T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih     : 07.06.2017

Sayı       : 24010506-010.06

Konu     : Kurum alacaklarının 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması

 

GENELGE

2017/21

 

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 18.5.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.5.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2017/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar esas alınmak ve anılan Kanunla uyumlu olmak üzere yeniden yapılandırılmaktadır.

2) YASAL DAYANAKLAR

7020 sayılı Kanununda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

“Kapsam ve tanımlar

Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1) 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (5510 sayılı Kanunun geçici 72. maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları hariç), 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, İşsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

2) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

4) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki İnşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

5) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarından,

7) işverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10., 26., 27. ve 28. maddeleri, 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga 63. maddesi ve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlardan,

... bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

ç) Yİ-UFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2005 tarihinden İtibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-UFE) aylık değişim oranlarını, 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),

ifade eder.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

Madde 2-

(...)

(9) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara İlişkin olup bu Kanunun 3. maddesinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer5 i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(10) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayıl Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yl-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(11) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki İnşaatlar İle ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibanyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere İlişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi asdları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için YI-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(12) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10., 26., 27. ve 28. maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63. maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

(13) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin idari para cezası asıllarının %50’si İle bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için YI-UFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(14) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun kapsanma siren alacakların’asıllarının bu Kanunun vavımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi İtibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’inin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde kalan %60’ınm tahsilinden vazgeçilir,

(15) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, aynı Kanunun ek 5 İnci ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime İlişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

Ortak hükümler

Madde 3- (1) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) 30.6.2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) (...) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri,

şarttır.

(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk işgünü mesai saati sonunda biter.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi İçerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bîr faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-UFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.

b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Taksitle yapılacak ödemelerde 2. ve 4. maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) Oniki eşit taksit için (1,105),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

ç) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Gene! Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde, bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit İçin (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.

d) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı il Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler hâlinde azami yüzkırkdört eşit taksitte tahsil edilir. Ancak bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu İdareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50’sini aşamaz.

1) Taksitle yapılacak Ödemelerde belirlenen tutar;

(mı) Altı eşit taksit için (1,032),

(bb) Dokuz eşit taksit İçin (1,053),

(cc) Oniki eşit taksit için (1,064),

(çç) Onsekiz eşit taksit için (1,086),

(dd) Yirmidört eşit taksit için (1,109),

(ee) Otuzaltı eşit taksit için (1,19),

(ff) Kırksekiz eşit taksit için (1,247),

(gg) Altmış eşit taksit İçin (1,304),

(ğğ) Yetmişiki eşit taksit için (1,361),

(hh) Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması hâlinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler İtibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenir.

(4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41. maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41. maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden İtibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez,

(5) (...)

(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır, ilk İki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(7) (...)

(8) Bu Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki alacaklar için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

(9) Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları uyarınca vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(10) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

(II) Bu Kanun hükümleri; a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı iş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

h) 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar, hakkında uygulanmaz.

(12) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

(13) Bu Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi fer’i amme alacakları hesaplanmaz.

(14) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların bu Kanun hüküm/erine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

(15) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak İsteyen borçluların bu Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez. Davadan vazgeçme dilekçeleri, ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler İlgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idarî mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(16) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.

(17) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.

(18) İl özel İdareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(19) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin onikinci fıkrası kapsamında olan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve İadesi yapılmaz.

(20) (...)

(21) Bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15. maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunanlardan mücbir sebep hâli devam edenler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödeme/erinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir.

(22) Bu maddenin yirminci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile yirmibirinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler İçin altıncı fıkrada yer alan ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmaz.

(23) Bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

(24) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu Kanunda belirtilen diğer kamu idareleri yetkilidir. İl özel idarelerine ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Madde 4- (...)

Madde 20- (...)

Yürürlük

Madde 21- (1) Bu Kanunun;

a) (...)

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

 

3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ

7020 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

2017 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun 3. maddesi uyarınca ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31.8.2017) tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan:

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan’sigorta primi emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

3.2- Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,

3.3- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,

3.4- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden (27.5.2017) önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

3.5- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31.8.2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları ile 6331 sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca uygulanan ve 23.4.2015 tarihinden 31.3.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısına ilişkin olup 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları,

3.6- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

3.7- Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

3.8- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

3.9- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3.10- İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 27.5.2017 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30.6.2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30.6.2017 saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 30.6.2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde dahi, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır, Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlan için örneği Ek: 1/a’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1/b’de yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek: 1/c’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçlan için örneği Ek: 1/ç’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçları için örneği Ek: 1/d’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek: 1/e’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

başvurulması gerekmektedir.

4.4- Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: 1/F’de, (d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: 1/g’de yer alan başvuru formu doldurulacaktır.

Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1.10.2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmekte olup;

a) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1.10.2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1.10.2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

c) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1.10.2008-29.2.2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine.

d) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1.10.2008-29.2.2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında malullük ve yaşlılık aylığı alanlar yönünden bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formları ve ödeme planlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili ünitelere gönderilecektir.

4.5- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6. maddeleri kapsamındaki sigortalılar, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar (506 SK Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter-506 SK Mülga 86. Md.), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi), Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları için örneği Ek:1/h’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.6- 5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran İşverenlere ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/ı’da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.7- 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği Ek: 1/j’de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağiı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.8- İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulunulan borçlar için örneği Ek: 1/k’de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ek karşılık prim borçlan yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menusunun içerisinde yer alan “MOSİP” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi’1 kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine İlişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları, ek karşılık prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekme ktedir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut Tahsilat/Yapılandırmalar/7020 menüsü üzerinden alınacaktır.

4.9- Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi,

4.9.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvurusunu ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31/8/2017 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

4.9.2.- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) no.lu alt bentleri ile (4) no.lu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için süresi içerisinde başvuruda bulunan sigortalılar, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31.8.2017 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.

4.9.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yapılan ünitece yapılandırma ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan başvuru formları sigortalının dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. Yapılandırma işlemleri dosyasının bulunduğu ünitece yapılacak olup, ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya tebliğ edilecektir.

4.9.4- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

4.9.5- Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmaması halinde, başvuru formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

4.9.6- Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan geçerli başvuruların, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31.8.2017 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu yapılandırma kapsamına giren diğer borç türleri için de kabul edilecektir.

4.9.7- Gerek 6736 sayılı Kanun kapsamında uygulamaya konulan yapılandırma işlemleri sırasında ve gerekse de 2016-22 ve 2017-6 sayılı genelgelerle veya münferit talimatlarla uygulamaya işlerlik kazandırmak ve amaca uygun azami faydanın sağlanmasını teminen ünitelerimizce düşülen tereddütlere istinaden yapılacak işlemler ile ilgili olarak verilen talimatlar aşağıda belirtilmiş olup, belirtilen talimatlara kıyasen uygulama yapılması mümkün bulunmaktadır.

1) Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu taleplerin geçerli kabul edilmesi,

2) Kurumumuza borçtu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki taleplerinin kabul edilmesi,

3) Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırılma talebinde bulunması halinde bu talebinin kabul edilmesi,(şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)

4) Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebinin kabul edilmesi,

5) Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31.8.2017 tarihine kadar mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusunun kabul edilmesi,

6) Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunan alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması halinde geçerli kabul edilmesi,

7) 4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilmesi,

gerekmektedir.

5) YENİDEN YAPILANDIRMA USÛL VE ESASLARI

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümler kapsamında yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna (31.8.2017 dahil) kadar peşin; taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ise (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hükümler kapsamında ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

5.1- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması

7020 sayılı Kanunun 2. maddesinin dokuzuncu fıkrasında; Yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i atacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

3. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde; söz konusu alacakların, ilk taksit ödenme süresi içinde (peşin) ödenmesi halinde bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faizin alınmayacağı; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacağı,

2. maddesinin onüçüncü fıkrasında ise, bu kanun kapsamına giren alacakların, asıllarının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40 inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60 inin tahsilinden vazgeçileceği,

Hükme bağlanmıştır.

Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin sona ermesine yada alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde hesaplanacaktır.

a) Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması

7020 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlandığı 27.5.2017 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Ek: 2’de yer alan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;

- 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

- 1.1.2005 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlan,

- 1.1.2014 tarihinden 31.10.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

- 1.11.2016 tarihinden itibaren (kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı

basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; “(...) bu Kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık %.0.35 oranının esas alınması öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kist ay dikkate alınacak ve 2017/ Mayıs ayı için %.0.35 oranı 26 günlük olarak hesaplanacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek sureliyle hesaplanacaktır.

Sonuç itibariyle; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.

b) Aslı ödenmiş ter’i alacaklar için hesaplama

7020 sayılı Kanunun 2. maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca; Kapsama giren alacak asıllarının 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı 27.5.2017 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen ferilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 27.5.2017 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.

5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması

7020 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31.3.2017 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, en geç ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31.8.2017 tarihi dahil) tebliğ edilmiş olan, idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

İdari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren intra sistemi İDARİ PARA CEZASI başlığı altında bulunan İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ menüsünden, İPC’nin Oluştuğu Tarih: …./…./…. alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MÖSİP sisteminde hazırlanan yapılandırma programı vasıtasıyla yapılacak olup, idari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, “Kesenek4cİntra” programındaki “İdari Para Cezası İşlemleri” uygulaması veri tabanında mevcut idari para cezası kaydına ait dönem ve işverene tebliğ ve tebellüğ tarihi, itiraz tarihi bilgilerine göre belirleneceğinden, MOSİP Sistemindeki yapılandırma programında başvuruların onaylanarak ödeme planı oluşturulmasından önce, tebliğ edildiği halde tebellüğ tarihi girilmemiş olanların tebellüğ tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında ödeme planlan oluşturulacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayıldığından, bu nitelikteki idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, İPC’nin Oluştuğu Tarih: …./…./…. alanına sürenin son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.

Bu bağlamda, idari para cezası alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırılacak tutar aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

ÖRNEK: AA şahsının 2014/2. aya ait 2.142,00 TL tutarında idari para cezası borcu bulunmaktadır. Anılan idari para cezasının işverene 2.3.2014 tarihinde tebliğ edildiği ve itiraz edilmediği söz konusu borcun yasal ödeme süresi 17.3.2014 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında yeniden yapılandırma aslı ve Yi-Üfe’ye göre hesaplanacak tutar ile peşin veya 6-9-12-18 taksitle ödeme yolunun seçilmesi halinde ödenecek borç tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Yeniden yapılandırılacak olan idari para cezası asıl tutar: 2.142x50/100=1.071,00 TL Bahse konu alacağa 18.3.2014 tarihinden yeniden yapılandırma Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki güne kadar 26.05.2017) gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yi-Üfe oranları üzerinden hesaplanacak tutarda,

18.3.2014 ila 17.4.2014 dönemi için (2014 Mart ayının Yi-ÜFE’si   (0,74)

18.4.2014 ila 17.5.2014 dönemi için (2014 Nisan ayının Yi-ÜFE’si  (0,09)

18.5.2014 ila 17.6.2014 dönemi için (2014 Mayıs ayının Yi-ÜFE’si  (-0,52)

18.6.2014 ila 17.7.2014 dönemi için (2014 Haziran ayının Yi-ÜFE’si       (0,06)

…

18.5.2017 ila 17.6.2017 dönemi için gün bazında (0.35/30*9=0,10) Yi-ÜFE (0,10) oranlan kullanılacaktır.

Buna göre;

Yapılandırma Öncesi Borç Durumu

İpe aslı                                         :    2.142,00 TL

Gecikme zammı+gecikme cezası  :       890,00 TL

Toplam Borç                                :    3.032,00 TL

Peşin ödenmesi halinde

Borç aslı                                      :    1.071,00 TL

Yi-Üfe tutarı                                 :       152,15 TL

Peşin ödenecek tutar                   :    1.223,15 TL

6 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                                      :    1.071,00 TL

Yi-Üfe tutarı                                 :       304,29 TL

Vade farkı                                    :       110,08 TL

6 taksitte ödenecek tutar              :    1.485,37 TL

9 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                                      :    1.071,00 TL

Yi-Üfe tutarı                                 :       304,29 TL

Vade farkı                                    :       203,04 TL

9 taksitte ödenecek tutar              :    1.578,33 TL

12 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                                      :    1.071,00 TL

Yi-Üfe tutarı                                 :       304,29 TL

Vade farkı                                    :       256,86 TL

12 taksitte ödenecek tutar            :    1.632,15 TL

18 taksitte ödenmesi halinde

Borç aslı                                      :    1.071,00 TL

Yi-Üfe tutarı                                 :       304,29 TL

Vade farkı                                    :       366,94 TL

18 taksitte ödenecek tutar            :    1.742,23 TL

Şeklinde ödeme planları oluşacaktır.

a) İdari para cezası alacakları için hesaplama

31.3.2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31.8.2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten Kanunun yayımlandığı 27.5.2017 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit edilecektir.

Bu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak aslından % 50 oranında yapılacak olan terkin tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki/sosyal güvenlik merkezlerindeki ilgili personel tarafından belirlenerek sisteme girilecektir.

Dolayısıyla, 31.3.2017 tarihinden önceki fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31.8.2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren intra sistemi Tahsilat/Yapılandırmalar/7020 seçeneği altında bulunan İPC Terkin menüsü vasıtasıyla, İPC’nın terkin edilen %50 oranındaki tutarı kaydedilecektir.

5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına aleyhine 31.3.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin uygulanan idari para cezaları için yukarıda açıklamalar doğrultusunda MOSIP 7020 yapılandırma başvurusu işlemlerinden İPC tahakkuku oluşturulup ilgililere tebliğ edilecektir.

b) 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca uygulanacak idari para cezaları

5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında uygulanan idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır.

Bu kapsamda 31.3.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları anılan Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi uyarınca yapılandırma kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen esaslara göre yapılandırılacaktır.

5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasında söz konusu Kanuna istinaden ilk taksit ödeme süresi içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının anılan Kanunda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda,

- İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

- Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan % 60’ının,

- İlk taksit ödeme süresi olan 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının kalan % 50’si ile tamamına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeç ilmektedir.

Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine, aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.

Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine tahsilinden vazgeçilen tutarı,

Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibariyle tahsilinden vazgeçilen toplam alacak tutarını,

göstermektedir.

Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.

a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi 7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının değerlendirilmesinden; Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

- 30.6.2017 tarihine kadar c-sigorta kanalıyla veya ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları,

- Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 27.5.2017 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31.8.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarın;

- İlk taksit ödeme süresi içerisinde (31.8.2017) tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak,

- Borcun, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.

Diğer taraftan, 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, anılan Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine İlk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlandırılacaktır.

a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi

2017/Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kanunun yayım tarihine kadar (27/5/2017) işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31/8/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlan varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

b) Taksitler Halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri

b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

7020 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir.

Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibariyle sona ermekle birlikte, 7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

b.2) Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi

Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir,

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/1 ü/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin veya taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1.10.2008-29.2.2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları 4/1 (a) kapsamındakiler için banka kanalıyla ya da aylıktan kesme, 4/1 (c) kapsamındakiler için sadece aylıktan kesme yoluyla tahsil edilecektir.

b.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi

2017 Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar (27.5.2017) tebliğ edilmiş olması ve 7020 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer borçlarla birlikte yapılandırılacaktır.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kanunun yayımı tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterileceğinden ilk taksitin en geç 31.8.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

b.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi ile ilgili ortak hükümler

İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, gerek eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için, gerekse daha önce çeşitli nedenlerle hakedişlerden kesilememiş olan prim ve idari para cezası borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kafi olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kafi olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hat böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş veya 31.8.2017 tarihinden önce sona erecek olan işyeri işverenlerince, 7020 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 31.8.2017 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.

6) BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARCA TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI

Anılan Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin birinci ve ikinci alt bentlerine istinaden, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarını yüzkırkdört eşit taksitte ödeyebilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar kapsama giren borçları için 30.6.2017 tarihine kadar  yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu kapsama giren borçlan başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Bu durumda, anılan borçluların yapılandırdıkları Kurum alacaklarını peşin ödeme hakları saklı olmak kaydıyla, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, yirmidört ila yüzkırkdört ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “BELEDİYE”, “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”, “BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

Belediyelere bağlı şirketlerin borçlan, Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi kapsamında belediyeler gibi yapılandırılmayacak olup, özel sektör işverenleri gibi borçları yapılandırılarak ödemeleri kendileri tarafından yapılacaktır.

6.1) Belediyeler ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar (belediye şirketleri hariç) hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamındaki borçlarının yapılandırılmasına ilişkin talepleri üzerine yapılandırma kapsamına giren dönemlerden dolayı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazıları (6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçlara ilişkin yazılar hariç) iptal edilecektir.

b) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici

3. maddesi kapsamında uzlaşılan borçları ve 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar ve 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilmesi gerektiğinden bu kapsamdaki borçlar için genel bütçe paylarından kesinti yapılmaya devam edilecektir.

Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan borçlar ve 6111/6552 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılması devam eden borçlar, 6552 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

c) Belediyelerin ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların yapılandırma kapsamındaki borçlarının talep edilen taksit sayısına göre hesaplanmasını müteakip ödeme planları işyeri ve borç türü bazında hazırlandığından söz konusu borçlar borçlu bazında konsolide edilerek, söz konusu konsolide borç tablosu (Ek:4) üst yazı ekinde 1.8.2017 tarihinden önce ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. Ayrıca, söz konusu konsolide edilmiş borç tablosunun bir sureti borçluya iadeli taahhütlü olarak gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

d) İlk taksit ödeme süresinin sonuna kadar genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarları veya borçlu tarafından yapılacak ödeme ile borç aslının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanan tutarın %5’sinin tahsil edilmiş olması halinde bu borçlular Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlandırılacaktır.

e) Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonra genel bütçe paylarından gelen tutarlar ile icra takip dosyalarına mahsuben yapılan her türlü ödemeler (ödeme tarihi yapılandırma müracaat tarihinden önceki bir tarih olsa bile) yapılandırma kapsamında mahsup edilecektir.

f) Talep edilen taksit sayısına göre hesaplanan tutarlara ilişkin konsolide borç tablosu ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarı belediyenin aylık taksit tutarından düşük ise aylık taksit tutarı ile genel bütçe payı arasındaki farkın borçlu tarafından takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Bu taksit farkının (ilk iki taksitin farkı dahil) bu süre içinde de ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde taksit yönünden ihlal sayılacaktır. Ancak, takip eden ayda genel bütçe payından gelen tutar öncelikle bir önceki ayın eksik taksit tutarına mahsup edilecek ve bu tutarın, eksik tutarın tamamını karşılaması halinde bir önceki ayın taksiti süresinde tahsil edilmiş sayılacaktır.

g) Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin iki numaralı alt bendine göre 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacak ve bu aylardaki taksit ödemeleri yönünden ihlal sayılmayacaktır. Buna göre, Bakanlar Kurulunca kesinti oranının 0 (sıfır) uygulandığı aylardaki taksitler, kesintinin başladığı aydan itibaren herhangi bir ilave katsayı ve geç ödeme zammı alınmadan genel bütçe paylarındaki kesintilerden tahsil edilecek ve bu durumda kesinti yapılmayan ay sayısı kadar taksit süresine ilave süre eklenecektir.

h) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınarak ödeme planların oluşturulması ve ilgili belediyelere tebliğ işlemleri idari para cezası borçları yönünden sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerince, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçlan yönünden İse Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Ancak tüm borç türlerine ait yapılandırma taksit tutarlarının belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek suretiyle ödenmesine esas olmak üzere ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu kapsamda yapılan kesinti tutarlarının ödeme planlarına mahsuplaştırma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

ı) Kanunun 3. maddesinin sekizinci fıkrasına göre belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk edecek cari aylara ilişkin sigorta primlerinin ödenmemesi yapılandırmanın bozulma koşulu sayılmadığından yapılandırma süresince tahakkuk edecek cari ay borçları yönünden 2011/24 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

i) İl özel idareleri hakkında yapılandırma işlemleri Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılandırılacak olup, yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin kendileri tarafından ödenmesi gerektiğinden yapılandırmaya müracaat edilmesi ve ilk taksitin ödenmesi halinde Kanunun yürürlük tarihinden önce genel bütçe payından kesinti yapılması için ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazılarının iptal edilmesi gerekmektedir.

6.2) İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların,

Diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilmesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yirmidört ila otuzaltı taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.

Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla otuzaltı taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyonca tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin borçlarının, yirmidört ila otuzaltı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KLUBÜ.” olarak seçilmiş olması gerekmektedir

7) 6183 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMASI

7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden borçları tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde tecil ve taksitlendirme işleminin 7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bozma koşuluna girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servisler tarafından kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;

- Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılacaktır.

- Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil taksitlendirme talebi olanlar için tecil taksitlendirme talepleri iptal olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun Geçici 63. madde hükmü uygulanmayacağından tecil taksitlendirme talebi devam edenlerden yapılandırma başvurusunda bulunanların, kalan tecil taksit borçları için Geçici 63. madde hükmü uygulanmadan borçlu olunan aylar yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

8) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 VE EK 6. MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

8.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri

a) 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1.5.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1.5.2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30.9.2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

b) 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 52. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenlerin,

- 2017 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2017 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 51. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80. madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri, yine genelgenin “8.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri” kısmının  “b)5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden” başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

d) 506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1.10.2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları için baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalıların, 1.10.2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

e) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden

2925 sayılı Kanunun 6. maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;

1984 tarihinden 30.9.2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (ardarda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dahil edilecektir.

1.10.2008-2017 yılı Mart ayı arasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin

2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin

altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları yapılandırmaya dahil edilecektir.

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde olması ve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde
2008 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde olması ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini Ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde olması ve 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylan,

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin üstünde olması 2013, 2014, 2015 ve 2016 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin üstünde olması 2014, 2015 ve 2016 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL’nin üstünde olması 2015 ve 2016 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin üstünde olması 2016 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2016 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylan, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

f) 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1.3.2011 tarihinden itibaren 2017 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29. maddesi gereğince 1.5.2008 ila 30.9.2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1.3.2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5. madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

g) 5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesi ile 1.3.2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli is sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1.3.2011 tarihinden itibaren 2017 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

h) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ile Geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden

5510 sayılı Kanunun 52. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile 5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar,

- 2017 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2017 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2016 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

8.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması

İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin “5.1-Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması” bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi” bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, 7020 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde, yine peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecektir. Dolayısıyla bu durumda borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacak ve bu Kanuna göre peşin ödeme indiriminden yararlandırılacaklardır.

9- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI, MALULLÜK, ADİ MALULLÜK VE ÖLÜM HALLERİ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALISINA VE BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERE YÖNELİK FİİLLER NEDENİYLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNULAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

7020 sayılı Kanunun 2. maddesinin onikinci fıkrasında, “işverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 506 sayılı Kanunun mülga 10., 26., 27. ve 28. maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63. maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. “ hükmü yer almaktadır.

Buna göre, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik (kasıt, kusur, ihmal, ve hata içeren) fiiller nedeniyle açılan rücuan alacak davaları sonucunda verilen mahkeme kararları ile (kesinleşmesi beklenmeksizin) belirlenen alacaklarımız için 30/06/2017 tarihine kadar yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bahse konu alacak asıllarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 27/5/2017 tarihine kadar geçen süre için 7020 sayılı Kanunun 1. maddesinde öngörüldüğü şekilde hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle, 7020 sayılı Kanuna göre ödenecek toplam tutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, Kurumumuz tarafından açılan rücuan alacak davaları sonucu verilen kararlarda, gelir bağlamaların onay tarihinden, masrafların ise sarf ve tediye tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline hükmedilmektedir.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın belirlenmesi sırasında, gelir bağlamalar için onay tarihinden, masraflar için ise sarf ve tediye tarihinden 27.5.2017 tarihine kadar Yİ-ÜFE hesaplaması yapılacaktır.

7020 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan tutarın anılan Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre ödenmesi halinde ise, bu alacaklara uygulanmış olan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Bahse konu alacakların yapılandırılması ve tahsiline ilişkin işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanmış olan program vasıtasıyla yürütülecektir.

Öte yandan, mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekâlet ücretine de hükmedilmekte ve bu alacaklarımız da mahkemenin karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Ancak, mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri Kanun kapsamında yer almadığından, bahse konu masraf ve ücretler yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu nedenle rücu an alacak davaları sonucu verilen kararlara istinaden mahkemelerce hükmedilen yargılama giderleri ile vekâlet ücretleri genel usul ve esaslara göre ayrıca tahsil edilecektir

10- YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN BORÇLAR

7020 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası ile 3. maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 72. maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları

b) 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar

c) 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

d) 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar,

e) 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 (17.4.2008) ve Geçici 63 (4.4.2015). maddeleri gereğince 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında durdurulan sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkan alacaklar,

f) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

g) Kira alacakları,

bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Kuruma olan, kapsama dahil borçları yeniden yapılandırılan borçluların bahse konu yapılandırma hükümlerinden ayrılarak bu Kanun hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir

11) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ

11.1- İhlal şartları

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

- Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,

- Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,

halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yukarıda belirtilen şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10 unu aşmamak kaydıyla 5 Türk Lirasına kadar (5,00 TL dâhil) yapılan eksik ödemeler bu Kanun hükümleri açısından ihlal sayılmamaktadır.

11.2- Ödeme yükümlülüklerinin, yasal süresi dışında yerine getirilmesi

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; bahse konu Kanunun 3. maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.

11.3- Yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi

a) Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7020 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 7020 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

b) Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

b.1) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi kaydıyla, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bîr takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;

- Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite,

mahsup edilecektir.

ÖRNEK: 2014 yılı/1, 2, 3 ve 4. aylara ilişkin prim borcunu 9 ay süreli yapılandıran ve ilk 2 taksiti süresinde ve eksiksiz olarak ödeyen AA işverenin ödeme planı aşağıdaki gibidir.

Borç Aslı         :   310.000 00 TL

Yi-Üfe             :     44.762,13 TL

Taksit Farkı    :     53.214,30 TL

Toplam           :   407.976,39 TL

 

Taksit

Ana Para

Yi-ÜFE

Taksit Farkı

Toplam

Ödeme Tarihi

1.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

31.08.2017

2.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

31.10.2017

3.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

02.01.2018

4.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

28.02.2018

5.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

30.04.2018

6.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

01.07.2018

7.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

31.08.2018

8.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

31.10.2018

9.

34.444,44

4.973,57

5.912,70

45.330,71

02.01.2019

 

Buna göre, ilk 2 taksit süresinde ödemiş olup, en geç 2.1.2018 tarihinde ödenmesi gereken 3 üncü taksit ile 28.2.2018 tarihinde ödemesi gereken 4. taksitin ödenmemiş olduğu ve 15.3.2018 tarihinde bir taksit ödeme yapılmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ödeme 5. taksite mahsup edilecektir. Bu mahsuptan sonra bir taksit daha ödenmesi halinde ise bu ödemenin de ödenmeyen en eski taksit olan üçüncü taksite mahsup edilmesi gerekmektedir.

b.2) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ük taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Dolayısıyla ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31.8.2017 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, 2017/Temmuz ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primi veya işsizlik sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemesi veya yasal süresi dışında yerine getirilmesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için yeniden yapılandırma Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmadan, süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

ÖRNEK: İlk taksit ödeme yükümlülüğü 31.8.2017 tarihinde başlayan (AA) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmadan 2017/Temmuz ve Ağustos aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2017/Eylül ayına İlişkin sigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması halinde, ödeme vadesi 1.11.2017 tarihinden sonra gelen taksitler yönünden, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde. Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2.01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL’nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

Diğer taraftan, 7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin onsekizinci fıkrası uyarınca il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ait kapsama giren borçların yeniden yapılandırılması halinde, yalnızca taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılacak olup bahse konu borçlular, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, ikiden fazla carı aylara ilişkin primlerini ödememiş olsalar dahi yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılmaya devam edebileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçlan olanlardan;

- Aylıkları ayın 15’inde peşin ödenenlerin, 2017/Ağustos ayına ait prim borçlarının ödeme süresi Ağustos ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Ağustos ayına ilişkin prim borçlarından,

- Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2017/Temmuz ayına ait prim borçlarının ödeme süresi Ağustos ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Temmuz ayına ilişkin prim borçlarından

başlanılarak kontrol edilecektir.

Diğer taraftan, primini kendisi ödeyen sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverenler cari ay primlerinin ödenmemesi durumunda çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

b.3) Taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, taksit tutarının % 10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma  Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Diğer taraftan, taksit tutarının %10Tunu aşmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

12) YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE BAKİYE ALACAKLARIN HESAPLANMASI

Kapsama giren borçlan 7020 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.

ÖRNEK: AA İşverenin yapılandırma kapsamına giren dönemlerin yapılandırma Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar oluşan borç durumu:

YAPILANDIRMA ÖNCESİ BORÇ DURUMU

YIL/AY

BORCUN TÜRÜ

BORÇ ASLI

GZ (Gecikme Zammı)

TOPLAM

2010-9

PRİM

560,49

483,91

1.044,40

2010-8

PRİM

764,32

668,86

1.433,18

2010-7

PRİM

764,32

678,03

1.442,35

2010-6

PRİM

732,65

659,06

1.391,71

2010-5

PRİM

724,51

661,38

1.385,89

2010-4

PRİM

488,43

452,97

941,40

GENEL TOPLAM

 

4.034,72

3.604,21

7.638,93

 

 

YAPILANDIRMA SONRASI BORÇ DURUMU

YIL/AY

BORCUN TÜRÜ

ALACAK ASLI

Yİ-ÜFE TUTARI

TOPLAM

 

2010-9

PRİM

560,49

238,13

798,62

 

2010-8

PRİM

 

 

 

 

2010-7

PRİM

764,32

337,88

1.102,20

 

2010-6

PRİM

732,65

332,30

1.064,95

 

2010-5

PRİM

724,51

327,45

1.051,96

 

2010-4

PRİM

488,43

218,31

706,74

 

GENEL TOPLAM

 

4.034,72

1.788,05

5.822,77

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TAKSİTLİ ÖDEME PLANI

TAKSİT NO

ANAPARA

Yİ-ÜFE

TAKSİT FARKI

TOPLAM

ÖDEME TARİHİ

1.

672,45

298,01

43,67

1014,13

31.08.2017

2.

672,45

298,01

43,67

1014,13

31.10.2017

3.

672,45

298,01

43,67

1014,13

02.01.2018

4.

672,45

298,01

43,67

1014,13

28.02.2018

5.

672,45

298,01

43,67

1014,13

30.04.2018

6.

672,45

298,01

43,67

1014,13

02.07.2018

 

 

Olduğu ve ilk taksitin 31.8.2017 tarihinde ödenmesine rağmen diğer taksitlerin ödenmemesi nedeniyle yapılandırmanın bozulduğu varsayıldığında, 2010/9. ayın borcuna yapılandırmanın yürürlüğe girdiği tarihten İlk taksitin ödendiği tarihe kadar gecikme zammı hesaplanarak (16,00 TL) dönemin asıl ve gecikme zammı tutarları belirlenecektir.

31.8.2017 tarihi itibariyle;

Borç Astı                                        :    560,49 TL

Gecikme cezası + gecikme zammı :    499,91 TL (483,91 TL+16,00 TL)

Toplam                                          :    1.060.40 TL

Bu durumda, L taksit için ödenen 672,45 TL (borç aslı ve Yİ-ÜFE tutarı) aşağıdaki gibi 20i0/9. ayın;

672,45*560,49/I060f40=355,43 TL borç aslına,

672,45-355,43=317,02 TL İse gecikme zammına mahsup edilecektir,

13) DİĞER USUL VE ESASLAR

13.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği

7020 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, imza karşılığı elden verilecek veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmek suretiyle ilgililere tebliğ edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte ödeme planlan oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır,

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-sigorta kanalıyla yapılması halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-sigorta kanalıyla ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.

13.2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7020 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları gereğince borçları tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

13.3 - Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar

7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin yirmibirinci fıkrasında; “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15. maddesine göre mücbir sebep hâli İlan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunanlardan mücbir sebep hâli devam edenler İle Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere altı ay içinde ödenir. “

Yirmiikinci fıkrasında ise; “Bu maddenin yirminci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile yirmibirinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmaz. “ hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluları, 7020 sayılı Kanun kapsamına giren ve ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun (değişik) 91. maddesi ve yönetim kurulu kararları gereği 31.3.2017 ve öncesi dönemlere ait ertelenmiş olan borçların da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin başladığı tarihten önce kesinleşmiş borçlar için yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

Mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç ödeme zammı alınmayacaktır.

Terör nedeniyle bu Kanun kapsamına giren borçları ötelenmiş olan borçluların, 2017/Mart ve önceki dönemlere ilişkin borçlarını yapılandırmaları halinde; bu borçluların erteleme dönemine denk gelmeyen taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Borçlularca peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde erteleme yapılmayıp borçlarını en geç 31.8.2017 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan 7020 Kanunun yirmiikinci fıkrası uyarınca; Kuruma olan ve yapılandırma kapsamına giren borçlarının ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle uzatılan borçluların, yirmibirinci fıkraya istinaden, (altıncı fıkrada yer alan) ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmayacaktır.

Yönetim Kurulu Kararı ile mücbir sebep hali nedeniyle borçları ertelenen il, ilçe ve mahaller, erteleme süreleri ve mücbir sebep süresi içinde ödemeleri gereken taksitlerin, ödenmesi gereken dönemler aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır.