T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Tarih    : 06.05.2014

Sayı      : 42003747/61202/2384807

Konu    : “Unvan Bazında İs/Görev Tanımları Kitabı” revizyonu

 

GENELGE

2014/14(*)

 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle ie denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda, İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve kamu iç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması için oluşturulan Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planı gereğince, kontrol ortamının oluşturulması için hazırlanan 201 1/35 sayılı Genelge ve eki “Unvan Bazında İs/Görev Tanımları Kitabı” 30.03.2011 tarihinde ve 2012 Merkez Eylem Planının 165 numaralı eylemi gereği güncellenen 2012/26 sayılı Genelge ve eki “Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı 13.07.2012 tarihinde yayımlanarak gereği yapılmak üzere Kurumumuz birimlerine duyurulmuştur.

2014 Merkez Eylem Planının 203 numaralı “Unvan bazında is/görev tanımları kitabının re vize edilmesi” eylemi ile İç Kontrol Standartları Eylem Planının Kontrol Ortamı Standartının 2.6 numaralı eylemi çerçevesinde, Başkanlığımızca 2012/26 sayılı Genelge eki “Unvan Bazında Is/Görev Tanımları Kitabı” Kurumun organizasyon yapısındaki değişiklik çerçevesinde revize edilerek yemden düzenlenmiştir. Revize edilen “Unvan Bazında İş/Görev Tanımlan Kitabı” doğrultusunda;

a) Birim yöneticilerince, hazırlanan kitapta belirtilen esaslara göre fiilen görevde bulunan tüm personele is/görev tanımı formu düzenlenerek, tebliği sağlanacaktır.

b) Birim yöneticilerince tebliği sağlanan is/görev tanımı formları birimde muhafaza edilecek olup gerektiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere hazır halde bulundurulacaktır.

c) Personelin görev değişikliği, ise başlama ve benzeri durumlarında ilgili adına iş/görev tanım formu düzenlenip tebliğ edilmek suretiyle görevlerin güncelliği sağlanacaktır.

Bu Genelge ile 2012/26 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır, Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

EK:

Unvan Bazında İs/Görev Tanımları Kitabı(*)             29.06.2017 tarih ve 2017/23 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.