T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Tarih              : 28.01.2013

Konu               : 2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

GENELGE

2013/7

 

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliğlerinin ilan tahtasına asılması, ilan yoluyla yapılması ile Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde ilan edilmesine ilişkin parasal limitlerde uyulması gereken hususlar açıklanmıştır.

Bu nedenle Maliye Bakanlığınca 31/12/2012 tarihli, 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 422 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ilanların 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanacak parasal limitleri yeniden belirlenmiş olup 21/06/2011 tarihli, 2011/53 sayılı Genelgenin "2.2. Tebliğ usulleri" başlıklı bölümünün 2.2.2.3. "İlanen tebliğin şekil şartları" maddesinin 2. ve 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanun uyarınca yürütülen işlemlerden dolayı tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 1.800,00 TL'den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmaksızın ilan yazısının (tebliğ evrakı) sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün ilan asmaya mahsus (ilan tahtası) mahallinde asılması suretiyle ilanen tebliğ işlemi yapılacaktır.

İlan yoluyla tebliğ edilecek borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 1.800,00 TL (dahil) ile 180.000,00 TL arasında olması halinde, ilanın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanması, borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 180.000,00 TL ve üzerinde olması durumunda ise mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde de ayrıca yayınlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.