T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih     : 15.02.2018

Sayı       : 26431140-207.02-E.969625

Konu     : 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde Yer Alan Prim Teşviki

 

GENELGE

2018 / 7

 

1- Genel Açıklamalar

19.02.2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 06.02.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1. maddesi değiştirilmiştir. Anılan maddede;

"Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının binde biri, bu madde kapsamında istihdam edilecekler için ayrılır ve her yıl belirtilen oranda kişi istihdam edilir. Serbest kadro ve pozisyon toplamının binden az olması hâlinde dahi kamu kurum ve kuruluşlarında en az bir hak sahibi istihdam edilir.

b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar, işe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerin yerleştirilmesinde, Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezî sınav sonuçlarının kullanılması esastır. ihtiyaç duyulması hâlinde bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin yerleştirilmesinde esas alınmak üzere ayrı bir merkezî sınav yaptırılabilir. Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezî sınava giremeyeceklerin yerleştirilmelerinde kura usulü uygulanır.

ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın şubat ayı sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde resen yerleştirme yapılır.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, bu maddede belirtilen haktan yararlanarak yerleştirilen ancak herhangi bir nedenle işten ayrılan personele ilişkin belirlenecek bilgileri işten ayrılmayı takip eden bir ay içinde, hâlen çalışmakta olanların bilgilerini ise yönetmelikte belirlenecek zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa olsun yerleştirilenler bu maddede verilen hakkı kullanmış sayılır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kurumlar da bu madde kapsamında istihdamla yükümlü oldukları kadro ve pozisyonları Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ancak, bu kurumlara yapılacak yerleştirmelerde ilgili kurumların talep ettikleri kadro ve statüler esas alınır.

Bu madde kapsamında yapılacak yerleştirmelerde; yerleştirilen kişinin atama onayının alınması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın teklif yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve ilgili kurumun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki ilgili cetvel ve bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yerleştirilen hak sahiplerine ilişkin bilgiler, göreve başlama tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

İşe yerleştirme yükümlülüğünün takip ve denetimi, yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların belirlenmesi, yerleştirme ve kuraya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının olumlu görüşleri üzerine Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu Kanunun yayımını takip eden üç ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir."

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi desteği 19.02.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, uygulamanın usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2- 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinin Altıncı Fıkrasında Yer Alan Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinde öngörülen sigorta primi ve işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,

b) 19.02.2014 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak,

İşyeri yönünden;

c) Özel sektör işverenine ait olması,

ç) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin ve işsizlik sigortası primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

2.1- Teşvikten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

a) 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrası kapsamında olmak

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olanlar bu teşvik kapsamında bildirilebilecektir.

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrasının kapsamında hak sahipliğinin tespiti 2828 sayılı Kanunda yazılı şartların kontrol edilmesi suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bilgi sistemi kayıtlarında yer alıp anılan Bakanlıkça onaylanmış kişiler hak sahibi olup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bilgi sistemi sorgulamasında görünmeyen kişilerin bilgilerinin güncellenmesi için en yakın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

b) 19.02.2014 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi 19.02.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, anılan maddenin altıncı fıkrasında yer alan teşvikten 19.02.2014 tarihi ve sonrasında işe alman sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek, buna karşın kapsamda olanlardan 19.02.2014 tarihinden önce işe alınan sigortalılar için bahse konu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

c) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan teşvikten 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir.

Dolayısıyla, resmi nitelikteki işyerleri için söz konusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmadığından, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) ve (4) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu teşvikten yararlanamayacaklardır.

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi içinde gönderilmesi

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan teşvikten yararlanılabilmesi için 02828 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran özel nitelikteki işyerlerince cari aya ilişkin olarak düzenlenecek asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23'ünde e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi, belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, son günü izleyen ilk iş günü Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, bahse konu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2-7-12-19-22-25-28-39-41-42-43-44-45-46-47- 48-49-50-90-91-92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 02828 kanun numarası seçilemeyecektir.

Diğer taraftan, 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan teşvike ilişkin uygulama 19.2.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce bu Genelgenin yayımlandığı tarihe kadar e-SGK üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle, kapsama giren sigortalılar için sadece 2014/Şubat ila Aralık, 2015/Ocak ila Aralık, 2016/Ocak ila Aralık ve 2017/Ocak ila Aralık, 2018/Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi ya da diğer kanun numaraları seçilmek suretiyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmış olması ve işverenlerce geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulması durumunda; bahse konu aylara ilişkin kanun numarası seçilmeksizin veya diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar ile 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan teşvikten yararlanılmak istenilen sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması ve kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanması kaydıyla bu aylara ilişkin olarak söz konusu destekten geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, bu genelgenin yayım tarihinden önce istihdam edilen ve teşvik kapsamına giren sigortalının genelgenin yayım tarihinden sonra başka bir işveren tarafından işe alınması ve bu sigortalı için e-SGK sisteminden tanımlama yapılmış olması halinde, bu sigortalı için bu işyerinden işten ayrılış bildirgesi verilmediği sürece genelgenin yayım tarihinden önce bu sigortalıyı istihdam eden işverenler yukarıda belirtilen dönemler için bu destekten yararlanamaz.

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

02828 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primleri ve işsizlik sigortası primlerinin sigortalı ve işveren hissesinin Hazinece karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş olup işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primlerinin ve işsizlik sigortası primlerinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde sigorta primi desteğinden yararlanılamayacağından, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken, gerekse Hazinece karşılanmak üzere tahakkuk eden tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Örnek 1: 2017/Ağustos ayına ilişkin 02828 kanun numarası seçilmek suretiyle bir sigortalının 30 gün ve 3000 TL prime esas kazanç üzerinden Kuruma bildirildiği varsayıldığında, yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden tutarın;

Sigorta Primine ilişkin Hazine Hissesi: 150,00 TL (Beş puanlık indirim) + 275,51(2828 s.k teşviki işveren hissesi)+248,85 (2828 s.k. teşviki sigortalı hissesi)-674,36 TL,

İşsizlik Sigortası Primine ilişkin Hazine Hissesi: 53,33TL

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 397,31 TL,

şeklinde olduğu varsayıldığında, işveren tarafından ödenmesi gereken 397,31 TL tutarındaki primin 02.10.2017 tarihine kadar ödendiği takdirde, 727,69 TL tutarındaki sigorta primi ve işsizlik sigortası primi Hazine tarafından karşılanacaktır.

Örnek 2: 1 nolu örnekteki işveren tarafından ödenmesi gereken 397,31 TL tutarındaki primin yasal süresi içinde ödenmediği varsayıldığında,

397,31 TL ödenmeyen primle birlikte, 150 + 275,51 + 248,85 + 53,33 = 727,69 TL tutarındaki sigorta primi ve işsizlik sigortası primi, tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenecektir.

Örnek 3: 2017/Eylül ayına ilişkin 02828 kanun numarası seçilmek suretiyle bir sigortalının 30 gün ve 1777,50 TL prime esas kazanç üzerinden Kuruma bildirildiği varsayıldığında, yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden tutarın;

Sigorta Primine ilişkin Hazine Hissesi: 88,88 TL (Beş puanlık indirim) + 275,51(2828 s.k. teşviki işveren hissesi)+248,85 (2828 s.k. teşviki sigortalı hissesi)=613,24 TL,

İşsizlik Sigortası Primine İlişkin Hazine Hissesi: 53,33TL

Olduğu varsayıldığında, 2017 Eylül ayına ilişkin 02828 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesine ait damga vergisi borcu hariç; Z^veren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu bulunmayacaktır.

Diğer taraftan, 02828 kanun numarası seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için sadece sigorta primi desteğinden yararlanılacak, işsizlik sigortası primi desteğinden yararlanılmayacaktır. Ancak, ödenmemiş veya eksik ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmediği sürece takip eden aylarda beş puanlık indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

3- Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren bir sigortalıdan dolayı sigortalının işe başladığı tarihten itibaren beş yıl süreyle bu destekten yararlanılabilecektir.

Örnek 1: 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara sahip sigortalı (A) 'nın, 24.7.2017 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, kanunda aranılan şartlar sağlanmak kaydıyla (A) sigortalısına ilişkin asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı 2017/7 ila 2022/6 aylarında Hazine tarafından karşılanacaktır.

Bununla birlikte, sigortalının işe giriş tarihinden sonra 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmesi halinde, beş yıllık destek süresi işe giriş tarihinden itibaren başlayacak olup işveren destek kapsamına giren sigortalı için Form A belgesinin onaylandığı tarihten itibaren destekten yararlanacaktır.

Örnek 2: 22.9.2017 tarihinde işe giren sigortalı (B) için, 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğuna dair Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından Form A belgesinin 1.1.2018 tarihinde onaylandığı varsayıldığında, bu sigortalıya ilişkin asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı 2018/Ocak ila 2022/Ağustos aylarında Hazine tarafından karşılanacaktır.

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden beş yıllık teşvik süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında aranılan diğer şartların da sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan teşvik süresi kadar destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek 3 : Teşvik kapsamına giren sigortalı (A)' nın (Z) Limited Şirketi ile (Y) A.Ş. işyerlerine giriş ve çıkış tarihlerinin aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında,

 

(A) Sigortalısı

İşe Giriş Tarihi

İşten Ayrılış Tarihi

(Z) Ltd Şti.

20.09.2017

03.10.2017

(Y) A.Ş

14.02.2018

 

Kanunda öngörülen şartların sağlanması kaydıyla (A) sigortalısından dolayı (Y) A.Ş. adı geçen sigortalı için beş yıllık süreden (Z) Limited Şirketince bildirilen 2 aylık süre düşülmek suretiyle kalan süre kadar destekten yararlanabilecektir. (A) Sigortalısının (Z) Limited Şirketinden ayrılıp (Y) A.Ş. 'de çalışmaya başlamasına kadar arada geçen süre teşvik süresi hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Örnekte görüleceği üzere;

-(A) Sigortalısı bakımından (Z) Limited Şirketi Eylül-Ekim 2017 ayları için 2 ay süreyle destekten yararlanabilecek,

-(A) Sigortalısının işsiz olduğu Kasım 2017-Ocak 2018 dönemi (3 ay) destek süresinin hesaplanmasında dikkate alınmayacak,

-(A) Sigortalısından dolayı (Y) A.Ş. Şubat 2018'den itibaren 58 ay süre ile destekten yararlanabilecektir.

Kapsama giren sigortalılardan dolayı destekten yararlanma süresi içinde;

- Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verildiği aylardan dolayı,

-Tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçlarının tamamının yasal süresi içinde ödenmediği aylardan dolayı,

bu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmadığı gibi, kanunda öngörülen şartların yerine getirilmemesi ya da şartlar sağlandığı halde teşvikten yararlanılmamış olan bu süreler için yararlanma süresinin uzatılması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır.

4- Sigorta Primlerinin ve İşsizlik Sigortası Primlerinin Hazine Tarafından Karşılanacak Kısmının Hesaplanması

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi teşviki kapsamına giren sigortalının prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır.

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan teşvikten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverlerinde, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınıra kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş (5) puanlık sigorta primi işveren hissesi indirimi, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan sigortalı ve işveren hissesine karşılık gelen sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarının toplamı kadar yararlanılacaktır.

Örnek 1: Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (S) Anonim Şirketinde 01.10.2017 tarihinde işe alınan ve 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 30

Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında,

bahse konu sigortalı için;

3.000,00 * 5/100 = 150,00 TL (Beşpuanlık indirim),

1.777,5 * 32,5/100 = 577,69 TL Hazine (2828 S.K) tarafından karşılanacaktır.

Dolayısıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi; 3.000,00* 37,5 7100 = 1.125,00 TL,

1.125,00-(150,00 + 577,69) = 397,31 TL olacaktır.

Örnek 2: Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan (A) Anonim Şirketinde 01.11.2017 tarihinde işe alınan ve 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrası kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının: 30

Prime esas kazanç tutarının ise; 2.000t00 TL olduğu varsayıldığında,

bahse konu sigortalı için 5 puanlık indirimden yararlanılmayacak;

1.777,5 * 37,5 /100 = 666,56 TL Hazine (2828 S.K.) tarafından karşılanacaktır,

Dolayısıyla, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi; 2.000,00* 37,57100 = 750 TL,

750 - (666,56) = 83,44 TL olacaktır.

5- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi teşvikinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

6- Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK uygulaması kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ve Yapılandırmalara Başvuru-Ödeme Planları ekranında yer alan "2828 sayılı Kanun Teşvik Yönetimi" menüsü işaretlenmek suretiyle yapılacaktır.

Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Sigortalının;

- 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasının kapsamında olup olmadığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmek suretiyle anılan Bakanlık tarafından sağlanacak web servis aracılığıyla Kuruma bildirilecek,

-19.02.2014 tarihi ve sonrasında işe alınıp alınmadığı, e-SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

7- Diğer Hususlar

7.1- 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede öngörülen destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

7.2- 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan destekten yararlanmış olan işverenlerce, Hazine tarafından karşılanmış olan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

7.3- Aylık prim ve hizmet belgelerini 02828 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderen işverenlerin, anılan maddede öngörülen şartları taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu teşvikten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

7.4- Bu Genelgenin yayım tarihinden sonraki aylara/dönemlere ilişkin olmak üzere, aylık prim ve hizmet belgelerini herhangi bir sigorta primi teşvik ve desteğinden yararlanmadan, kanun numarası seçmeksizin gönderen veya herhangi bir kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyip teşvikten yararlandıktan sonra işverenlerce geriye yönelik olarak 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, bu talepler işleme alınmayacaktır.

7.5- 5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen teşvikten yararlanılabilmesine ilişkin işlemler, özel sektör işverenleri ve bu işverenlere ait işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.

8- Yürürlük

Bu Genelge hükümleri 19.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.