T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

 

 

Tarih      : 19.07.2016

Sayı        : 72044944/6590735000000/13205/3934251

Konu      : Kurum Personelinin Sorumluluğu

 

GENELGE

2016/15

 

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. maddesi uyarınca, kamu görevlisinin kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması Kamu zararını oluşturmaktadır.

Yargı mercilerinden veya icra müdürlüklerinden Kurumumuza tebliğ edilen dava dilekçesi, cevap layihası, bilirkişi raporu, karar, Yargıtay ilamı, haciz ihbarnameleri, müzekkere, muhtıra, icra emri, ödeme emri vb. sair yargılama ve yargılama sürecine ilişkin tebligatlar uyarınca Kurumumuzun sorumlu personeli tarafından yasal süresi içinde işlem ifası gerekmektedir. Söz konusu adli tebligatlara yasal süresi içinde sorumlu personel tarafından işlem yapılmaması hali ise Kurum zararının doğmasına sebep olmaktadır.

Sorumlu personelin, yargı mercilerinden veya icra müdürlüklerinden yapılan bu kabil tebligatların cevap sürelerinin kesin süreler olduğunu dikkate alarak ivedilikle ve tebliğ tarihi de belirtilmek suretiyle ilgili birime intikal ettirmesi, tebligatlara verilecek cevaba ilişkin bilgi ve belgelerin de cevap verecek birimimize süresi içinde intikali zorunludur.

Yukarıda açıklanan süreçlere uymayan, tebligatları ilgili birimlere geç intikal ettiren veya verilecek cevaba esas bilgi ve belgeleri süresi içinde intikal ettirmeyen Kurum personeli hakkında idari ve cezai süreç işletilerek, bu kabil eylemlere dayalı Kurum zararı kendilerinden tahsil edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.