T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

Tarih   : 10.02.2015

Konu  : 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamındaki kuruluşların borçları

 

 

GENELGE

2015/8

 

1- Genel Açıklamalar

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrasında;

“a) 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine ve/veya bağlı kuruluşlarına veya köye dönüşen belediyelerin il özel idaresine geçen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçlarının bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla işlemiş olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli unsurunun toplamı herhangi bir faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacak uygulanmaksızın bu idarelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7. maddesindeki esaslar dâhilinde ve 6360 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin dördüncü fıkrası da dikkate alınmak suretiyle tahsil edilir. Bu bent kapsamına giren alacaklara bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanmış olan ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir.

b) 6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahallî idare birliklerinin; büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, birleşme/dönüşme/katılma veya devir yoluyla (a) bendinde belirtilen idarelere devredilen borçları dışında kalan ve anılan Kanunun geçici 1. maddesinde belirtilen diğer kamu idarelerine devredilen ve kamu kuruluşları ile İller Bankası Anonim Şirketi’ne olan kamu ve özel hukuka tabi borçları da (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden hesaplanarak ilgili kamu idaresinden tahsil edilir.

c) Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır.

ç) Bu fıkra kapsamına giren borçlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.”

Dördüncü fıkrasında;

“a) Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında uygulanmaz.

b) Bu maddenin bir, iki, üç ve altıncı fıkralarında geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. Anılan fıkralara göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.”

Beşinci fıkrasında; “Bu madde kapsamındaki alacaklar ile bu Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.”

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, tüzel kişiliği sona eren mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin, büyükşehir belediyesine ve büyükşehir ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin ve bağlı kuruluşların borçlarının 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddenin birinci fıkrasına göre borçlunun genel bütçe vergi gelirleri paylarından kesilmek suretiyle tahsil edilmesi gerektiğinden bu kapsamdaki borçların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 60. maddesi kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren kuruluşların borçları ile ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- Kapsama Giren Borçlu Kuruluşlar

6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren;

a- Mahalli idareler (il özel idaresi, belediyeler ve köyler) ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b- Mahalli idare birlikleri ve bunlara bağlı kuruluşlar,

bu madde kapsamında değerlendirilecektir.

3- Kapsama Giren Borçların Türü ve Dönemi

6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrasında borç türü ayrımına gidilmediğinden borçlu kuruluşun tüzel kişiliğin sona erdiği 30.03.2014 ve öncesine ait her türlü borçları bu kapsamda değerlendirilecektir.

Buna göre,

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan;

- Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

- Damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, sosyal yardım zammı,

- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

- 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası,

- Emeklilik keseneği, kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet alacağı, ek karşılık primi, emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-temsil-görev tazminatı,

- Kira, fazla ve yersiz ödemeler ile rücuan alacaklar ile takip ve mahkeme masrafları, vekalet ücretleri, her türlü kişi borçları,

- Tasarruf teşvik kesintisi ve katkı payları, (Hazine Müsteşarlığınca borçludan tahsil edilmesi için Kurumumuza gönderilenler hariç) konut edindirme yardımı,

İle bu borçlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, yasal faiz borçları ve fer’ileri bu madde kapsamına girmektedir.

Diğer taraftan, sigortalılar tarafından açılan davalar sonucu mahkeme kararına istinaden Hazine Müsteşarlığınca sigortalıya ödenen tasarruf teşvik kesintileri, 6183 sayılı Kanuna göre borçlu belediyeden cebren takip ve tahsili için Genel Müdürlüğümüzce sosyal güvenlik il müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezlerimize gönderilmiş olmakla beraber bu kapsamdaki alacakların farklı kalemlerden oluşması ve tasarruf teşvik kesintisi asıl tutarının bilinmemesi nedeniyle bu türdeki borçlara geçici 2. madde kapsamında Ünitelerimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.

4- 6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırması/6183 Sayılı Kanuna Göre Taksitlendirmesi Devam Eden Borçlar

Geçici 2. maddenin birinci fıkrası kapsamına giren borçlar için daha önce gerek 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış, gerekse 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ve geçici 2. maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihine kadar yapılandırma veya taksitlendirme bozma koşulu oluşmamış ise yapılandırmanın ya da taksitlendirmenin bozularak bakiye borç 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek ve bu kapsamdaki borçlulara konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

5- Belediyelerin Uzlaşma Kapsamındaki Borçları

6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin dördüncü fıkrası; “Bu maddenin bir ve ikinci fıkra hükümleri, 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar hakkında uygulanmaz.” hükmüne amirdir.

Buna göre, daha önce 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi ile 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar bu Kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

6- Başvuru

Geçici 2. maddenin birinci fıkra kapsamındaki borçlar için borçlunun yazılı talebinin alınacağına dair bir hüküm bulunmadığından, bu fıkra kapsamındaki borçlar için başvuru şartı aranmayacaktır. Ünitelerimizce bu kapsamdaki borçlar en geç 31.03.2015 tarihine kadar ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne/İller Bankası Anonim Şirketi’ne bildirilecektir.

7- Borç Tutarının Hesaplanması

6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre, bu kapsamdaki borçlar yeniden değerlendirilirken borç asılları ile borç asıllarının muaccel olduğu tarihten geçici 2. maddenin yürürlük tarihine kadar (11.09.2014) Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği;

- 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

- 01.01.2005-31.12.2013 tarihi arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,

- 01.01.2014-11.09.2014 tarihi arasında yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları,

esas alınacak ve bu oranlar (Ek-3) üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır.

Alacak asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aylık olarak uygulanması sırasında, aylık değişim oranlarının eksi (-) değer aldığı aylar için, eksi değer almış olan oranlar da dikkate alınacak ancak peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, hiçbir şekilde alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır.

Örnek- (A) Kuruluşun 2014 /Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi alacak aslının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu alacağın ödeme vadesi 31.03.2014 tarihinde sona erdiğinden ödeme vadesinin sona erdiği 01.04.2014 tarihinden 10.09.2014 tarihine kadar (10.09.2014 tarihi dahil) gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak hesaplanacaktır.

Buna göre;

2014 Nisan ayı Yi-ÜFE oranı 0,0009

2014 Mayıs ayı Yi-ÜFE oranı -0,0052

2014 Haziran ayı Yi-ÜFE oranı 0,0006

2014 Temmuz ayı Yi-ÜFE oranı 0,0073

2014 Ağustos ayı Yi-ÜFE oranı 0,0042

2014 Eylül ayı için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 10 günlüğü esas alınacağından, 0,0042/ 30 x 10 = 0,0014

değerleri alınacaktır

3.000,00 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

(0,0009)+ (-0,0052)+ (0,0006)+ (0,0073)+ (0,0042)+ (0,0014) = 0,0636 olup,

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine geçecek değer ise: 3.000,00 x 0,0636 = 190,80 TL’dir.

Yeniden yapılandırılacak toplam alacak tutarı 3.000,00 + 190,80 = 3.190,80 TL olacaktır.

7.1- 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılardan Kaynaklanan Borçların Hesaplanması

a) Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı borçlarının hesaplanması

Geçici 2. maddenin birinci fıkrası kapsamında borcu bulunan işyerlerine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payına ait borç asılları ile bu asılların muaccel olduğu tarihten itibaren Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanan tutar toplanarak işyeri bazında, “6360 sayılı Kanuna göre işyeri Bazında Borç Tablosu” (EK-1) düzenlenecek, daha sonra borç türü bazında, borçlu tüm işyerlerinin borcunun toplandığı “Borç Türü Bazında “6552/Geçici 2. Maddesine Göre Birleştirilmiş Borç Tablosu” (Ek-2) konsolide edilip borç toplamı üst yazı ekinde ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne veya İller Bankası Anonim Şirketi’ne bildirilecektir.

b) İdari para cezası borçlarının hesaplanması

Borçlu kurumlarca, tüzel kişiliklerinin sona erdiği 30.03.2014 tarihi ve öncesi sürelere ilişkin Kurumumuza verilmesi gereken prim belgelerinin yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle uygulanan/uygulanacak olan idari para cezalarından ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları bu Kanun kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan devredilen kurumlarca işlenen fiiller dolayısıyla uygulanması gerektiği halde henüz tebliğe çıkartılmamış idari para cezaları var ise bu cezaların da derhal tebliğe çıkartılması gerekmektedir.

Geçici 2. maddeye göre 30.03.2014 öncesine ait tüm borçlar bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinden, 30.03.2014 öncesine ait olup ancak 11.09.2014 ve sonrası tarihlerde tebliğ olan idari para cezaları da geçici 2. madde kapsamına değerlendirilmesi gerekmektedir.

Örnek: 20.01.2014 tarihinde işten ayrılmış (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 18.08.2014 tarihinde Kurumumuza verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiilin bildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 30.01.2014 tarihinde işlenmiş olduğu dikkate alındığında söz konusu ceza, geçici 2. maddenin yayım tarihinden sonra işverene tebliğ edilmiş olsa dahi bu kapsama dahil edilecektir.

c) Mahkeme kararı, denetim raporu veya resmi kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden oluşan borçlar

30.03.2014 ve önceki aylara ilişkin olup;

- Mahkeme ilâmına,

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya kamu idarelerinin denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara,

- Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılara,

İstinaden gerek işverenlerce gerekse Kurumumuzca re’sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine dayanarak tahakkuk ettirilen prim borçları, geçici 2. maddeye göre 30.03.2014 öncesine ait tüm borçlar bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu belgelerin Kanunun yayımı tarihinden önce veya sonra verildiği üzerinde durulmaksızın bu kapsama dahil edilecektir.

d) Kanun kapsamındaki kuruluşlarca yapılan özel bina inşaatları ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan borçlar

Bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30.03.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 30.03.2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, Kanunun yayımı tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığı da dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da geçici 2. madde kapsamına dahil edilecektir.

e) Tabii afetler nedeniyle ertelenmiş olan borçların hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 91. maddesinin birinci fıkrasına istinaden, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri ve olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması kaydıyla, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilmektedir.

Bu bağlamda, geçici 2. madde kapsamına giren ve ödeme süresi tabii afet nedeniyle ertelenmiş olan borçların bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranında hesaplama yapılmayacaktır.

Örnek: (BB) Belediye Başkanlığının 2012/11. aya ait ödenmeyen sigorta prim borcu bulunmasına karşın işyerinde 09.05.2013 tarihinde meydana gelen yangın nedeniyle söz konusu sigorta prim borcu 09.05.2014 tarihine kadar ertelendiği varsayıldığında bu borcun geçici 2. madde kapsamında hesaplanmasında 09.05.2013 ila 09.05.2014 tarihleri arasında Yi-ÜFE oranları dikkate alınmayacaktır.

7.2- 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalıştırılan Sigortalılardan Kaynaklanan Borçların Hesaplanması

6360 sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği sona eren belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kapsama giren borçlarının Kanunun yayımlandığı 10.09.2014 tarihi itibarıyla işlemiş olan ferîleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile devrolan borcun asli unsurunun toplamı, devralan belediyeler veya il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek üzere ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne/ İller Bankası Anonim Şirketine bildirilecektir.

Borcun hesaplanması ve bildirilmesine ait iş ve işlemler merkezden yapılacak olup, tüzel kişiliği sona eren belediye veya özel idarelerinin kapsama giren borçlarından;

- Sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karşılık- prim tutarları ve idari para cezası borçları Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca,

- Ek karşılık primi, emekli ikramiyesi, emekli ölüm yardımı, makam-temsil-görev tazminatı borçları Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe Dairesi Başkanlığınca,

Devir, tasfiye, paylaştırma komisyonları tarafından belirlenen devir oranlarına göre tespit edildikten sonra bu borçlara ait birleştirilmiş borç tablosu büyükşehir belediye borçları için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, belediyeler ve il özel idarelerinin borçları için ise İller Bankası Anonim Şirketine gönderilecektir.

7.3- Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi İle Hukuk Servisindeki Borçlar ile Tasarruf Teşvik Kesinti ve Konut Edindirme Yardımı Borçlarının Hesaplanması

Geçici 2. madde kapsamına giren ve mosip sistemi üzerinden takip edilen borçlar ile işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılardan kaynaklanan tasarruf teşvik kesintisi ve sosyal yardım zammı ile konut edindirme yardımı borçlarının TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranı üzerinden yeniden değerlendirilmesi işlemleri mosip programı üzerinden Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince yapılacaktır. Ancak, bu kapsamdaki borçlardan mosip sisteminde girişi yapılmamış olanların ilgili servislerce borç tutarı (asıl tutar ve bu asıl tutarın TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanarak) Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

7.3.1- Hukuk Servisince Yapılacak İşlemler

Hukuk servisleri tarafından takip edilen davalardan;

a) 11.09.2014 tarihine kadar kesinleşmiş kararda yer alan asıl alacak için kararda belirtilen tarihten, masraf ve vekalet ücretleri için ise karar tarihinden itibaren 11.09.2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak oluşturulacak borç tutarı Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilecektir.

b) Kanun maddesi kapsamına giren borçlara ilişkin mahkeme kararlarının ileriki tarihlerde kesinleşmesi halinde bu borçların da (a) bendinde belirtilen yönteme göre bildirimi yapılacaktır.

c) Hukuk servisleri tarafından 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre takip edilen icra takiplerine konu olan ve geçici 2. madde kapsamında bulunan alacağın aslına vade tarihinden itibaren geçici 2. maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak tutarlar bulunacak, ancak masraf ve vekalet ücretlerine faiz veya TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaksızın mosip sistemine girilecektir.

d) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre takip edilen borçlardan dolayı tüzel kişiliği kaldırılmış olan borçlunun taşınır ve taşınmaz malları üzerine daha önce haciz konulmasına karşın aynı taşınmazın devir alan belediye/il özel idaresine tesciline muvafakat verilmesinden sonra aynı taşınmaz üzerine devir alan belediyenin /il özel idaresinin de borcundan dolayı ikinci bir haciz konulmuş ise tüzel kişiliği sona eren borçlu adına konulan haciz kaldırılacak, diğer haciz kaldırılmayacaktır.

e) Bu Kanun kapsamına giren alacaklar nedeniyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre başlatılan takiplere ilişkin dosyalar takip edilmeyerek Kanunun 78 ve 110. maddelerine göre takip, haciz ve satış işlemlerinin kendiliğinden düşmesi sağlanacaktır.

7.3.2- Konut Edindirme Yardımı, Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Sosyal Yardım Zammı Borçları

Gerek icra takibi devam eden gerekse henüz icraya intikal ettirilmemiş konut edindirme yardımı, tasarruf teşvik kesintisi ve sosyal yardım zammı alacaklarının borç asılları ve bu asıllara yasal ödeme süresinden 10.09.2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ilgili birimlerce Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilecektir.

7.3.3- Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince Yapılacak İşlemler

Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi, mosip sisteminde yer almayan borçlara ait borç aslı ile bu borç aslının TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanan tutarın kendisine bildirilmesine müteakip, borçlunun mosip sisteminde yer alan borcu varsa bu borcu da geçici 2. madde kapsamında hesaplayarak, toplam borç tablosunu üst yazı ekinde icra takip haciz ve satış servisine gönderecektir.

7.4- İcra Takip Haciz ve Satış Servisince Yapılacaklar İşlemler

İşverenlerin 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki borçlarına ilişkin (sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, donmuş gecikme zammı) işveren programı “6360 Kapanan Belediyeler Yapılandırma” menüsünden işyeri sicil numarası bazında borç asılları ve bu asıllara isabet eden geçici 2. madde kapsamında hesaplanacak tutar tespit edilmesi ve tahsil edilmemiş olan takip masrafının bulunması halinde bu masrafın da sisteme girişi yapılarak işyeri sicili bazında konsolide edilmesine müteakip borç türü bazında dökümü alınacaktır.

Borç türü bazında dökümü alınan “6552/Geçici 2. Maddesine Göre Birleştirilmiş Borç Tablosu” daki tutarlar ile Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezince bildirilen borç tutarları toplanarak, borcu devir alan kurumun 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamına giren borcu tespit edilip borç tutarını gösterir yazı ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü/İller Bankası Anonim Şirketine gönderilecektir.

Anılan borçların ilgili kuruluşlara bildirilmesinden sonra geçici 2. madde kapsamına giren yeni borçların tahakkuk etmesi veya bildirilmiş olan borçlara ait tutarların değişmesi halinde, yeni tahakkuk edecek olan borçlar ile değişen bakiye borç miktarı ilgili kuruluşlara ayrıca bildirilmesi gerekmektedir.

8- Borcu Devir Alan Kuruma Bilgi Verilmesi

Geçici 2. madde uyarınca yapılacak işlemler sonrasında alınacak her iki tablonun birer suretinin tüzel kişiliği devralan ve borçtan sorumlu olan belediye/il özel idaresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu borçların ilgisine göre Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü/İller Bankası Anonim Şirketine gönderilmesine müteakip, sosyal güvenlik il müdürlüklerince borcu devir alan kurumların bu kapsamdaki borçlarına ilişkin “6552 sayılı Kanunun Geçici 2. Madde Kapsamında Tüzel Kişiliği Sona Eren Belediyelerin Borç Listesi” (Ek-4) doldurularak 30.04.2015 tarihine kadar Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

9- Hacizlerin Kaldırılması

Geçici 2. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Bu fıkra uyarınca kesinti işlemine tabi tutulan borçlar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. Bu borçlardan dolayı konulan hacizler kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 6360 sayılı Kanuna göre tüzel kişiliği sona eren kuruluşun borçlarından dolayı; tüzel kişiliğin ya da tüzel kişiliğin üst düzey yöneticisinin veya kanuni temsilcisinin (belediye başkanı, köy muhtarı vb.) menkul, gayrimenkul malları ile hak ve alacakları üzerine 6183 sayılı Kanun uyarınca uygulanmış olan hacizler kaldırılacaktır. Ayrıca bu kapsamdaki alacaklar için zamanaşımı süreleri işletilmeyecektir.

10- İcra Takip Dosyalarının İşlemden Kaldırılması

Bu, kapsamdaki borç tutarları ilgisine göre İller Bankasına/Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip, borçlu kuruluşların genel bütçe paylarından ilk kesintinin yapılmasından sonra 6183 sayılı Kanun kapsamında açılmış olan icra takip dosyalarında bu kapsama giren dönemlerin icra programından iptal edilmesi, tüm dönemleri iptal edilen icra takip dosyasının ise işlemden kaldırılması gerekmektedir.

11- Tahsilatların Mahsubu

Bu kapsamdaki borçların ilgisine göre İller Bankasına/Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesine müteakip ilgili kurumlarca borçlunun genel bütçe paylarından 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında kesilen tutarların; 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, donmuş gecikme zammı borçlarının tahsilat işlemleri İşveren Programı“3-20 6360-BEL. YAPILANDIRMA TAHS.İŞLEMLERİ” ekranından, mosip programına kaydedilmiş olan borçların tahsilat işlemleri ise mosip sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

EKLER:

Ek-1 6360 SGK Tablo 1

Ek-2 6360 SGK Tablo 2

Ek-3 Yİ-ÜFE değişim oranları

Ek-4 Genel Müd. Tablo


 

 

EK-1

6360 SAYILI KANUNA GÖRE İŞYERİ BAZINDA BORÇ TABLOSU

Bağlı Olduğu İl Plaka Kodu

 

Bağlı Olduğu SGK

 

Kapatılan Kuruluşun Unvanı/İşyeri Sicil No

 

Borcu Devralan Kurumun Unvanı

 

Borcun Türü

 

Sıra No

Borcun Vadesi

Borcun Anapara Tutarı

Tefe-Üfe-Yi-Üfe Katsayısı

Tefe-Üfe-Yi-Üfe Tutarı

Toplam

Ay

Yıl

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 


 

 

BORÇ TÜRÜ BAZINDA 6552/GEÇİCİ 2. MADDESİNE GÖRE BİRLEŞTİRİLMİŞ BORÇ TABLOSU

EK-2

Bağlı Olduğu İl Plaka Kodu

 

 

Bağlı Olduğu SGK

 

 

Kapatılan Kuruluşun Unvanı

 

Borcu Devralan Kurum Unvanı

 

İşyeri Sicil Numaraları

 

 

 

 

 

Sıra No

Borcun Vadesi

Borcun Anapara Tutarı

Tefe-Üfe-Yi-Üfe Tutarı

Toplam

Ay

Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 


 

 

6552 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2. MADDE KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK Yİ-ÜFE ORANLARI

EK-3

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

1965

1

0,027

1968

5

-0,011

1971

9

-0,001

1975

1

0,038

1965

2

0,013

1968

6

0

1971

10

0,027

1975

2

0,022

1965

3

-0,007

1968

7

-0,006

1971

11

0,029

1975

3

0,01

1965

4

0,007

1968

8

0

1971

12

0,015

1975

4

0,001

1965

5

0,013

1968

9

0,006

1972

1

0,022

1975

5

-0,013

1965

6

0

1968

10

0,017

1972

2

0,033

1975

6

-0,019

1965

7

-0,013

1968

11

0,011

1972

3

-0,004

1975

7

-0,008

1965

8

0,013

1968

12

0,017

1972

4

0,001

1975

8

0,006

1965

9

0,006

1969

1

0,013

1972

5

0,012

1975

9

0,005

1965

10

0

1969

2

0,001

1972

6

0,006

1975

10

0,014

1965

11

0,039

1969

3

0,001

1972

7

0,016

1975

11

0,007

1965

12

0,006

1969

4

0,004

1972

8

0,004

1975

12

0,038

1966

1

0,031

1969

5

0,004

1972

9

0,007

1976

1

0,023

1966

2

0,018

1969

6

-0,018

1972

10

0,005

1976

2

0,022

1966

3

-0,024

1969

7

-0,004

1972

11

0,024

1976

3

0,011

1966

4

-0,012

1969

8

0,008

1972

12

0,014

1976

4

0,033

1966

5

0,006

1969

9

0,001

1973

1

0,005

1976

5

0,026

1966

6

-0,036

1969

10

0,006

1973

2

0,049

1976

6

0,009

1966

7

-0,013

1969

11

0,011

1973

3

0,008

1976

7

-0,035

1966

8

-0,013

1969

12

0,025

1973

4

0,009

1976

8

0,018

1966

9

0

1970

1

0,02

1973

5

0,014

1976

9

0,016

1966

10

0,019

1970

2

0,012

1973

6

0,004

1976

10

0,021

1966

11

0,013

1970

3

-0,008

1973

7

0,017

1976

11

0,021

1966

12

0,013

1970

4

-0,002

1973

8

0,023

1976

12

0,013

1967

1

0,031

1970

5

-0,006

1973

9

0,044

1977

1

0,026

1967

2

0,048

1970

6

-0,015

1973

10

0,027

1977

2

0,009

1967

3

-0,006

1970

7

-0,022

1973

11

0,014

1977

3

0,01

1967

4

-0,011

1970

8

0,022

1973

12

0,047

1977

4

0,037

1967

5

0,012

1970

9

0,016

1974

1

0,024

1977

5

0,012

1967

6

-0,011

1970

10

0,012

1974

2

0,031

1977

6

0,012

1967

7

-0,035

1970

11

0,012

1974

3

0,046

1977

7

0,006

1967

8

-0,006

1970

12

0,019

1974

4

0,029

1977

8

0,005

1967

9

-0,006

1971

1

0,043

1974

5

0,029

1977

9

0,087

1967

10

0,018

1971

2

0,02

1974

6

-0,032

1977

10

0,047

1967

11

0,012

1971

3

0,008

1974

7

0,001

1977

11

0,03

1967

12

0,018

1971

4

0,009

1974

8

0,005

1977

12

0,035

1968

1

0,006

1971

5

0,014

1974

9

0,029

1978

1

0,041

1968

2

0,017

1971

6

-0,006

1974

10

-0,004

1978

2

0,045

1968

3

0

1971

7

0,043

1974

11

0,005

1978

3

0,044

1968

4

0

1971

8

0,01

1974

12

0,015

1978

4

0,035

 

 

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

1978

5

0,032

1982

5

0,013

1986

5

0,016

1990

5

0,023

1978

6

0,018

1982

6

0,014

1986

6

0,01

1990

6

0,014

1978

7

0,044

1982

7

0,02

1986

7

0,012

1990

7

0,013

1978

8

0,024

1982

8

0,019

1986

8

0,002

1990

8

0,025

1978

9

0,042

1982

9

0,011

1986

9

0,022

1990

9

0,053

1978

10

0,027

1982

10

0,008

1986

10

0,039

1990

10

0,049

1978

11

0,023

1982

11

0,01

1986

11

0,015

1990

11

0,038

1978

12

0,029

1982

12

0,006

1986

12

0,009

1990

12

0,026

1979

1

0,047

1983

1

0,095

1987

1

0,036

1991

1

0,046

1979

2

0,048

1983

2

0,024

1987

2

0,022

1991

2

0,053

1979

3

0,051

1983

3

0,016

1987

3

0,035

1991

3

0,049

1979

4

0,078

1983

4

0,014

1987

4

0,026

1991

4

0,054

1979

5

0,047

1983

5

0,017

1987

5

0,048

1991

5

0,029

1979

6

0,072

1983

6

0,013

1987

6

0,005

1991

6

0,014

1979

7

0,033

1983

7

0,012

1987

7

0,017

1991

7

0,022

1979

8

0,033

1983

8

0,021

1987

8

0,028

1991

8

0,047

1979

9

0,03

1983

9

0,021

1987

9

0,021

1991

9

0,044

1979

10

0,051

1983

10

0,028

1987

10

0,035

1991

10

0,035

1979

11

0,079

1983

11

0,041

1987

11

0,028

1991

11

0,039

1979

12

0,042

1983

12

0,044

1987

12

0,108

1991

12

0,044

1980

1

0,092

1984

1

0,039

1988

1

0,069

1992

1

0,11

1980

2

0,293

1984

2

0,034

1988

2

0,062

1992

2

0,052

1980

3

0,044

1984

3

0,033

1988

3

0,07

1992

3

0,043

1980

4

0,035

1984

4

0,083

1988

4

0,048

1992

4

0,022

1980

5

0,029

1984

5

0,069

1988

5

0,021

1992

5

0,007

1980

6

0,028

1984

6

0,047

1988

6

0,026

1992

6

0,002

1980

7

0,002

1984

7

-0,007

1988

7

0,022

1992

7

0,018

1980

8

0,015

1984

8

0,032

1988

8

0,031

1992

8

0,048

1980

9

0,035

1984

9

0,023

1988

9

0,037

1992

9

0,063

1980

10

0,071

1984

10

0,033

1988

10

0,061

1992

10

0,055

1980

11

0,038

1984

11

0,037

1988

11

0,053

1992

11

0,035

1980

12

0,031

1984

12

0,017

1988

12

0,043

1992

12

0,036

1981

1

0,046

1985

1

0,048

1989

1

0,077

1993

1

0,05

1981

2

0,022

1985

2

0,047

1989

2

0,051

1993

2

0,052

1981

3

-0,008

1985

3

0,053

1989

3

0,023

1993

3

0,048

1981

4

-0,008

1985

4

0,023

1989

4

0,045

1993

4

0,026

1981

5

0,022

1985

5

0,022

1989

5

0,038

1993

5

0,029

1981

6

0,064

1985

6

-0,013

1989

6

0,063

1993

6

0,023

1981

7

0,002

1985

7

0,005

1989

7

0,05

1993

7

0,047

1981

8

0,011

1985

8

0,018

1989

8

0,031

1993

8

0,038

1981

9

0,029

1985

9

0,027

1989

9

0,042

1993

9

0,04

1981

10

0,016

1985

10

0,05

1989

10

0,043

1993

10

0,036

1981

11

0,02

1985

11

0,031

1989

11

0,035

1993

11

0,064

1981

12

0,017

1985

12

0,019

1989

12

0,033

1993

12

0,029

1982

1

0,036

1986

1

0,045

1990

1

0,064

1994

1

0,053

1982

2

0,037

1986

2

0,02

1990

2

0,055

1994

2

0,101

1982

3

0,033

1986

3

0,013

1990

3

0,036

1994

3

0,085

1982

4

0,019

1986

4

0,02

1990

4

0,031

1994

4

0,328

 

 

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

YIL

AY

ORAN

1994

5

0,09

1998

6

0,016

2002

7

0,027

2006

8

-0,0075

1994

6

0,019

1998

7

0,025

2002

8

0,021

2006

9

-0,0023

1994

7

0,009

1998

8

0,024

2002

9

0,031

2006

10

0,0045

1994

8

0,027

1998

9

0,053

2002

10

0,031

2006

11

-0,0029

1994

9

0,054

1998

10

0,041

2002

11

0,016

2006

12

-0,0012

1994

10

0,069

1998

11

0,034

2002

12

0,026

2007

1

-0,0005

1994

11

0,064

1998

12

0,025

2003

1

0,056

2007

2

0,0095

1994

12

0,083

1999

1

0,036

2003

2

0,031

2007

3

0,0097

1995

1

0,084

1999

2

0,034

2003

3

0,032

2007

4

0,008

1995

2

0,07

1999

3

0,04

2003

4

0,018

2007

5

0,0039

1995

3

0,061

1999

4

0,053

2003

5

-0,006

2007

6

-0,0011

1995

4

0,039

1999

5

0,032

2003

6

-0,019

2007

7

0,0006

1995

5

0,017

1999

6

0,018

2003

7

-0,005

2007

8

0,0085

1995

6

0,013

1999

7

0,04

2003

8

-0,002

2007

9

0,0102

1995

7

0,024

1999

8

0,033

2003

9

0,001

2007

10

-0,0013

1995

8

0,029

1999

9

0,059

2003

10

0,006

2007

11

0,0089

1995

9

0,048

1999

10

0,047

2003

11

0,017

2007

12

0,0015

1995

10

0,044

1999

11

0,041

2003

12

0,006

2008

1

0,0042

1995

11

0,043

1999

12

0,068

2004

1

0,026

2008

2

0,0256

1995

12

0,041

2000

1

0,058

2004

2

0,016

2008

3

0,0317

1996

1

0,097

2000

2

0,041

2004

3

0,021

2008

4

0,045

1996

2

0,058