T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih   : 12.02.2016

Konu  : Türkiye- Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması

 

GENELGE

2016/5

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ arasında 15 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 27.06.2013 tarihli ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2016/8362 sayılı kararı uyarınca 01 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma da, söz konusu İdari Anlaşmanın 25. maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Anlaşması; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması hastalık ve analık yardımları uygulamasında Türkiye açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bendi kapsamında olan sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri kapsamaktadır.

Anlaşmaya göre Kurumumuzca Karadağ adına sağlık yardım hakkına sahip kişilere hastalık, analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından yapılacak sağlık yardımlarına ait masraflar fiili tutar üzerinden Karadağ Sigorta Kurumundan tazmin edilecektir.

Kurumumuz ile Karadağ Sigorta Kurumu arasında yapılacak yazışmalarda anılan Anlaşmanın 31. maddesi uyarınca akit tarafların resmi dilleri kullanacaktır.

Bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla TR/MNE ve MNE/TR rumuzuyla Türkçe ve Karadağ’ca dillerinde 25 adet formüler hazırlanmıştır. Kurumumuz tarafından TR/MNE rumuzuyla adlandırılan formüler kullanılacak olup, söz konusu formüler Kurumumuz http://sgknet.sgk.intra portalı altındaki Kurumsal/Dokümanlar/Yurtdışı/Formülerler bölümünde yayınlanmıştır. İşsizlik Sigortası yardımına ilişkin TR/MNE 301 ve TR/MNE 301A formüleri ise Türkiye İş Kurumunca kullanılacak olup, söz konusu formüler Kurumumuz sgknet.sgk.intra portalında yayınlanmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ve bunların uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Türkiye Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulamasında Kullanılacak Formülerlere Ait Açıklamalar” ekte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EKLER:

EK 1: Açıklama Metni (4 sayfa)

EK 2: Anlaşma (17 sayfa)

EK 3: İdari Anlaşma (12 sayfa)

 

TÜRKİYE - KARADAĞ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ UYGULAMASINDA KULLANILACAK FORMÜLERE AİT AÇIKLAMALAR

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygulanmasında kullanılacak formüler TR/MNE ve MNE/TR rumuzuyla adlandırılmış olup, formülere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

TR/MNE 101 UYGULANACAK MEVZUAT BELGESİ:

Türk mevzuatına tabi işveren tarafından Karadağ’a geçici görevle çalışmak üzere gönderilen sigortalı hakkında/Türkiye’de mesleki faaliyet icra eden bağımsız çalışan, faaliyetini geçici olarak Karadağ’da gerçekleştirmek amacı ile Karadağ’a gittiği takdirde, Türk mevzuatının uygulanacağına dair formüler. Görev süresine bağlı kalmak şartıyla en fazla 24 ay için düzenlenebilir.

MNE/TR 101 UYGULANACAK MEVZUAT BELGESİ:

Karadağ mevzuatına tabi işveren tarafından Türkiye’ye geçici görevle çalışmak üzere gönderilen sigortalı hakkında/Karadağ’da mesleki faaliyet icra eden bağımsız çalışan, faaliyetini geçici olarak Türkiye’de gerçekleştirmek amacı ile Türkiye’ye geldiği takdirde, Karadağ mevzuatının uygulanacağına dair formüler. Görev süresine bağlı kalmak şartıyla en fazla 24 ay için düzenlenebilir.

TR/MNE 102 GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI:

Türk mevzuatına tabi işveren tarafından Karadağ’a geçici görevle çalışmak üzere gönderilen sigortalının/Türkiye’de mesleki faaliyet icra eden bağımsız çalışanın, faaliyetini geçici olarak Karadağ’da gerçekleştirmek amacı ile Karadağ’a gittiği takdirde, geçici görev süresinin uzatılması için düzenlenecek formüler.

Görülecek işin süresi beklenmedik nedenlerle sözleşmede öngörülen süreyi aştığı takdirde, bu sigortalı hakkında iş tamamlanıncaya kadar (toplam 24 ayı geçmesi halinde) Kurumumuz mevzuatının uygulanmasına devam edilebilmesi Karadağ Yetkili Makamı veya tayin olunan Yetkili Kurumun muvafakatine bağlıdır.

Bu itibarla görev süresinin 24 ayı aştığı durumlarda sürenin 36 ay daha uzatılması için TR/MNE 102 formüleri düzenlenerek Karadağ Yetkili Makamlara sunulmak üzere Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecektir.

MNE/TR 102 GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI:

Karadağ mevzuatına tabi işveren tarafından Türkiye’ye geçici görevle çalışmak üzere gönderilen sigortalının/Karadağ’da mesleki faaliyet icra eden bağımsız çalışanın, faaliyetini geçici olarak Türkiye’de gerçekleştirmek amacı ile Türkiye’ye geldiği takdirde, geçici görev süresinin uzatılması için düzenlenecek formüler.

Görülecek işin süresi beklenmedik nedenlerle sözleşmede öngörülen süreyi aştığı takdirde, bu sigortalı hakkında iş tamamlanıncaya kadar (toplam 24 ayı geçmesi halinde) Karadağ mevzuatının uygulanmasına devam edilebilmesi Türk Yetkili Makamı veya tayın olunan Yetkili Kurumun muvafakatine bağlıdır.

TR/MNE 103 TERCİH HAKKI:

Tercih hakkına sahip olan kimselerin Türk mevzuatını tercih ettiklerini gösteren formüler. Anlaşmanın 10. maddesinin 2. fıkrasında sözü edilen kişiler haklarında kendilerini istihdam eden ülkenin mevzuatının uygulanmasını işe başladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde tercih edebilirler.

MNE/TR 103 TERCİH HAKKI:

Tercih hakkına sahip olan kimselerin Karadağ mevzuatını tercih ettiklerini gösterir formüler. Anlaşmanın 10. maddesinin 2. fıkrasında sözü edilen kişiler haklarında kendilerini istihdam eden ülkenin mevzuatının uygulanmasını işe başladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde tercih edebilirler.

TR/MNE 104 SİGORTALILIK SÜRELERİ HAKKINDA BELGE:

Karadağ mevzuatına tabi çalışan sigortalının hastalık ve analık sigortasından staj süresi yetersizliği nedeniyle Karadağ mevzuatına göre sağlık sigortası yardımlarından yararlanamaması halinde Kurumumuz mevzuatına tabi olarak geçen genel sağlık sigortasına ilişkin hizmetlerin Karadağ Sigorta Kurumuna bildirilmesinde kullanılacak olan formüler.

MNE/TR 104 SİGORTALILIK SÜRELERİ HAKKINDA BELGE:

Türk mevzuatına tabi çalışan sigortalının Genel Sağlık Sigortası prim ödeme gün sayısının yetersizliği nedeniyle Kurumumuz mevzuatına göre Genel Sağlık sigortası yardımlarından yararlanamaması halinde Karadağ mevzuatına tabi olarak geçen sağlık sigortası, sağlık koruması ve analık sigortasına tabi sigortalılık sürelerinin Kurumumuza bildirilmesinde kullanılacak olan formüler.

TR/MNE 109 GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK DURUMU VE YATILI TEDAVİ BİLDİRİMİ:

Karadağ Sigorta Kurumu adına sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olan kimselerin ülkemizde bulundukları sırada iş göremezlik durumu ile hastane tedavilerini Karadağ Sigorta Kurumuna bildirilmesinde kullanılacak formülerdir.

MNE/TR 109 GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK DURUMU VE YATILI TEDAVİ BİLDİRİMİ:

Kurumumuz adına sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olan kimselerin Karadağ’da bulundukları sırada iş göremezlik durumu ile hastane tedavilerini Kurumumuza bildirilmesinde kullanılacak formüllerdir.

TR/MNE 111 KARADAĞ’DA BULUNMA ESNASINDA SAĞLIK YARDIM BELGESİ:

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bendi kapsamında Kurumumuzdan sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin, Karadağ’da geçici olarak bulunduğu sırada sağlık yardım hakkına sahip olduğunu (durumları acil tıbbi yardım yapılmasını gerektirdiği takdirde) gösteren formüler.

MNE/TR 111 TÜRKİYE’DE BULUNMA ESNASINDA SAĞLIK YARDIM BELGESİ:

Karadağ mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin. Türkiye’de geçici olarak bulunduğu sırada sağlık yardım hakkına sahip olduğunu (durumları acil tıbbi yardım yapılmasını gerektirdiği takdirde) gösteren formüler.

TR/MNE 111A TÜRKİYE’DEN KARADAĞ’A ÇALIŞMAK İÇİN GÖNDERİLEN KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMET BELGESİ:

Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklarda çalışan Diplomatlar ve memurlar hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 66. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Türkiye’den geçici görevle çalışmak üzere Karadağ’a gönderilen kişi ve bunların aile bireylerinin Kurumumuz mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip olduğuna ilişkin formüler.

MNE/TR 111A KARADAĞ’DAN TÜRKİYE’YE ÇALIŞMAK İÇİN GÖNDERİLEN KİŞİLERİN SAĞLIK HİZMET BELGESİ:

Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklarda çalışan Diplomatlar ve memurlar hariç olmak üzere Karadağ’dan geçici görevle çalışmak üzere Türkiye’ye gönderilen kişi ve bunların aile bireylerinin Karadağ mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip olduğuna ilişkin formüler.

TR/MNE 112 KARADAĞ’A İKAMET NAKLEDİLMESİ HALİNDE SAĞLIK YARDIM BELGESİ:

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olarak Kurumumuz mevzuatına tabi sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip sigortalılar ile bunların aile bireyleri ikametlerini Karadağ’a nakletmeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edeceğine ilişkin formüler.

MNE/TR 112 TÜRKİYE’YE İKAMET NAKLEDİLMESİ HALİNDE SAĞLIK YARDIM BELGESİ:

Karadağ mevzuatına tabi sağlık yardımlarından yararlanmakta iken ikametini Türkiye’ye nakleden sigortalı ve aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edeceğine ilişkin formüler.

TR/MNE 113 KARADAĞ’DA İKAMET EDENLERİN SAĞLIK YARDIM BELGESİ:

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri kapsamında Kurumumuz sağlık yardımlarına hak kazanan ve Karadağ’da ikamet edenlerin sağlık yardımlarından yararlanmasına ilişkin formüler.

MNE/TR 113 TÜRKİYE’DE İKAMET EDENLERİN SAĞLIK YARDIM BELGESİ:

Karadağ mevzuatına tabi sağlık yardımlarına hak kazanan ve Türkiye’de ikamet edenlerin sağlık yardımlarından yararlanmasına ilişkin formüler.

TR/MNE 114 KARADAĞ’DA İKAMET EDENLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ DURMASI VEYA SONA ERMESİ HAKKINDA BİLDİRİM:

Karadağ’da ikamet eden ve Kurumumuz mevzuatına tabi sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunan kimsenin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının durması veya sona ermesinde kullanılan formüler.

MNE/TR 114 TÜRKİYE’DE İKAMET EDENLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ DURMASI VEYA SONA ERMESİ HAKKINDA BİLDİRİM:

Karadağ mevzuatına tabi sağlık yardımlarına hak kazanan ve Türkiye’de ikamet eden sigortalının aile bireylerinin, aylık sahibi ve aile bireylerinin, iş kazası veya meslek hastalığı yardımlarından yararlanma hakkı bulunan kimsenin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının durması veya sona ermesinde kullanılan formüler.

TR/MNE 114A TÜRKİYE’DEN KARADAĞ’A ÇALIŞMAYA GÖNDERİLENLERİN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA HAKKININ SONA ERMESİ HAKKINDA BİLDİRİM:

Türkiye’den geçici görevle çalışmak üzere Karadağ’a gönderilen kişi ve aile bireylerinin Kurumumuz mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkının sona ermesinde kullanılan formüler.

MNE/TR 114A KARADAĞ’DAN TÜRKİYE’YE ÇALIŞMAYA GÖNDERİLENLERİN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA HAKKININ SONA ERMESİ HAKKINDA BİLDİRİM:

Karadağ’dan geçici görevle çalışmak üzere Türkiye’ye gönderilen kişi ve aile bireylerinin Karadağ mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkının sona ermesinde kullanılan formüler.

TR/MNE 115 TÜRKİYE’DE BULUNANLARIN SAĞLIK YARDIM BELGESİ TALEBİ:

Ülkemizde geçici veya daimi olarak ikamet eden ve Karadağ Sigorta Kurumu nam ve hesabına sağlık yardımlarından yararlanma hakkının bulunduğunu belirten ilgili formüleri ibraz edemeyen, ancak sağlık yardımına müstahak olduğunu belirten kişilerin sağlık yardımından yararlanma hakkını gösterir formülerin Karadağ Sigorta Kurumundan temini amacıyla kullanılan formüler.

MNE/TR 115 KARADAĞ’DA BULUNANLARIN SAĞLIK YARDIM BELGESİ TALEBİ:

Karadağ’da geçici veya daimi olarak ikamet eden ve Kurumumuz nam ve hesabına sağlık yardımlarından yararlanma hakkının bulunduğunu belirten formüleri ibraz edemeyen, ancak sağlık yardımına müstahak olduğunu belirten kişilerin sağlık yardımından yararlanma hakkını gösterir formülerin Kurumumuzdan temini amacıyla kullanılan formüler.

TR/MNE 116 PROTEZLER, BÜYÜK CİHAZLAR VE BÜYÜK MASRAF GEREKTİREN SAĞLIK YARDIMLARI İZNİ:

Karadağ Sigorta Kurumu nam ve hesabına Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan kimselere, protezler, büyük cihazlar ve büyük masraf getiren sağlık yardımlarının yapılıp yapılamayacağı hususunda izin alınması yada yardımın acil olması nedeniyle yapıldığını gösteren formüler.

MNE/TR 116 PROTEZLER, BÜYÜK CİHAZLAR VE BÜYÜK MASRAF GEREKTİREN SAĞLIK YARDIMLARI İZNİ:

Kurumumuz nam ve hesabına Karadağ’da sağlık yardımlarından yararlanan kimselere, protezler, büyük cihazlar ve büyük masraf getiren sağlık yardımlarının yapılıp yapılamayacağı hususunda izin alınması yada yardımın acil olması nedeniyle yapıldığını gösteren formüler.

TR/MNE 125 SAĞLIK YARDIMLARI FİİLİ MASRAF BELGESİ:

Karadağ Sigorta Kurumu nam ve hesabına Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip kimselerin görmüş oldukları, tedaviye ait masrafların, fiili hesaplaşma yöntemi ile Karadağ Sigorta Kurumundan talep edilmesine ait formüler.

MNE/TR 125 SAĞLIK YARDIMLARI FİİLİ MASRAF BELGESİ:

Kurumumuz nam ve hesabına Karadağ’da sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip kimselerin görmüş oldukları, tedaviye ait masrafların, fiili hesaplaşma yöntemi ile Kurumumuzdan talep edilmesine ait formülerdir.

TR/MNE 126 SAĞLIK YARDIMLARI TESPİT BELGESİ:

Kurumumuz nam ve hesabına sağlık yardımına müstahak kişilerin Karadağ’da geçici veya daimi ikameti sırasında sağlık yardımına müstahak olduğuna ilişkin belge olmaması nedeniyle kendisinin yapmış olduğu sağlık yardımı masrafının Karadağ Sigorta Kurumu mevzuatına göre iade edilecek miktarının belirlenmesinde kullanılan formüler.

MNE/TR 126 SAĞLIK YARDIMLARI TESPİT BELGESİ:

Karadağ nam ve hesabına sağlık yardımına müstahak kişilerin Türkiye’de geçici veya daimi ikameti sırasında sağlık yardımına müstahak olduğuna ilişkin belge olmaması nedeniyle kendisinin yapmış olduğu sağlık yardımı masrafının Kurumumuz mevzuatına göre iade edilecek miktarının belirlenmesinde kullanılan formülerdir.

TR/MNE 201 BİLDİRİM:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Karadağ Sigorta Kurumundan aylık talebinde bulunan sigortalıların taleplerinin gönderilmesine ilişkin bildirim formüleri.

MNE/TR 201 BİLDİRİM:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Kurumumuzdan aylık talebinde bulunan sigortalıların taleplerinin göndermesine ilişkin bildirim formüleri.

TR/MNE 201A GEÇİCİ BİLDİRİM:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Türkiye’den aylık talebinde bulunan sigortalılar hakkında düzenlenen aylık talep formülerin Kurumumuzca Karadağ Sigorta Kurumuna gönderilmesinde ve Karadağ’da geçen mevcut hizmetlerin istenilmesinde Kurumumuzca kullanılan irtibat formüleri.

MNE/TR 201A GEÇİCİ BİLDİRİM:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Karadağ’dan aylık talebinde bulunan sigortalılar hakkında düzenlenen aylık talep formülerin Karadağ Sigorta Kurumunca Kurumumuza gönderilmesinde ve formülerin geldiği tarihte tespit edilmiş Türkiye’de geçen hizmetlerin istenilmesinde Karadağ Sigorta Kurumunca kullanılan irtibat formüleri.

TR/MNE 202 AYLIK TALEBİ:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Karadağ Sigorta Kurumundan yaşlılık, erken emeklilik ve malullük aylığı talebinde bulunan sigortalılar hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin Kurumumuzca kaydedildiği aylık talep formüleri.

MNE/TR 202 AYLIK TALEBİ:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Kurumumuzdan yaşlılık ve malullük aylığı talebinde bulunan sigortalılar hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin Karadağ Sigorta Kurumunca kaydedildiği aylık talep formüleri.

TR/MNE 203 AYLIK TALEBİ:

Türkiye’de ikamet eden hak sahiplerinin Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Karadağ Sigorta Kurumundan dul ve yetim aylığı taleplerinde kullanılan irtibat formüleri.

MNE/TR 203 AYLIK TALEBİ:

Karadağ’da ikamet eden hak sahiplerinin Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Kurumumuzdan dul ve yetim aylığı taleplerinde kullanılan irtibat formüleri.

TR/MNE 204 ÇALIŞMA BEYAN BELGESİ:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Karadağ Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık talebinde bulunan sigortalıların dolduracağı Karadağ’da ve üçüncü ülkede geçen çalışmalarının, raporlu olduğu, eğitim, askerlik, emekli aylığı aldığı dönem ve emeklilik hakkını kazandığı kişinin isminin kaydedildiği ve Karadağ’da ve üçüncü ülkede geçen çalışmalara ait ispatlayıcı belgelerin eklendiği formüler.

MNE/TR 204 ÇALIŞMA BEYAN BELGESİ:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması hükümlerine göre Kurumumuzdan aylık talebinde bulunan sigortalıların dolduracağı Türkiye’de ve üçüncü ülkede geçen çalışmalarının kaydedildiği ve Türkiye’de ve üçüncü ülkede geçen çalışmalara ait ispatlayıcı belgelerin eklendiği formüler.

TR/MNE 205 SİGORTALILIK SÜRELERİ HAKKINDA BELGE:

Türkiye’de geçen çalışmalarının Karadağ Sigorta Kurumuna bildirilmesinde kullanılan formüler.

MNE/TR 205 SİGORTALILIK SÜRELERİ HAKKINDA BELGE:

Karadağ’da geçen çalışmalarının Kurumumuza bildirilmesinde kullanılan formüler.

TR/MNE 206 KARAR BİLDİRME:

Sigortalıların veya hak sahiplerinin aylık/gelir talebi sonucunda Kurumumuz aylık kararının Karadağ Sigorta Kurumuna bildirilmesinde kullanılan formüler.

MNE/TR 206 KARAR BİLDİRME:

Sigortalıların veya hak sahiplerinin aylık/gelir talebi sonucunda Karadağ Sigorta Kurumu aylık kararının Kurumumuza bildirilmesinde kullanılan formüler.

TR/MNE 207 TIBBİ RAPOR:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşmasına göre malullük aylığı talebinde bulunan sigortalıların muayene sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde gösterildiği ve Türkiye’deki hekimler tarafından doldurulup ilgili sağlık kuruluşu tarafından onaylanan tıbbi rapor formüleri.

MNE/TR 207 TIBBİ RAPOR:

Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşmasına göre malullük aylığı talebinde bulunan sigortalıların muayene sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde gösterildiği ve Karadağ’daki hekimler tarafından doldurulup ilgili sağlık kuruluşu tarafından onaylanan tıbbi rapor formüleri.

TR/MNE 301 SİGORTALILIK SÜRELERİNE İLİŞKİN BELGE TALEBİ

Türkiye’de geçen çalışmalar ile işsizlik yardımına hak kazanılmaması halinde Karadağ mevzuatına göre geçen çalışmaların (işsizlik sigortasına prim ödendiği sürelerin) ve işsizlik yardımından faydalandığı sürelerin Karadağ’dan istenilmesinde kullanılan formülerdir. (Türkiye İş Kurumunca kullanılır.)

MNE/TR 301 SİGORTALILIK SÜRELERİNE İLİŞKİN BELGE TALEBİ

Karadağ’da geçen çalışmalar ile işsizlik yardımına hak kazanılmaması halinde Türk mevzuatına göre geçen çalışmaların (işsizlik sigortasına prim ödendiği sürelerin) ve işsizlik yardımından faydalandığı sürelerin Türkiye İş Kurumundan istenilmesinde kullanılan formülerdir.

TR/MNE 301A SİGORTALILIK SÜRELERİNE İLİŞKİN BELGE

Türkiye’de işsizlik sigortasına prim ödendiği sürelerin ve işsizlik yardımından faydalandığı sürelerin Türkiye İş Kurumunca Karadağ sigorta Kurumuna bildirilmesinde kullanılan formüler. (Türkiye İş Kurumunca kullanılır.)

MNE/TR 301 SİGORTALILIK SÜRELERİNE İLİŞKİN BELGE TALEBİ

Karadağ mevzuatına göre işsizlik sigortasına prim ödendiği sürelerin ve işsizlik yardımından faydalandığı sürelerin Karadağ Sigorta Kurumunca Türkiye İş Kurumuna bildirilmesinde kullanılan formüler.

 

 

2016/05 Genelge Ekleri 2 ve 3 için tıklayınız…