T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

Tarih   : 26.01.2015

Konu  : 2015 Yılı Taşra Performans Hedefleri

 

 

GENELGE

2015/5(*)

 

Bilindiği üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Çalışma Yönetmeliği'nin 65. maddesi 1. fıkrası (ç) bendinde yer alan "Merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili performans ölçütlerini belirlemek, uygulamasını izlemek, sonuçları değerlendirerek raporlamak ve ilgili makama sunmak" görevi Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanlığı görevleri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak 2009 yılı Ekim ayında başlanan Taşra Performans Hedefleri çalışması, Kurumumuz hizmetlerinin Stratejik Plandaki amaç ve hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve taşra teşkilatında ulaşılması istenilen hedefleri gerçekleştirmek açısından son derece önem arz etmektedir.

2014/2 numaralı Genelge ile belirlenen 2014 yılı Taşra Performans Hedefleri eylemlerinin izleme değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte 2015 yılına ilişkin eylemlerin belirlenmesine yönelik olarak, merkez ve taşra teşkilatından öneriler alınmış ve bu öneriler neticesinde hazırlanan taslak eylemler, 22-23.11.2014 tarihlerinde Bolu ve 29-30.11.2014 tarihlerinde Antalya’da yapılan il müdürleri toplantısında ele alınarak bahsi geçen eylemler nihai hale kavuşturulmuştur.

Eylemlere ilişkin en doğru ve en güvenilir veriler, “verilerin alınacağı birim” sütununda belirtilen birimler tarafından, aynı konuda hazırlanacak kılavuzda ve ayrıca birimlere gönderilecek yazıda belirtilen sürelerde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir. Performans hedeflerinin gerçekleşme durumları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri için yılda iki kez (30.06.2015 ve 31.12.2015 itibarıyla) yapılacak olan izleme faaliyetleri ile belirlenecektir.

Bu Genelge, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olup, kapsadığı dönemin sona ermesi nedeniyle 2014/2 numaralı Genelge aynı tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve performans hedeflerinin il müdürlüğü personelinin tamamına duyurularak hedeflere ulaşılması hususunda azami gayretin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

EK:

Performans Hedefleri Tablosu (3 sayfa)


 

TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ 2015 YILI EYLEMLERİ

EYLEMLER

Eylem No

Eylem

Performans göstergesi

Performans Hedefi

Verilerin Alınacağı Birim

1

Kayıt altına alınan çalışan (4/a+4/b) sayısının artırılması

a) Dönem içinde KADİM servislerince kayıt altına alınan çalışan sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı (%) (4/a+4/b)

a) % 5

SPGM

(Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele D.B.)

b) Dönem içinde denetimler sonucu kayıt altına alınan çalışan sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı (%) (4/a+4/b)

b) % 5

2

Sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Yapılan bilgilendirme faaliyeti sayısı

Bilinçlendirme faaliyetlerinin kapsamına;

a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve liseler ile üniversitelerde,

b) Askeri birliklerde,

c) STK’larda, yapılacak konferans, seminer, panel vb. faaliyetler ve yazılı ya da görsel medya aracılığı ile yapılan tanıtım çalışmaları girmektedir.

Sosyal Güvenlik Merkezi sayısına göre belirlenmiştir.

İl Müdürlükleri

SGM Sayısı

Faaliyet Sayısı

30-23

15

22-15

12

14-7

9

6-0

6

 

3

İcra yoluyla tahsilatın artırılması

a) İcra yoluyla yapılan tahsilatın bir önceki yıla göre artış oranı(%)

(2015 yılı içinde icra kanalıyla tahsil edilen tutarın, 2014 yılı içinde icra kanalıyla tahsil edilen tutara göre artış oranı(%))

a) %15

SPGM

(İhtilaflı Primler D.B.)

b) Yıl içinde haciz yoluyla yapılan satış sayısının bir önceki yıl haciz yoluyla yapılan satış sayısına oranı(%)

b) %15

c) Yıl içinde haciz yoluyla yapılan mal satış tutarının bir önceki yıl haciz yoluyla satılan mal satışı tutarına oranı(%)

c) %15

4

Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması

İşlem tarihine göre toplam aylık bağlanan gün sayısının, aylık bağlanan kişi sayısına oranı (Gün)

4/a ve 4/b sigortalıları için:

30 gün veya 30 günün altında

EHGM

5

Hizmet isteme süresinin kısaltılması

Diğer il müdürlüklerinden gelen hizmet bilgisi talebine yanıt verme süresi (Talep tarihi ile cevap tarihi arasında geçen ortalama süre)

10 gün

SPGM

6

Sağlık faturalarının incelenerek avanslarının kapatılması

15.10.2014-15.09.2015 tarihlerine ait olan ve yıl içinde kapatılan sağlık faturalarının sayısının, 15.10.2014-15.09.2015 tarihleri arasında ünitelere teslim edilen sağlık faturalarının sayısına oranı(%)

Hastane, Eczane ve Optik için (% 100)

SGB

(Muhasebe D.B.)

7

İşyeri tescil bilgilerinin güncellenmesi

Yıl içinde ilgili birimce ünitelere gönderilen listelerden güncellenen işyeri tescil kütüğü sayısının, listede bulunan toplam işyeri tescil kütüğü sayısına oranı (%)

% 75

SPGM

(İşverenler Daire Başkanlığı)

8

Elektronik Veri Girişlerinin Yapılması

Yıl içinde HUYAP girişleri yapılan veri sayısının, il müdürlüklerince HUYAP girişi yapılması gereken toplam veri sayısına oranı (%)

% 100

Hukuk Müşavirliği

 (*)         2016/7 sayılı Genelge ile 01.01.2016 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.