T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X-

Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2017/11

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile süresinde yapılmayan bildirimler sebebiyle Kurumumuzca uygulanan idari para cezalarının uygulanmasında ve iş kazalarının soruşturulmasında yaşanan tereddütlerle ilgili olarak 29.09.2016 tarihli 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

1- Genelgenin “1.3.5. 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirim Şekli” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı, “Sağlık hizmet sunucularının iş kazası ve/veya meslek hastalığının bildirimi, 23.04.2015 tarihi itibariyle provizyon seçimine bağlanmıştır. Buna göre, 23.04.2015 (dahil) tarihinden sonra; ilgili olay için sağlık hizmet sunucularınca iş kazası veya meslek hastalığı provizyon tipinin seçilmiş olması, iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yerine geçtiğinden; ilgili uygulamalar kullanılarak 6331 sayılı Kanunda belirlenen sürede iş kazası ve/veya meslek hastalığı provizyonunun alınmış olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili sağlık hizmet sunucusuna idari para cezası uygulanmayacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Ayrıca, 23.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, istirahat raporu verilen hallerde istirahat raporunun iş kazası vaka türünde olması da iş kazası bildirimi yerine geçecektir. Sağlık hizmet sunucularının iş kazası provizyonu almadığı, ancak alınmış olan diğer provizyon tiplerinin tanı bölümlerinde iş kazası ifadesinin bulunduğu hallerde de bildirim yapılmış sayılacaktır.

İş kazası provizyonunun alınmadığı ve tanı/açıklama kısmında da iş kazası ifadesine yer verilmediği hallerde; MEDULA Hastane uygulaması üzerinden yapılan incelemede, iş kazası tanımına uyacak şekilde olayın hikâye edildiği durumlar da sağlık hizmet sunucusunun iş kazasını bildirimi yerine geçecektir.

Açıklanan şekilde bildirimde bulunulmaması durumunda, Genelge ekinde (Ek-7) yer alan sağlık hizmet sunucuları için düzenlenen form ile kâğıt ortamında bildirim yapılacaktır.”

2- Genelgenin “1.3.6. 6331 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezasının Uygulanması”

başlıklı bölümüne birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“MEDULA Hastane uygulamasında, provizyon bilgileri ancak alınan provizyona ait tedavi giderleri faturalandırıldıktan sonra görüntülenebilmektedir. Bu nedenle iş kazası dışında alınan provizyonlarda, tanı bölümünde iş kazası ifadesinin olup olmadığı; olayın açıklama kısmında yer alan bilgilere, vakaya ilişkin provizyona ait tedavi giderleri faturalandırıldıktan sonra ulaşılabilecektir.

İş kazası provizyonunun alınmadığı hallerde MEDULA Hastane uygulaması üzerinden yapılan incelemede, tanı/açıklama kısmında iş kazası ifadesine yer verilmiş olması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, yine iş kazası provizyonunun alınmadığı, tanı/açıklama kısmında olayın oluş şekline göre vakanın iş kazası olmadığının anlaşıldığı hallerde idari para cezası uygulanmayacaktır.

Sağlık hizmet sunucularınca 23.04.2015 (dahil) tarihinden itibaren açıklanan hususlar doğrultusunda işlem yapıldığının tespit edilmesi durumunda, iş kazası bildiriminde bulunulmadığı gerekçesi ile uygulanan idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar iptal edilecektir.

Sigortalının başka bir bölgedeki sağlık hizmet sunucusuna başvurması halinde, iş kazası ve bildirimin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespiti, sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince gerçekleştirilecektir.

Başka bölgedeki sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvuru neticesinde ilgili sağlık hizmet sunucusu tarafından bildirimin yapılmadığı veya süresinde yapılmadığının tespit edilmesi halinde, idari para cezası uygulanmak üzere konu, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine iletilecektir.

Aynı sigortalı için işverence de bildirim yapılmadığının tespit edilmesi halinde, yine sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, tespit ve idari para cezası işlemlerini gerçekleştirecektir.

Sağlık hizmet sunucuları/işverenler tarafından Kuruma iş kazası bildiriminde bulunulmadığının tespit edilmesi halinde sağlık hizmet sunucusuna/işverene idari para cezası uygulanmadan önce, olayın iş kazası olup olmadığı yönünde Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonunca Genelge hükümlerine göre inceleme yapılması, olayın iş kazası olmadığı yönünde karar verilmesi durumunda, idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.”

3- Genelgenin “1.3.9.İdari Para Cezalarına Yapılan İtirazlar” başlıklı bölümüne birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sağlık hizmet sunucusunun idari para cezasına itiraz etmesi halinde konu, tespiti yapan sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonu tarafından; MEDULA Hastane uygulaması, “Takip İzleme” menüsü üzerinde yer alan açıklama bilgileri, varsa istirahat raporları veya sağlık hizmet sunucusunca düzenlenmiş belgeler esas alınarak değerlendirilecektir.”

4- Genelgenin “2.1.1.1. Kısa Vadeli Sigorta Servisince Tespit Yapılması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İşveren tarafından sigortalının mensubu olduğu işyerlerince düzenlenen İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun, yine işverence düzenlenecek iş kazası tespit tutanağının, olayın intikal ettiği kolluk kuvvetlerince olay ile ilgili düzenlenecek tutanağın ve tanık ifadelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen iş kazası dolayısıyla düzenlenen resmi belge, bilgi ve konuyla ilgili düzenlenen tutanak veya raporların incelenmesi sonucu ünitelerin kısa vadeli sigorta servislerince, vakaların başkaca bir araştırma ve soruşturma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın iş kazası olduğuna karar verilebilecektir.

İş kazasının Kısa Vadeli Sigorta Servisi tarafından tespit edilmesi halinde Genelge ekinde yer alan (Ek-3) “Ünitece/Komisyonca Tespit Edilen İş Kazası Karar Tutanağı” düzenlenecek ve tutanak kısa vadeli sigorta servisi memuru, servis şefi, varsa sosyal güvenlik merkez müdür yardımcısı yoksa sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından imzalanacaktır. İş kazası tespit işlemi il müdürlüğü bünyesinde yapılması halinde kısa vadeli sigortalar servis memuru, servis şefi ve il müdür yardımcısı tarafından imzalanabilecektir.

Tutanakta ayrıca Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine dayanarak söz konusu Yönetmelik eki “B cetveline” göre meslek grup numarası yer alacaktır. Meslek kodunun bu şekilde belirlenemediği durumlarda Sosyal Güvenlik Denetmenleri marifetiyle tespit edilmesi yoluna gidilecektir.

Anılan servisin olayın iş kazası olduğu yönünde karar alma yetkisi olduğu gibi, olayın iş kazası olmadığı yönünde karar alma yetkisi de bulunmaktadır. Servis tarafından olay hakkında alınan “iş kazası değildir” kararına sigortalının itiraz etmesi halinde söz konusu vaka bir kez de “İş Kazası Tespit Komisyonunca” incelenecek ve karara bağlanabilecektir.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanacak yardımlarda gecikme yaşanmaması için ölümle sonuçlanan vakalarda, Kuruma yapılan bildirimlerden kaza geçirenin sigortalılığı konusunda tereddüt bulunmaması, kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili düzenlemiş oldukları olay yeri tespit tutanağı, ifade tutanakları ve diğer belgelere, Cumhuriyet Savcılığı tespit ve ifade tutanaklarına ya da sağlık hizmet sunucusundan elde edilen bilgi ve belgelere yahut işverenin kaza ile ilgili bildirimlerine göre, Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonu tarafından iş kazası tespiti yapılabilecektir.

Bu şekilde tespiti yapılan vakalar, hak sahiplerine gelir bağlanması amacıyla sigortalı emeklilik işlemleri servislerine intikal ettirilecek, ancak aynı zamanda bir sureti de işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin sorumluluğunun tespit edilmesi amacıyla soruşturulmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Dosyanın sigortalı emeklilik servisine gönderilmesi için teftiş raporunun sonuçlanması beklenmeyecektir. Ölümlü vakaların kısa vadeli sigorta servislerince veya İş Kazası Tespit Komisyonunca iş kazası olup olmadığına karar verilememesi durumunda ise konu incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığına gönderilecektir.

5- Genelgenin “2.1.1.2.İş Kazası Tespit Komisyonunca Tespit Yapılması” başlıklı bölümüne ilk paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tutanakta ayrıca Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine dayanarak söz konusu Yönetmelik eki “B cetveline ” göre meslek grup numarası yer alacaktır. Meslek kodunun bu şekilde belirlenemediği durumlarda Sosyal Güvenlik Denetmenleri marifetiyle tespit edilmesi yoluna gidilecektir. ”

6- Genelge eki “Ek-3: Ünitece/Komisyonca Tespit Edilen İş Kazası Karar Tutanağı” ekte yer aldığı şekilde güncellenmiştir.

7- Genelgenin “2.1.3. Ölümle veya Uzuv Kaybıyla Sonuçlanan İş Kazaları” başlıklı bölümünün birinci paragrafının ilk cümlesi “Kısa Vadeli Sigorta Servisi veya İş Kazası Tespit Komisyonunca tespiti yapılanlar dahil olmak üzere, ölümle sonuçlanan vakalarda dosya, iş kazası tespiti talebi veya sorumluluk halleri ve oranlarının tespiti bakımından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili grup başkanlığına iletilebilecektir. ” şeklinde, ikinci cümlenin başında yer alan “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılan soruşturma sonucuna göre vakanın iş kazası olarak tespit edilmesi” ibaresi, “Olayın iş kazası olduğuna karar verilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

8- Genelgenin “2.1.4. Sigortalılık Bildirimleri Yapılmamış Olanların İş Kazası Geçirmesi” başlıklı bölümünün ilk cümlesine “kaza geçirmesi halinde’ ifadesinden önce gelmek üzere “ölümlü vakalar dahil” ifadesi eklenmiştir.

9- Bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 2015/27 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

EK: “Ek-3: Ünitece/Komisyonca Tespit Edilen İş Kazası Karar Tutanağı”

 

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

ÜNİTE/KOMİSYON KARARI

Karar No                                                :……………………………

Karar Tarihi                                            : ……………………………

İş Kazası Tarihi /Saati                            : ……………………………

 

Karar nüshası                                        : 1 (Bir)   -   2 (İki) -   3 (Üç) nüsha çıkarılmıştır.

Karar sayfa sayısı                                  :1  (Bir)   -   2 (İki) -   3 (Üç) sayfadır.

Karar ekleri/sayfa sayısı/içeriği                              

 

A-İŞVEREN

Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı                            : ……………………………

İşyeri Sicil No                                                         : ……………………………

İşyerinde Yapılan İşin Konusu                                : ……………………………

İş yerinin sanayi kolu                                              : ……………………………

 

B-KAZALI SİGORTALI

Adı Soyadı                                                             : ……………………………

Doğum Yeri Tarihi                                                 : ……………………………

TC Kimlik No                                                          : ……………………………

Sigorta Sicil No                                                      : ……………………………

 

Sigortalının mesleği ve/veya iş kazası sırasında yaptığı iş                                    : ……………………………

Kazaya neden olan alet/makine vb.                                                                      : ……………………………

Kazanın oluş şekli

Kazada yaralanan organ/uzuv(sağ/sol olarak belirtilmesi)                                    : ……………………………

Doğuştan veya sonradan olan bir hastalığının olup olmadığı                               : ……………………………

Geçici iş göremezlik ödemesi durumu; yapıldı ise tarihleri                                     : ……………………………

Başka bir iş kazası geçirip/geçirmediği                                                                  : ……………………………

Meslek Kodu                                                                                                         : ……………………………

 

C-KARAR (DAYANAĞI BELGELER)

 

1- İş Kazası Bildirimi                                                                              : Mevcut ( )                           Mevcut Değil ( )

2- İşveren iş kazası bildirimi süresi içinde yapmış                                  : Mevcut ( )                           Mevcut Değil ( )

3- Kazalı ifade tutanağı                                                                         : Mevcut ( )                           Mevcut Değil ( )

4- Jandarma/ polis ifade tutanağı                                                          : Mevcut ( )                           Mevcut değil ( )

5- Şahit tutanakları                                                                                : Mevcut ( )                           Mevcut değil ( )

D –HASTANE/SAĞLIK RAPORLARI

a-Kaza sonrası ilk müracaat edilen sağlık

kuruluşunda düzenlenmiş Adli Rapor                                                    : Mevcut ( )                           Mevcut değil ( )

b-Kaza sonrası ilk müracaat edilen sağlık

kuruluşunda düzenlenmiş epikriz ve

sağlık kurulu raporu                                                                              : Mevcut ( )                           Mevcut değil ( )

c-Kaza sonrası alınan çalışır/çalışamaz

raporu                                                                                                   : Mevcut ( )                           Mevcut değil ( )

d-Tedavisi tamamlandıktan sonra

son durumunu gösterir ayrıntılı

sağlık kurulu raporu                                                                               : Mevcut ( )                           Mevcut değil ( )

(Uzuv kaybı varsa direkt grafileri

ve tanıyı destekler diğer tıbbi tetkikleri içerir)

e-Kaza geçirdiği işyerinde ilk işe giriş

ve periyodik muayene raporları                                                             : Mevcut ( )                           Mevcut değil ( )

 

E-SONUÇ ve KANAAT

Kazazedenin      …………tarih      /      sayı      ile      kurumumuza      verdiği      belgeler      komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,

………………….tarihinde   meydana   gelen   olayın   506/5510   sayılı   Kanunun   11/13.maddesi   hükümleri dahilinde meydana gelmesi /gelmemesi nedeniyle iş kazası sayılmasına/iş kazası sayılmamasına karar verilmiştir.

 

…………….……

İMZA/Tarih

…………….……

İMZA/Tarih

…………….……

İMZA/Tarih

 

 

AÇIKLAMALAR

İş kazasının kısa vadeli sigorta servisi tarafından tespit edilmesi halinde (Ek- 3) formu düzenlenecek ve iş kazası ve meslek hastalığı dosyaları sağlık kurullarına gönderilmeden önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1) İş kazası vakalarında, sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası olup olmadığının tespitine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükme göre ünitece karar verilebilir. Ünitece verilen karara istinaden Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecek dosyalarda bu talimat ekinde yer alan “Ünitece Tespit Edilen İş Kazası Karar Tutanağı” formu doldurulacak, servis memuru, servis şefi ve merkez müdür yardımcısı, merkez müdür yardımcısı bulunmaması halinde merkez müdürü, iş kazasının il müdürlüğü tarafından tespit edilmesi durumunda ise il müdür yardımcısı tarafından imza altına alınacaktır.

2) Bu Genelgenin yayım tarihinden sonra ekte yer alan “ Ünitece Tespit Edilen İş Kazası Karar Tutanağı” formu doldurularak sağlık kurullarına gönderilecek, ünite kararlarında farklı bir form kullanılmayacaktır.

3) Kurum Sağlık Kurullarına gönderilecek iş kazası raporlarında sigortalının rapor bitiminde “Çalışır” veya “Çalışamaz” tarihinin mutlaka sağlık hizmet sunucusu tarafından rapora işlenmesi sağlanacak, söz konusu ibarelerin yer almadığı sağlık kurulu raporları Kurum Sağlık Kurullarına gönderilmeyecektir.

4) Sigortalılara ait istirahat raporlarının mutlaka sona erme tarihi beklenecek, istirahat sona erdikten sonra Kurum Sağlık Kurullarına meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespiti için gönderilecektir.

5) Sigortalıların geçirmiş oldukları iş kazasına dair oluşturulan dosyalar sigortalının çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi tarafından ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecek ancak, sigortalı işten çıkmış ise ikametgahının bulunduğu bölgede yer alan sosyal güvenlik merkezine başvurabilecek, başvurduğu merkez tarafından başvuru dilekçesi işyeri dosyasının bağlı bulunduğu merkeze gönderilecek, işlemler bu merkez tarafından yürütülecektir.