T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih          : 27.02.2017

Sayı            : 24010506-010.06-E. 1105696

Konu          : Asgari Ücret Desteği

 

GENELGE

2017-9

 

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 71. madde eklenmiştir.

Yine, anılan maddede 2017 yılı için Ocak ila Aralık döneminde uygulanacak olan asgari ücret destek tutarının belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup; 22.2.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6.2.2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 71. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar 3,33 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Söz konusu hükümlere istinaden Kurumca yürütülecek olan işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1- 01.01.2017 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

1.1- 01.01.2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde kapsama giren
sigortalılar

1.1.1. Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 no.lu belge türlerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

1.2- Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2016 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen veya re’ sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28.2.2017 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2016 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1: 2016 yılı Ocak ayı için tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan dolayı 1 numaralı belge ile bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 110 TL’nin altında olan 6 sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının 150 gün olduğu, ancak 03.03.2017 tarihinde 2016 yılı Ocak ayında bildirimi yapılan 2 sigortalının 15 er gün olarak bildirilmiş olan gün sayılarının 30 güne tamamlanması gerektiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, bu iki sigortalı için yapılacak olan 15 er günlük gün ve kazanç ilavesi toplam prim ödeme gün sayısını 180 güne çıkarmakta ise de bu ek bildirim her halükarda 28.02.2017 tarihinden sonra işleme alınacağından bu işverenin sigorta primi desteğine esas azami gün sayısı yine 150 gün olacaktır.

Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

- Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin,

- Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

- Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin, yukarıda belirtilen 28.02.2017 tarihinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.02.2017 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

1.2.1. 2016 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 110 TL’nin altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2016 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2016 yılının en son bildirim yapılan ayından 2016 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında Kanunun birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanacağından, bu gibi işyerleri bakımından uygulama bu genelgenin “2- 2017 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” bölümündeki usullere göre yürütülecektir.

Öte yandan, 2016 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

- (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

- yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2017 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.

1.2.2. 2016 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük prime esas kazancı 110 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere cari ayda uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır.

Örnek 2: 2016 ve 2017 yılı Ocak aylarında bildirimi yapılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları aşağıdaki şekilde olduğu varsayıldığında;

 

2016 YILI

2017 YILI

BELGE TÜRÜ 1

BELGE TÜRÜ 1

KANUN TÜRÜ 05510

KANUN TÜRÜ 05510

110 TL’nin Altında Bildirilen 160 Gün Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları

Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı Arasında Bildirilen Sigortalıların 200 Gün Prim Ödeme Gün Sayıları

 

BELGE TÜRÜ 1

KANUN TÜRÜ 14857

110 TL’nin Altında Bildirilen 150 Gün Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları

Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı Arasında Bildirilen Sigortalıların 160 Gün Prim Ödeme Gün Sayıları

 

 

BELGE TÜRÜ 13

BELGE TÜRÜ 13

110 TL’nin Altında Bildirilen 150 Gün Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları

Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı Arasında Bildirilen Sigortalıların 150 Gün Prim Ödeme Gün Sayıları

2016 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup, prime esas günlük kazanç alt sınırı 110 TL altında olan sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün, 2017 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 510 gün olması dolayısıyla Cari ay=510>İlgili ay=460 olduğundan destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 460 gün olacaktır.

Örnek 3: 2 no.lu örnekteki 2017/Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının 400 gün olması halinde, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı 2016/Ocak ayında bildirilen prim ödeme gün sayısından az olması nedeniyle, Cari ay=400<İlgili ay=460, destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı 400 gün olacaktır.

1.2.3. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

1.2.4. 2017 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için iptal nitelikte belge verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.

1.2.5. 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “linyit” ve “taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2016 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu kodlarından ve 4, 5, 35, 36 no.lu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 220 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.

Diğer taraftan, prim ödeme gün sayılarına yapılacak % 50 ilave hesaplamasında prim ödeme gün sayısının küsuratlı çıkması halinde, küsuratlı kısım dikkate alınmayacaktır.

1.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

1.3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2017 yılma ait aylık prim ve hizmet belgesini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vereceklerdir.

1.3.1.1. 2017 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

1.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hali

2017 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler Kuruma vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinden veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.

1.3.3. 2017 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması

2017 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alman yazılardan anlaşılması halinde, 2017 Ocak ila 2017 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

2- 2017 YILINDA TESCİL EDİLMİŞ/ EDİLECEK OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

2.1.  Kapsama Giren Sigortalılar

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 no.lu belge türleri ile bildirilen sigortalılardan dolayı faydalanılabilecektir.

2.2. Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması

2017 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl, ek belgelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır. Bu nedenle elde işlem yapmayı gerektirecek rapor, mahkeme kararları vs. varsa işlemlerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Her durumda özel veya kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 28.2.2018 tarihinden sonra işleme alınacak olan 2017 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı dikkate alınmayacaktır.

2017 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2016 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2016 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 no.lu belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2017 yılında tescil edilen işyerlerinde 110 TL ( 0510 ve 0520 işkolu kodlu ve 4, 5, 35, 36 no.lu belge türleri işyerlerinde yeraltında çalıştırılan sigortalılar için 220 TL) ve altında günlük sigorta primine esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmadan prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.

2.2.1. Destekle sağlanacak indirim tutarı ise ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır

2.2.2. İlgili ay için verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2.3. Destekten Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

2.3.1. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Yasal Süresinde Verilmesi

Destekten yararlanılabilmesi için 2017 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Buna göre yasal süresi içinde verilen asıl ve ek belgelerdeki toplam gün sayısından yine yasal süresinde verilen iptal belgelerindeki gün sayısı düşülerek yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

2.3.1.1. Yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.

2.3.1.2. Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.

2.3.2. İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

2017 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2016 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2016 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2016 yılının en son bildirim yapılan ayından 2016 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri (2016 yılının en son bildirim yapılan ayından sonraki döneme karşılık gelen 2017 yılındaki dönemler) için söz konusu destekten yararlanılması bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesinin yanı sıra ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ve tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2017 yılına ilişkin olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş olması halinde destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır.

2.3.3. Destekten Yararlanılabilmesi İçin Kuruma Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması veya Söz Konusu Borcun 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesine Göre Taksitlendirmiş Olması

Destekten yararlanılabilmesi için 2017 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenler, borç ödenmediği sürece veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmediği sürece destekten faydalanamayacaktır.

Diğer taraftan, Kuruma vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin, söz konusu borcu ödemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmesi halinde, borcun ödendiği veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle yasal verilme süresi geçmemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla destekten yararlanması mümkün olacaktır.

2.3.4. Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararlan neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2017 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alman yazılardan çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler 2017 Ocak (Daha sonra tescil edilmiş ise tescil ayı) ila 2017 Aralık ayları için destekten yararlanamayacağı gibi 2017 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

3- SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2. maddesi ile 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin Hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

3.1. 1.1.2017 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2016 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinde kayıtlı sigortalılardan günlük prime esas kazancı 110 TL ve altında veya 0510, 0520 işkolu kodu ve 4,5, 35, 36 no.lu belge türleri verilen işyerleri bakımından günlük prime esas kazancı 220 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere, cari ayda gönderilen uzun vadeli sigorta kollarını içeren aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayıları ile karşılaştırılmak suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısının 3,33 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 4: 2016 Nisan ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

 

Sigortalı

2016 yılı belge türü

2016 yılı kanun türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulama da baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a)

1

05510

30

1800

60

110

30

(b)

1

05510

30

1700

56,66

110

30

(c)

1

05510

30

2000

66,66

110

30

(d)

1

15921

30

2000

66,66

110

30

(f)

2

Yok

30

2550

85

110

-

(g)

24

4857

30

1800

60

110

30

Toplam

 

 

 

 

 

 

150 gün

Sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalının gün sayısı destekten yararlanılacak olan gün sayısının hesabında dikkate alınmayacağından, bu işverenin destekten yararlanabileceği azami gün sayısı 150 gün olacaktır.

Aynı işyerinin 2017 yılı Nisan ayı bildirimlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında,

 

Sigortalı

2017 yılı belge türü

2017 yılı kanun türü

2017 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Ödenecek prim borcu

Teşvikler düşüldükten sonra ödenecek prim borcu

(a)

1

05510

30

1777,50

666,57

577,69

(b)

1

05510

30

1800

675,00

585,00

(c)

1

05510

30

2000

750,00

650,00

(d)

2

Yok

30

2550

816,00

816,00

(e)

24

4857

30

1777,50

666,57

302,18

Toplam

 

 

120

 

3.574,14

2.930,87

Sosyal güvenlik destek primine tabi (d) sigortalısı için herhangi bir destek ve teşvik uygulanmayacaktır. Dolayısıyla ömeğimizdeki işyeri işverenine 2016 yılı Nisan ayında bildirdiği uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılarının gün sayısı toplamı 150 gün olmasına rağmen, 2017 yılı Nisan ayında bildirdiği uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılarının gün sayısı 120 gün olduğundan, 120 gün X 3.33 TL = 399,60 TL tutarında asgari ücret desteği verilecektir

İşverenin teşvikler düşüldükten sonra ödeyeceği toplam sigorta primi tutarı 2.930,87 TL olarak bulunacaktır.

İşverene ödenecek destek tutarı 120x3,33=399,60 TL dir. Bu durumda işverenin ödeyeceği prim tutarı 2.930,87-399,60-2.531,27 TL olacaktır.

Örnek 5: 2016 Haziran ayında (A) işyerinde çalıştırılanlara ilişkin belge ve kanun türü ile gün ve kazanç tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

 

Sigortalı

2016 yılı belge türü

2016 yılı kanun türü

2016 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Günlük SPEK tutarı TL

Baz alınacak günlük SPEK tutarı TL

Uygulamada baz alınacak olan sigortalıların gün sayısı

(a)

1

05510

30

1800

60

110

30

(b)

1

05510

30

1700

56,66

110

30

(c)

1

05510

30

2000

66,66

110

30

(d)

1

15921

30

2000

66,66

110

30

Toplam

 

 

 

 

 

 

120 gün

Bu işyeri için 2017 yılının aynı ayı olan Haziran ayında çalıştırılan sigortalılara ilişkin tablonun aşağıdaki gibi gerçekleştiği varsayıldığında;

Sigortalı

2017 yılı belge türü

2017 yılı kanun türü

2017 yılı gün sayıları

Toplam SPEK Tutarları TL

(a)

1

05510

30

1800

(b)

1

05510

30

1800

(c)

1

05510

30

2000

(e)

1

05510

30

2000

(0

1

05510

30

2000

Toplam

 

 

150

 

Bu durumda; 2016/Haziran ayında 15921 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 110 TL altında olan sigortalının prim gün sayısı (30 gün) ile 05510 sayılı kanun türü ile bildirilen ve günlük kazancı 110 TL altında olan sigortalıların gün sayıları (90 gün) toplamı (120 gün) üzerinden destekten yararlanılacak toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.

2016 yılının aynı ayında 15921 Kanun türünden yararlanan sigortalının bilahare işten çıkmış olmasına rağmen, 2017/Haziran ayında hesaplanacak prim gün sayısının hesabında çıkan sigortalının gün sayısı da dikkate alınacaktır. Dolayısıyla 2017 yılının aynı ayında destekten yararlanılacak azami gün sayısı yine 120 gün olacaktır.

3.2. 1.1.2017 Tarihi ve Sonrasında Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Yapılacak İşlemler

2017 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve 26322 sayılı kanun türü seçilerek gönderilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları birlikte değerlendirilmek suretiyle destekten yararlanılmaya ilişkin bulunacak gün sayısının 3,33 rakamı ile çarpılması suretiyle destekten yararlanılacak tutar bulunacaktır.

Örnek 6: 6. bölgede kurulu bulunan işyerinin 2017/Mart ayı APHB ile bildirilen sigortalıların;

1 Sigortalı

2017 yılı belge türü

2017 yılı kanun türü

2017 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

(a)

1

05510

30

2000

(b)

1

05510

30

1777,50

(d)

1

26322

30

2500

(f)

1

26322

30

1777,50

(ı)

1

26322

30

2000

(e)

1

Yok

30

1777,50

(fi)

24

4857

30

2500

Toplam

 

 

210

 

2017/Mart ayında;

İşverene verilecek asgari ücret destek tutarı 210 x 3,33= 699,30 TL olacaktır.

Örnek 7: (A) işverenin 2017/Eylül ayı bildirimleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Sigortalı

2017 yılı belge türü

2017 yılı kanun türü

2017 yılı gün sayıları

Toplam SPEK tutarı TL

Ödenecek Prim Tutarı

l(a)

1

26322

30

1777,50

0

l(b)

1

26322

30

1777,50

0

1(0

1

26322

30

1777,50

0

(d)

1

26322

30

1777,50

0

(e)

1

26322

30

2000

65,64

Toplam

 

 

 

 

 

İşveren 26322 kanun türünden yararlandığı için ve asgari ücretin üstünde ücret ödediği 1 sigortalısı olduğu için ödeyeceği prim tutarı örnekte olduğu gibi 65,64 TL’dir. Bu işveren 2017/Eylül ayı için toplam 150 x 3,33 = 499,5 TL destek alması gerekirken, işverenin ödeyeceği sigorta primlerinin tutarının Hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabileceğinden, 65,64 TL tutarında destek alacaktır.

4. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin 6770 sayılı Kanunun uygulanacağı 01.01.2017-31.12.2017 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.

Bu bakımdan, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin 1.1.2017 tarihinden önce yapılmış olması ve 2017 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde bu genelgenin 1 numaralı bölümünde açıklanan usul ve esaslar, 1.1.2017 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde ise yine bu genelgenin “2-2017 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır.

5. 5510 SAYILI KANUNUN EK 9. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINA GİREN SİGORTALILARI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER

5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerce bu sigortalıların bildirimleri “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılmakta olup işverenlerden ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi alınmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin geçici 71. maddesi uygulamasından yararlanmasında ek 9. madde kapsamında bildirilen beyan gün sayısı ile beyan edilen prime esas günlük kazanç 110,00 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacaklardır.

- İlk defa 1.1.2017 ve sonrasında ek 9. madde kapsamında müracaat eden işverenler hakkında vadesi geçmiş borcun bulunmaması ve cari ay prim borçlarının ödenme zorunluluğu bulunduğundan, bu genelgenin “2- 2017 Yılında Tescil Edilmiş/ Edilecek Olan İşyerlerine İlişkin İş ve İşlemler” başlığında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanılacaktır.

6. ORTAK HÜKÜMLER

6.1. Desteğe Esas Gün ve Kazançların Kapsamı

2016 ve 2017 yılının esas alınacak ilgili aylarında prime esas kazanç miktarında ve prim ödeme gün sayısında değişikliğe neden olacak şekilde çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirildiğinin veya Kuruma bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

- Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde, tutanak tarihinin, -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alman bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihinin,

- Mahkeme ilamı ile karar verilmesi halinde, mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin, 2016 yılı için özel ve kamu sektörü işyeri ayrımı yapılmaksızın 28.02.2017 tarihinden, 2017 yılı için 28.02.2018 tarihlerinden önce olmasına rağmen aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dahil) Kurum tarafından işleme alınma tarihlerinin 2016 yılı için 28.02.2017, 2017 yılı için 28.02.2018 tarihinden sonra olması halinde prim belgelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

6.2. Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmaması Gerektiği Tespit Edilen İşverenlerin Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerden Yararlanma Durumları

5510 sayılı Kanunun geçici 71. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerden, ilgili aylarda yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek olup, bu aylarda usulüne uygun olarak yararlanılan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirim tutarları işverenlerden geri alınmayacaktır.

10.2.2016 tarihli, 2016/4 sayılı Genelgenin 8.4 no.lu bölümünün üçüncü fıkrasında yer alan bu maddeye aykırı hüküm 1.1.2016 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

6.3. Asgari Ücret Desteğinin Sigorta Prim Borçlarına Mahsup veya İade Edilmesi

Bu genelgenin 1 inci ve 2. maddelerinde belirlenen usul ve esaslara göre bulunacak asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28.02.2018 tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu tutar, işverenin Kurumda tescilli başka işyerlerinin sigorta primi ile idari para cezasına mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, alacaklı tutar 5510 sayılı Kanunun 89. maddesine göre iade edilecektir.

Diğer taraftan, işyerlerinin 2017 yılının herhangi bir ayında kanun kapsamından çıkmış olması sebebiyle destek tutarının kanun kapsamında çıkmış işyerinin borcuna mahsubunun yapılamaması halinde, asgari ücret destek tutarının işverene iadesi veya başka işyerlerinin borcuna mahsubu için 2018 yılının Şubat ayı beklenilmeksizin işlem yapılacaktır.

Örnek 8: 27.01.2017 tarihinde sigortalı çalıştırmaya son vermesi nedeniyle kanun kapsamından çıkan (A) işverenin Kuruma borcu olmaması halinde, 2017/Ocak ayından kaynaklanan 27 günlük asgari ücret destek tutarı 28.02.2018 tarihi beklenilmeksizin kendisine iade edilecektir.

6.4. Tereddüt Edilen Hususlarla İlgili Başvuru Yapılması Gereken Kurum

Kurum ve kuruluşların (işyerlerinin) 5018 sayılı kanunun eki 1 sayılı cetvele (genel bütçe kapsamındaki kuruluşlar içine) girip girmediği, ihale makamlarının destek tutarına ilişkin hakedişlerden yaptıkları kesintilerin her ay mı yoksa yıl sonunda mı Hazineye aktarılacağı, Hazineye aktarılacak olan tutarların hangi hesaplarda muhasebeleştirileceği, özerk bütçeli veya döner sermayeli kuruluş olmaları nedeniyle yaptıkları kesintilerin kendilerine irat mı kaydedileceği gibi hususlarındaki soruların muhatabı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü; İhaleyi yapan kuruluşların 4734 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler kapsamına girip girmedikleri, yapmış oldukları ihalelerin 6661 sayılı Kanunda belirtilen “sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü hizmet alımı” kapsamına girip girmedikleri gibi hususlardaki soruların muhatabı Kamu İhale Kurumu olduğundan belirtilen hususlarda ilgili kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir.

7. DİĞER HUSUSLAR

Bu genelgede belirtilmeyen hususlar hakkında, 2016/4 sayılı genelgenin bu genelgeye aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.