T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2017-7

 

Tarih     : 07.02.2017

Sayı       : 89075644-202.99-E. 695085

Konu     : Sigorta primlerinin ertelenmesi

 

18.1.2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72. madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile;

“Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71. madde kapsamında hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir”

Hükümleri getirilmiştir.

Anılan hükümler uyarınca yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- KAPSAMA GİREN İŞVERENLER, AYLAR VE BORÇ TÜRLERİ

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68. ile 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71. maddeden yararlanan özel sektör işverenlerinin bu Kanun kapsamında borçları ertelenecektir.

Anılan Kanun maddesi özel sektör işverenlerinin borçlarının ertelenmesine imkan verdiğinden asgari ücret desteğinden yararlanmakta olan 5018 sayılı Kanunun II, III ve IV sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları ertelenmeyecek, dolayısıyla mahiyet kodu 2 ve 4 olan özel sektör işverenleri bu uygulamadan yararlanacak olup, mahiyet kodu 1 ve 3 olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları erteleme hükümlerinden faydalandırılmayacaktır. Bu bağlamda mahiyet kodu 2 ve 4 olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin erteleme hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

2- ERTELEME KOŞULLAR

2.1- Ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

Örnek 1: 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteğinden yararlanan ancak herhangi bir teşvikten yararlanmayan bir işyerinde asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve bu işyerinin 2016 yılı Kasım ayı için yararlanıp 2017 yılı Ocak ayında ödenecek tutardan mahsup edilecek asgari ücret desteğinin de 299,70 TL olduğu varsayıldığında, işyerinin ertelemeye esas tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

1.647,00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarından,

2016 Kasım ayı için yararlanılacak destek tutarı olan = 299,70 TL (90 gün x 3,33 TL)’nin düşülmesi sonucunda,

1704,65 - 299,70 = 1.404,95 TL ödenmesi gereken prim tutarı bulunacaktır.

2.2- Ertelemeye esas tutar ise 90 (gün) x 20,70 TL = 1.863,00 TL olarak hesaplandığından, 2016 yılı Aralık ayında işverenin ödemesi gereken 1.404,95 TL’nin tamamı 2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar ertelenecektir. Dolayısıyla bu işveren, 2016 yılı Aralık ayı için 2017 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla işsizlik sigortası ve damga vergisi borçları hariç Kurumumuza herhangi bir prim ödemesi yapmayacaktır.

Erteleme kapsamına giren 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında tescil edilecek olan işyerlerinin erteleme kapsamı dışında kalan prim borçları ile işsizlik sigorta primi ve damga vergisi borçlarının yasal süresinde Kurumumuza ödenmemesi halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak, ancak erteleme hükümlerinden yararlanılabilecektir

Örnek 2- 1.12.2016 tarihinde ilk defa Kanun kapsamına alınan bir işyerinde 2016 yılı Aralık ayında asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve işyerinin 2016 yılında kapsama alındığı için bir önceki yılda baz alınacak gün sayısının olmadığı, dolayısıyla tüm sigortalıların gün sayısı toplamı dikkate alınarak asgari ücret desteğinden yararlanılacağı, ancak yararlanılacak olan destek tutarının işyerinin hesabına Ocak ayı priminin ödenmesi gereken Şubat ayında yansıtılacağı dikkate alındığında;

1.647,00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1.704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarı olarak hesaplanacak,

Erteleme kapsamında ertelenecek olan tutar 90 (gün) x (60 TL SPEK) veya 20,70 TL (prim tutarı) =1.863,00 TL olarak hesaplandığından,

2016 yılı Aralık ayı için işverenin ödemesi gereken 1.704,65 TL’nin tamamı 2017/Ekim ayı sonuna kadar ertelenecektir. Dolayısıyla bu işverenin 2016 Aralık ayı için Kurumumuza sosyal sigorta primi ödemesi olmayacaktır. Ancak, 2016 yılı Aralık ayma ait işsizlik sigortası primi ile damga vergisi borcunun yasal süresi içinde (31.01.2017) ödenmesi halinde asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır.

2.3-Yine 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak yada Şubat aylarında yeni tescil edilecek olan işyerleri bakımından baz alınacak bir önceki yılın aynı ayı bulunmadığından, 2016 yılı Aralık ayında tescil edilen işyerleri için 2016 yılı Aralık ayındaki, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında tescil edilecek işyerleri için, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarındaki (tescil edildikleri aylardaki) bildirilen sigortalılarının toplam gün sayısı ile günlük 20,70 TL’nin çarpımı sonucu bulunacak sigorta primi tutarı ertelenecektir.

Örnek 3: 2016 yılı Aralık ayı APHB ile bildirilen sigortalılar ve prime esas kazançları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Sigortalı

2016 yılı belge türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a)

1

30

1650

30

(b)

1

30

1700

30

(c)

1

30

2000

30

(d)

2

30

2500

-

(e)

2

30

2550

-

(f)

24

30

2000

30

Toplam

 

180

12.400

120 gün

d ve e sigortalıları sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıştırıldıklarından bu sigortalıların gün sayıları asgari ücret destek uygulamasına ilişkin gün hesabında dikkate alınmayacaktır.

Buna göre; 2016 yılı Aralık ayı için ödenecek toplam prim tutarı 12.400,00 TL x 34,5/100 =4.278,00 TL dir.

Erteleme kapsamına alınan prim tutarının: 120 (gün) x 20,70 TL = 2.484,00 TL olarak hesaplandığında 4.278,00 TL ödenecek sigorta priminin 2.484,00 TL sinin 31.10.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmesi; geri kalan 1.794,00 TL’nin ise 31.01.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

2.4- Taşkömürü ve linyit kömürü çıkarılan işyerleri için ertelenecek tutarların hesaplanmasında destekten yararlanan sigortalıların gün sayısı toplamı baz alınacağından yani farklı bir uygulama yapılmayacağından ertelenecek olan tutarın hesabında herhangi bir farklı uygulama olmayacaktır.

Örnek 4: 1.7.2016 tarihi itibariyle kanun kapsamına alınmış olan işyerinde 2016 yılı Temmuz ila Aralık döneminde dört sigortalının her ay için 30’ar gün ve tüm sigorta kollarına tabi olarak çalıştırıldığı varsayıldığında, 2016 yılı Aralık ayında bu işyeri açısından bir önceki yılın aynı ayında baz alınacak gün sayısı olmadığı için bütün sigortalıların toplam gün sayısının hem destek uygulamasında hem de ertelenecek sigorta priminin hesabında dikkate alınması gerekecektir.

Ödenecek toplam sigorta primi tutarından işverenin yararlanacağı teşvik ve destek tutarı düşüldükten sonra işverenin 31.01.2017 tarihine kadar ödemesi gereken sigorta primi tutarı bulunacak, yararlanılacak olan destek tutarına esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primi tutarı hesaplanacaktır. İşverenin bu tutara tekabül eden sigorta primi hariç kalan kısmı 31.01.2017 tarihine kadar ödemesi gerekecektir.

 

Sigortalı

2016 Aralık ayı belge türü

2016 Aralık ayı gün sayıları

2016Aralıkay Toplam SPEK tutarı TL

Asgari ücret Destek Uygulamasında baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a)

1

30

7.000

30

(b)

1

30

8.000

30

(c)

1

30

9.000

30

(d)

1

30

10.000

30

Toplam

 

 

34.000

120 gün

34.000,00 TL x %34,5=11.730,00 TL (Ödenecek toplam sigorta primi)

34.000,00 TL x %5=1.700,00 TL (Beş puanlık indirim tutarı)

120 gün x 3,33=399,60 TL (2016 yılı Kasım ayı için yararlanacağı ve 2017 yılı Aralık ayı ödemesinden düşülecek asgari ücret desteği tutarı)

1700,00+399,60=2.099,60 TL (Yararlanılacak olan teşvik ve destek tutarı toplamı)

11.730,00 TL -2.099,60 TL =9.630,40 TL (Teşvik ve destekten sonra toplam ödenecek sigorta primi)

120 gün x 20,70 TL =2.484,00 TL (31.10.2017 tarihine kadar ertelenecek olan sigorta primi tutarı)

9630,40 TL - 2484,00 TL =7.146,40 TL (erteleme kapsamı dışında kalan ve 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken 2016 yılı Aralık ayı prim borcu)

Olarak hesaplanacaktır.

3- Ertelenecek Sigorta Primlerinin Dönemleri ve Ödenmesi Gereken Son Tarihler

3.1- Uygulama kapsamına 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta primleri girdiğinden,

- 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta priminin 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31.10.2017 tarihine kadar),

- 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primi tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30.11.2017 tarihine kadar),

- 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26/Aralık 2017 tarihine kadar)

ödenmesi gerekmektedir.

3.2- İşyerlerinin özel sektöre ait olmasına rağmen ters işyeri olarak kodlanmış yani aylık prim ve hizmet belgelerini dönemsel olarak veriyor olması halinde ise, erteleme kapsamına giren dönemler 15 Aralık 2016 - 14 Ocak 2017, 15 Ocak - 14 Şubat 2017 ve 15 Şubat - 14 Mart dönemleri olup, ertelenen sigorta primlerinin ödenmesi bakımından farklı bir ödeme tarihleri uygulanmayacaktır.

Buna göre, 15 Aralık 2016-14 Ocak 2017 döneminin son ödeme tarihi 2017 yılı Ekim ayı sonu, 15 Ocak - 14 Şubat 2017 döneminin son ödeme tarihi 2017 yılı Kaşımayı sonu, 15 Şubat - 14 Mart döneminin son ödeme tarihi de 26 Aralık/2017 tarihi olacaktır.

4- Asgari Ücret Desteği İle Teşviklerden Yararlanma Şartları

4.1- Asgari ücret desteğinden yararlanma

Bilindiği gibi asgari ücret desteğinden yararlanmanın koşulları 2016 yılı öncesinde tescil edilmiş olan işyerleri bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi yeterli olup karşılığı sigorta primleri ödenmese dahi destek uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmakta, buna karşın 2016 yılı içinde tescil edilen/edilecek olan işyerleri bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesinin yanı sıra karşılığı sigorta primi tutarının da (ödenmesi gereken) yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanıp yararlanamayacağının tespitinde kapsama alınış tarihlerine bakılarak 2016 yılından önce tescil edilenler için destekten yararlanmak bakımından prim ödeme şartının bulunmadığı, dolayısıyla destekten borçlu olsalar dahi yararlanabildikleri, 2016 yılında tescil edilen işyerleri bakımından sigorta primlerini ödeme şartı bulunduğundan, ertelenecek olan aylardaki varsa erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi tutarı ile diğer işsizlik sigortası ve damga vergisi tutarlarının yasal süresi içinde ödenmesi gerektiğinden, erteleme hükümlerinden yararlandırılacak olan işverenlerin erteleme kapsamı dışındaki borçlarını yasal süresi içinde ödememeleri halinde asgari ücret desteğinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

Erteleme kapsamına alınan 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonu, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonu, 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmese dahi 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta primi desteğinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

Ancak, ertelenen sigorta primlerinin yukarıda belirtilen sürelerin sonuna kadar ödenmemesi halinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ödenmediği sürece borcun ödeme süresinin dolduğu tarihten sonra verilecek ilk aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 5: 4 numaralı örnekteki işyerinin 2016 yılı Aralık ayına ait 7.146,00 TL tutarındaki sigorta primini en son 31.1.2017 tarihinde ödemesi gerektiğinden, söz konusu tarih itibariyle ödemenin yapılmadığını varsaydığımızda örnekteki tablo aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

34.000,00 TL (SPEK Toplamı) x %34,5=11.730,00 TL Ödenecek toplam sigorta primi tutarı

120 gün (asgari ücret destek gün sayısı) x 20,70 TL = 2.484,00 TL 31.10.2017 tarihine kadar ertelenecek olan sigorta primi tutarı

11.730,00 TL - 2.484,00 TL =9.246,00 TL asgari ücret desteği ve teşvik uygulanmaksızın ödenmesi gereken sigorta primi tutarı olarak hesaplanacaktır.

Bu işyeri 2016 yılında kapsama alınmış olduğundan asgari ücret desteğinden yararlanma koşullarında sigorta primlerinin ödeme şartı olduğu dikkate alınarak borcunu ödemediği süre zarfında asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak, buna karşın erteleme kapsamına giren sigorta primi tutarı 2017 Ekim ayı sonuna kadar ertelenecektir.

4.1.1- Diğer taraftan, 2017 yılında tescil edilen/edilecek işyerleri bakımından, erteleme kapsamındaki aylara ilişkin varsa kalan (bakiye) sigorta primi ve işsizlik sigortası ile damga vergisi borçlarını ödemelerine rağmen 2017 yılı Mart ila Ekim aylarına ilişkin borçlarının olması halinde de asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır. Ayrıca ertelenen aylara ilişkin ertelenen prim tutarının yukarıda belirtilen son tarihler itibariyle ödenmemiş olması halinde de borcun muaccel olduğu tarihlerden itibaren de yine asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Örnek 6: 17.01.2017 tarihinde kapsama alınan (a) işyerinde çalıştırılan sigortalılar için 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında asgari ücret desteği ve teşviklerden yararlandığı ve ayrıca anılan aylar için ödenmesi gereken sigorta primlerinin de ertelendiği, ancak 2017 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primini yasal süresi olan 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar ödememiş olduğu ve söz konusu aya ilişkin sigorta primi ödemesinin 25 Haziran 2017 tarihinde yapıldığı varsayıldığında, bu işyerinin 2017 yılı Mart ve Nisan aylarına ilişkin asgari ücret desteğinden yararlanması söz konusu olmayacaktır.

4.2- Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır.

4.2.1- Bununla birlikte; erteleme kapsamına giren 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının 31.10.2017 tarihine, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 30.11.2017 tarihine, 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının ise 26.12.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmekle birlikte, erteleme kapsamına giren sigorta primi borçları yukarıda belirtilen tarihlere kadar ödenmese bile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

4.2.2- Ancak, ertelenen sigorta primlerinin yukarıda belirtilen sürelerin sonuna kadar ödenmemesi halinde bahse konu borçlar ödenmediği sürece 2017 yılı Eylül ayından itibaren teşvikli bildirge düzenlenemeyecektir. Bu durumda, bahse konu borçların tamamının ödenmesi halinde yasal verilme süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabileceklerdir.

Örnek 7: 2016 yılında tescil edilen (A) Limited Şirketinin 2016 yılı Aralık ayında 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamında bildirdiği sigortalılara ilişkin prime esas kazanç ve gün sayılarının aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi ve 2016 yılı Kasım ayma ilişkin asgari ücret destek tutarının 299,70 TL olduğu varsayıldığında;

 

Sigortalı

2016/Aralık prim ödeme gün sayısı

2016/Aralık SPEK tutarı (TL)

(a)

30

5.000

(b)

30

6.000

(c)

30

7.000

Toplam

90

18.000

18.000 x 0,345 = 6.210,00 TL (2016 yılı Aralık ayı için ödenmesi gereken toplam sigorta primi tutarı)

18.000 x 0,05 = 900,00 TL (Beş puanlık indirim)

18.000 x 0,155 = 2.790,00 TL (4447/Geçici 10. madde teşvik tutarı)

90 x 20,70 =1.863,00 TL (Ertelenecek sigorta primi tutarı)

900,00+2.790,00+299,70 +1.863,00)= 5.852,70 TL (Toplam teşvik, asgari ücret desteği ve ertelenecek sigorta prim tutarı)

Bu durumda, ödenecek toplam sigorta priminin 6.210,00 TL olduğu dikkate alındığında 357,30 TL ( 6.210,00-5.852,70)’nin 31.1.2017 tarihine kadar ödenmesi, ertelenen 1.863,00 TL’nin ise 31.10.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 357,30 TL’nin 31.1.2017 tarihine kadar ödenmemesi halinde ise 2016 yılı Aralık ayında 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan teşvikten yararlanılamayacaktır.

Örnek 8: Örnek 5’de yer alan işverenin 2017 yılı Eylül ayı bildirgesini 4447 sayılı Kanunun geçici 10. madde kapsamında düzenleyerek yasal süresi içinde verdiği ve tahakkuk eden sigorta primini yasal süresinde ödediği ancak, 2016 yılı Aralık ayı için ertelenen 1863,00 TL sigorta priminin 31.10.2017 tarihine kadar ödenmediği varsayıldığında 2017 yılı Eylül ayı bildirgesinden itibaren sigorta prim teşvik ve desteklerden yararlanılmayacaktır.

4.2.3- Bununla birlikte, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sadece 5510 sayılı Kanunun Ek 2. maddesi kapsamında asgari ücret üzerinden 26322 kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılmış olması halinde, sigortalı ve işveren hissesi sigorta priminin tamamı Ekonomi Bakanlığınca karşılanacağından başka bir ifade ile işveren tarafından ödenecek sigorta primi bulunmadığından bu durumdaki işverenler için erteleme işlemi yapılamayacaktır.

5- Ek 9 Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanlar

5.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır.

5.2- İşverenlerin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları primleri ertelenecek olup 2016 yılı Aralık priminin 31.10.2017, 2017 yılı Ocak priminin 30.11.2017, 2017 yılı Şubat priminin 26.12.2017 tarihine kadar ödenmesi halinde primler yasal sürede ödenmiş sayılacaktır.

5.3- İşsizlik sigortası ve damga vergisi ödemeleri ertelenmeyecektir.

5.4- Ertelenecek prim tutarı asgari ücret desteğinden yararlanılan gün sayısına göre belirlenecektir,

5.5- Prim erteleme işverenin çalıştırdığı her bir sigortalı için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

5.6- Sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenler ertelemeden yararlanamayacaktır.

5.7- Ertelenecek aylarda erteleme sonrasında işverenin Kurumumuza ödeyeceği herhangi bir bakiye borcun kalmaması ve işverenlerin işsizlik sigortası primi ile varsa damga vergisi borçlarını ödemiş olma koşulu ile işverenler ilgili ay için 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10. madde teşviklerinden yararlandırılacaklardır.

Örnek 9: 10.06.2015 tarihinde kapsama alınan ve 2016 yılı içinde 30 gün, 54,90 TL üzerinden prim ödeyen ve asgari ücret desteğinden yararlanan bir işveren primlerini yasal sürede ödemesi halinde 5 puanlık indirim ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi teşvikinden yararlanmaktadır. Bu işverenin ertelenecek tutarı asgari ücret desteğindeki gün sayısına göre belirlenecek olup,

Ertelenecek tutar 20,70 TL x 30 gün = 621,00 TL olacaktır. İşveren;

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi: 1.647,00 x % 5 = 82,35 TL

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi: 20,5-5 = % 15,5, 1.647,00 x %15,5 =255,29 TL

İşverenin işsizlik sigortası hariç ödemesi gereken tutar: 1.647,00 x % 34,5 = 568,22 TL

Teşvikler düşüldükten sonra ödenecek tutar: 568,22 - (82,35 + 255,29) = 230,58 TL

5510 sayılı geçici 68. madde kapsamında asgari ücret desteği: 3,33 x 30 = 99,90 TL

Asgari ücret desteği düşüldükten sonra işverence işsizlik primi hariç ödenecek tutar: 230,58 -99,9 =130,68 TL

2016 yılı Aralık ayında ödenecek işsizlik sigortası prim tutarı 1.647,00 x % 3 = 49,41 TL

İşverenin işsizlik sigortası dahil ödediği tutar 130,68 +49,41 = 180,09 TL

Destek ve teşvikler düşüldükten sonra işverenin ödeyeceği tutar 621,00 TL den az olduğundan 2016 yılı Aralık ayı için 130,68 TL, 31.10.2017 tarihine ertelenecek, işveren 49,41 TL tutarındaki işsizlik sigortası primini 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödeyecektir. Söz konusu tutarın ödenmesi halinde işveren tüm teşviklerden yararlanmış sayılacaktır. Ancak işsizlik sigortası primine ilişkin 49,41 TL tutarındaki borcun 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde işveren gerek 5 puanlık indiriminden gerekse 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikinden yararlanamayacaktır. Ancak, işyeri 2015 yılında tescil edildiği için borç ödenmese dahi ilgili ay için asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

İşverenin ertelenen tutarı 31.10.2017 tarihine kadar ödememesi halinde 130,68 TL için 2017 yılı Kasım ayından itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Örnek 10: 24.03.2016 tarihinde kapsama alman ve 2016 yılı içinde 30 gün, 54,90 TL üzerinden prim ödeyen ve asgari ücret desteğinden yararlanan işveren primlerini yasal süresinde ödediği için 5 puanlık indirimden yararlanmakta, ancak gerekli şartları taşımaması nedeniyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi teşvikinden yararlanmamaktadır. İşverenin ertelenecek tutarı asgari ücret desteğine göre belirlenecek olup,

Ertelenecek tutar 20,70 TL x 30 gün = 621,00 TL olacaktır. İşveren;

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi: 1.647,00 x % 5 = 82,35 TL

İşverenin işsizlik sigortası hariç ödemesi gereken tutar: 1.647,00 x % 34,5 = 568,22 TL

Teşvikler düşüldükten sonra ödenecek tutar: 568,22 - 82,35 = 485,87 TL

5510 sayılı geçici 68. madde kapsamında asgari ücret desteği: 3,33 x 30 = 99,9 TL

Asgari ücret desteği düşüldükten sonra işverence işsizlik primi hariç ödenecek tutar: 485,87- 99,9 = 385,97 TL

2016 yılı Aralık ayında ödenecek işsizlik sigortası prim tutarı 1.647,00 x % 3 = 49,41 TL

İşverenin işsizlik sigortası dahil ödediği tutar 385,97 + 49,41 = 435,38 TL

Destek ve teşvikler düşüldükten sonra işverenin ödeyeceği tutar 621,00 TL’den az olduğundan 2016 yılı Aralık ayı için 435,38 TL, 31.10.2017 tarihine ertelenecek, işveren 49,41 TL tutarındaki işsizlik sigortası primini 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödeyecektir.

Söz konusu tutarın ödenmesi halinde işveren 5 puanlık indirimden yararlanmış sayılacaktır. Ancak işsizlik sigortası primine ilişkin 49,41 TL tutarındaki borcun 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde işveren 5 puanlık indiriminden ve işyeri 2016 yılında tescil edildiği için asgari ücret desteğinden de yararlanamayacaktır.

İşverenin ertelenen tutarı 31.10.2017 tarihine kadar ödememesi halinde 435,38 TL için 2017 yılı Kasım ayından itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Örnek 11: 24.03.2016 tarihinde kapsama alman ve 2016 yılı içinde 30 gün, 84,99 TL üzerinden prim ödeyen ve asgari ücret desteğinden yararlanan işveren primlerini yasal süresinde ödediği için 5 puanlık indirimden yararlanmakta, ancak gerekli şartları taşımaması nedeniyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi teşvikinden yararlanmamaktadır.

İşverenin ertelenecek tutarı asgari ücret desteğine göre belirlenecek olup,

Ertelenecek tutar 20,70 TL x 30 gün = 621,00 TL olacaktır. İşveren;

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi: 2.549,70 x % 5 = 127,49 TL

işverenin işsizlik sigortası hariç ödemesi gereken tutar: 2.549,70 x % 34,5 = 879,65 TL

Teşvikler düşüldükten sonra ödenecek tutar: 879,65- 127,49 = 752,16 TL

5510 sayılı geçici 68. madde kapsamında asgari ücret desteği: 3,33 x 30 = 99,90 TL

Asgari ücret desteği düşüldükten sonra işverence işsizlik primi hariç ödenecek tutar: 752,16- 99,9 = 652,26 TL

652,26 - 621,00 = 31,26 TL erteleme sonrasında ödenecek bakiye sigorta primi borcu 2016 yılı Aralık ayında ödenecek işsizlik sigortası prim tutarı 2.549,70 x % 3 = 76,49 TL işverenin işsizlik sigortası dahil 2016 yılı Aralık ayı için ödeyeceği toplam tutar 31,26 + 76,49 =107,75 TL

Söz konusu tutarın 2017 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde işveren 2016 yılı Aralık ayı için gerek 5 puanlık prim indiriminden gerekse asgari ücret desteğinden yararlanmayacaktır.

6- Diğer Hususlar

6.1- Asgari ücret desteğinin uygulanmasında alt işverenler müstakil işverenler gibi işlem gördüklerinden alt işverenlere ilişkin borç erteleme işleminin de yukarıda anlatılan usul ve esaslara göre her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir.

6.2- Uygulama zorunlu olduğundan asgari ücret desteğinden yararlanmaya hak kazanmış olan tüm özel sektör işverenleri bakımından uygulama yapılacaktır.

6.3- Ertelemesi yapılan sigorta prim tutarının tahakkuk fişinde gösterilmesi mümkün olmadığından sigorta primin ödemesi için bankaya gidildiğinde ertelenen kısım hariç varsa ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası primi ve damga vergisi tutarı ödenecektir.

6.4- Erteleme kapsamındaki prim borçlarının vadesinden önce ödenmek istenilmesi halinde işverenin bağlı bulunduğu üniteye müracaat etmesi üzerine ilgili ünitece ertelenen borcunun ödenebilmesi hususunda programlarda gerekli değişiklik yapılarak ertelenen borcun vadesi gelmeden ödenmesi sağlanacaktır.

6.5- Öte yandan erteleme kapsamına giren aylar itibariyle ihale konusu veya özel nitelikteki inşaatını bitiren işverenlerin, asgari işçilik konusunda yapılacak olan araştırma veya inceleme sonucunda tespit edilen ve erteleme kapsamındaki aya mal edilen fark işçilik borcunun, herhangi bir sigortalının çalışmasına dayanmadığı dikkate alınarak, ertelenen prim borcunun kapsamına dahil edilmemesi gerekmektedir.

6.6- Erteleme programları işletime alınan kadar ertelenecek olan aylara ilişkin sigorta primlerini ödemiş ancak erteleme hükümlerinden yararlanmak üzere müracaat eden dolayısıyla ödediği primlerinin iadesini isteyen işverenler bakımından; işverenin gerçek kişi olması durumunda primini ödediği işyerinin başka borcunun olup olmadığının, borcu yoksa işverenin başka işyerlerinin borcunun olup olmadığının, ortağı veya üst düzey yöneticisi yada alt işvereni olduğu işyerlerinin borcunun olup olmadığının yanı sıra 4/b kapsamında kendi sosyal güvenlik borcunun olup olmadığının sorgulanması sonucunda borcunun bulunmadığının; işverenin tüzel kişilik olması durumunda ise ödemenin yapıldığı işyerinin, aynı işverene ait diğer işyerlerinin, ortağı veya alt işveren olduğu işyerlerinin borcunun olmadığının anlaşılması halinde ödenen tutarın iade edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.