T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

 

Tarih               : 09.05.2014

Konu              : 2012/41 sayılı genelgede değişiklik yapılması

 

 

GENELGE

2014/17

 

Kurumumuzla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularının inceleme ve kontrol işlemlerini içeren “Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları” konulu 2012/41 sayılı Genelge 20.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Görülen ihtiyaç üzerine 20.12.2012 tarihli ve 2012/41 sayılı Genelge hükümlerinde aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

1. 1.3. Tanımlar başlıklı maddesinde yer alan Sağlık Hizmet Sunucusu tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sağlık Hizmet Sunucusu: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,

2. “1.3. Tanımlar” başlıklı maddesinden A grubu reçete, B Grubu reçete, C grubu reçete tanımları kaldırılmıştır.

3. “4.2. İzleme ve Değerlendirme Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı maddesinin 8 ve 10. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2. İzleme ve Değerlendirme Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları”

8. İkinci ve Üçüncü basamak resmi sağlık kurumları hakkında kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalısının kendisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ya da üçüncü kişiler tarafından il müdürlüklerine yazılı, ALO 170 veya elektronik ortamda gönderilen ihbar ve şikâyetlerle ilgili inceleme gerçekleştirerek sonuçlandırmak. Bu hususlarla ilgili incelemenin konusunun kapsamı dikkate alınarak İl Müdürlüğünün uygun görüşüyle Ek. 11’de bulunan inceleme ve araştırma tutanağının düzenlenerek, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile ilgili ihbar ve şikâyet hallerinde, konuyu doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletmek,

10. İki yılda en az bir defa gerçekleştirilmek üzere Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme/protokol hükümlerine göre inceleme ve kontrole alınacak;

a) ikinci basamak özel sağlık kurumları,

b) diyaliz merkezleri,

c) Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezlerini,

belirleyerek, Merkez Müdürünün uygun görüşü ile İl Müdürünün onayına sunmak.

4. “5. İNCELEME VE KONTROLE TABİ TUTULMA USULLERİ” başlıklı maddesinin 5.1.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.1.2. Planlı İnceleme ve Kontrol

Planlı İnceleme ve Kontrol, ikinci basamak özel sağlık kurumları ile diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri hakkında Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme/protokol hükümleri çerçevesinde iki yılda en az bir defa yapılır.”

5. “5. İNCELEME VE KONTROLE TABİ TUTULMA USULLERİ” başlıklı maddesinin 5.1.3. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Risk Analizi ve Sürekli Denetim Grup Başkanlığı, gerekçeli inceleme ve kontrol yapılması gereken sağlık hizmet sunucularına ait bilgileri, yazılı ve/veya elektronik ortamda sağlık hizmet sunucusunun işlemlerinin yürütüldüğü ilgili İl Müdürlüğüne gönderecektir.

6. “5. İNCELEME VE KONTROLE TABİ TUTULMA USULLERİ” başlıklı maddesinin 5.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları hakkında kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalısının kendisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler ya da üçüncü kişiler tarafından il müdürlüklerine yazılı, ALO 170 veya elektronik ortamda gönderilen ihbar ve şikâyetlerle ilgili gerekli incelemeler gerçekleştirilerek sonuçlandırılır. Bu hususlarla ilgili incelemenin konusunun kapsamı dikkate alınarak İl Müdürlüğünün uygun görüşüyle Ek.II’de bulunan inceleme ve araştırma tutanağı düzenlenerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile ilgili ihbar ve şikâyet hallerinde konu doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilir.”

7. “6. HİZMET SUNUCULARI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI” başlıklı maddenin 6.4. madde başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.4. Sağlık Hizmeti Sunucuları İçin İhbar ve Şikâyete Bağlı ve Gerekçeli İnceleme ve Kontrol Standartları

Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme/protokol hükümleri kapsamında çok sayıda inceleme ve kontrol konusu bulunmakla birlikte sıklıkla karşılaşılanlar başta olmak üzere çeşitli kontrol konularına ilişkin temel esaslara aşağıda yer verilmiştir.”

8. “6. HİZMET SUNUCULARI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI” başlıklı maddenin “6.7. Eczanelere İçin Planlı İnceleme ve Kontrol Standartları” madde başlığı kaldırılmıştır.

9. “6. HİZMET SUNUCULARI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI” başlıklı maddenin;

6.7.1 olan madde numarası 6.6.3 olarak değiştirilmiştir.

6.7.2 olan madde numarası 6.6.4 olarak değiştirilmiştir.

6.7.3 olan madde numarası 6.6.5 olarak değiştirilmiştir.

6.7.4 olan madde numarası 6.6.6 olarak değiştirilmiştir.

6.7.5 olan madde numarası 6.6.7 olarak değiştirilmiştir.

6.7.6 olan madde numarası 6.6.8 olarak değiştirilmiştir.

6.7.7 olan madde numarası 6.6.9 olarak değiştirilmiştir.

6.7.8 olan madde numarası 6.6.10 olarak değiştirilmiştir.

6.7.9 olan madde numarası 6.6.11 olarak değiştirilmiştir.

6.7.10 olan madde numarası 6.6.12 olarak değiştirilmiştir.

6.7.11 olan madde numarası 6.6.13 olarak değiştirilmiştir.

6.7.12 olan madde numarası 6.6.14 olarak değiştirilmiştir.

6.7.13 olan madde numarası 6.6.15 olarak değiştirilmiştir.

10. “6. HİZMET SUNUCULARI İNCELEME VE KONTROL STANDARTLARI” başlıklı maddenin 6.8 madde numaralı alt bendinin numarası 6.7 olarak ve maddenin içeriği de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.7. Optisyenlik Müesseseleri İçin İnceleme ve Kontrol Standartları

Optisyenlik müesseseleri için ihbar ve şikâyete bağlı inceleme ve kontroller ile gerekçeli inceleme ve kontrollerde düzenlenecek tutanaklar yürürlükteki mevzuat, sözleşme/protokoller vs. çerçevesinde güncellenerek ekte düzenlenmiştir. Optisyenlik müesseselerine yönelik inceleme ve kontrollerde, hastane ve eczaneler için açıklanan inceleme ve kontrol standartları çerçevesinde işlemler yapılarak ekte bulunan ilgili tutanaklar düzenlenir.”

11. “7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLENME USULLERİ” başlıklı maddenin 7.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.3. Durum Tespit Raporlarının Düzenlenmesinde Dikkate Edilecek Hususlar

Raporlar, Türkçe anlatım ve yazım kurallarına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir dille yazılır.

İnceleme ve kontrol ekipleri tarafından düzenlenecek olan durum tespit raporları “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutu ile tek satır aralığıyla düzenlenecektir. Ek. 10’da belirtilen başlıklar dışında başkaca bir başlık kullanılmayacaktır.

Durum tespit raporları; “Giriş”, “Tespit edilen hususlar”, “Konunun değerlendirilmesi” ve “Sonuç” olmak üzere dört (4) bölümden oluşur.”

12. “7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLEME USULLERİ” başlıklı maddenin 7.3.4. sonuç bölümü,

“Değerlendirme bölümünde belirtilen hususlar çerçevesinde sonuç bölümü düzenlenir. Bu bölümde eylemin hangi mevzuat, sözleşme veya protokol hükmüne aykırı olduğu belirtilirken idari, mali, cezai ve diğer yaptırımlardan bahsedilmeyecektir.

Bu yaptırımlar, sözleşme servisi veya sözleşme servisi teşekkül etmemiş olan Sağlık Merkez Müdürlüklerinde sözleşme servisinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle görevli servis/yetkili kişiler tarafından yerine getirecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

13. “7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLEME USULLERİ” başlıklı maddenin 7.5.1. madde başlığı “7.5.1. Sağlık Hizmeti Sunucularına İlişkin İnceleme ve Kontrol Tutanaklarının Düzenlenme Usulü” şeklinde değiştirilmiştir.

14. “7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLEME USULLERİ” başlıklı maddenin 7.5.2. maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.2. Eczanelere İlişkin İnceleme ve Kontrol Tutanaklarının Düzenlenme Usulü

İhbar ve şikâyete bağlı inceleme ve kontrollerde Ek-4’de, gerekçeli inceleme ve kontrolde Ek-5’de yer alan tutanaklar kullanılacaktır.”

15. “7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLEME USULLERİ” başlıklı maddenin 7.5.3. maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhbar ve şikâyete bağlı inceleme ve kontrollerde Ek-6’da, gerekçeli inceleme ve kontrolde Ek-7’de yer alan tutanaklar kullanılacaktır.”

16. “7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLEME USULLERİ” başlıklı maddenin 7.9. maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnceleme ve araştırma tutanakları (Ek-11), inceleme ve kontrol ekiplerince 2. ve 3. basamak resmi sağlık kurumlarına yönelik ihbar ve şikâyetlerde, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmesi uygun görülen hallerde, düzenlenerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.”

17. “7. TUTANAK VE RAPORLARIN DÜZENLEME USULLERİ” başlıklı maddenin 7.9.2. maddesinin başlığı “2- İnceleme ve Araştırma İle İlgili Olarak Yapılan Çalışmalar” olarak değiştirilmiştir.

18. “8. DÜZENLENEN RAPORLAR İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER” başlıklı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8. DÜZENLENEN RAPORLAR İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

İnceleme ve kontrol ekibi, yapılan her inceleme, araştırma ve kontrol işlemlerinden sonra, inceleme ve kontrollerin tamamlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Ek-10’da belirtilen formata uygun olarak düzenlemiş olduğu raporu ve ekinde yer alan belgeleri tek nüsha olarak izleme ve değerlendirme birimine verir. İnceleme/kontroller ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi alınması gerekiyor ise bu süre dikkate alınmaz. Ancak istenilen bilgilerin gecikmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşa tekit yazıları gönderilir. İlgili yazılar rapor ekinde izleme ve değerlendirme birimine sunulur.”

19. Genelge Ek numaraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-7 olan ek numarası Ek-6 olarak değiştirilmiştir. EK-8 olan ek numarası Ek-7 olarak değiştirilmiştir. EK-10 olan ek numarası Ek-8 olarak değiştirilmiştir. EK-11 olan ek numarası Ek-9 olarak değiştirilmiştir. EK-12 olan ek numarası Ek-10 olarak değiştirilmiştir. EK-13 olan ek numarası Ek-11 olarak değiştirilmiştir. EK-14 olan ek numarası Ek-12 olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EK: Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları ve ekleri (77 sayfa)