T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih   : 22.05.2015

Konu  : 2014/28 sayılı Genelgede yapılan değişiklik.

 

GENELGE

2015/15

 

Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemlerine ilişkin 20.10.2014 tarihli, 2014-28 sayılı Genelgenin 2.2 fıkrasının (x) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(x) İhale konusu veya özel bina inşaatları ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesi verilmeden önce ön değerlendirme, araştırma veya inceleme yapılan işyeri dosyasından, gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi işverenlerin şirket ortaklarının kendilerini 4-1/a kapsamında sigortalı olarak bildirip bildirmediklerinin kontrolü 2013/11 sayılı genelge doğrultusunda yapılacaktır.

Yapılan kontrol neticesinde, söz konusu kişilerin 4/1-b veya 4/1-c kapsamında sigortalı olduklarının anlaşılması halinde, 4/1-a kapsamında bildirilen hizmetleri, ünitelerce örneği “Ek-1”de yer alan “EK/İPTAL PRİM VE HİZMET TAHAKKUK BELGESİ” düzenlenerek geçersiz sigortalılık statüsünde bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarlarının iptal işlemleri yapıldıktan sonra işyerinin araştırma/ön değerlendirme işlemleri yapılacaktır.”

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.