T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

Tarih     : 02.06.2015

Konu     : 2011/13 sayılı Genelgede yapılan değişiklik.

 

GENELGE

2015/16

 

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04.02.2011 tarihli, 2011-13 sayılı Genelgenin “7- Hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç bildirimde bulunulmaması” başlıklı bölümünde yer alan 7.2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.2- “İşverenler tarafından fatura mukabili dışarıya yaptırılan işlerin varlığı nedeniyle inceleme talebinde bulunanlar ile inşaatın devamlı işyeri çalışanları ile yapıldığı yönünde beyanı olanlar hariç olmak üzere;

Defter tutma yükümlülüğü olmayan işverenlere ait, tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış 300 m² veya daha küçük (ticari, turistik, dinlenme amaçlı, anahtar teslimi usulünde yapılmamış) özel nitelikteki inşaatların bittiği yıla bakılmaksızın faaliyet döneminin gerek yazışma yapılmak suretiyle gerekse bu genelgenin 8.1 maddesince tespitine müteakip ünitece öndeğerlendirme/araştırma işlemi yapılır. Öndeğerlendirme/araştırma işlemi sonucunda bulunan fark işçilik tutarı, faaliyetin son ayına mal edilerek tahsil edilir. İhbar, şikayet ve şüpheli durum olmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilir.

Ancak işverenlerce taahhütname verilmiş olmakla birlikte fark işçilik tutarının ödenmemesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 88 ve 89. maddeleri gereğince tahsili yoluna gidilecektir.

Aynı Genelgenin “Biten Bir Binanın Bağımsız Bölümlerinin Satın Alınması” başlıklı 9.19 maddesinin beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 “3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinin 10. fıkrası uyarınca, yapının müteahhidi olmayan yapı sahiplerinin talebi üzerine Kurumumuzdan “borcu yoktur yazısı” aranmaksızın iskan ruhsatı veren ilgililer hakkında, 5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işlem yapılmayacaktır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.