan kişilerin geçici iş göremezlik ödenekleri ödenmek üzere Ziraat Bankasına gönderilecektir.

Buna göre, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu işyerlerinin söz konusu düzenleme ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve protokol imzalanması konusunda gerekli çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

Bilgi, edinilmesini ve gereğini rica ederim.