T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Tarih               : 25.04.2014

Konu              : Danıştay Kararı

 

 

GENELGE

2014/12

 

Kurumumuz aleyhine Danıştay 15. Dairesinin 2013/8373 Esasına kayden açılan davada verilen davacının yürütmenin durdurulması talebinin kısmi kabulüne dair 10.12.2013 tarih, E. 2013/8373 sayılı kararı ile 24.03.2013 tarih 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.1.B-2 maddesinin 1. bendindeki “Ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez.” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin birinci fıkrasında, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerin esasa ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.1.B-2 maddesinin 1. bendindeki “Ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez.” ibaresinin yürütmesinin durdurulması kararı verildiğinden mahkemece yeniden bir karar verilinceye kadar tedavi bedellerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda ödemesinin yapılması hususunda;

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.