T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih          : 10.12.2013

Konu         : 2011-13 sayılı Genelge

 

GENELGE

2013/41

 

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04.02.2011 tarihli, 2011 – 13 sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse ünitelerimizce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak söz konusu Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

04.02.2011 tarihli ve 2011 – 13 sayılı Genelgenin;

1. “2.7”, “3.4”, “6.4”, “9.2” ve “9.17.3” nolu bölümlerinde yer alan “Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına” ibaresi “ünitenin bağlı olduğu Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna” şeklinde değiştirilmiştir.

2. Muhtelif bölümlerinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibareleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

3. “2.6”, “10.1.1.2” ve “10.2.1.2” nolu bölümlerinde yer alan “kontrol memuru” ibareleri “sosyal güvenlik denetmeni” şeklinde değiştirilmiştir.

4. “3.2” nolu bölümünde yer alan “Belgelerin ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı hâllerde ise yukarıda (3.1.) de öngörüldüğü gibi işlem yapılır.” cümlesi, 21.08.2013 tarihli, 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözleşmesinde kişi sayısı belirtilmiş olan ihale konusu işlerde, kişi sayısı üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğinden ve kişi sayısı eksik bildirilmiş ise eksik bildirilen kişi sayısı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi mümkün olduğundan ayrıca istihkak tutarına işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle araştırma işlemi yapılmasına mahal bulunmamaktadır.

5. “4.3- İhale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmadığı işler” başlıklı bölümün son paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

6. “4.6” numaralı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen “4.7” nolu bölüm eklenmiştir.

“4.7- Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18. maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

uygulanacağı öngörüldüğünden, “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18. madde içeriğinden çıkartılmıştır.

Buna göre, doğrudan temin usulü ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri Kurumumuza bildirme yükümlülüğü, yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğü ve teminat iadesi sırasında Kurumumuzdan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7. “6.3” nolu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.3- Yapılacak hesaplamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tebliğ ile duyurulan birim maliyet bedelleri ayrıca genelge ile duyurulmayacağından yıllar itibariyle uygulanmakta olan birim metrekare maliyet bedellerine Kurum internet sitesinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.”

8. “9.1” nolu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.1- Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra yapılan bildirimler araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz.

Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanunun “Ağır ve Tehlikeli İşler” başlıklı 85. maddesine istinaden 16.06.2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, 08.02.2013 tarihli, 28553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile 30.12.2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle, bundan böyle asgari işçilik araştırması ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde, kadın sigortalıların çalıştırılmadıklarına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı sürece söz konusu kişiler için yapılmış olan bildirimlerin araştırma işleminde dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında, ihale konusu işlerin ve özel nitelikteki inşaat işlerinin bitirilmiş olduğu, dolayısıyla fiili tespit yapılamayacağı hususları dikkate alınarak kadın sigortalıların çalışmalarının fiili olup olmadığına ilişkin aksine bir ihbar veya şikayet olmadığı sürece denetim isteminde bulunulmaması gerekmektedir.”

9. 01.05.2004 tarihinden sonra biten ihale konusu işlerde ve özel nitelikteki inşaat işlerinde ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucu ortaya çıkacak fark işçilik borcunu işverenin kabul etmesi halinde borç kesinleşeceğinden ve borcun genel usullere göre takip ve tahsili gerekeceğinden, asgari işçilik incelemesi yapılması için denetime intikal ettirilen işlerle ilgili borcun ödeneceğine dair taahhütname verildikten sonra borcun ödenmemesi durumunda tekrar denetime devam edilmesi 5510 sayılı Kanunun 85. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden mümkün bulunmadığından Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112. maddesinin beşinci fıkrasında 21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, 2011 – 13 sayılı Genelgenin “9.5” nolu bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.5- Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole başlanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı taahhüdünü içeren başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, ünite tarafından denetim isteminin geri çekilmesi talebinin ilgili Grup Başkanlığının veya Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulur ve borç kesinleşir.”

10. “9.18.6” numaralı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.18.6- Yüksekliğe göre yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar

9.18.6.1-Yüksekliğe göre yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi

Yapı yüksekliği, yol kotu altında kalan (± 0.00 kotu altında kalan) kat veya katlar ile yol kotu üstünde kalan (±0.00 kotu üstünde kalan) katların yüksekliklerinin toplamından oluşmaktadır. Yapı yüksekliği, yapının sınıfı ve grubunu değiştirmekte dolayısıyla asgari işçilik araştırmasında maliyeti etkileyen bir unsur olarak önem arz etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca;

- 15.02.2005 tarihli ve 25728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki Tebliğ ile yüksekliği 21.50 metreyi aşan kaloriferli ve/veya asansörlü apartman tipi konutlar 2005 yılı Tebliğinin yayımı tarihinden itibaren IV. sınıf A grubunda,

- 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki Tebliğ ile yüksekliği 50.50 metreyi aşan yapılar 2007 yılı Tebliğinin yayımı tarihinden itibaren V. sınıf A grubunda,

- 24.04.2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki Tebliğ ile yüksekliği 51.50 metreyi aşan yapılar 2013 yılı Tebliğinin yayımı tarihinden itibaren V. sınıf A grubunda,

yer almaktadır.

Buna göre, özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili olarak Kuruma yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığına ilişkin yapılacak araştırma ve incelemeler sırasında;

- Yapı yüksekliği 21.50 metreyi aşan ve 15.02.2005 tarihinde yayımlanan 2005 yılı tebliğinden önce alınan ruhsata istinaden, asansörlü ve/veya kaloriferli apartman tipi konutlar için ayrıca yapı sınıf ve grubu belirlenmediğinden bu özellikte bir inşaat için III. sınıf B grubu; 15.02.2005 tarihinden sonra alınan ruhsata istinaden ve yüksekliği 21.50 metreyi aşan apartman tipi konut inşaatı için ise IV. sınıf A grubu,

- Yüksekliği 50.50 metreyi aşan ve 10.03.2007 tarihinde yayımlanan 2007 yılına ait yapı yaklaşık birim maliyetleri tebliğinden önce alınan ruhsata istinaden yapılan yapılar için ayrıca yapı sınıf ve grubu belirlenmediğinden bu özellikte bir inşaat için ruhsatın alındığı tarihteki birim maliyet tebliğinde yer alan yapı sınıf ve grubu,

- 10.03.2007 tarihinden sonra alınan ruhsata istinaden yapı yüksekliği 50.50 metreyi aşan inşaatlar için V. sınıf A grubu,

- 24.04.2013 tarihinden sonra alınan ruhsata istinaden yapı yüksekliği 51.50 metreyi aşan inşaatlar için V. sınıf A grubu,

esas alınacaktır.

Diğer taraftan, yapılacak araştırma ve inceleme işlemlerinde yapı yüksekliği 21.50 metreyi aşan yapıların IV. sınıf A grubunda yer alabilmesi için yapının kullanım amacının apartman tipi konut olması gerekmektedir. Bu nedenle, yapı yüksekliği 21.50 metreyi aşan ve kullanım amacı apartman tipi konut olmayan yapılar için ruhsatın alındığı tarihteki birim maliyet tebliğinde yer alan yapı sınıf ve grubu dikkate alınacaktır.

Öte yandan, 2007 yılına ait birim metrekare maliyetlerine ilişkin tebliğin yayımlandığı tarihten sonra alınan ruhsata istinaden yapılan ve yapı yüksekliği 50.50 metreyi aşan yapılar 24.04.2013 tarihine kadar kullanım amacı ne olursa olsun V. sınıf A grubunda değerlendirilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, 2007 yılına ait birim metrekare maliyetlerine ilişkin tebliğin yayımlandığı tarihten sonra alınan ruhsata istinaden yapılan ve yapı yüksekliği 51.50 metreyi (dahil) aşmayan yapıların 2013 yılı birim metrekare maliyetlerine ilişkin tebliğinin yayımından önce V-A üzerinden yapılan hesaplama sonucunda çıkan fark işçilik borcunun idari aşamada kesinleşmemiş olması kaydıyla (yüksekliği 51.50 metreyi aşmayan yapılar) bu özellikte bir inşaat için birim maliyet listesinde yer alan yapı sınıf ve grubuna ilişkin metrekare maliyet bedeli üzerinden işlem yapılacaktır.

9.18.6.2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar

Yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin tebliğlerde, “önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacağı” açıklanmış bulunduğundan, ruhsatın alındığı tarihteki yapı sınıf ve grubu sonradan değişen inşaatlar için ruhsat tarihindeki yapı sınıf ve grubu esas alınmak suretiyle hesaplama yapılacaktır.

Bununla birlikte, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111. maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi gereği, inşaatın sınıfı veya grubunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan listede daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan değişikliklerin, araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Tebliğ ve Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereğince, ruhsat tarihindeki yapı sınıfı ve grubu ile işin bittiği tarihteki yapı sınıf ve grubunun farklı olması halinde ruhsat tarihindeki yapı sınıfı ve grubu esas alınarak bina maliyeti hesaplanacak olmakla birlikte işin bitim tarihinde, inşaatın yapı sınıfı ve grubunun daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmiş olması durumunda, bu işe ilişkin fark prim borcunun idari aşamada kesinleşmemiş olması koşuluyla işverenin lehine olan söz konusu değişikliğe göre işlem yapılacaktır.

Buna göre, özel nitelikteki inşaatın, yapı sınıfı ve grubunda değişiklik içeren tebliğin yayımı tarihinden sonra bitirilmiş veya önce bitirilmiş olmasına rağmen fark prim borcunun idari aşamada kesinleşmemiş olması durumunda daha düşük olan yapı sınıf ve grubu üzerinden işlem yapılması gerekmektedir.

Örnek 1: 4 yıldızlı oteller, 2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğinde IV. sınıf B grubunda yer aldığı halde, 2010 ila 2013 yıllarına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Tebliğlerinde V. sınıf B grubunda yer almaktadır. Buna göre, 07.05.2009 tarihinde yapı ruhsatı alınan ve 10.05.2013 tarihinde bitirilmiş olan 4 yıldızlı otel inşaatının araştırma işleminde, yapı ruhsatında yer alan yapı sınıf ve grubu (IV- B) esas alınacaktır.

Örnek 2: 51.40 metre yapı yüksekliğindeki apartman tipi konut inşaatına 01.10.2010 tarihli ruhsata istinaden 28.11.2010 tarihinde başlanıldığı, yapı sınıfı ve grubunun 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğine istinaden V-A olduğu ve söz konusu inşaatın 01.12.2012 tarihinde bitirildiği varsayıldığında, yapı sınıf ve grubunun, fark prim borcunun 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğinin yayımlandığı tarih olan 24.04.2013 tarihinden önce;

- Kesinleşmemiş olması halinde IV-A,

- Kesinleşmiş olması halinde ise V-A,

olarak işleme alınması gerekmektedir.”

11. “9.20” numaralı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.20- Özel sektör işverenlerinin birbirine karşı taahhüt ettiği işler

Özel sektör işverenlerinin, özel sektör işverenlerine verdiği;

- Özel nitelikteki inşaatlarda, ödenen istihkak tutarı ile inşaatın yüzölçümünün metrekare birim maliyet tutarıyla çarpılması sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeli mukayese edilerek yüksek olan tutara asgari işçilik oranı uygulanacaktır.

- Kanunun 85. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel nitelikteki inşaat kapsamına girmeyen işlerde araştırma işleminin ünitelerce yapılmasına Kanunen imkan bulunmadığından, bu kapsamda yaptırılan işlerde son işçilik bildirim tarihleri itibariyle Kurumumuza borcun bulunmaması ve şikayet yada ihbarın olmaması kaydıyla, ilgili dosya memurunun, şefin ve müdür yardımcısının teklifi, il veya merkez müdürünün de onayını taşıyan teftişten sarfınazar tutanağı düzenlenmek suretiyle işyeri dosyasının işlemden kaldırılması gerekmektedir.

12. “9.21” numaralı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen “9.22”, “9.23”, “9.24”, “9.25” ve “9.26” nolu bölümler eklenmiştir.

“9.22- İstihkak ödemesi yapılmayan ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesinin verilmesi

İhale konusu olan ancak istihkak ödemesi yapılmayan yap-işlet, yap-işlet-devret modeli, kar paylaşımı (satış bedelinin belirli yüzdelerle ihale makamı ve yüklenici tarafından paylaşılması vb.), kat karşılığı ya da arsa verilmesi şeklinde yapılan inşaat işlerinde araştırma işleminin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan yapı yaklaşık metrekare birim maliyet bedellerinin uygulanmasına imkan verecek olması halinde, inşaatın metrekaresi ile metrekare birim maliyet bedelinin çarpılması sonucu hesaplanacak maliyet tutarına asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılması gerekmektedir.

İhale konusu olup yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeksizin yaptırılan yıkım/söküm işlerinde ise yıkımı sökümü yapılan hurda malzeme, yükleniciye yapılan işin karşılığı verilmekte ya da hurda malzemenin fiyatının yapılan işin değerinden daha yüksek olması halinde yüklenici tarafından ihale makamlarına bir bedel ödenmek suretiyle işlem yapılmaktadır.

Bu durumda, ihale makamlarınca istihkak ödenmeksizin;

- Çıkan hurda malzeme karşılığında yapılan yıkım/söküm işlerinde, hurda malzemenin bedeli yaptırılan işin maliyetini karşıladığından bu tutar üzerinden,

- Yüklenici tarafından çıkan hurda malzeme karşılığında ihale makamlarına bedel ödenmek suretiyle yapılan yıkım/söküm işlerinde, ihale makamlarınca bildirilen tutarların içinde hurda malzemenin satış bedelinin de bulunması halinde işverence hurda malzeme için ödenen bedel dikkate alınmaksızın sadece yıkım/söküm gibi işçilik içeren işlerin maliyet bedeli üzerinden,

araştırma işlemi yapılacaktır. Araştırma işlemine esas bu tutarlar ihale makamlarından Ek:11(15 nolu soru) matbu formu ile istenilecektir.

İstihkak ödemesi yapılmayan ihale konusu işlerde yukarıda açıklandığı gibi işlem yapılamaması halinde, maliyet tutarının tespitinin yapılabilmesini teminen konunun sosyal güvenlik denetmenine aktarılması, sosyal güvenlik denetmenince işyeri kayıtlarının incelenerek yapılan işin maliyetinin tespit edilmesinden sonra bu maliyete asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle araştırma işleminin yapılması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik denetmenince işin maliyetinin tespit edilememesi halinde bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının tespitini teminen durum Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.

9.23- Fark işçilik borcunun kesinleşmesi

01.05.2004 tarihinden sonra biten işlerde fark prim borcunun (prim ile gecikme cezası ve gecikme zammının) idari aşamada kesinleşmesi;

- Araştırma işlemine istinaden hesaplanan fark prim borcunun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi veya ödeneceğinin ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılmasının istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi ile,

- Borcun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmemesi, ödenmeyeceğinin bildirilmesi, tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması veya işçilik içeren faturaları bulunduğundan dolayı inceleme talebinde bulunulması durumunda konunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına inceleme yapılmak üzere intikal ettirilmesi üzerine, yapılan tespitlere istinaden tebliğ edilen fark prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemesi veya süresi içinde yapılan itirazın Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca reddine ilişkin kararın tebliğ edilmesi ile,

- 3568 sayılı Kanuna göre yetki verilmiş meslek mensuplarınca tanzim edilen rapora istinaden usulüne uygun düzenlenen işyeri kayıtlarından Kuruma bildirilmediği saptanan fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanan borcun bir ay içinde ödenmesi için ünitece yapılan tebligata istinaden işverence borcun bu süreler içinde ödeneceğinin yazılı olarak taahhüt edilmesi ile,

- Meslek mensuplarınca tanzim edilen rapora istinaden hesaplanan fark prim borcunun ödeneceğine ilişkin işverence yazılı olarak taahhütname verilmemesi durumunda ise bu defa konu Rehberlik Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına inceleme yapılmak üzere intikal ettirilecek, inceleme sonucuna göre tebliğ edilen fark prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemesi veya süresi içinde yapılan itirazın Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca reddine ilişkin kararın tebliğ edilmesi ile,

gerçekleşmektedir.

Buna göre, yukarıda belirtilen hallerde bahse konu borcun ödenmemesi durumunda söz konusu borç, 5510 sayılı Kanunun 88 ve 89. maddeleri gereğince tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, asgari işçilik incelemesine ilişkin denetim isteminde bulunulmasına rağmen, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı taahhüdünü içeren başvurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, ünite tarafından denetim isteminin geri çekilmesi talebinin ilgili Grup Başkanlığının veya Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulur ve borç kesinleşir.

9.24- İlişiksizlik belgesinin alınmasına ilişkin olarak teminat niteliğinde verilen belgeler

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerde işverenler tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde, ünitece ilişiksizlik belgesi verilir. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu belgeler anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden teminat olarak kabul olunur.

Ünitece alınan teminat, en geç verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar nakde çevrilerek tahsil edilir.

Teminat gösterilen durumlarda, teminatın, nakde çevrilmesine kadar talepte bulunulması ve teminatın borcu karşılayacak miktarda olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere borç 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir.

Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde teminat nakde çevrilerek borç tahsil edilir.

9.25- İşçilik oranı tespit edilemeyen işler

Ünitelerimizce, Kanunun 85. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale edilen diş protez, MR. görüntüleme, radyoloji, matbaa, gemi yapımı işkollarında yeterli işçilik bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespitini teminen yapılan araştırma işlemleri kapsamında; bu işkollarının, asgari işçilik oranlarına ilişkin tebliğ eki listede tespit edilmiş bir oranının bulunmaması nedeniyle ünitece araştırma işleminin yapılamaması üzerine asgari işçilik komisyonlarına intikal ettirilen ancak, bu dal ile ilgili uzman teknik üyelerinin bulunmaması nedeniyle asgari işçilik tespit komisyonunca da oran belirlenemeyen ve işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarının tespiti için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup başkanlıklarına intikal ettirilen, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup başkanlıklarınca da; bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının belirlenemeyeceği bildirilen yukarıda ifade edilen işkollarında ihbar, şüphe, şikayet bulunmaması halinde söz konusu işler için bildirilen işçilikle yetinilmesi Kurumumuz Başkanlık Makamının 25.06.2013 tarih 10607501 sayılı Olur’ları ile uygun görülmüştür.

Buna göre, yukarıda belirtilen işlere münhasıran;

- Asgari işçilik oranının belirlenmesi için konunun öncelikle asgari işçilik tespit komisyonuna intikal ettirilmesi,

- Asgari işçilik tespit komisyonunca bu dalda uzman teknik üyelerinin olmaması nedeniyle oran belirlenememesi ve konunun asgari işçilik istişare komisyonunda da değerlendirilmesinden sonra ilgili dalda teknik üyenin olmaması nedeniyle oran belirlenemediğinin üniteye bildirilmesi,

- Ünitece bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının tespiti hususunda konunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlıklarına intikal ettirilmesi,

- İlgili Grup Başkanlıklarınca da, müfettişlik bilgi ve birikimi kapsamında, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının bildirilip bildirilmediği yönünde gerekli her türlü incelemenin yapılmasını müteakip işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının tespit edilemeyeceğinin bildirilmesi,

üzerine yapılan işle ilgili ihbar, şüphe ve şikayetin de bulunmaması durumunda bildirilen işçilikle yetinilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

9.26- İhale makamları veya ruhsat vermeye yetkili makamlarla yapılacak yazışmalarda kullanılacak matbu formlar

Bilindiği gibi, ihale konusu işlerin veya özel nitelikteki inşaatların bitirilmesi üzerine Kurumumuzca araştırma işleminin yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin ilgili ihale makamından / ruhsat veren kurumdan temin edilmesi gerekmektedir Ancak, bu konuda bazı Ünitelerimizce ihale makamlarına / ruhsat veren kurumlara içeriği farklı yazıların yazılması nedeniyle istenilen bilgi ve belgelerin kısa sürede temin edilemediği, birden fazla yazışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, sonuç itibariyle gereksiz emek ve zaman kaybına yol açıldığı anlaşıldığından, bundan böyle, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla hizmet alımı dışındaki ihale konusu işler için Ek:11’deki, işin hizmet alımı ile ilgili olması halinde ise bu defa Ek:12’deki, özel nitelikteki inşaat işleri için Ek:13’deki formlar kullanılacak olup, bu formların 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmesi gerekmektedir

Bununla birlikte, ünitelerimizce ihale makamına/ruhsatı düzenleyen kurumlara hitaben düzenlenen barkod numaralı yazıların e-ilişiksizlik uygulamasından alınarak ilgili idareye elden verilmesi ve cevabi yazıların ilgili sosyal güvenlik merkezine gönderilmesi halinde, yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığına ilişkin araştırma işlemine başlanılmaktadır.

İhale makamından veya ruhsat veren kurumdan gerek Kurumumuzca yazılı olarak gerekse işverenlerce e-ilişiksizlik uygulaması kapsamında istenilen bilgi ve belgelerin, söz konusu yazının tebliğ tarihinden / evrak kaydına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde gönderilmemesi halinde anılan kurumlara idari para cezası uygulanacaktır.

Özel nitelikteki inşaatlarla ilgili olarak asgari işçilik araştırmasına esas bilgi ve belgelerin işyeri, dosyasında bulunması halinde ruhsat vermeye yetkili makamla mükerrer yazışmaya meydan verilmeyerek, ilişiksizlik belgesi talep eden işverenlerin işlemleri derhal sonuçlandırılması gerekmektedir.

13. Ekler dizininde belirtilen Ek:2 yürürlükten kaldırılmış, Ek:1/b, Ek:6, Ek:7, Ek:8, Ek:9, Ek:11, Ek:12, Ek:13 ve Ek:16 yeniden düzenlenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EKLER :

Ek:1/b- Yürürlükten kaldırılan genel yazılar (Bir sayfa)

Ek:6- SPEK Tablosu (Bir sayfa)

Ek:7- Fark prim borcu tebliğ yazısı (Bir sayfa)

Ek:8- Fark prim borcu ödeme taahhütnamesi (Bir sayfa)

Ek:9- Asgari işçilik oranı tespit yazısı (Bir sayfa)

Ek:11- İhale konusu işlerde ihale makamından bilgi isteme yazısı (İki sayfa)

Ek:12- Hizmet ihalelerinde ihale makamından bilgi isteme yazısı (İki sayfa)

Ek:13- Özel bina inşaatı bilgi isteme yazısı (Bir sayfa)

Ek:16- Kesin teminatın paraya çevrilmesine ilişkin yazı (Bir sayfa)


 

Ek: 1/b

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENEL YAZILAR

Sıra No

Genel Yazının

Tarihi

Sayısı

Konusu

1

02.12.1999

895305

Asgari işçilik uygulaması

2

03.03.1999

152370

Fark işçiliğe ilişkin alınacak taahhütname

3

22.05.2000

373233

Yapı kullanma izin belgeleri

5

13.11.2009

14857233

Yapı sınıf ve grubu

6

05.03.2010

3615156

Yapıların sınıf ve grupları

7

02.04.2013

5772424

Teftişten sarfınazar edilmesi

 


 

Ek: 6

 

DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TUTARLARI

Dönem

Aylık Alt Sınır

(16 Yaşından Büyük)

Aylık Üst Sınır

(16 Yaşından Büyük)

01.07.2013-31.12.2013

1.021,50 TL

6.639,90 TL

01.01.2013-30.06.2013

978,60 TL

6.360,90 TL

01.07.2012-31.12.2012

940,50 TL

6.113,40 TL

01.01.2012-30.06.2012

886,50 TL

5.762,40 TL

01.07.2011-31.12.2011

837,00 TL

5.440,50 TL

01.01.2011-30.06.2011

796,50 TL

5.177,25 TL

01.07.2010-31.12.2010

760,50 TL

4.943,40 TL

01.01.2010-31.06.2010

729,00 TL

4.738,50 TL

01.07.2009-31.12.2009

693,00 TL

4.504,50 TL

01.01.2009-30.06.2009

666,00 TL

4.329,00 TL

01.07.2008-31.12.2008

638,70 YTL

4.151,70 YTL

01.01.2008-30.06.2008

608,40 YTL

3.954,60 YTL

01.07.2007-31.12.2007

585,00 YTL

3.802,50 YTL

01.01.2007-30.06.2007

562,50 YTL

3.656,40 YTL

01.01.2006-31.12.2006

531,00 YTL

3.451,50 YTL

01.01.2005-31.12.2005

488,70 YTL

3.176,70 YTL

01.07.2004-31.12.2004

444.150.000 TL

2.886.975.000 TL

01.01.2004-30.06.2004

549.630.000 TL

2.748.150.000 TL

01.07.2003-31.12.2003

458.015.820 TL

2.290.079.100 TL

01.04.2003-30.06.2003

393.099.960 TL

1.965.499.800 TL

01.07.2002-31.03.2003

327.583.290 TL

1.637.916.450 TL

01.04.2002-30.06.2002

277.872.000 TL

1.389.360.000 TL

01.01.2002-31.03.2002

220.000.750 TL

1.050.000.000 TL

01.04.2001-31.12.2001

210.000.000 TL

1.050.000.000 TL

01.08.2000-31.03.2001

150.000.000 TL

600.000.000 TL

01.04.2000-31.07.2000

150.000.000 TL

450.000.000 TL

01.01.2000-31.03.2000

120.000.000 TL

360.000.000 TL

 


 

Ek: 7

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

Sayı : ………………..……..                                                               / ........ / ........ / ...............

Konu : Fark Prim Borcu

 

Sayın:

………………..……..……..……..……..…….……..……..…….

………………..……..……..……..……..…….……..……..…….

 

Müdürlüğümüzün/Merkezimizin ………………..……..……..……..……..…….……..……..……. sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören işyerinizle ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85. maddesinin ikinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110/111 ve 112. maddelerine istinaden yapılan araştırma işlemi sonucunda Kurumumuza yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığınız anlaşılmıştır.

Söz konusu ihale konusu iş/özel nitelikteki inşaat işi ile ilgili olarak ……… sınıf …….… grubu esas alınarak hesaplanan ………………..…………………..….-TL istihkak/maliyet bedeline, % ………..… asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle hesaplanan ………………..…………………..….-TL fark işçilik miktarı üzerinden tahakkuk eden ………………..…………………..….-TL sigorta primi ve ………………..…………………..….-TL gecikme cezası (gecikme zammı ........ / ........ / ............. tarihi itibariyle hesap edilmiştir) olmak üzere toplam ………………..…………………..….-TL tutarındaki borcun, bu tebligatın alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bahse konu borcun, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti için işyeri kayıtlarının Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelenmesi istenilmeksizin ödeneceğinin, bu tebligatın alındığı tarihten itibaren bir ay içinde bildirilmesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesi uyarınca işlemleriniz sonuçlandırılacaktır.

Buna karşın, bahse konu borcun ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya bir aylık süre içinde herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde, yeterli işçilik bildiriminde bulunulup bulunulmadığı hususunun tespiti için işyeri kayıtlarınızın Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelenmesi istenilecektir.

Bilgi edinilmesini, söz konusu borcun yukarıda belirtilen koşullarla ödenip ödenmeyeceğinin bu tebligatın alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Ünitemize bildirilmesini rica ederim.

 

 

İl Müdürü a.

İl Müdür Yrd.

Merkez Müdürü/

Merkez Müdürü a.

Merkez Müdür Yrd.

 

Not: Yapılan iş ihale konusu ise, yazıda yer alan “111” ve “maliyet” kelimesinin, özel nitelikteki inşaat ise, “110” ve “istihkak” kelimesinin üzeri çizilecektir.

 

 

 

Ek: 8

........ / ........ / ...............

 

 

.……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

…….. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne

 

 

 

Müdürlüğünüzde/Merkezinizde ………………..……..……..……..……..…….……..……..……. sicil sayılı dosyada işlem gören ..…….…..…….………………..……..……..……..……..…….……..……..……. işyerimle ilgili olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85. maddesinin ikinci fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110/111 ve 112. maddelerine istinaden Kuruma bildirilen işçilik tutarının Kurumca belirlenen tutarın altında olması halinde, söz konusu işimden dolayı Müdürlüğünüzce/Merkezinizce yapılan araştırma neticesi işin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca incelemesine sevk edilmemek kaydıyla aradaki farkı Kurumunuza ödemek istediğimi belirtir, fark işçilik üzerinden hesaplanan tutarın 6183 sayılı Kanunun 47. maddesine uygun olarak mahsubunu, bu hususta ilişiksizlik belgesi alındıktan sonra da müfettiş incelemesi talebinde bulunmayacağımı taahhüt eder, gerekli işlemin buna göre yapılmasını arz ederim.

 

 

 

İmza

Adı Soyadı

 

 

ADRES:

………………..……..……..……..……..…….……..……..…….

………………..……..……..……..……..…….……..……..…….

………………..……..……..……..……..…….……..……..…….

 


 

Ek: 9

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

Sayı : ………………..……..                                                                      / ........ / ........ / ...............

Konu : İşçilik Oranı

 

 

………………..……..………………..…….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğümüzde/Merkezimizde …………………………..……..………………..…….. sicil sayılı dosyada ………………..……..……………….adına işlem gören, …..……..………………..……..….. adresinde kurulu ………………..……..………………... işi işyeri ........ / ........ / ............... tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

İşverenin ........ / ........ / ............... tarih ve ………………..…….. sayılı dilekçesi ve ihale makamı olan ……..………………………………………....……..’nın ........ / ........ / ............... tarih ve ………………. sayılı yazılarında ………………..……..………………..…….. işinin yapıldığı belirtilmektedir.

Bu işe ait işçilik ücreti oranının ilgili Tebliğde yer almadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahse konu işe ait son-kesin hak ediş raporunun imalat ve birim fiyatlarını gösterir iç sayfalarının tasdikli bir sureti ilişikte sunulmuş olup yapılacak işlemlere esas olmak üzere bu işle ilgili uygulanabilecek işçilik oranının tespitini müteakip bildirilmesini arz ederim.

 

 

 

İl Müdürü/

İl Müdürü a.

İl Müdür Yrd.

Merkez Müdürü

Merkez Müdürü a.

Merkez Müdür Yrd.

 

 

EKLER:

 


 

Ek: 11

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

Sayı : ………………..……..                                                                      / ........ / ........ / ...............

Konu : İhale Konusu İş

 

İADELİ TAAHHÜTLÜ

………………..……..………………..……..………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

 

Müdürlüğümüzde/Merkezimizde ………………..……..………………..…….. sicil sayılı dosyada işlem gören ve Makamınızca ……………………..……....……..…………………………………... adına ihale edilen “………………..……..………………..…..……..………………..……..” işi ........ / ........ / ............... tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

Söz konusu ihaleli işle ilgili teminatın iadesine esas ilişiksizlik belgesinin düzenlenebilmesi için;

1- İhaleli işin konusunun,

2- İşin yer teslim tarihinin,

3- Kesin olarak biliniyorsa fiilen işçi çalıştırmaya başlanılan tarihin,

4- İşin bitirildiği tarihin,

5- Geçici kabulün noksansız yapılmış olup olmadığının, noksansız yapılmış ise tarihinin,

6- Geçici kabulde noksan veya kusurlu işlerin tespiti halinde, hangi tarihe kadar işçi çalıştırılarak noksanların giderildiğinin,

7- Kesin kabulün yapılmış olup olmadığının, yapılmış ise tarihinin,

8- KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yükleniciye ödenen/ödenmesi gereken toplam istihkak tutarının,

9- İhale konusu işle ilgili olarak idareniz tarafından yükleniciye malzeme verilmiş olup olmadığının, verilmiş ise, hangi malzemeden ne kadar verildiğinin ve sözleşme yılı fiyatlarıyla bu malzemelerin tutarının,

10- İhale konusu işin ikmali için yükleniciye idare tarafından makine verilmesi halinde;

a) Makinenin operatör, akaryakıt ve bakımının yüklenici tarafından mı, yoksa idareniz tarafından mı karşılandığının,

b) Makine için kira bedeli kesilip kesilmediğinin,

11- Makine ve el ile (insan gücü) yapılan işlerde iş kısımları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle oranlarının,

12- İhale konusu işte yabancı menşeili firmaların da bulunması halinde, bu firmaların yaptıkları işlerin niteliği ile parasal tutarlarının,

13- İhale konusu işi üstlenen işveren tarafından alt işveren çalıştırılmış ise, alt işverenlerin adı-soyadı/unvan ve adreslerinin,

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

 

14- Teminat miktarının ve nevinin (teminat olarak banka teminat mektubu alınmış ise süresinin bitim tarihinin),

15- İhale makamlarınca istihkak ödenmeksizin;

a) Çıkan hurda malzeme karşılığında yapılan yıkım/söküm işlerinde hurda malzemenin bedelinin,

b) Yüklenici tarafından çıkan hurda malzeme karşılığında ihale makamına bedel ödenmek suretiyle yapılan ihale konusu işlerde, işverence hurda malzeme için ödenen tutar ile yıkım/söküm gibi işçilik içeren işlerin maliyet bedelinin,

ayrı ayrı maddeler halinde bildirilmesi,

Ayrıca, idarenizce onaylanmış olmak kaydıyla; son hak ediş raporunun imalat ve birim fiyatlarını gösterir iç sayfaları ile birlikte tamamının, fiyat analizlerinin, metraj çarşaf listelerinin, keşif cetvellerinin (miktar X birim fiyat tutarını gösteren listelerin), yeni fiyat zaptı analizlerinin; anahtar teslimi şeklinde yapılan ihalelerde iş cinsleri ve parasal değerleri veya pursantajlarının (parasal yüzdesinin) eksiksiz olarak Müdürlüğümüze/Merkezimize gönderilmesi,

gerekmektedir.

Söz konusu bilgi ve belgelerin, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin teminatının iade edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde idareniz hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

 

İl Müdürü/

İl Müdürü a.

İl Müdür Yrd.

Merkez Müdürü/

Merkez Müdürü a.

Merkez Müdür Yrd.

 


 

Ek: 12

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

Sayı : ………………..……..                                                                      / ........ / ........ / ...............

Konu : Hizmet İhalesi İşi

 

İADELİ TAAHHÜTLÜ

………………..……..………………..……..………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

Müdürlüğümüzde/Merkezimizde ………………..……..…………..…….. sicil sayılı dosyada işlem gören ve Makamınızca ………………..…………………….. adına ihale edilen “………………………………..….… ” işi ........ / ........ / ............... tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

İhale konusu işle ilgili Müdürlüğümüzce yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

a) İşin fiilen başlayış ve bitiş tarihlerinin,

b) İhale konusu işin uzatılıp uzatılmadığının, uzatıldı ise en son işçi çalıştırıldığı tarihin,

c) Adı geçen müteahhide bu iş dolayısıyla hak ediş tarihlerine göre ödenen istihkak miktarları ile KDV’siz kesin istihkak miktarlarının (malzeme ve fiyat farkı dahil),

d) Malzemenin kime ait olduğunun, makamınızca malzeme verildi ise bedelinin,

e) Taahhüt konusu işin makine ile yapılıp yapılmadığının, makine ile yapılmış ise makinenin makamınızca verilip verilmediğinin,

f) Bu iş için Müdürlüğümüze/Merkezimize verilen prim belgelerinin birer nüshasının Makamınıza verilip verilmediğinin, verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı sigortalılar haricinde işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının,

g) Kuruma verilen prim belgelerinde kayıtlı olanların haricinde çalışanlar var ise kaç kişi olduklarının, açık kimliklerinin, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin,

h) Yazımızın (g) fıkrasındaki hususların ek tabloya göre değerlendirilerek sonucunun ve puantaj kaydı tutuldu ise ihale konusu işin sözleşme fotokopisi ve aylık puantaj kayıtlarının birer fotokopilerinin,

i) Sözleşme bedeli haricinde veya dahilinde çalıştırdığı sigortalılar ile ilgili olarak yol, yemek ve giyim bedeli adı altında herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise ayni mi nakdi mi yapıldığının, nakdi yapılması halinde miktarlarının bildirilmesi,

j) İhale konusu işe ait teminat miktarının,

Müdürlüğümüze/Merkezimize bildirilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu bilgi ve belgelerin, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesine istinaden Kurumumuzun soğuk damgasını ihtiva eden ilişiksizlik belgesi verilinceye kadar yüklenicinin idareniz nezdinde kesin teminatının iade edilmemesi gerekmektedir. Aksi halde idareniz hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Ek: 1 Adet Tablo

İl Müdürü

İl Müdürü a.

İl Müdür Yrd.

Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yrd.

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Ek-Tablo

İhale Konusu İşi Üstlenen İşverenin

İşyeri Sicil No

 

Unvanı

 

İhale Konusu İşin Adı

 

Yıl/Ay

Kişi Sayısı

Gün Sayısı

Kazanç Tutarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ek: 13

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

Sayı : ………………..……..                                                                      / ........ / ........ / ...............

Konu : Bina İnşaatı

 

İADELİ TAAHHÜTLÜ

………………..……..………………..……..………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

 

Müdürlüğümüzde/Merkezimizde ………………..……..…………..…………………. sicil sayılı dosyada işlem gören ………….……..………………..……..’a ait ………………..……..………………….…………….. adresinde kurulu bina inşaatı işyeri hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

l- İlk defa verilen inşaat ruhsatının tarih ve sayısının,

2- İnşaata tadilat, ilave veya yenileme ruhsatı verildi ise kaç m2 için verildiği ve söz konusu ruhsatın tarih ve sayısının,

3- İnşaat ruhsatına göre binanın tamamının kaç m2 ve kaç kat olduğunun,

4- Yapılmayan kısım varsa m2 tutarının,

5- Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıf ve gurubunun,

6- Doğalgaz tesisatı, kalorifer ve asansör tesisatının bulunup bulunmadığının,

7- İnşaat ruhsat müddeti sona ermiş ise tarihinin,

8- Yapı kullanma izin belgesi verilmiş ise tarih ve numarasının,

9- Yapı kullanma izin belgesi için işverenin Başkanlığınıza müracaat ettiği tarihin,

Müdürlüğümüze/Merkezimize bildirilmesini,

Söz konusu bilgi ve belgelerin, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacağını,

5510 sayılı Kanunun 90. maddesi dördüncü fıkrası uyarınca, yapı sahibince inşaat işyerinden dolayı Kurumumuza prim borcunun bulunmadığına ilişkin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce düzenlenmiş ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe yapı kullanma izin belgesi verilmemesini,

Arz ederim.

İl Müdürü/

İl Müdürü a.

İl Müdür Yrd.

Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yrd.

 

DAĞITIM    :

Gereği        :                                  Bilgi :

 

 

Ek: 16

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

.……..……..……..……..……..……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

 

Sayı : ………………..……..                                                                      / ........ / ........ / ...............

Konu : Bina İnşaatı

 

İADELİ TAAHHÜTLÜ

………………..……..………………..……..………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

………………..……..………………..……..

 

Müdürlüğümüzde/Merkezimizde ………………..……..………………..…. sicil sayılı dosyada işlem gören, .……..………………..……..………………..…’nin …..……..………………..……..…………………..…….. adresinde kurulu .……………..……..………………..………..…….. işinden dolayı ..……..………………..… borç türünden kaynaklanan …..……..………………..…… .-TL borç aslı, ........ / ........ / ............... tarihi itibariyle hesaplanan ………………..……..………………..……...-TL borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Bilgi edinilmesini, anılan işverenin söz konusu işle ilgili kesin teminatının nakde çevrilerek, en geç 15 gün içinde Kurumuz hesaplarına yatırılmasını ve yatırılan tutarın, tediye mahallinin, ödeme tarihinin, banka hesap numarasının, işyerinin sicil numarasının, işverenin ad ve soyadının, işveren tüzel kişilik ise unvanının Müdürlüğümüze/Merkezimize bildirilmesini arz ederim.

 

 

İl Müdürü a.

İl Müdür Yardımcısı.

Merkez Müdürü a.

Merkez Müdür Yrd.