T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih      : 23.06.2016

Sayı        : 87838906/309/484

Konu      : KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri

 

GENELGE

2016 / 13

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin 13. fıkrasında; “Prim borçları kalma değer vergisi iade alacağından mahsubu sureliyle de ödenebilir. Bu takdirde kalma değer vergisi iade hakkı sahihi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçlan için de mahsup talep edebilir. Bu İşverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının birimi fıkrada belirtilen ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul edilir. Ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde, süresinde mahsup edilemeyen veya eksik mahsup edilen prim borçları için birinci fıkrada belirtilen Ödeme sürelerini izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır. Kurum. Kurum Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamada faydalanacak işverenleri; iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibarıyla belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulan işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.

28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşveren Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, cari aya ilişkin sigorta priminin en geç ödenmesi gereken yasal süre, primin ilişkin olduğu dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vadeyi takip eden yirminci gün olarak değiştirilmiştir.

Sigorta primi borçlarını KDV alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin, sigorta primlerinin yasal ödenmesi gereken sürenin bitiminden itibaren mahsup için geçecek olan ilave 20 günlük süre içinde ihalelere katılmak için Kurumumuzdan borcu olmadığına ilişkin yazı talep etmeleri halinde. KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta primi tutarı henüz Kurum hesaplarına intikal etmemiş olduğundan, kendilerine borcu olmadığına ilişkin belge verilememektedir.

İşverenlerin Kurumumuza olan borçlarını KDV alacağından mahsup yoluyla ödemeleri ve cari ay haricinde borçlarının bulunmaması halinde KDV alacağından yapılacak sigorta primi ödemelerinin vergi dairelerince en geç ayın 20 sinde hesaplarımıza aktarıldığı dikkate alınarak, can aya ilişkin sigorta primleri için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1”i ila 20”si arasında geçecek süre içinde borcu yoktur yazısı talep eden işverenlerin, iadeyi yapacak ilgili vergi dairesinden / saymanlıktan alacakları “mükellef ....nın ...ayına ait ....tutarındaki sigorta primi borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle ....tarihinde Kurumunuz hesaplarına aktarılacaktır” şeklinde düzenlenmiş ıslak imzalı bir yazı ile ünitelerimize müracaat etmeleri ve “vade tarihinde KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta priminin Kurum hesaplarına intikal etmemesi halinde verilmiş olan borcu yoktur yazısının hükümsüz olacağına dolayısıyla ihale tarihi itibariyle borçlarının olduğunu kabul edeceklerine” dair taahhütname vermeleri koşulu ile söz konusu süre zarfında kendilerine borcu olmadığına ilişkin Ek 2’de örneği bulunan yazının verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Ekler:

1 - Taahhütname örneği

2- Borcu yoktur yazısı örneği

 

 

 


 

Ek 1-

 

TAAHHÜTNAME

 

Sosyal Güvenlik …………….. İl Müdürlüğüne/Merkezine

  

 

Müdürlüğünüzde /Merkezinizde sicil numaralı işyeri işvereniyim/işvereniyiz.

Sigorta primlerimizi KDV mahsubuyla ödemekteyim./ödemekteyiz ……….. ihalesi nedeniyle ihale makamı ….. verilmek üzere ……... tarihi itibariyle borcu yoktur yazısı talep ediyorum/ediyoruz.

KDV mahsubuyla ödenmesi gereken ayına ilişkin sigorta primi borcumuzun yasal süresi içinde ödeneceğine dair ilgili vergi dairesinden alman yazı ekte sunulmuştur.

KDV mahsubuyla ödenmesi gereken ayına ilişkin sigorta primi borcumuzun ödenmesi gereken yasal süresi içinde Kurumunuz hesaplarına aktarılmamış olması halinde verilmiş olan borcu yoktur belgesinin hükümsüz olacağını ve ihale tarihi itibariyle borcumuzun olduğunu kabul ediyoruz.

…… tarihi itibariyle Kurumunuza borcumuzun olmadığına ilişkin yazının verilmesini arz ederim/ederiz.

 

                                                                                                        İmza

 

Ek 1- Vergi dairesi yazısı

 

 

 

 

 


 

Ek 2-

 

Sayı     :

Konu    : KDV mahsubuyla sigorta primi ödeyenler için verilecek borcu yoktur belgesi

 

 

……………………………………

……………………………………

………….

 

 

İlgi       : ……. tarihli ve……… sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Türkiye genelinde yapılan araştırmada, KDV mahsubuyla ödenecek olan …………… ayına ait sigorta primi tutarı olan …..….. TL hariç Kurumumuza ..……… tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir.

KDV mahsubuyla ödenecek olan      ayına ait sigorta priminin ………… tarihinde hesaplarımıza aktarılacağına ilişkin             vergi dairesinden alınan yazıya istinaden iş bu yazı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesi hükmüne istinaden ihalelere katılmak amacıyla düzenlenmiş olup, ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamakta ve 20/…./…..… tarihine kadar hüküm ifade etmektedir. KDV mahsubuyla ilgili vergi dairesince ödenecek olan sigorta primi borcunun yasal süresi olan ………… tarihinde hesaplarımıza aktarılmaması durumunda, verilmiş olan bu yazı geçersiz olacak ve borcu yoktur belgesinde belirtilen tarih itibariyle Kurumumuza borcunuzun olduğu şeklinde işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Sosyal Güvenlik İl/Merkez Yetkilisi