T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

Tarih   : 30.04.2015

Konu  : 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

 

 

GENELGE

2015/13

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 4.4.2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.4.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Geçici 63. madde eklenmiştir.

Geçici 63. maddede; "Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1.1.2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir."

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 63. maddeyle, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

2- Kapsamdaki Sigortalılar

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla;

- Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

- Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,

- Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırılmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

- Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirilmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 63. madde kapsamında sayılacaktır.

3- Sigortalılığın Durdurulması

Bu genelgenin 2. maddesinde sayılanlardan, 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.7.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1.5.2015 – 31.7.2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Üç aylık ödeme süresinin sonunda, 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Üç aylık ödeme süresinin sonunda, 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların sigortalılıkları ise oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 30.4.2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 30.4.2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları aktif olanların yeniden sigortalılıkları, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 1.5.2015 itibariyle (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

Sigortalılıkları (64) sanal terk koduyla durdurulanların, daha sonra sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine değişik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde, aşağıda yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda (64) sanal terk kodu (63) gerçek terk koduna dönüştürülecektir.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1.2.2008 tarihinde sigortalılığı başlayan ve mükellefiyeti kesintisiz devam eden, 31.7.2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)'nın, 30.4.2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 87 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Üç aylık ödeme süresinin sonunda (A)'nın sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla tescil tarihi olan 1.2.2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, program aracılığıyla durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.5.2009 tarihinde tescili yapılan ve mükellefiyet kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)'nin, değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte 30.4.2015 tarihi itibariyle 45 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. Üç aylık ödeme süresinin sonunda (B)'nin sigortalılığı, oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla 30.4.2015 tarihi itibariyle (64) sanal terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, program aracılığıyla durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

3.1. Üç aylık ödeme süresi beki en ilin eksiz in talebe istinaden sigortalılığın durdurulması

Bu genelgenin 2. maddesinde sayılanlardan, 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.7.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut taksitlendirmemeleri halinde, sigortalılıkları üç aylık sürenin sonunda oluşturulacak bilgisayar programı aracılığıyla durdurulacaktır.

Ancak, geçici 63. maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, Ek-1'de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (63) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılığın durdurulmasından önce, ileride yaşanması muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakışan hizmet sürelerine ilişkin prim transferiyle ilgili işlemleri ile varsa diğer işlemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb) tamamlanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyetine istinaden 20.2.2012 tarihinde sigortalılığı başlayan ve mükellefiyet kaydı kesintisiz devam eden, 31.7.2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)'nın, 30.4.2015 tarihi itibariyle 38 ay prim borcu bulunmaktadır. Geçici 63. maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 5.5.2015 tarihinde müracaat eden (A)'nın sigortalılığı tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyetine istinaden 4/b kapsamındaki sigortalılığı 1.7.2010 tarihinde başlayan sigortalı (B)'nin ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

1

15.02.2011

2.175,00

1

13.10.2011

2.307,00

30.4.2015 tarihi itibariyle 42 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 8.5.2015 tarihinde müracaat eden (B)'nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler önce cari ay primine, sonra arta kalan tutar en eski prim borcunun aslı ile gecikme cezası ve zammına orantılı olarak mahsup edildikten sonra, ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30.9.2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 3: Şirket ortaklığı kaydına istinaden 4/b kapsamındaki sigortalılığı 25.7.2011 tarihinde başlayan ve 5.9.2014 tarihinde sona eren sigortalı (C)'nin ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

1

10.12.2012

600,00

1

10.02.2013

300,00

1

05.03.2013

250,00

1

198.04.2013

500,00

30.4.2015 tarihi itibariyle 35 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 6.5.2015 tarihinde müracaat eden (C)'nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler önce cari ay primine, sonra arta kalan tutar en eski prim borcunun aslı ile gecikme cezası ve zammına orantılı olarak mahsup edildikten sonra, ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30.11.2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Örnek 4: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1.1.2000 tarihinde başlayan sigortalı (D)'nin terk tarihi ve kodlan ile ödemeleri aşağıdaki gibidir

TERK TARİHİ

TERK KODU

30.04.2000

19

01.05.2008

06

 

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

1

10.06.2008

600,00

1

29.03.2011

656,00

4

01.07.2011

1.030,00

1

07.09.2012

7.933,28

4

28.09.2012

205,00

1

03.12.2012

205,00

1

31.10.2013

205,00

1

31.01.2013

205,00

26

31.10.2013

21,73

26

30.11.2013

22,93

26

31.12.2013

34,88

26

31.01.2014

59,05

26

28.02.2014

53,40

26

31.03.2014

51,09

26

30.04.2014

76,61

26

31.07.2014

74,06

26

20.08.2014

90,78

26

31.08.2014

86,69

26

30.09.2014

74,64

26

31.10.2014

52,49

26

30,11.2014

81,88

26

10.12.2014

83,10

26

31.12.2014

64,31

26

22.01.2015

69,25

26

23.01.2015

92,46

26

31.01.2015

82,64

 

30.4.2015 tarihi itibariyle 29 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12.5.2015 tarihinde müracaat eden (D)'nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30.4.2013 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, tarımsal faaliyetinin devam etmesi nedeniyle, 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 5: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1.10.2001 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı tescil tarihi itibariyle (19) terk koduyla durdurulan (E)'nin sigortalılığı 1.5.2008 tarihi itibariyle yeniden başlatılmış ve 1.12.2012 tarihinde sona ermiştir.

5510 sayılı Kanunun geçici 17. madde uygulamasına istinaden tescil tarihi itibariyle (19) terk kodu ile sigortalılığı durdurulan, faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 1.5.2008 tarihi itibariyle (06) kodu ile yeniden sigortalılığın başlatıldığı tarihten sonra da hiç prim ödemesi bulunmayan ve geçici 63. maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 7.5.2015 tarihinde müracaat eden (E)'nin sigortalılığı, yeniden sigortalılığının başlatıldığı 1.5.2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Sigortalı (E)'nin, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki çalışmasının 1.12.2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle yeniden sigortalılığı başlatılmayacaktır.

3.2. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki prim borçlarını yapılandıranların sigortalılıklarının durdurulması

Bu genelgenin 2. maddesinde sayılanlardan, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat ederek prim borçlarını yapılandıranların, Ek-1'de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden öncelikle yapılandırma kapsamında varsa (25) ödeme türünde ödedikleri tutarlar (1) prim ödeme türüne alınacak ve yapılandırmaları iptal edilecek (6552 yapılandırma taleplerini iptal etme yetkisi bütün il/merkez müdürlüklerimize açılmıştır), 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması halinde, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. 12 aydan az prim borcu olması halinde, sigortalının 6552 talebi yeniden onaylanacak ve (1) prim ödeme türüne alınan ödemeler tekrar (25) ödeme türüne aktarılacaktır.

Örnek 1: Ziraat odası kaydına istinaden Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki tarım sigortalılığı 26.9.2009 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden(A)'nın ödemeleri aşağıdaki gibidir.

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

1

23.02.2010

1.139,00

1

02.03.2010

145,00

1

25.03.2010

145,00

1

24.05.2010

150,00

1

12.07.2010

300,00

1

16.09.2010

300,00

1

30.12.2010

300,00

1

01.03.2011

450,00

1

29.08.2013

1.500,00

1

30.01.2015

2.592,46

1

10.02.2015

331,14

25

10.02.2015

469,81

1

23.03.2015

470,00

 

 

 

 

Sigortalı (A), 27.1.2015 tarihinde il müdürlüğüne müracaat ederek prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuş ve taksit tutarları 469,12 TL olarak tespit edilmiştir. Yapılandırma kapsamında sadece bir kez ödeme yapan sigortalı (A), Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12.5.2015 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (A)'nın, yapılandırması iptal edilerek (25) ödeme türünde ödediği tutarı (1) prim ödeme türüne alındıktan sonra 30.4.2015 tarihi itibariyle 11 ay prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılığı prim ödemelerine göre durdurulmayacak ve iptal edilen yapılandırması tekrar onaylanarak (1) prim ödeme türüne alınan ödeme tekrar (25) ödeme türüne aktarılacaktır.

Örnek 2: 16.7.2005 tarihi itibariyle vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B)'nin terk tarihleri ile ödemeleri aşağıdaki gibidir.

TERK TARİHİ

TERK KODU

21.11.2005

01

22.6.2006

06

 

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

ÖDEME KODU

ÖDEME TARİHİ

ÖDEME TUTARI

1

31.03.2011

1.252,53

1

8.04.2011

315,00

4

30.05.2011

942,43

1

31.05.2011

315,00

1

24.06.2011

315,00

1

29.07.2011

320,00

1

09.09.2011

330,00

4

09.09.2011

942,21

4

31.10.2011

943,00

1

31.10.2011

330,00

1

30.11.2011

330,00

1

28.12.2011

330,00

4

28.12.2011

942,21

1

31.01.2012

350,00

1

29.02.2012

350,00

4

29.02.2012

942,21

1

30.03.2012

350,00

4

30.04.2012

942,21

1

30.04.2012

638,46

1

30.05.2012

345,74

1

28.06.2012

345,74

4

28.06.2012

942,21

1

31.07.2012

366,80

4

31.08.2012

943,00

1

03.09.2012

370,00

1

28.09.2012

363,60

1

01.11.2012

400,00

4

01.11.2012

819,32

4

31.12.2012

942,21

1

31.12.2012

350,00

1

12.03.2013

400,00

4

12.03.2013

130,00

4

12.03.2013

942,21

4

31.05.2013

942,21

1

31.07.2013

942,50

25

30.12.2014

615,60

 

Sigortalı (B), 17.11.2014 tarihinde il müdürlüğüne müracaat ederek prim borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuş ve taksit tutarları 615,60 TL olarak tespit edilmiştir. Yapılandırma kapsamında ilk taksitini 30.12.2014 tarihinde ödeyen sigortalı (B), Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 18.5.2015 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (B)'nin, yapılandırma taksiti olarak (25) ödeme türünde ödediği 615,60 TL (1) prim ödeme türüne alınması ve yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra 30.4.2015 tarihi itibariyle 17 ay prim borcunun bulunduğu tespit edildiğinden, sigortalılığı prim ödemelerine göre 31.12.2013 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3. Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirenlerin sigortalılıklarının durdurulması

Bu genelgenin 2. maddesinde sayılanlardan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında prim borçlarını taksitlendiren ve tecil talebi bozulmamış olanların, Ek-1'de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri ve 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu bulunması şartıyla, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

3.3.1 Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48. madde talebi bozulmamış olanlar:

Bu durumda olan sigortalıların 48. madde talebi iptal edilerek, ödenen peşinat ile taksit tutarları prim koduna aktarılacaktır. 48. madde talebi ihlal olmadığı için ödenen tutarlar irat olarak kaydedilmeyecektir.

Örnek 1: 4/b kapsamındaki sigortalı (A), prim borçlarını 18.8.2014 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2015/4. aya kadar olan taksitleri ile cari ay primlerini süresinde ödemiştir. 48. madde taksitlendirmesi devam eden sigortalı (A), Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 25.5.2015 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Öncelikle, ihlale girmemiş ve devam eden 48. madde talebinin iptal edilerek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme koduna alınacaktır. 48. madde talebi ihlal olmadığı için ödenen tutarlar irat olarak kaydedilmeyecektir. Bu işlemden sonra 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması halinde (A)'nın sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının 48. madde taksitlendirme iptaline ilişkin yapılan işlemler sonucunda 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 aydan az prim borcunun olması halinde, 18.8.2014 tarihli 48. madde talebi yeniden onaylanacak ve (1) prim ödeme koduna alınan ödemeler tekrar (22) ve (2) ödeme koduna alınarak sigortalının 48. madde talebi tekrar geçerli hale getirilecektir.

3.3.2 Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48. madde talebi ihlale girmiş olanlar:

48. madde taksitlendirmesi ihlale girenler (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) hakkında öncelikle 48. madde talebi iptal edilecek ve aşağıda belirtilen şekilde irat kaydı yapılacaktır.

- "48. Madde" programında yer alan "Talep görüntüleme" menüsündeki "iptal onay" seçeneğinden talep iptal edilecektir.

- "48. Madde" programında yer alan "Tecil ve Taksitlendirme" menüsündeki "Taksit Bozma" seçeneği kullanılmak suretiyle irat kaydı yapılacaktır. Sigortalının sadece peşinat ödemesi var ise, peşinat tutarında tecil faizinin olmaması nedeniyle irat kaydı yapılmayacaktır. Program, son ödenen (2) kodundaki taksit ödemesinden alınması gereken iradı otomatik olarak hesaplamakta ve hesaplanan tutarı (27) kodunda prim hesabına kaydetmektedir. (2) kaynak kodunda kalan ödeme tutarı (1) prim ödeme koduna alınacaktır.

- Bu işlemden sonra tecil kapsamında daha önce ödenen (22) ve (2) kodundaki diğer ödemeler "Güvence Parasal İşlemler" menüsünden manuel olarak (1) prim ödeme koduna alınacaktır.

Örnek 2: 4/b kapsamındaki sigortalı (B), prim borçlarını 17.2.2014 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2014/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. ayda ödenmesi gereken taksitler ile cari ay primlerini zamanında ödemiş ancak, 2014/11 ve 12. ayda ödemesi gereken taksitlerini cari ay primleriyle birlikte ödemediği için 48. madde talebi ihlale girmiştir. Sigortalı (B), Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 13.5.2015 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce 48. madde talebinin ihlale girmiş olması nedeniyle, öncelikle 48. madde talebi iptal edilecek, programdaki taksit bozma menüsünden irat kaydı yapıldıktan sonra (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme koduna alınacaktır. Bu işlemden sonra 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması halinde (B)'nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, 48. madde talebinin iptaline ilişkin yapılan işlemler sonucunda 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 aydan az prim borcu olması halinde, sigortalılığını durdurma talebi reddedilerek prim borcu tahsil edilecektir.

4- (64) sanal terk kodunun (63) gerçek terk koduna dönüştürülmesi

Program tarafından (64) sanal terk koduyla sigortalılığı durdurulanların, bu Genelgenin 3.1, 3.2 ve 3.3. bölümlerinde yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda gerçek terk tarihi belirlenecek ve (64) sanal terk kodu kaldırılarak (63) gerçek terk kodu işlenecektir.

5- Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması

Geçici 63. maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; "Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır." hükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları geçici 63. madde gereğince durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 1.5.2015 itibariyle (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

6- 4/b Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği

Geçici 63. maddeye göre durdurulan sigortalılık süreleri içerisinde, çakışma nedeniyle daha önceden geçersiz kabul edilen diğer mülga sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalılık süreleri geçerli sayılacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 2.12.2004 - 31.12.2008 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanun kapsamında, 1.9.2005 ile 7.8.2008 tarihleri arasında ise 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları bulunan (A)'nın, daha önce başlayan sigortalılığı 1479 sayılı Kanun kapsamında olması nedeniyle, 506 sayılı Kanuna tabi hizmetleri geçerli sigortalılık süresi olarak kabul edilmemiştir.

1479 sayılı Kanun kapsamında hiç prim ödemesi olmayan (A)'nın sigortalılığı, tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur. Bu durumda, daha önceden geçersiz olan 1.9.2005 -7.8.2008 tarihleri arasındaki 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık sürelerinin tamamı geçerli sayılacaktır.

Örnek 2: 3.2.2004 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 3.2.2004 tarihinde başlatılan (B)'nin, 1.5.2008 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları da bulunmaktadır. Her iki kapsamdaki çalışmaları kesintisiz devam eden (B)'nin 4/b kapsamındaki sigortalılığı 53. madde uygulamasına göre, 28.2.2011 tarihinde sonlandırılarak, 1.3.2011 tarihi itibariyle 4/a kapsamında sigortalılığı başlatılmıştır.

1479 sayılı Kanun kapsamında değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan, 30.4.2015 tarihi itibariyle de 51 ay prim borcu bulunan ve üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 3.6.2015 tarihinde müracaat eden (B)'nin sigortalılığı, prim ödemelerine göre 30.6.2010 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur. Bu durumda, (B)'nin daha önceden geçersiz sayılan 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı, 4/b kapsamında (63) terk kodu ile sigortalılığının durdurulduğu 30.6.2010 tarihini takip eden 1.7.2010 tarihi itibariyle geçerli sayılacaktır.

(B)'nin 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığının 25.10.2015 tarihinde sona erdiği varsayıldığında, sigortalının vergi mükellefiyetinin devam etmesi nedeniyle, 4/b kapsamında yeniden sigortalılığı 26.10.2015 tarihi itibariyle (06) kodu ile başlatılacaktır.

Örnek 3: 1.3.2008 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1.3.2008 tarihinde başlatılan (C)'nin, aynı zamanda yasal süresi içerisinde Kuruma bildirilmiş olan ve 1.11.2008 tarihinde başlayarak kesintisiz devam eden ziraat odası kaydı da bulunmaktadır.

1479 sayılı Kanun kapsamında hiç prim ödemesi olmayan (C)'nin sigortalılığı, 30.4.2015 tarihi itibariyle 84 ay prim borcu bulunması nedeniyle tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Sigortalı (C)'nin, yasal süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal eden ziraat odası kaydı bulunmasına rağmen, 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında başlatılmayan sigortalılığı 1.11.2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır. Bu kapsamda da hiç prim ödemesi bulunmayan (C)'nin sigortalılığı, tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Her iki kapsamdaki sigortalılığı durdurulan ve hem vergi mükellefiyet kaydı hem de ziraat odası kaydı kesintisiz devam eden (C)'nin yeniden sigortalılığı, vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılacaktır.

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi:

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2'de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken, geçici 63. madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde, sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5 X 22/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2015 yılındaki ihya tutarı 22 gün üzerinden hesaplanacak olup, "22" ibaresi prime esas günlük kazancın otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

Diğer taraftan, sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu Genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 1.5.2008 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31.7.2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)'nın, 30.4.2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 84 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 1.5.2008 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (A), Ek-2'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 17.9.2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17.9.2015 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden prime esas günlük kazanç tutarı olarak 42,45 TL beyan edilmiştir.

30.4.2015 tarihi itibariyle durdurulan sigortalılık süresinin 2520 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5

İhya tutarı = 2520 X 42,45 X %34,5

İhya Tutarı= 36.906,03 TL

Hesaplanan 36.906,03 TL tutarındaki ihya borcu 17.9.2015 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya borçlanma tutarının tamamını 15.12.2015 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2: 1.3.2000 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1.3.2000 tarihinde başlatılan (B)'nin, 30.4.2008 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 60 aydan fazla prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının tescil tarihi olan 1.3.2000 itibariyle (19) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamındaki yeniden sigortalılığı 1.5.2008 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

1.5.2008 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerinde değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 30.4.2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 49 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalının prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31.3.2011 tarihi itibariyle (63) terk koduyla ikinci kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle, yeniden sigortalılığı 1.5.2015 tarihi itibariyle (06) koduyla başlatılmıştır.

Daha sonra sigortalı (B), Ek-2'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 21.10.2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir

Sigortalı (B)'nin (19) terk koduyla 2940 gün, (63) terk koduyla 1470 gün olmak üzere toplam 4410 gün durdurulan sigortalılık süresinin olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34,5

İhya tutarı = 4410 X 42,45 X %34,5

İhya tutarı = 64.585,55 TL

Hesaplanan 64.585,55 TL ihya borç tutarı 21.10.2015 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 11.1.2016 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 3: Ziraat odası kaydına istinaden, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 1.3.2009 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31.7.2015 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C)'nin, 30.4.2015 tarihi itibariyle yapılan borç ayı sorgulamasında 74 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı 1.3.2009 tescil tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (C), Ek-2'deyer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 24.9.2015 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 24.9.2015 tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden prime esas günlük kazanç tutarı olarak 42,45 TL beyan edilmiştir.

30.4.2015 tarihi itibariyle durdurulan sigortalılık süresinin 2.220 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya Tutarı = Durdurulan Gün X Beyan Edilen Prime Esas Günlük Kazanç X %34.5 X 22/30

İhya tutarı = 2.220 X 42,45 X %34,5 X 22/30

İhya tutarı = 23.842,46 TL

Hesaplanan 23.842,46 TL tutarındaki ihya borcunun 24.9.2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını 21.11./2015 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

8- Sigortalılığın Durdurulması ve Yeniden Başlatılmasında Devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan 03.08.1995 Tarihli ve 1995/11 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu genelgenin 2. maddesinde sayılanlardan, 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.7.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1.5.2015 – 31.7.2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılık süresinin tespitinde 3.8.1995 tarihli ve 1995/11 sayılı Genelgeden yararlanma talebi olmayanların sigortalılıkları 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması halinde geçici 63. madde uyarınca durdurulacaktır. Durdurulan sürelerin ihya edilerek değerlendirilmesinin usul ve esasları geçici 63. maddede yer aldığından, sigortalılık süresinin durdurulmasından sonra sigortalı ya da hak sahiplerinin 1995/11 sayılı Genelge hükümlerinden yararlanma talepleri dikkate alınmayacak ve ihya süresinin tespitinde 1995/11 sayılı Genelge hükümleri uygulanmayacaktır.

Örnek 1- 1.5.1994 – 25.5.2004 tarihleri arasında meslek kuruluşu kaydı, 20.5.1998 – 24.2.2002 tarihleri arasındaki vergi mükellefiyet kaydı bulunan (A)'nın, mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 1.5.1994 – 25.5.2004 olarak tespit edilmiştir. Değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan (A)'nın 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılığı 31.3.2000 tarihi itibariyle (63) terk koduyla durdurulmuştur.

Sigortalılığı durdurulduktan sonra 17.11.2015 tarihinde 95/11 numaralı Genelge hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan (A)'nın bu talebi işleme alınmayacaktır.

Örnek 2- Yukarıdaki örnekte yer alan sigortalının sigortalılık süresinin durdurulmasından önce 95/11 numaralı Genelge hükümlerinden yararlanma talebinde bulunduğu varsayıldığında, mülga 1479 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı vergi mükellefiyet kaydına istinaden 20.5.1998 – 24.2.2002 olarak tespit edilecektir. "

Hiç prim ödemesi bulunmadığı varsayıldığında (A)'nın sigortalılığı tescil tarihi olan 20.5.1998 itibariyle (63) terk koduyla durdurulacaktır.

Daha sonra sigortalı (A), Ek-2'de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep ettiğinde, oda ve sicil kayıtları dikkate alınmadan sadece vergi kayıtlarına istinaden belirlenen ve geçici 63. madde kapsamında durdurulan süreler dikkate alınarak ihya işlemi sonuçlandırılacaktır.

9- Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2'de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Ancak, tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması halinde, ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir.

Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek, ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutarı üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır.

Diğer taraftan tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek, değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır.

10- Hizmetlerin Bildirilmesi

Bu genelgenin 2. maddesinde sayılanlardan, 30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.7.2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1.5.2015 – 31.7.2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulması gerekmektedir.

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmayacaktır.

Geçici 63. madde kapsamında sigortalılık süreleri tescil tarihi itibariyle durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalılık başlangıç tarihi itibariyle sigortalılığın durdurulduğu ve bu nedenle de birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir.

Geçici 63. madde kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanların, durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleri bildirilecek hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayılı Kanunlara göre aylık bağlama ve toptan ödeme işlemlerinde de dikkate alınacaktır.

11- Diğer Hususlar

11.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı, sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden verilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgiliye tebliğ edilecektir.

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planlan taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

11.2- Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortalılığı

Geçici 63. madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 1.1.2012 tarihinden 30.4.2015 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescilleri yapılmayacaktır.

11.3 - İhya edilerek kazanılan hizmet sürelerinin geçerlilik tarihi

Geçici 63. madde kapsamında ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

11.4- Sigortalılardan alınacak belgeler

Geçici 63. maddede öngörülen üç aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, Ek-1'de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri, bu sürelerin yeniden değerlendirilmesi için ihya talebinde bulunanların ise Ek-2'de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, sigortalı ya da hak sahiplerinden güncel sigortalılık belgesi istenecektir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

 

 

 

EKLER:

1- Sigortalılık durdurma talep formu

2- İhya talep formu


 

Ek-1

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

Sigortalı Bilgileri

Adı-Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Bağ-Kur Numarası

 

Tebligat Adresi

 

 

 

 

İl……………………………

 

 

 

İlçe……………………

Telefon No

0 (…….)……………………….

Faks No

0 (…….)……………………….

Cep Telefonu No

0 (…….)……………………….

e-Posta Adresi

 

1)     5510 Sayılı Kanunun Geçici 63. Maddesinde Yer Alan 3 Aylık Süreyi Beklemeksizin Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Talep

30.04.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcum bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun Geçici 63. maddesinde yer alan 3 aylık süreyi beklemeksizin sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

2)     6552 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılığının Durdurulmasına İlişkin Talebi

6552 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırılan prim borçlarımı ödeyemeyeceğimden yapılandırmamın iptal edilmesini ve 30.04.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcumun bulunması halinde 5510 sayılı Kanunun Geçici 63. maddesi kapsamında sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

3)     6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesi Kapsamında Prim Borçlarını Taksitlendirenlerin Sigortalılığının Durdurulmasına İlişkin Talebi

6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında taksitlendirilen prim borçlarımı ödeyemeyeceğimden taksitlendirmemin bozulmasını ve 30.04.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla prim borcumun bulunması halinde 5510 sayılı Kanunun Geçici 63. maddesi kapsamında sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

Yukarıda (…….) numaralı seçenekte/seçeneklerde belirttiğim hususlar nedeniyle sigortalılığımın durdurulması hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.

 

Eki

Sigortalılık Belgesi (…..) Adet

…../…../……..

İMZA

Ek-2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

Sigortalı/Hak Sahibi Bilgileri

Adı-Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Bağ-Kur Numarası

 

Tebligat Adresi

 

 

 

 

İl……………………………

 

 

 

İlçe……………………

Prime Esas Günlük Kazanç Beyanı

…………………………….TL

(Günlük kazancın alt sınırı, geçerli olan asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise alt sınırın 6,5 katıdır. Prime esas günlük kazanç beyan edilmemesi halinde alt sınır dikkate alınır.)

Telefon No

0 (…….)……………………….

Faks No

0 (…….)……………………….

Cep Telefonu No

0 (…….)……………………….

e-Posta Adresi

 

 

Prim borcumun bulunması nedeniyle sigortalılık sürelerim, ilgili Kanunlar uyarınca Kurumunuz tarafından daha önceden durdurulmuştu.

Durdurulan sigortalılık sürelerimi, yukarıda beyan ettiğim (………….….) prime esas günlük kazanç tutarı üzerinden ihya etmek istiyorum. Borç tutarının hesaplanarak tarafıma tebliğ edilmesini arz ederim.

 

 

Eki

Sigortalılık Belgesi (…..) Adet

…../…../……..

İMZA