T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

 

Tarih       : 04.08.2016

Sayı        : 72044944/6590735/13272/4301209

Konu      : Hukuk Servislerinin İhtiyaçları

 

GENELGE

2016/17

 

Kurumumuz kadrolu ve sözleşmeli avukatları tarafından Hukuk Müşavirliğine iletilen soruların değerlendirilmesi, İl Müdürlükleri Hukuk Servislerinde Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme raporlarının incelenmesi neticesinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak;

İl müdürlükleri hukuk servislerinde yeterli sayıda ve nitelikte personelin bulunmadığından, dava ve icra dosyalarının takip işlerinin niteliği gözetilerek, Hukuk Servislerinde görevlendirilecek memurların eğitimine, personel görevlendirmelerinde uyumlu çalışacak personel seçimi yapılarak, personelin birimler arasında değişikliğinin önüne geçilmesine, personel eksikliği veya yetersizliğinden kaynaklı olarak hukuk servislerinde işlerin sürüncemede kalması nedeniyle yaşanan aksaklıkların giderilerek çözüm odaklı çalışma yapılması için gereken özenin gösterilmesi,

Hukuk servislerindeki fiziki şartların oda ve çalışma alanı bakımından yeterliliğinin sağlanması, bilgisayar ve teknik donanımların iyileştirilmesi,

Kurumumuz aleyhine açılan davaların savunmasına esas bilgileri ve belgeleri içerir servis görüşlerinin süresinde verilmediği, verilen servis görüşlerinde de savunmaya esas teşkil edebilecek teknik mahiyette bilgilerin bulunmadığı göz önüne alınarak, İl Müdürlüğü Makamınca ilgili servislerin bu hususta bilgilendirilmelerinin sağlanması,

Hukuki işlemlerin yürütümü, Kurumumuzu temsilen yürütülen iş ve işlemlerin en iyi şekilde sonuçlandırılmasını teminen hukuk servislerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü tedbirin alınması,

Yukarıda bahsedilenler dışında da Hukuk servislerinde görevli kadrolu ve sözleşmeli avukatların yaşadığı diğer tüm sorunların il müdürleri tarafından çözümlenmesi, gerekli hallerde ise koordinasyonun il müdürü tarafından görevlendirilecek bir il müdür yardımcısı tarafından sağlanması hususunda il müdürlerimizin gereken dikkat ve özeni göstermesini rica ederim.