T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih               : 10.12.2014

Konu              : Belediyelerden olan Kurumumuz alacakları

 

GENELGE

2014/31

 

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin Kurumumuza olan borçlarının takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde sayılan mal, hak, alacak ve gelirlerinin haczi 2011/24 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Öte yandan, 11.9.2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 122. maddesiyle, 5393 sayılı Kanunun 73. maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez." cümlesi eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme hükmü gereği, 2011/24 sayılı Genelgenin “2- Belediyenin haczi mümkün olmayan mal ve gelirleri” başlıklı bölümüne aşağıdaki alt bölüm eklenmiştir.

“2.5- Anlaşma Sonucu Belediye Mülkiyetine Geçen Gayrimenkuller

6552 sayılı Kanunun 122. maddesiyle, 5393 sayılı Kanunun 73. maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez." cümlesi eklenmiştir.

Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi uygulaması alanındaki kanuni düzenlemeler; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede yer almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve işlemler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmektedir.

Buna göre,  belediyelerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanındaki hakları ile anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkullerin haczi yoluna gidilmemesi gerekmektedir.

Ancak, ilgili tapu sicil müdürlüklerinden gelen tapu takyidat belgelerinde mahcuz gayrimenkulün anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçtiğine ilişkin bir beyan bulunmadığından, belediyelerin yukarıda sayılan nitelikte bir hakkı veya gayrimenkulü haczedilmiş ve belediye tarafından da buna itiraz edilmiş ise, bu itirazlarının 5393 sayılı Kanunun 73. maddesi kapsamında bulunup bulunmadığının tespiti için ilgili tapu sicil müdürlüğünden son takyidat durumunun sorulması, belediyece söz konusu gayrimenkullerin anlaşma yoluyla elde edildiğinin yeterli ve inandırıcı belgelerle (Bakanlar Kurulu kararı, Belediye Encümeni, Belediye Meclisi kararı, mülk sahipleri ile noter huzurunda yapılan sözleşme vb.) ispat edilmesi veya mahkeme kararı ile sabit olması, gerekmesi halinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) nezdinde yapılacak gerekli araştırma sonucunda, haczedilen hakkın veya gayrimenkulün 5393 sayılı Kanunun 73. maddesine göre kentsel dönüşüm ve gelişim alanının anlaşma yoluyla elde edildiğinin tespit edilmesi halinde haczimiz kaldırılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.