T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

Tarih   : 05.01.2016

Konu  : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği

 

GENELGE

2016/1

 

1- Genel Açıklamalar

23.4.2015 tarihli, 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 15. madde eklenmiş olup, anılan maddede;

“75 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.

Birinci fıkra kapsamında destekten yararlanacak imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, işkollarına göre Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistik! Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

Bu madde hükümleri; kamu idaresine ait işyerleri, 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31.12.2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteği 23.4.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, anılan maddede öngörülen prim desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,

b) 23.4.2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

c) 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

d) Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

İşyeri yönünden;

e) Özel sektör işverenine ait olması,

f) Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

g) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

h) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

ı) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

i) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

2.1- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

a) Sigortalının 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için sigortalının, Türkiye İş Kurumu’nca 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarından birini tamamlamış olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile Türkiye İş Kurumu’nca 1.1.2017 tarihi ve sonrasında başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar yönünden bu destekten yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

Ayrıca, 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalının, işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde, eğitim programını tamamladığı meslek alanında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması gerekmekte olup, bahse konu üç aylık süre geçirildikten sonra işe alınan sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

Örnek 1: Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen ve 27.4.2015 tarihi itibariyle başlayan “5414.12- Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı” mesleği ile ilgili işbaşı eğitim programına katılan (A) sigortalısının, bahse konu eğitim programını 27.8.2015 tarihinde tamamladığı varsayıldığında, bu sigortalıdan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için sigortalının en geç 27.11.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) işe alınması gerekmektedir. Dolayısıyla sigortalının 28.11.2015 tarihi ve sonrasında işe alınması halinde bu sigortalı için sigorta primi desteğinden yararlanılamayacaktır.

Diğer taraftan, anılan madde hükmünün yürürlüğe girdiği 23.4.2015 tarihinden önce başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalıların, bahse konu programın bitimini müteakip üç aylık süre içinde olmak kaydıyla 23.4.2015 tarihi veya sonrasında işe alınması halinde, kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanması koşuluyla bu destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 2: Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen ve 12.1.2015 tarihi itibariyle başlayan “9321.02- Kumaş Paketleme İşçisi” mesleği ile ilgili işbaşı eğitim programına katılan (B) sigortalısının, bahse konu eğitim programını 6.2.2015 tarihinde tamamladığı varsayıldığında, bu sigortalıdan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için sigortalının 23.4.2015 ila 6.5.2015 tarihleri arasında işe alınması gerekmektedir.

Buna karşın, Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen ve 22.1.2015 tarihi ve öncesinde tamamlanan herhangi bir işbaşı eğitim programına katılan sigortalılar yönünden ise Kanunda öngörülen üç aylık süre, Kanunun yürürlüğe girdiği 23.4.2015 tarihinden önce dolmuş olacağından, bu sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, bahse konu üç aylık sürenin bitim tarihinin hafta tatili ya da resmi tatile rastlaması halinde, hafta tatili ya da resmi tatilin bitimini takip eden ilk iş günü içerisinde işe alınan sigortalılardan dolayı da bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, sigortalının işbaşı eğitim programını tamamladığı tarihten itibaren üç aylık süre içerisinde gerek işbaşı eğitim programına katıldığı işyeri işverenince gerekse diğer bir işyeri işverenince işbaşı eğitim programını tamamladığı meslek alanında işe alınması halinde Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bahse konu destekten yararlanılmasına imkan bulunmaktadır.

b) Sigortalının 23.4.2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesi 23.4.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, anılan maddede öngörülen sigorta primi desteğinden 23.4.2015 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Buna karşın, Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamlayan, ancak 23.4.2015 tarihinden önce işe alınan ve halen çalışmakta olan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

c) Sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması gerekmektedir. Dolayısıyla işe alındığı tarih itibariyle yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ila 28 yıl 11 ay 29 gün (dahil) arasında olan sigortalılardan dolayı anılan maddede aranan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bahse konu destekten yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 1: Doğum tarihi 13.1.1997 olan sigortalının 27.4.2015 tarihinde işe alındığı varsayıldığında;

İşe giriş tarihi     : 27.4.2015

Doğum tarihi      : 13.1.1997

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı: 18 yıl 3 ay 14 gün

olduğundan, bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Örnek 2: Doğum tarihi 17.6.1984 olan sigortalının 2.5.2015 tarihinde işe alındığı varsayıldığında;

İşe giriş tarihi     : 2.5.2015

Doğum tarihi      : 17.6.1984

İşe giriş tarihi itibariyle yaşı: 30 yıl 10 ay 15 gün

olduğundan, bu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanılamayacaktır.

23.4.2015 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalının işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından küçük olması halinde ise sigorta primi desteğinden anılan maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlanılarak destek kapsamında kalan süre kadar yararlanılabilecektir.

Örnek 3: 15.5.2015 tarihinde işe haşlayan ve doğum tarihi 1.9.1997 olan sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaşı, 17 yıl 8 ay 14 gün olduğundan, söz konusu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 1.9.2015 tarihinden itibaren işe girdiği tarih dikkate alınarak destek kapsamında kalan süre kadar yararlanılabilecektir.

d) Sigortalının tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için sigortalının, işbaşı eğitim programını tamamladığı meslek alanında işe alınması ve Türkiye İş Kurumu’nca belirlenen usul ve esaslar kapsamında istihdam edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan sigortalıların bahse konu programı tamamladıkları meslek alanında işe alınmaması halinde üç aylık süre içerisinde işe alınmış olsalar dahi destekten yararlanılmasına imkân bulunmamaktadır.

Örnek: Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen “5230.04-Kasiyer” işbaşı eğitim programını tamamlayan ve işyerinde “Kasiyer” olarak çalışmak üzere “5230.04-Kasiyer” meslek kodu seçilmek suretiyle işe giriş bildirgesi düzenlenen sigortalı için bahse konu destekten yararlanılması mümkün olabilecek, buna karşın “5230.04-Kasiyer” işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalının, işyerinin “Muhasebe” biriminde çalışmak üzere “4311.07-Muhasebe meslek elemanı” olarak işe alınması halinde ise sigorta primi desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Bu kapsamda, gerek imalat sektörü gerekse diğer sektörlerde istihdam edilecek sigortalılar için, işverence e-Bildirge sistemi üzerinden “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla kapsama giren sigortalılar için tanımlama yapılması gerekmekte olup, sigortalı meslek kodu ile işyerinin işkolu kodu dikkate alınmak suretiyle, sigortalının destek kapsamında olup olmadığı ve sigortalı için yararlanılacak destek süresi Türkiye İş Kurumu tarafından sağlanan web servis aracılığıyla belirlenerek, kapsama giren ve e-Bildirge sistemine tanımlanan sigortalılar için 06645 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi seçilebilecektir.

e) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olup, bahse konu prim desteği kamu idarelerine ait işyerleri ile 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Buna göre,

1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumlarında çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

2) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

f) Sigortalının işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak - Aralık ay/dönemi) işe alındığı işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek 1: 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (K) Limited Şirketine ait işyerinde 5.5.2015 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin,

2014/Ocak ayında             : 3

2014/Şubat ayında            : 3

2014/Mart ayında              : 2

2014/Nisan ayında            : 2

2014/Mayıs ayında            : 3

2014/Haziran ayında         : 3

2014/Temmuz ayında        : 3

2014/Ağustos ayında        : 4

2014/Eylül ayında              : 4

2014/Ekim ayında             : 4

2014/Kasım ayında           : 4

2014/Aralık ayında            : 4

olduğu varsayıldığında,

Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı:

3+3+2+2+3+3+3+4+4+4+4+4= 39

Ortalama sigortalı sayısı: 39 / 12 = 3,2 = 3 olacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten (4) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, anılan maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 2: 1 no.lu örnekteki işyerinde işe alınan (B) sigortalısı ile birlikte çalışan toplam sigortalı sayısının;

2015/Mayıs ayında            : 3 sigortalı,

2015/Haziran ayında         : 4 sigortalı,

2015/Temmuz ayında        : 4 sigortalı,

olduğu varsayıldığında, bu sigortalı ile birlikte ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirim yapılan 2015/Haziran ve Temmuz aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, aynı takvim yılı içerisinde işe alınan sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısı aynı olmakla birlikte, aynı takvim yılında işe alınan sigortalılardan dolayı sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için bu sigortalıların tamamının ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğine bakılacaktır.

Örnek 3: 1 no.lu örnekteki işyerinde 14.7.2015 tarihinde 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen şartlara sahip (C) sigortalısının da işe alındığı varsayıldığında,

Baz alınan takvim yılındaki ortalama sigortalı sayısı (B) sigortalısı ile aynı (3) olmakla birlikte, (B) ve (C) sigortalılarının her ikisinden dolayı sigorta primi desteğinden yararlanılması için işyerinde en az (5) sigortalının çalıştırılmış olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 2 no.lu örnekte belirtildiği gibi 2015/Temmuz ayında (4) sigortalı bildirilmiş olması nedeniyle, bu ayda (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 4: 1 no.lu örnekteki işyerinde bu defa 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen şartlara sahip olan (D) sigortalısının 14.3.2016 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma yapılan bildirimlerin,

2015/Ocak ayında             : 4

2015/Şubat ayında            : 3

2015/Mart ayında              : 3

2015/Nisan ayında            : 3

2015/Mayıs ayında            : 3

2015/Haziran ayında         : 4

2015/Temmuz ayında        : 4

2015/Ağustos ayında        : 4

2015/Eylül ayında              : 3

2015’/Ekim ayında             : 3

2015/Kasım ayında           : 3

2015/Ar alık ayında           : 3

olduğu varsayıldığında,

Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı:

4+3+3+3+3+4+4+4+3+3+3+3= 40

Ortalama sigortalı sayısı: 40 / 12 = 3,3 = 3 olacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten (4) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

Örnek 5: 1 no.lu örnekteki işyerinde 5.5.2015 tarihinde işe alınan (B) sigortalısı, 14.7.2015 tarihinde işe alınan (C) sigortalısı ve 14.3.2016 tarihinde işe alınan (D) sigortalısı ile birlikte çalışan toplam sigortalı sayısının;

2016/Mart ayında              : 3 sigortalı,

2016/Nisan ayında            : 4 sigortalı,

2016/Mayıs ayında            : 5 sigortalı,

olduğu varsayıldığında,

2015 yılında işe alınan sigortalılar yönünden ortalama sigortalı sayısının (3), 2016 yılında işe alınan sigortalı yönünden ortalama sigortalı sayısının da (3) olması nedeniyle,

2016/Mart ayında (B), (C) ve (D) sigortalılarından dolayı yararlanılamayacak,

2016/Nisan ayında (B) ve (C) sigortalılarından yalnızca biri ile (D) sigortalısından,

2016/Mayıs ayında ise (B), (C) ve (D) sigortalılarının tamamından dolayı yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılının bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek 6: (A) Anonim Şirketince, (D) sigortalısının 2015/Nisan ayında, (E) sigortalısının ise 2015/Ağustos ayında işe alındığı ve söz konusu işyerinden bir önceki takvim yılında Kuruma yapılan bildirimlerin;

2014/Ocak ayında             : 1

2014/Şubat ayında            : 1

2014/Mart ayında              : Bildirim yapılmamış

2014/Nisan ayında            : Bildirim yapılmamış

2014/Mayıs ayında            : 2

2014/Haziran ayında         : 2

2014/Temmuz ayında        : Bildirim yapılmamış

2014/Ağustos ayında        : Bildirim yapılmamış

2014/Eylül ayında              : 3

2014/Ekim ayında             : 3

2014/Kasım ayında           : 3

2014/Ar alık ayında           : 3

olduğu varsayıldığında,

gerek 2015/Nisan ayında işe alınan (D) sigortalısı, gerekse 2015/Ağustos ayında işe alınan (E) sigortalısı için ortalama sigortalı sayısı;

1+1+2+2+3+3+3+3 = 18

18 / 8 = 2,2 = 2 olacaktır.

Dolayısıyla, aynı takvim yılında işe alınan (D) ve (E) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (3) sigortalı, her ikisinden dolayı yararlanılabilmesi için işyerinde en az (4) sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ilk defa tescil edilen işyerlerinde bir önceki takvim yılında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, işyerinin tescil edildiği takvim yılında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların tamamından dolayı kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla sigorta primi desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek 7: 22.4.2015 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesi kapsamına giren (F) sigortalısının 24.4.2015 tarihinde işe alınmış olduğu varsayıldığında, 2014 yılında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, (F) sigortalısı ile birlikle bu işyerinde 23.4.2015 tarihi ve sonrasında 2015 yılı içerisinde işe alınan sigortalıların tamamından dolayı kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla desteklen yararlanılabilecektir.

Gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler ortalama sigortalı sayısı hesabı ile destekten yararlanılacak aylarda çalışan toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla, gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde 7, 22, 25, 42, 43, 44 ve 46 no.lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Örnek 8: (F) Limited Şirketinin ortalama sigortalı sayısının tespitine esas 2015/Mayıs ayında;

(1) no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “asıl” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (8) sigortalı,

(1) no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “ek” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (3) sigortalı,

(1) no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan “iptal” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (2) sigortalı,

(2) no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen “asıl” nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile (3) sigortalı,

bildiriminde bulunulmuş olduğu varsayıldığında, bu işyerinde 2015/Mayıs ayında çalıştırılmış olan toplam sigortalı sayısı 8 + 3 – 2 + 3 = 12 olarak kabul edilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek 9: 2015/Haziran ayında işe giren (H) sigortalısı için bir önceki takvim yılı olan 2014/Nisan ayında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin;

 

Sigortalı

Prim Gün Sayısı

İşe Giriş Tarihi

İşten Ayrılış Tarihi

(A) Sigortalısı

21

10.4.2014

 

(B) Sigortalısı

7

24.4.2014

 

(C) Sigortalısı

5

 

5.4.2014

şeklinde olduğu varsayıldığında, 2014/Nisan ayında çalışan sigortalı sayısı (3) olarak kabul edilecektir.

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden yararlanılması sırasında, ortalama sigortalı sayısı hesaplamasına esas aylara ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-Bildirge sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibariyle hesaplanan ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

g) Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi içinde gönderilmesi

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için 06645 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

1.9.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin “2.2- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi” başlıklı bölümünde, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenlerinin cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorunda olduğu, belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinin, son günü izleyen ilk iş günü Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderileceği öngörülmüş bulunmaktadır.

Buna göre, özel nitelikteki işyeri işverenlerince cari aya ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Yine, bazı özel nitelikteki işyerlerinde, resmi nitelikteki işyerlerinde olduğu gibi ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar çalıştırıldığından, bu nitelikteki özel sektör işyeri işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma vermeleri gerekmekte, işyerlerinin yukarıda belirtilen süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma vermemesi halinde, söz konusu sigorta primi desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, bahse konu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-14-19-20-21 -22-23-25-28-39-41-42-43-44-45-46-90-91-92 no.lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 06645 kanun numarası seçilemeyecektir.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğine ilişkin uygulama 23.4.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce bu Genelgenin yayımlandığı tarihe kadar e-Bildirge üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle, kapsama giren sigortalılar için 2015/Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi ya da 05510 kanun numarası seçilmek suretiyle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş puanlık indirimden yararlanılmış olması ve işverenlerce geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulması durumunda; bahse konu aylara ilişkin kanun numarası seçilmeksizin veya 05510 kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar ile 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanılmak istenilen sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması ve kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanması kaydıyla bu aylara ilişkin olarak söz konusu destekten geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

h) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

06645 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde sigorta primi desteğinden yararlanılamayacağından, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken, gerekse Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmak üzere tahakkuk eden tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Örnek 1: 2015/Eylül ayına ilişkin 06645 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden tutarın;

Hazine hissesi: 390,49 TL,

İşsizlik Sigortası Fonu hissesi: 186,23 TL,

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 2.117,70 TL,

şeklinde olduğu varsayıldığında, işveren tarafından ödenmesi gereken 2.117,70 TL tutarındaki sigorta primi 2.11.2015 tarihine kadar ödendiği takdirde, 390,49 TL tutarındaki sigorta primi Hazine tarafından, 186,23 TL tutarındaki sigorta primi ise İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek 2: 1 no.lu örnekteki işveren tarafından ödenmesi gereken 2.117,70 TL tutarındaki sigorta priminin yasal süresi içinde ödenmediği varsayıldığında,

390,49 + 186,23 + 2.117,70 TL = 2.694,42 TL tutarındaki sigorta primi, tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenecektir.

ı) İşyerinin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla, aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde işlem gören birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, ancak borcu olan işyerlerince bu borçlar ödenmediği sürece destekten yararlanılamayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 06645 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi sırasında, Kurum veri tabanından ilgili işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işyerleri için 06645 kanun numarasının seçilmesine izin verilecektir.

Bununla birlikte, gerek on-line tahsilata geçilmeden önce meydana gelen hatalı kayıtlar dolayısıyla, gerekse TL’den YTL’ye geçiş sürecinde yapılan yuvarlamalar dolayısıyla her bir alacak türü yönünden ayrı ayrı olmak üzere 15,00 TL’ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmamaktadır.

Öte yandan, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozma koşuluna giren işverenlerin, bozma koşulunun oluştuğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

i) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinin beşinci fıkrasında, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenlerin bahse konu sigorta prim desteğinden bir yıl süreyle yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği hususu;

- Yapılan kontrol ve denetimler sonucu anlaşılan işyerleri, tutanak tarihini,

- Mahkeme ilamından anlaşılan işyerleri, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihini,

- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılan işyerleri, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini,

izleyen ay başından itibaren, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden bir yıl süreyle yararlanamayacaktır.

Örnek: Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 19.8.2015 tarihinde işyerinde yapılan denetim sonucunda, 8.6.2015 tarihinde işyerinde çalışmaya başlayan (B) sigortalısının Kuruma bildirilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, söz konusu işyerinden dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden 1.9.2015 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır. Bu durumda, bahse konu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı 2015/Eylül ila 2016/Ağustos aylarına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 06645 kanun numarası seçilemeyecektir.

Buna karşın, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.

Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut olması halinde, çalıştıkları halde Kuruma bildirilmemiş sigortalılar hangi işyerinde çalışmış ise, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yalnızca bu işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı bir yıl süreyle yararlanılamayacaktır.

Öte yandan, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden bir yıl süreyle yararlanmayacak olan işverenlerin, söz konusu destekten yararlanmak amacıyla destek kapsamına giren sigortalıları kendisine ait başka bir işyerinden Kuruma bildirdiklerinin tespit edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı bahse konu prim desteğinden yararlanılmaması gerektiğinden yararlanılan destek tutarları geri alınacaktır.

Çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edilen işyeri işverenlerinin, tespite ilişkin tutanağın/bilgi veya belgenin/mahkeme ilamının ilgili üniteye geç intikal etmesi nedeniyle destekten yersiz yararlanmış olduklarının anlaşılması halinde, bu aylara ilişkin daha önce Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış olan tutarlar da gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir.

Bununla birlikte, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanıldıktan sonra, geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlara veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yazılara istinaden aylık prim ve hizmet belgesi verildiği veya söz konusu belgelerin Kurumca re’sen düzenlendiği durumlarda, daha önce Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmış olan tutarlar iptal edilmeksizin, yalnızca tespit tarihinden sonra verilen prim belgelerinden dolayı tahakkuk eden prim, idari para cezası ile bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsili cihetine gidilecektir.

Ancak bu durumda, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, bahse konu sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin kendilerince veya Kurumca re’sen düzenlenmesi üzerinde durulmaksızın tespitin yapıldığı tarihi, bilgi ve belgenin Kuruma intikal tarihi veya mahkeme karar tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl süreyle söz konusu destekten yararlanamayacaklardır.

Diğer taraftan, yapılan kontrol ve denetimler ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden;

-   Alt işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde, hem kayıt dışı sigortalı çalıştıran alt işveren hem de asıl işveren,

-   Asıl işverenin çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi halinde ise yalnızca asıl işveren,

destekten bir yıl süreyle yararlanamayacaktır.

3- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının çalıştığı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre ve işbaşı eğitim programının başladığı tarihe göre değişmektedir.

Bu kapsamda;

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;

- 30.6.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,

- 1.7.2015 ila 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,

Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;

- 30.6.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 36 ay süreyle,

- 1.7.2015 ila 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle,

söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Örnek 1: Türkiye İş Kurumu’nca 7.5.2015 tarihinde başlatılan işbaşı eğitim programına katılan (A) sigortalısının, işbaşı eğitim programını 8.6.2015 tarihinde tamamladığı ve sigortalının 19.6.2015 tarihinde, programı tamamladığı meslek alanında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren (B) Anonim Şirketinde işe başladığı varsayıldığında, bu sigortalı için 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden 48 ay süreyle yararlanılabilecektir.

Sigortalının işbaşı eğitim programını tamamladığı tarihi müteakip üç aylık süre içerisinde bahse konu destek kapsamında yararlanılan işyerinden ayrılarak, aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde söz konusu üç aylık süre içerisinde yeniden işe başlaması durumunda, 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan teşvik süresi kadar destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2: 10.6.2015 tarihinde başlayan işbaşı eğitim programına katılarak programı 1.7.2015 tarihinde tamamlayan ve işbaşı eğitim programını tamamladığı meslek alanında anılan Kanunda öngörülen üç aylık süre içerisinde (M) Limited Şirketi ile (Y) A.Ş. işyerlerinde çalışmaya başlayan (A) sigortalısının işyerlerine giriş ve çıkış tarihleri ile işyerlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerin aşağıdaki gibi olduğu;

 

(A) Sigortalısı

İşe Giriş Tarihi

İşten Ayrılış Tarihi

İşyerinin Faaliyet Gösterdiği Sektör

(M) Ltd Şti.

2.7.2015

21.8.2015

İmalat Sanayi

(Y) A.Ş.

25.8.2015

 

Diğer

- (M) Limited Şirketince söz konusu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılmış olduğu varsayıldığında; (Y) A.Ş. işyerinin diğer sektörde faaliyet göstermesi nedeniyle 36 aylık süreden (M) Limited Şirketince yararlanılan süre düşülmek suretiyle kalan süre kadar destekten yararlanılabilecektir.

Kapsama giren sigortalılardan dolayı destekten yararlanma süresi içinde;

- İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunduğu veya aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği aylardan dolayı,

- Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmadığı aylardan dolayı,

sigorta primi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmadığı gibi, kanunda öngörülen şartların yerine getirilmemesi sebebiyle destekten yararlanılamamış olan bu süreler için yararlanma süresinin uzatılması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, sigorta primi desteğinden yararlanılacak süre, sigortalı için e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan tanımlama tarihi itibariyle Kurum sisteminde kayıtlı işkolu kodu dikkate alınarak belirlenecek olup, bahse konu tanımlamanın yapıldığı tarihten sonra yapılacak işkolu kodu değişikliklerinde destek süresi, işkolu kodu değişikliğinden önce işe alınan ve e-Bildirge sistemine tanımlanan sigortalılar yönünden değişmeyecek, işkolu kodu değişikliğinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden ise yeni işkolu koduna göre belirlenecektir.

4- Sigorta Primlerinin Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Kısmının Hesaplanması

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde yer alan sigorta primi desteğinden, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılacaktır.

Örnek 1: (A) Anonim Şirketinde 2.10.2015 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 30

Prime esas kazanç tutarının ise: 2.500,00 TL olduğu varsayıldığında,

bahse konu sigortalı için;

2.500,00 * 5/100 = 125,00 TL Hazine,

1.273,50 * 15,5/100 = 197,39 TL İşsizlik Sigortası Fonu,

tarafından karşılanacaktır.

Dolayısıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi;

2.500,00 * 34,5/100 = 862,50 TL,

862,50 – (125,00 + 197,39) = 540,11 TL olacaktır.

5- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

- Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması,

gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitinde, sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında gerek asıl işveren gerekse alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalıların tamamı dikkate alınacak olup, ortalama sigortalı sayısı;

Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında asıl işveren ve alt işverenleri tarafından Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönemde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek: (A) Limited Şirketi işyerinde (K) sigortalısının 7.10.2015 tarihinde işe alındığı ve söz konusu işyeri ile (L) ve (Y) alt işverenlerince 2014 yılında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı dönemlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,

 

Kuruma bildirilen sigortalı sayısı

Aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

Asıl İşveren

: 75

12

(L) Alt işvereni

: 30

9

(Y) Alt işvereni

: 15

1

Toplam

: 120

 

 

2014 yılında Kuruma bildirim yapılan ay sayısının (12), bu dönemde gerek asıl gerekse alı işverenlerce çalıştırılan toplam sigortalı sayısının ise (120) olması nedeniyle (K) sigortalısı için hesaplanan ortalama sigortalı sayısı (120/12=10) olacağından, (11) ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda (K) sigortalısı için destek süresi kadar yararlanılabilecektir.

Sigorta prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan; hangi alt işverence, kaç sigortalıdan dolayı yararlanılacağı hususu asıl işveren tarafından belirlenecektir.

6- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;

- İşbaşı eğitim programını bitirdiği tarih,

- İşe başladığı işyerinin işkolu koduna göre destek süresi,

- İşe giriş bildirgesindeki meslek kodu ile işbaşı eğitim programı meslek kodunun uyumlu olup olmadığı,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce belirlenmek suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından sağlanacak web servis aracılığıyla Kuruma bildirilecek,

Sigortalının;

- İşe başladığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olup olmadığı,

- İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe başlayıp başlamadığı,

e-Bildirge sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

İşverenlerce e-Bildirge kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip edilmesi gerekmekte olup, anılan maddede öngörülen destekten bu sebeple yersiz yararlanan işverenlerin listesi Kurum sistemlerinden alınarak, daha önce Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

7- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

7.1- 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri sigorta primi desteğinden yararlandırılmayacaktır.

7.2- 23.4.2015 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89. maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

8- Diğer Hususlar

8.1- 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteği kapsamında olmasına rağmen, aylık prim ve hizmet belgelerini herhangi bir sigorta primi teşvik ve desteğinden yararlanmadan, kanun numarası seçmeksizin Kurumumuza gönderen işverenlerce, geriye yönelik olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde. Kanunda öngörülen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

8.2- 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

8.3- 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede öngörülen destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

8.4- 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen destekten yararlanmış olan işverenlerce, gerek Hazine tarafından, gerekse İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

8.5- 4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31.12.2018 tarihine kadar erteleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verildiğinden, bu sürenin uzatılması halinde ayrıca açıklama yapılacaktır.

8.6- Aylık prim ve hizmet belgelerini 06645 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderen işverenlerin, anılan maddede öngörülen şartları taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

9- Yürürlük

Bu Genelge hükümleri 23.4.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.