T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2017-6

 

Tarih       : 07.02.2017

Sayı        : 87838906-202.99-E.695055

Konu      : 6770/26 Maddesi ile 6736 S.K’na eklenen Geçici 2. Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar

 

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.8.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca, 6183 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanunun 81. maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60. madde kapsamındaki yapılandırma işlemlerine ilişkin bazı yeni düzenlenmeler yapılmış ve uygulanacak usul ve esaslar 22.8.2016 tarihli 2016-18 sayılı Genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Diğer taraftan; 27.1.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18.1.2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2. madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile 6736 sayılı Kanunda öngörülen hükümlere ilişkin bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

18.1.2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ve bu bağlamda 22.8.2016-2016/18, 4.10.2016-2016/22 ve 8.11.2016-2016/25 sayılı Genelgelerde belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle bu defa uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2) YASAL DAYANAKLAR

18.1.2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile yürürlüğe konulan “Geçici Madde 2”nin üç ve yedinci fıkra hükümleri hariç olmak üzere diğer fıkraları Kurumumuz alacakları ile ilişkili olup, uygulamada ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak söz konusu Kanunun Kurumumuz alacaklarına ilişkin maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Geçici Madde 2- (1) Bu Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11. maddenin 10. ve 11. fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

(3)...

(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

(5) Bu Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarı süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30.4.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

(6) Kanunun 3. maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9. maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada öngörülen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(7)...

(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak, yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.”

3) 6736 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK İŞLEMLER

18.1.2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun uygulamasında bazı değişiklikler öngörülmekle birlikte, gerek bu Kanun ve bu Kanun uyarınca düzenlenen; 22.8.2016-2016/18, 4.10.2016-2016/22 ve 8.11.2016-2016/25 sayılı Genelgelerde belirtilen temel esaslar korunmakta olup dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

3.1- Geçici 2. maddenin birinci fıkrası uyarınca; bu madde hükümlerinden yararlanmak için, 6736 sayılı Kanun uyarıca 31.10.2016 olarak belirlenen ve bilahare 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25.11.2016 tarihine kadar uzatılan başvuru süresi içinde 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmak ana şart olarak ortaya konulmuş bulunmaktadır.

Başka bir ifade ile 25.11.2016 tarihine kadar kapsama giren borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunmayan borçluların (4. maddenin alt bentlerinde belirtilen istisnalar dışında) Geçici 2. madde ile getirilen değişikliklerden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, uygulamaya konulan Geçici 2. maddenin birinci fıkrası gereğince 25.11.2016 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte Geçici 2. maddenin yürürlük tarihi olan 27.1.2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödeyememeleri nedeniyle Kanun hükmünü ihlal edenler; ihlale neden olan, ödenemeyen tutarların ödenmesi gereken tarihten Geçici 2. maddenin yürürlük tarihi olan 27.1.2017 tarihine kadar geçen süre için, 6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 31.5.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Buna göre, ihlale neden olan, ödenemeyen tutarların ödenmesi gereken tarihten Geçici 2. maddenin yürürlük tarihine kadar 6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte tahsili öngörüldüğünden ve 6736 sayılı Kanununa göre peşin ödeme ile 1 inci taksite mahsus son ödeme tarihi (ödenmesi gereken tarih) 2.1.2017 olarak belirlendiğinden uygulamadan yararlanacak borçlulardan, bu tarih ile Geçici 2. maddenin yürürlük tarihi olan 27.1.2017 tarihi arasındaki süre için geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

3.2- Geçici 2. maddenin ikinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksitler halinde ödeme talebinde bulunulan borçların taksit ödemelerine ilişkin nihai süreler, 2017/Ocak ayında ödenmesi gereken taksitten başlamak üzere taksit talebinde bulunulan süreye bağlı olarak dörder ay uzatılmıştır.

Bu duruma göre, 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılan yapılandırma kapsamındaki 1. taksitin ödenme süresi 2.1.2017 olduğundan ve 1. taksite ilişkin hususlar Geçici 2. maddenin birinci fıkrası ile özel olarak düzenlendiğinden; 1. taksitin ödenme süresi 31.5.2017 olmakta, 2. taksitten itibaren 2016-18 sayılı Genelge ile belirlenen taksitlerin son ödeme tarihleri ise her bir taksit bazında dörder ay uzatılmıştır.

6736 sayılı Kanun ile Geçici 2. madde kapsamında öngörülen peşin ödeme(l inci taksit) ve diğer taksit ödemelerine ilişkin son ödeme tarihlerini gösteren tablo aşağıda bulunmaktadır.

 

Taksit sırası

Son ödeme tarihi (6736 sk. göre)

Son Ödeme Tarihi (G.2. md. ye göre)

Taksit sırası

Son ödeme tarihi (6736 sk. göre)

Son Ödeme Tarihi (G.2. md. ye göre)

1

02.01.2017

31.05.2017

19

31.12.2019

30.04.2020

2

28.02.2017

30.06.2017

20

02.03.2020

30.06.2020

3

02.05.2017

31.08.2017

21

30.04.2020

31.08.2020

4

30.06.2017

31.10.2017

22

30.06.2020

02.11.2020

5

31.08.2017

02.01.2018

23

31.08.2020

31.12.2020

6

31.10.2017

28.02.2018

24

02.11.2020

01.03.2021

7

02.01.2018

30.04.2018

25

31.12.2020

30.04.2021

8

28.02.2018

02.07.2018

26

01.03.2021

30.06.2021

9

30.04.2018

31.08.2018

27

30.04.2021

31.08.2021

10

02.07.2018

31.10.2018

28

30.06.2021

01.11.2021

11

31.08.2018

31.12.2018

29

31.08.2021

31.12.2021

12

31.10.2018

28.02.2019

30

01.11.2021

28.02.2022

13

31.12.2018

30.04.2019

31

31.12.2021

05.05.2022

14

28.02.2019

01.07.2019

32

28.02.2022

30.06.2022

15

30.04.2019

02.09.2019

33

05.05.2022

31.08.2022

16

01.07.2019

31.10.2019

34

30.06.2022

31.10.2022

17

02.09.2019

31.12.2019

35

31.08.2022

02.01.2023

18

31.10.2019

02.03.2020

36

31.10.2022

28.02.2023

3.2.1- Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca eksik işçilikten kaynaklanan borçlarının başvuru süresinden sonra tebliğ edilmesi halinde peşin veya ilk taksit ödeme süresi tebliğ edildiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar olduğundan, 6736 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 25.11.2016 tarihinden sonra tebliğ edilen fark işçilik prim borçlarının tebliğ edildiği tarihi takip eden ikinci ayın sonundan itibaren peşin veya taksitli ödeme süreleri de dörder ay uzatılmıştır.

Örneğin, 26.11.2016 tarihinde tebliğ edilen fark işçilik borçlarının peşin veya ilk taksitin son ödeme süresi 31.1.2017 tarihi olanların, ödeme süresi 31.5.2017 tarihine 2016/Aralık ayında tebliğ edilen eksik işçilik borçlarının peşin veya ilk taksitin son ödeme süresi 28.2.2017 tarihi olanların, ödeme süresi 30.6.2017 tarihine kadar olacaktır.

3.2.2- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı olup,, 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunarak peşin veya 12 taksit seçeneğini tercih eden sigortalılar için taksitlerinin son ödeme tarihlerinin tamamı 2017 yılı Ocak ayı ve sonrası olması nedeniyle, Kanunun Geçici 2. maddesinin ikinci fıkrası gereği taksit son ödeme tarihleri her bir taksit bazında dörder ay uzatılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılar için, 6736 sayılı Kanun ile Geçici 2. madde kapsamında öngörülen peşin ödeme ve taksitler halinde ödemelere ilişkin son ödeme tarihlerini gösteren tablo aşağıda bulunmaktadır.

 

5510 sk. 60/g Kapsamındakiler İçin

Taksit sırası

Son ödeme tarihi (6736 sk. göre)

Son Ödeme Tarihi ( G.2. md. ye göre)

Peşin

28.02.2017

30.06.2017

1. Taksit

28.02.2017

30.06.2017

2. Taksit

31.03.2017

31.07.2017

3. Taksit

02.05.2017

31.08.2017

4. Taksit

31.05.2017

02.10.2017

5. Taksit

30.06.2017

31.10.2017

6. Taksit

31.07.2017

30.11.2017

7. Taksit

31.08.2017

02.01.2018

8. Taksit

30.09.2017

31.01.2018

9. Taksit

31.10.2017

28.02.2018

10. Taksit

30.11.2017

02.04.2018

11. Taksit

02.01.2018

30.04.2018

12. Taksıt

31.01.2018

31.05.2018

                  

Ayrıca, Kanunun geçici 2. maddesinin ikinci fıkrası gereği son ödeme tarihlerinin dörder ay uzaması nedeniyle peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin 30.6.2017 tarihine kadar başvuruda bulunması halinde peşin ödeme başvuruları 12 taksit sayısına göre taksitlendirilebilecektir.

3.3- 6736 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin dördüncü fıkrasında; Kanun kapsamında peşin veya taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, 31.5.2017 tarihine kadar Geçici 2. maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirimin yapılacağı ve katsayının uygulanmayacağı öngörülmektedir.

Bu durumda, 6736 sayılı Kanun kapsamında Kuruma olan borçlarını peşin veya taksitle ödeme yolunu tercih ederek yapılandıran borçluların, borçlarının tamamını 31.5.2017 tarihine kadar peşin ödemek istemeleri halinde; borcun tamamı için 2.1.2017 tarihi ile Geçici 2. maddenin yürürlük tarihi olan 27.1.2017 tarihi arasındaki süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31.5.2017 tarihine kadar ödenmesi halinde; 6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde öngörülen (Yİ-ÜFE tutarından) % 50 oranındaki indirimler uygulanacak ve katsayı uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Öte yandan, yapılandırma kapsamındaki borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında taksitli ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran ve ilk taksitini süresi içinde ödeyen borçluların, 31.5.2017 tarihine kadar bahse konu borçlarının tamamını peşin ödemek istemeleri halinde, 1 inci taksit tutarının peşin ödeme bedelinden mahsup edilmesini müteakip kalan tutar geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

ÖRNEK 1- A Limited Şirketi tarafından, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borcunun aşağıda belirtildiği şekilde peşin ödeme yolu tercih edilerek yapılandırıldığı, süresinde ödenmediği, Geçici 2. madde kapsamında yeniden peşin ödeme talebinde bulunulduğu varsayıldığında;

Borç Aslı                                : 60.000,00-TL

Yi-ÜFE tutarının %50 si        : 12.603,00-TL

Peşin ödeme Toplam Tutarı  : 72.603,00-TL olmaktadır.

Geçici 2. madde kapsamında yeniden peşin tercihli olarak yapılandırılmak istendiğinde;

İşveren en geç 2.1.2017 tarihinde ödemesi gereken tutara, 1.40 oranında geç ödeme zammı ilave ederek 31.5.2017 tarihine kadar(bu tarih dahil) tam olarak ödemesi halinde söz konusu yapılandırmadan yararlandırılacaktır.

Bu durumda;

72.603.00 TL (peşin ödeme tutarı)

1.016,44 TL (geç ödeme zammı)

+

73.619,44 TL’nin 31.5.2017 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 2- A Limited Şirketi’nce 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borcunun aşağıda belirtildiği şekilde 6 taksit süreli yapılandırıldığı, 1. taksitini süresinde ödediği, 31.5.2017 tarihine kadar Geçici 2. madde kapsamında peşin ödeme talebinde bulunduğu varsayıldığında;

Borç Aslı         : 60.000,00-TL

Yi-ÜFE tutarı   : 25.206,00-TL

Taksit Farkı     : 3.834,30-TL

Toplam Borç    : 89.040,30-TL olup ödeme planı da aşağıda belirtildiği gibi olmaktadır.

Taksit sayısı       Anapara       Yi-ÜFE             Taksit farkı            Toplam     Son ödeme tarihi

        1         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         02.01.2017

        2         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         28.02.2017

        3         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         02.05.2017

        4         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         30.06.2017

        5         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.08.2017

        6         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.10.2017

Toplam      60.000,00-TL  25.206,00-TL      3.834,30-TL       89.040,30-TL

Bu durumda; süresinde ödenen 1.taksit tutarı emanet hesaba alınarak, borç aslının Yİ-ÜFE tutarından % 50 indirim hakkının sağlanarak peşin ödeme işlemlerine tabi tutulması, bulunacak peşin ödeme tutarından ödenen 1. taksit tutarı düşülerek geri kalan tutara (1.40) oranında geç ödeme zammı eklenerek 31.5.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde yapılandırmadan yararlandırılacaktır.

-60.000 TL (borç asıl) +12.603 TL (%50 Yİ-ÜFE) = 72.603 TL(peşin ödeme tutarı)

 

              72.603.00 TL (peşin ödeme tutarı)

               14.840,05 TL (süresi içinde ödenen 1. taksit tutarı)

             -                                              

               57.762,95 TL (peşin ödemeye esas süresinde ödenmeyen tutar)

               808,69 TL (geç ödeme zammı)

            +                                              

               58.571,64 TL (31.5.2017 tarihine kadar ödenmesi gereken peşin ödeme tutarı)

3.4- Geçici 2. maddenin beşinci fıkrası uyarınca; 6736 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme yolu tercih edilerek yapılandırılmakla birlikte, yapılandırılan tutarı süresinde ödeyemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerin, 30.4.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunarak taksitli ödemeyi seçmeleri ve ilgili katsayı uygulanarak yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, peşin ödeme yolunu tercih etmişken borçlarını öngörülen sürede ödeyemeyen borçluların 30.4.2017 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunarak taksitli ödemeyi seçmeleri halinde, 1 inci taksite mahsus olmak üzere son ödeme tarihi olan 2.1.2017 tarihinden Geçici 2. maddenin yürürlük tarihine kadar geç ödeme zammı da tahsil edilecek olup tercih edilen taksit sayısına uygun katsayı uygulanarak yapılandırma işlemi sonuçlanacaktır.

Ancak, bu borçluların 31.5.2017 tarihine kadar söz konusu borçlarının tamamını peşin ödemek istemeleri halinde peşin ödeme tutarına geç ödeme zammı uygulanmak suretiyle yapılandırma işlemleri tamamlanacaktır.

ÖRNEK 3- A Limited Şirketi’nce 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borcu aşağıda belirtildiği şekilde peşin ödeme tercihli yapılandırıldığı, işverenin peşin olarak yapılandırdığı borcunu, taksitli olarak ödemek için 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye yazılı olarak başvurduğu, taksitli olarak yeniden yapılandırılan borcun 1. taksitini (1.40 oranında) geç ödeme zammı ile birlikte 31.05.2017 tarihinden önce ödediği ve bu tarihten önce yeniden peşin ödeme talebinde bulunduğu varsayıldığında; Aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

Borç Aslı                             :    60.000,00-TL

Yi-ÜFE tutarının %50si       :    12.603,00-TL

Peşin Ödem Toplam Tutarı :    72.603,00-TL

Geç Ödeme Zammı eklenmiş 1.taksit tutarı (14.840,05+207,77)= 15.047,82-TL

Taksit sayısı       Anapara       Yi-ÜFE             Taksit farkı            Toplam     Son ödeme tarihi

        1         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        15.047,82-TL         31.05.2017

        2         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         30.06.2017

        3         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.08.2017

        4         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.10.2017

        5         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         02.01.2018

        6         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         28.02.2018

Toplam      60.000,00-TL  25.206,00-TL      3.834,30-TL       89.248,07-TL

Geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilen 1. taksit tutarının emanet hesaba alınması, borç aslının Yİ-ÜFE tutarından % 50 indirim hakkının sağlanarak peşin ödeme işlemlerine tabi tutulması, bulunacak peşin ödeme tutarına (1.40) oranında geç ödeme zammı eklenerek bulunacak yeni peşin ödeme tutarından, önceden tahsil edilen 1 inci taksit ile geç ödeme zammı tutarının mahsup edilerek bakiye tutarın tahsil edilmesi gerekmektedir.

-60.000 TL(borç aslı)+12.603 TL (%50 Yİ-ÜFE) = 72.603 TL(peşin ödeme tutarı)

               72.603.00 TL (peşin ödeme tutarı)

               1.016,44 TL (geç ödeme zammı)

            +                                              

               73.619,44 TL (31.5.2017 tarihine kadar ödenmesi gereken peşin ödeme tutarı)

 

               73.619,44 TL (31.5.2017 tarihine kadar ödenmesi gereken peşin ödeme tutarı)

               15.047,82 TL (geç ödeme zammı eklenerek ödenen 1.taksit tutarı)

             -                                              

               58.571,62 TL (tahsil edilmesi gereken tutar)

 

ÖRNEK 4- Örnek 3’te adı geçen işverenin peşin olarak yapılandırdığı borcunu taksitli olarak ödemek istemesi halinde, işveren 30/04/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye yazılı olarak başvurması ve taksitli olarak yapılandırılan borcun 1.taksit tutarına uygulanacak (1.40) oranında geç ödeme zammını da ekleyerek bulunacak tutarı 31.05.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde söz konusu yapılandırmadan yararlandırılacaktır. Yeni ödeme planı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.

Geç Ödeme Zammı eklenmiş 1. taksit tutarı (14.840,05+207,77)= 15.047,82-TL

Taksit sayısı       Anapara       Yi-ÜFE             Taksit fark             Toplam     Son ödeme tarihi

        1         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        15.047,82-TL         31.05.2017

        2         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         30.06.2017

        3         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL       14.840,05- TL         31.08.2017

        4         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL       14.840,05- TL         31.10.2017

        5         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         02.01.2018

        6         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         28.02.2018

Toplam      60.000,00-TL  25.206,00-TL      3.834,30-TL       89.248,07-TL

ÖRNEK 5- A Limited Şirketi’nce 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borcu aşağıda belirtildiği şekilde 6 taksit seçili olarak yapılandırıldığı, 1 inci taksitin süresinde ödenmediği, işverenin Geçici 2. madde kapsamında yeniden taksitli ödemeyi tercih ederek yapılandırma talebinde bulunduğu varsayıldığında;

Borç Aslı Yi-ÜFE tutarı Taksit Farkı Toplam Borç: 60.000,00-TL : 25.206,00-TL : 3.834,30-TL :89.040,30-TL

Taksit sayısı       Anapara       Yi-ÜFE             Taksit fark             Toplam     Son ödeme tarihi

        1         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         02.01.2017

        2         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         28.02.2017

        3         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         02.05.2017

        4         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         30.06.2017

        5         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.08.2017

        6         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.10.2017

Toplam      60.000,00-TL  25.206,00-TL      3.834,30-TL       89.040,30-TL

İşverenin, 1. taksit tutarına (1.40) oranında geç ödeme zammı ilave edilerek en geç 31.5.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde söz konusu yapılandırmadan yaralanmaya devam edecek, 2. taksit son ödeme tarihinden itibaren diğer taksit son ödeme tarihleri dörder ay uzatılacak, yeni ödeme planı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Geç Ödeme Zammı eklenmiş 1.taksit tutarı (14.840,05+207,77)= 15.047,82-TL

Taksit sayısı       Ana para      Yi-ÜFE             Taksit farkı            Toplam     Son ödeme tarihi

        1         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        15.047,82-TL         31.05.2017

        2         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         30.06.2017

        3         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.08.2017

        4         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         31.10.2017

        5         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         02.01.2018

        6         10.000,00-TL    4.201,00-TL          639,05-TL        14.840,05-TL         28.02.2018

Toplam      60.000,00-TL  25.206,00-TL     3.834,30 -TL       89.248,07-TL

3.5- Geçici 2. maddenin altıncı fıkrası uyarınca 6736 sayılı Kanunun, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarlarına ilişkin borçlar ile sekizinci madde kapsamındaki sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran ancak anılan fıkra hükümlerine göre ödenemediğinden ihlale giren borçluların, ödeyemedikleri borçlarının Kanunun birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi veya taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primi borçlarını çok zor durumda olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla ödememeleri veya eksik ödemeleri nedeniyle ihlale girmiş borçluların ihlale neden olan tutarları, Geçici 2. maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürede ödemeleri ya da 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Bu duruma göre, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin çok zor durum hali olmaksızın, bir takvim yılı içinde ikiden fazla ödenmemesine ilişkin şartın, ilk taksit ödeme süresi 31.5.2017 tarihi olduğundan, cari ay ödeme yükümlülükleri 2017/Nisan ayma ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinden başlanılarak, çok zor durum hali taksit ödeme süresince 2016-18 sayılı Genelgenin (10.3-b2) bölümünde açıklanan usul ve esaslar uyarınca takip edilecektir.

3.6- Geçici 2. maddenin sekizinci fıkrasında; bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen tutarların, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edileceği ve bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarların ise ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edileceği öngörülmektedir.

Dolayısıyla, 6736 sayılı Kanun kapsamında Kuruma olan ve kapsama giren borçlarını yapılandırmakla birlikte süresinde ödenmesi gereken tutarların öngörülen sürede ödenmemesi nedeniyle ihlale giren Geçici 2. madde hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan borçlulardan, Geçici 2. maddenin yürürlük tarihi olan 27.1.2017 tarihinden önce yapılandırılan alacaklara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen tutarlar, ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilecektir.

Yapılacak mahsup sırasında ödenmeyen taksitlerin geç ödeme zammı ile ayrıca varsa cari ay primlerinin de gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Taksit ödemeleri ile cari ay ödemelerinin mahsubundan sonra arta kalan tutardan ilgili işverenin/borçlunun Kuruma olan bilcümle borçlarının (yapılandırma kapsamı dışında olan borçları da dahil olmak üzere) mahsup edilmesinin ardından arta kalan tutardan işyerinin aktif olması halinde takip eden ayın cari ay primlerinin de mahsup edilmesi, bakiye tutarın işverenin talep etmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kanuni faiziyle birlikte iade edilmesi gerekmekte olup, işyerinin kanun kapsamından çıkmış olması halinde talep şartı aranmadan işverenin kuruma olan borçlarına mahsup edilip bakiyesi 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kanuni faiziyle birlikte iade edilecektir.

3.7- 6770 sayılı Kanunla 6736 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2. maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca, bu maddenin yürürlük tarihi olan 27.1.2017 tarihinden önce peşin ödeme yolunu tercih eden ve yapılandırılan tutarın tamamını indirimsiz ödeyen borçluların, 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı talepte bulunmaları halinde anılan Kanunun 10. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde öngörülen indirim taraflarına uygulanacaktır.

Yapılacak indirimden sonra fazlaya ilişkin tutar Taksit ödemeleri ile cari ay ödemelerinin mahsubundan sonra arta kalan tutardan ilgili işverenin/borçlunun Kuruma olan bilcümle borçlarının (yapılandırma kapsamı dışında olan borçları da dahil olmak üzere) mahsup edilmesinin ardından arta kalan tutardan işyerinin aktif olması halinde takip eden ayın cari ay primlerinin de mahsup edilmesi, bakiye tutarın işverenin talep etmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kanuni faizi ile birlikte iade edilecektir,

3.8- 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların yapılandırması bozulduktan sonra 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde borçlunun 31.5.2017 tarihine kadar tecil ve taksitlendirmesinin iptal edilerek ödenen meblağın 6736 sayılı Kanuna göre mahsup edilmesini talep etmesi halinde tecil ve taksitlendirme iptal edilecek ve ödenen taksitler 6736 sayılı Kanuna göre mahsup edilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil taksitlendirmeleri veya 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaları devam edenlerden 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunanlar ilgili tecil taksitlendirmeden veya yapılandırmadan ödediği kadar yararlandırılarak 5510 sayılı Kanunun Geçici 63. madde hükmü uygulanmadan 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaları işleme alınmıştır. Ancak bu sigortalılardan 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borçlarını peşin veya taksitle ödemek için talepte bulunanların yapılandırma kapsamında peşin ödenecek tutarları veya ödenmesi gereken ilk taksit tutarlarını 2.1.2017 tarihine kadar ödememeleri nedeniyle yapılandırması ihlalde olanlardan 5510 sayılı Kanunun Geçici 63. madde hükümleri uygulananların sigortalılık durdurma işlemleri iptal edilerek, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmaları aktif hale getirilecektir.

4) DİĞER HUSUSLAR

4.1- Bilindiği gibi, 6736 sayılı Kanun uyarınca, kapsamına giren borçların yapılandırılmasına ilişkin taleplerin geçerli kabul edilebilmesi için;

Primlerin, 2016 Haziran ayı ve öncesine ait olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19.8.2016 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olması; idari para cezalarının ise; 30.6.2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı (19.8.2016) tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan 2016-22 sayılı Genelgede belirtilen hallerle sınırlı olmak üzere (25.11.2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmak şartı ile) primlerin 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması; idari para cezalarının ise 31.12.2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde yapılandırma kapsamına dahil edilmesi sağlanmış olup, daha sonra uygulamaya konulan, 20.10.2016 tarih 5623070 sayılı genel yazının 3. maddesi ile 25.11.2016 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunmuş olmak kaydıyla 31.12.2016 tarihine kadar tebliğ edilen her türlü fiille ilgili idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil edilerek idari para cezasının kapsamı nispeten genişletilmiştir.

Bahse konu tarihler, 2016-22 sayılı Genelge ve 20.10.2016 tarih 5623070 sayılı Genel Yazıda belirtilen hallerle sınırlı olmak üzere 31.5.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Başka bir ifade ile mahkeme kararı, Kurumumuz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporları ve kamu kurum ve kuruluşlarından alman bilgi ve belgelerden kaynaklanan;

- Prim borçlarının 2016-22 sayılı Genelgede belirtilen temel şartlar sınırlı olmak kaydıyla 31.5.2017 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması,

- İdari para cezalarında ise; 30.6.2016 tarihinden önce işlenmiş her türlü fiile ilişkin, süresinde yapılandırma talebinde bulunulmuş, 31.5.2017 tarihine kadarda tebliğ edilmiş olması, Şartıyla yapılandırmadan yararlandırılacaklardır.

4.2- 2016-18 sayılı Genelgenin 4.8. maddesinin bitiminden sonraki sekizinci paragraf aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

“- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için başvuruda bulunulmadığı durumlarda,

- Bu işverenlerin aynı zamanda Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaları durumunda,

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan gerçek kişi işverenlerin, kendi sigortalılıkları için yapılandırma kapsamındaki borçları için 25.11.2016 tarihine kadar başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla, bu işverenlerin aynı zamanda 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerinin işvereni de olmaları durumunda,

süresi içinde yapılan başvuru formunu 31/5/2017 tarihine kadar ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla bu işyerleri/sigortalılar için de yapılandırma talepleri geçerli kabul edilecektir.

Ayrıca hem, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, hem de (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin süresi içinde bu borçlarının her hangi biri için başvuruda bulunulmuş olması kaydıyla bu başvuruları diğer borçları için de uygun kabul edilecektir.”

4.3- 2016-18 sayılı Genelgenin 13.13 no.lu bölümünün, “a) İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı kısmının son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibariyle yeniden yapılandırılmış olması halinde, yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte ödenmesi veya toplam borç tutarının yukarıda açıklanan sınırların altında olması halinde, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.

Buna karşın, kapsama giren borçların ihale tarihinden sonraki bir tarih itibariyle yeniden yapılandırılmış olması ve söz konusu borçların yukarıda açıklanan sınırların üzerinde olması halinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu şeklinde yazı verilecektir.

4.4- Asıl işverenin yapılandırmaya ilişkin başvuru döneminde yapılandırma kapsamında borcunun bulunmaması nedeniyle talepte bulunmadığı, yapılandırma kapsamındaki borçların son başvuru tarihinden sonra, mahkeme kararı, Kurumumuz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporu veyahut kamu kurum ve kuruluşlarından alman bilgi ve belgelerden kaynaklanması ve bu işverenlerin alt işverenleri tarafından yapılandırmaya süresi içinde başvurulmuş olması asıl işverenlerin de bu borçları yapılandırmak için 31.5.2017 tarihine kadar talepte bulunmaları durumunda;

İntikal ettirilen asıl işveren talepleri de yapılandırma kapsamında kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

4.5- Gerçek kişi işverenlerin kendi işyerlerine ait, yapılandırma kapsamına giren borçlarından dolayı yapılandırma talebinde bulunmaları, bu işverenlerin aynı zamanda başka bir şirketin de ortağı olmaları ve bu şirketin başvuruda bulunmamasına rağmen, gerçek kişi işverenin şirket ortaklığından kaynaklanan yapılandırma kapsamındaki borçlarının da 31.5.2017 tarihine kadar yapılandırma kapsamında değerlendirilmesi talebinde bulunmaları halinde bu talepleri de geçerli kabul edilecektir.

4.6- Tüzel kişilerin şirkete ait yapılandırma kapsamındaki borçlarını yapılandırma talebinde bulunmalarına rağmen, aynı şirketin ortaklarından her hangi birinin 31.5.2017 tarihine kadar, kendi hissesine düşen yapılandırma kapsamdaki borcu yapılandırmak istemesi halinde; bu taleplerin de yapılandırma hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır, (bu durumda talepte bulunan ortağa ait mükerrer tahsil edilmesi söz konusu olacak ödemeler, şirket borçlarının yapılandırma kapsamında ve tamamen ödenmesi halinde, Kanuni faizsiz olarak ilgili ortağa iade edilecektir.)

4.7- 2016-18 sayılı Genelgenin 13.1 bölümü korunmakta olup 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. madde uyarınca taksitlerin son ödeme tarihlerinin dışında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde yeni bir ödeme planı oluşturulmayacaktır.

4.8- 2016/18 sayılı Genelgenin “6.1) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler” başlıklı bölümünde Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla ilgili yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Bu defa, 6770 sayılı Kanun ile yürürlüğe konulan Geçici 2. madde ile Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların da 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödemeleri gereken taksitleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatıldığından 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış borçlarına Belediye Konsolide Tablosu (Ek:4) yeniden düzenlenerek ilgisine göre iller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne ve borçlu belediyeye 20.04.2017 tarihine kadar gönderilecektir.

Ancak, 2016/Aralık ve/veya 2017/Ocak ayı taksitleri tamamen tahsil edilmiş ise Ek-4 belediye konsolide tablosunun ilgili taksitin karşısına “bu ayın taksiti tahsil edilmiştir.” ifadesinin kullanılması gerekmektedir. Bu aylar kısmen tahsil edilmiş ise sadece kalan taksit tutarı tabloda belirtilecektir.

4.9- Ödenmeyen veya eksik ödenen tutarların, 6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine istinaden gecikilen her ay ve kesirleri için gecikme zammı oranında uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsili gerekmekte olup geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir,

4.10- 2016-18 sayılı Genelgenin 13.4 Bölümünün; Terör nedeniyle bu Kanun kapsamına giren borçları ötelenmiş olan borçluların borçlarının yapılandırılmasına ilişkin sekizinci paragrafı uygulamadan kaldırılmıştır.

Bu kapsamdaki borçluların kapsama giren borçlarını peşin veya taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde gerek 1 inci taksit tutarı için ve gerekse de peşin ödeme peşin ödeme tutarı için geç ödeme zammı uygulanmayacaktır.

4.11- 2016-18, 2016-22, 2016-25 sayılı genelgelerde belirtilen ve bu Genelgeye aykırı olan hususlarda bu Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.