T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

Tarih   : 06.04.2015

Konu  : 2014/26 sayılı Genelgede GSS süreleriyle ilgili yapılan değişiklikler

 

 

GENELGE

2015/11

 

 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 60. madde ile Kurum alacaklarının yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin 25.9.2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları yönünden geçici 60. maddenin on dokuzuncu fıkrasında Bakanlar Kuruluna bu sürelerin uzatılmasına ilişkin yetki verilmiş olup; 31.3.2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanunun geçici 53. maddesinde yer alan gelir testine başvuru süresi ve geçici 60. maddede yer alan yapılandırmaya başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi altı ay süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının gelir tespitine başvuru, yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri için yapılan düzenlemeler nedeniyle, 2014/26 sayılı Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu genelgenin;

2.2- Başvuru süresi, yeri ve şekli başlıklı bölümünde yer alan yedi ay ibaresi on üç ay, 30.4.2015 ibaresi, 31.10.2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle 2.11.2015 olarak,

3.2.1. İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler başlıklı bölümünde yer alan altı ay ibaresi on iki ay, 31.3.2015 ibaresi 30.9.2015 olarak,

4- Yeniden Yapılandırılan Alacakların Peşin veya Taksitler Halinde Ödenmesi başlıklı bölümünde yer alan sekiz ay ibaresi on dört ay olarak,

4.1.2- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi başlıklı bölümünde yer alan “31.5.2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1.6.2015 tarihine kadar” ibaresi 30.11.2015, “alacak asıllarının tamamını 1.6.2015 tarihine kadar” ibaresi “alacak asıllarının tamamını 30.11.2015 tarihine kadar” olarak,

Örnek 12’de yer alan 1.6.2015 ibaresi 30.11.2015 olarak,

4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi başlıklı bölümünde yer alan 1.6.2015 ibaresi 30.11.2015 olarak,

Örnek 15 ve Örnek 16’da yer alan 30.09.2015 ibareleri 31.3.2016 olarak,

Örnek 21’de yer alan 1.6.2015 ibaresi 30.11.2015, 2015/Nisan ibaresi 2015/Ekim olarak,

değiştirilmiştir.

Diğer taraftan “3.2.1. İlk defa gelir testine başvuracak olan genel sağlık sigortalıları ile ilgili yapılacak işlemler” başlıklı alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“30.9.2015 tarihinden önce Kuruma müracaat ederek gelir testi yaptırmak istemediğini yazılı olarak beyan etmesi nedeniyle aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, Kanunun 82. maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazanç alt sınırının (asgari ücretin) iki katından fazla olduğu kabul edilenler hakkında da Kanunun geçici 53. maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.’’

Örneğin; 5.4.2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, 22.04.2013 tarihinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” tebliğ edilen kişinin gelir testi yaptırmak istemediğini yazılı olarak beyan etmesi sebebiyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin iki katından fazla (60/G-3) olduğu kabul edilerek primleri tescil başlangıç tarihi itibariyle tahakkuk ettirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha önce hiç ödeme yapmadığı tespit edilen bu kişinin geçici 53. maddeye istinaden 07.01.2015 tarihinde gelir testi yaptırmak için müracaat ettiği ve yapılan gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (60/G-1) olduğu tespit edilmiştir. Bu kişinin primleri tescil başlangıç tarihi olan  05.04.2013  tarihinden itibaren asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında gelir seviyesi (60/G-1) üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Ayrıca; 2014/26 sayılı Genelge ekinde yer alan “Ek 10- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu” söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yeniden düzenlenmiş ve genelge ekinde sunulmuştur. Bundan sonra yapılandırmaya başvuran genel sağlık sigortalılarının bu genelge ekinde yer alan başvuru formunu kullanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EK: Başvuru formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek- 10

5510 SAYILI KANUNUN 60. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (G) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA DAİR BAŞVURU FORMU

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

1- Sigortalı Bilgileri

Adı-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Adres

Semt ………….

Şehir ………….

İlçe …………

Posta Kodu ……..

Telefon No

0 (……) …………………

Cep Telefonu No

0 (……) …………………

e-Posta Adresi

 

 

2- Genel Sağlık Sigortası Prim Borcunun Ödenme Şekli

*Bu bölümü doldurmadan önce lütfen “Açıklamalar” bölümünü okuyunuz.

 

Genel Sağlık Sigorta Primi

Peşin

Taksit Sayısı

 

 

 

 

6

9

12

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borçlarımı bu formdaki tercihlerime uygun olarak ödemeyi talep ediyorum.

… / … /….

   İMZA

3- Açıklamalar

1) Başvuru formu, en geç 02.11.2015 tarihine kadar sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilecektir.

2) Başvuruların; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS olarak posta yolu ile yapılması halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

3) Yapılandırılan borçlar için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

4) Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç 30.11.2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarına, altı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için %15 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi 30.11.2015 tarihinde sona erecektir.

5) Yapılandırılan borçlar için 18 eşit taksite kadar, taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir.

6) Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir.

7) Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceğinin belirtilmemiş olması halinde, borcun seçilebilecek azami taksit süresi içinde ödenmek istenildiği kabul edilecektir.

8) Peşin ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen 31.03.2016 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, talep edilecek taksit sayısına göre taksitlendirilecektir.

9) Başvuru sırasında hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen kapsama giren borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi durumunda peşin ödeme hükümleri uygulanacak olup tercih edilen taksit süresinden daha kısa taksit süresi içinde ödenecek olması halinde ise ödemesi yapılan taksite en yakın vade üzerinden yapılandırma borcu hesaplanacaktır.

10) Ödenmeyen taksitlerin en son taksitlendirme süresini izleyen ayın sonuna kadar 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.

11) Taksit ödeme süresi içinde tahakkuk edecek genel sağlık sigortası primlerinin çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme hakkı kaybedilir.