T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih          : 11.02.2013

Konu          : SGDP Yapılandırma

 

GENELGE

2013/8

 

A – GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 10.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 5510 sayılı Kanuna “Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 46. madde ile “5335 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 47. madde eklenmiştir.

Geçici 46. maddede; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferilerinin, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde,

Geçici 47. maddede ise sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve feri borçların, ilgililerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde,

13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılacağı,

6385 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 5335 sayılı Kanunun 30. maddesine eklenen fıkra ile de ikinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarihin, tahsis talep tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıklarının yeniden bağlanacağı, ayrıca bunlardan yazılı istek şartı aranmayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Geçici 46. maddeyle, sosyal güvenlik destek prim borcu olanlara 6111 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir kez daha yapılandırma imkanı verilmiştir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 01.10.2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları ile 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin söz konusu geçici madde hükümleri çerçevesinde yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

B – SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

1 – Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları ve Dönemi

5510 sayılı Kanunun Geçici 46. maddesinde; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olup, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibarıyla tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri…” ifadesine yer verildiğinden, sadece sosyal güvenlik destek prim borçları yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

Buna göre, 01.10.2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28.02.2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında yer almaktadır.

2 – Başvuru Süresi, Şekli ve Yeri

5510 sayılı Kanunun Geçici 46. maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31.05.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sosyal güvenlik destek primi borçları için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 01.10.2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmektedir.

Buna göre;

2.1- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için örneği Ek-1’de yer alan talep formunu doldurmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, yine örneği Ek-1’de yer alan talep formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, yine örneği Ek-1’de yer alan talep formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

2.4- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, örneği Ek-2’de yer alan talep formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında olanlar yönünden bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, yapılan başvurular 01.10.2008 öncesi ve sonrasına ait sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılması için geçerli sayılacaktır.

Ayrıca, yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemleri yapıldıktan sonra, başvuru formları ve ödeme planlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili ünitelere gönderilecektir.

3 – Yapılandırma Borcunun Hesaplanması, Ödeme Süresi ve Şekli

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 01.10.2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçlarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması hüküm altına alındığından, yapılandırma borcunun hesaplanması ve ödeme süresi anılan Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenecektir.

6385 sayılı Kanuna istinaden kapsama giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 6385 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, her bir ay için belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Dolayısıyla kapsama giren alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine;

- 1999/Ekim ayından 2004/Aralık ayına kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

- 2005/Ocak ayından 2013/Ocak ayına kadar (bu ay dahil), üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 20. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan, “…Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.” hükmüne istinaden, yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 2013/Ocak ayına kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2013/Ocak ayı için ise 2012/Aralık ayına ilişkin ÜFE aylık değişim oranı (günlük olarak hesaplanacaktır) dikkate alınacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için; eksi değer almış olan oran da dikkate alınacak, ancak ilgili ay için peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, her halükarda alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır. Dolayısıyla, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılacak olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

6111 sayılı Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) …

b)… Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.”

Üçüncü fıkrasında ise, “Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.

3.1 Peşin ödenecek tutarın hesaplanması, borcun ödeme süresi ve şekli

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 01.10.2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların tamamının 31.05.2013 tarihine kadar sadece anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla; 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan alacağın tamamının en geç 31.05.2013 tarihine kadar ödenmesi halinde, anılan Kanunun yayımlandığı 19.01.2013 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Yapılan başvuru sırasında anılan Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceği beyan edilmesine rağmen borcun tamamının 31.05.2013 tarihine kadar ödenmesi halinde de peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecek ve 19.01.2013 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

3.2 Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması, taksitlerin ödeme süresi ve şekli

6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak işlem yapılacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, on iki veya on sekiz taksitten biri yerine tercihi mümkün bulunmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile basit usulde hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacaktır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit süresi içinde ödeyememeleri halinde, birinci taksit süresinin sona erdiği 31.05.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite çevrilecektir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların,

- 01.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların ilk taksitinin 31.05.2013 tarihine kadar anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.

- 01.10.2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları 4/1(a) kapsamındakiler için banka ya da aylıktan kesme, 4/1(c) kapsamındakiler için sadece aylıktan kesme yoluyla tahsil edilecektir.

4- 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesi Gereği Tecil ve Taksitlendirilmiş olan Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçların Yeniden Yapılandırma Kapsamına Alınması

6385 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce, 01.10.2008 öncesine ait süresinde ödenmeyen sosyal güvenlik destek prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmuş olanların, 6385 sayılı Kanunun yapılandırma müracaat süresi içerisinde kalan tecil taksitleri için yapılandırma uygulamasından yararlanmak üzere müracaat edenlere tecil taksitlendirme bozma işlemi yapılarak (MOSİP sistemindeki sosyal güvenlik destek prim borçları için, söz konusu taksit bozma işlemi takip birimlerince yapılacaktır), ödenen taksitler mevzuat hükümlerine göre hesaplanan sosyal güvenlik destek prim borçlarına mahsup edildikten sonra kalan borç asıllarına bu Genelge’nin 3. maddesi hükmüne göre yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

5- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği

6385 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 öncesine ait süresinde ödenmeyen sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması için talepte bulunanların ödeme planları, müracaat ettikleri sosyal güvenlik il/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerince,

4/1 (a) kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların 01.10.2008 sonrasına ait ödeme planları, borç dosyalarının bulunduğu ünitelerin takip birimlerince,

4/1 (c) kapsamında emekli veya malullük aylığı alanların 01.10.2008 sonrasına ait ödeme planları, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığınca,

elden veya posta kanalıyla ilgililere tebliğ edilecektir.

C – 5335 SAYILI KANUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARA YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN YAPILANDIRILMASI

1 – Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları ve Dönemi

6385 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 5335 sayılı Kanunun 30. maddesine eklenen fıkra ile ikinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarihin, tahsis talep tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıklarının yeniden bağlanacağı, ayrıca bunlardan yazılı istek şartı aranmayacağı hüküm altına alındığından, emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince aylıkları kesilerek yersiz ödenen aylıkları borç kaydedilen sigortalıların aylıkları, anılan Kanun kapsamındaki sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeniden başlatılacağından, 2013/Şubat ödeme döneminden önce tahakkuk ettirilen borçlardan tamamı ödenmemiş borçlar yeniden hesaplanacaktır.

5335 sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince aylıkları kesilenlerden 2013 Şubat ödeme döneminden önce yersiz ödenen aylıklara ilişkin borçlarının, bir kısmı tahsil edilenler ile henüz tahsiline başlanmamış olanların borçları yeniden hesaplanacaktır.

Anılan Kanun kapsamında aylıkları kesilmesi gerekenlerden,

- Sigortalılıkları devam edenlerin, çalışmaya başladıkları tarih ile 2013/Şubat ödeme dönemi arasında,

- Sigortalılıkları sona erenlerin ise 2013/Şubat ödeme döneminden önce, çalışmaya başladıkları tarih ile işten ayrıldıkları tarih arasında,

yersiz ödenen aylıkları yapılandırma kapsamında yer alacaktır.

2 – Başvuru Süresi, Şekli ve Yeri

Geçici 47. madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31.05.2013 tarihine kadar örneği Ek: 3’te yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borçlunun ikametgahının bulunduğu,

- (b) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borçlunun sigortalı dosyalarının bulunduğu,

sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

- (c) bendi kapsamında ödenen emekli aylıklarından kaynaklanan alacaklardan dolayı da “Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3 – Yapılandırma Borcunun Hesaplanması ve Ödeme Süresi

Geçici 47. madde kapsamına giren borçluların 2013/Şubat ödeme dönemine kadar yersiz ödenen aylıklara ilişkin alacakların yapılandırılması amacıyla, 31.05.2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde söz konusu alacaklar, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

3.1- Peşin ödenecek tutarın hesaplanması, borcun ödeme süresi ve şekli

5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, ödenen yersiz aylıkların yapılandırılmasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, bu Genelgenin (B) bölümünün 3.1 maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

3.2- Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması, taksitlerin ödenme süresi ve şekli

5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, ödenen yersiz aylıkların yapılandırılmasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, bu Genelgenin (B) bölümünün 3.2 maddesinde belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

4 - Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği

Geçici 47. madde kapsamına giren borç süreleri, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimlerince,

- (b) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borç dosyasının bulunduğu birimce elden veya posta yoluyla ilgililere tebliğ edilecektir.

- (c) bendi kapsamında emekli aylıklarından kaynaklanan borçlar için başvurular Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığınca incelenerek işlemi yapılmak üzere borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüklerine, aylık almayanların başvuruları ise Bütçe Daire Başkanlığına ya da sosyal güvenlik il müdürlüklerinin takip birimlerine gönderilecek ve tebliğ işlemleri ilgili birimlerce yürütülecektir.

4/1(a) kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacakların geçici 47. madde gereğince yapılandırabilmesi için sigortalıların tahsis dosyalarının bulunduğu ünitelerin tahsis birimlerince borçları yeniden hesaplanarak MOSİP sisteminde oluşturulacaktır.

Yersiz ödenen aylıklara ilişkin yapılandırma işlemleri, sigortalıların ikamet ettikleri sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından yürütüleceğinden, yapılandırma talebinde bulundukları tarihte borçları MOSİP sisteminde oluşturulmamış olan sigortalıların ikamet ettikleri ildeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü takip birimleri tarafından tahsis dosyalarının bulunduğu ünite ile irtibata geçilerek borçlarının en kısa zamanda MOSİP sistemine kaydedilmesi sağlanacaktır.

D – DİĞER HUSUSLAR

Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi, yapılandırma hakkının kaybedilmesi, taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 5 liraya kadar eksik ödenmesi, yapılandırma hakkının kaybedilmesi halinde bakiye alacakların tahsili, kapsama giren alacaklardan dolayı yapılan itiraz ve açılan davalardan feragat edilmesi ve bu Genelge’de yer almayan hususlarla ilgili olarak 2011/29 sayılı Kurum Genelgesi çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.


 

Ek-1

 

4-1(a) ve (b) KAPSAMINDA AYLIK ALANLARIN 6385 SAYILI KANUNA GÖRE SGDP BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…….….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

1- Sigortalı Bilgileri

 

Adı Soyadı

 

TC Kimlik Numarası

 

Vergi Numarası/ Tahsis Numarası

 

Adres

 

İlçe……….           İl………..

Telefon No

 

Cep Telefonu No

 

Faks No

 

E-posta Adresi

 

 

2- Borcun Ödenme Şekli

Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz.

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Peşin

Taksit Sayısı

 

6

9

12

18

 

 

 

 

 

 

 

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.

􀀀 01.10.2008 öncesi döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarımı yapılandırmak istiyorum (sadece banka kanalıyla ödenecektir).

􀀀 01.10.2008 sonrası döneme ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçlarımı yapılandırarak aşağıdaki şekilde ödemek istiyorum.

􀀀 Aylıktan Kesilecek     􀀀 Banka Kanalıyla

 

 

… / … / 2013

İMZA


 

Ek-1

 

Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 31.05.2013 tarihine kadar sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yolunun tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılması talep edilen 01.10.2008 öncesi ve sonrası sosyal güvenlik destek primi borçları için tek başvuru yapılacaktır.

4) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

5) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31.05.2013 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, on iki eşit taksit için %10, on sekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 31.05.2013 tarihinde sona erecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle aylık/banka tercihine göre ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

8) Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31.05.2013 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları talep edilecek taksit sayısına göre yeniden düzenlenecektir.

9) Taksitlendirilmiş borçların, bir takvim yılında 2 defadan fazla taksit tutarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde veya iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde taksitlendirme hakkı kaybedileceğinden ödenen tutarlar ilgili mevzuat uyarınca borçlara mahsup edilecektir.


 

Ek-2

 

4-1(c) KAPSAMINDA AYLIK ALANLARIN 01.10.2008 TARİHİ SONRASI SGDP BORÇLARININ 6385 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

1- Sigortalı Bilgileri

 

Adı Soyadı

 

TC Kimlik Numarası

 

Emekli Sicil Numarası

 

Adres

 

İlçe……….           İl………..

Telefon No

 

Cep Telefonu No

 

Faks No

 

E-posta Adresi

 

 

2- Borcun Ödenme Şekli

Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz.

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Peşin

Taksit Sayısı

 

6

9

12

18

 

 

 

 

 

 

 

Borçlarımı formdaki taksit tercihlerime göre aylıklarımdan kesilmesini talep ediyorum.

Peşin ödeme yolunun tercihi halinde sadece banka kanalıyla ödenecektir.

 

 

… / … / 2013

İMZA


 

Ek-2

 

Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 31.05.2013 tarihine kadar Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yolunun tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31.05.2013 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, on iki eşit taksit için %10, on sekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 31.05.2013 tarihinde sona erecektir.

5) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle aylık/üç aylıklardan kesilecektir. Aylıkların taksit tutarını karşılamaması durumunda ise aylık taksit tutarları anlaşmalı bankalar vasıtasıyla süresi içinde ödenecektir.

6) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

7) Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31.05.2013 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları talep edilecek taksit sayısına göre yeniden düzenlenecektir.

8) Taksitlendirilmiş borçların, bir takvim yılında 2 defadan fazla taksit tutarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde veya iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde taksitlendirme hakkı kaybedileceğinden ödenen tutarlar ilgili mevzuat uyarınca borçlara mahsup edilecektir.


 

Ek-3

 

5335 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIKLARI KESİLMESİ GEREKENLERE YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN 6385 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINA

..…………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

..…………… SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

1- Sigortalı Bilgileri

 

Adı Soyadı

 

TC Kimlik Numarası

 

Tahsis/Bağ-Kur/Emekli Sicil Numarası

 

Adres

 

İlçe……….           İl………..

Telefon No

 

Cep Telefonu No

 

Faks No

 

E-posta Adresi

 

 

6385 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince 2013/Şubat ödeme dönemine kadar yersiz aldığım aylıkları aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum.

2- Borcun Ödenme Şekli

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Peşin

Taksit Sayısı

 

6

9

12

18

 

 

 

 

 

 

 

􀀀 Aylıktan Kesilecek     􀀀 Banka Kanalıyla

 

 

… / … / 2013

İMZA


 

Ek-3

 

Açıklamalar

1- Başvuru formu, en geç 31.05.2013 tarihine kadar 4/1(a) kapsamındaki emekli veya hak sahiplerince ikametgahının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, 4/1(b) kapsamındaki emekli veya hak sahiplerince tahsis dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ve 4/1(c) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerince Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yolunun tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3- Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4- Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 31.05.2013 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, on iki eşit taksit için %10, on sekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 31/05/2013 tarihinde sona erecektir.

5- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle aylık/üç aylıklardan kesilecektir. Aylıkların taksit tutarını karşılamaması durumunda ise aylık taksit tutarları anlaşmalı bankalar vasıtasıyla süresi içinde ödenecektir.

6- Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

7- Kapsama giren borçlar için peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, 31.05.2013 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde, peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre yeniden düzenlenecektir.

8- Taksitlendirilmiş borçların, bir takvim yılında 2 defadan fazla taksit tutarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde veya iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde taksitlendirme hakkı kaybedileceğinden ödenen tutarlar ilgili mevzuat uyarınca borçlara mahsup edilecektir.