T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 06.06.2018

Sayı : 70467665-202.99-E.5537636

Konu : 7143 sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırması

 

GENELGE

2018-19

 

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 18.5.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmadadır.

2) YASAL DAYANAKLAR

7143 sayılı Kanununda yer alan Kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlere, ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

Kapsam ve tanımlar

MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

…

e) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1) 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

3) 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

4) 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

hakkında uygulanır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında;

ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil),

ifade eder.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları

MADDE 7- (1) 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) 31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir,

(4) Bu madde kapsama giren alacakların; asıllarının, bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, ferilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın %40'ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde kalan %60'ının tahsilinden vazgeçilir.

(5) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, ek 5. ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlan bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır,

(6) 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

(7) 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67. maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez.

(8) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.

Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

MADDE 8- (1) 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu hâlde bu sürenin sonuna kadar Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-UFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, bu Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenir.

(2) 31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edilen ve bu tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmemiş bulunan ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-UFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) 31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılmış tespitlere ilişkin idari para cezalarından bu Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilenler için ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak idari para cezasının %50'sinin, ilk taksiti tebligatı izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla idari para cezasının kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki bu Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre içinde tebliğ edilen cezalar için bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin anılan bentte belirtilen süre içerisinde, başvuru süresi otuz günden az kalmış ise otuz gün içinde başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitini 9. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri şartıyla maddeden yararlanılır.

(4) Bu Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki alacaklardan bu Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenlerde bu Kanunun 7. maddesine göre yapılandırılır.

(5) Bu madde ile 7. madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır,

(6) Bu madde ile 7. madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler,

Ortak hükümler

MADDE 9- (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci aynı sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitle ödemeleri,

şarttır.

(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (bu Kanunun 4. maddesine göre fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) %90'ımn tahsilinden vazgeçilir.

…

b) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve,

1) Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarlar (bu Kanunun 4. maddesine göre fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden %50 indirim yapılır,

…

c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

ç) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) Oniki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1.15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler hâlinde azami otuz altı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmi dört eşit taksit için (1,104), otuz eşit taksit için (1,238), otuz altı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.

e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu (üze) kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit taksitte tahsil edilir. Ancak, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50'sini aşamaz.

1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;

(aa) Altı eşit taksit için (1,032),

(bb) Dokuz eşit taksit için (1,053),

(cc) Oniki eşit taksit için (1,064),

(çç) Onsekiz eşit taksit için (1,086),

(dd) Yirmidört eşit taksit için (1,109),

(ee) Otuzaltı eşit taksit için (1,19),

(ff) Kırksekiz eşit taksit için (1,247),

(gg) Altmış eşit taksit için (1,304),

(ğğ) Yetmişiki eşit taksit için (1,361).

(hh) Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır.

2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması hâlinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler İtibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenir,

(4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41. maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41. maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.

…

(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(7) Bu Kanunun 3. maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 8. maddesinin altıncı fıkrasında, vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10'unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

(8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu Kanunun 3. maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 8. maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

(9) Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

(10) Bu Kanun hükümleri;

a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

b) 6552 sayılı Kanun, 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18.5.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar, hakkında uygulanmaz.

(11) Bu Kanımdan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer'i amme alacağı hesaplanmaz.

(12) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanım yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.

ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer'ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce Ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz,

(14) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında Kanunun 3. maddesinin dokuzuncu fıkrası ile S. maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(15) Bu Kanunun 4. maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında beyan edilen vergilere, ödeme yönünden şartların ihlali hâlinde, kesilmesi gereken vergi cezalan için 213 sayılı Kanunun 374. maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri ile bu Kanun kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit Ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.

(16) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. (...)

(17) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13. maddesine göre mücbir sebep hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15. maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

(18) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15. maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda Öngörülen süre ve şekilde başvurmaları, beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenir.

(19) Bu maddenin on yedinci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile on sekizinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.

(20) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. II özel idareleri, belediyeler ile YİKOB' lara ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca, diğer kurumlara ait alacaklara ilişkin usul ve esaslar bu kurumlar tarafından belirlenir.

Diğer hükümler

MADDE 10- (1) a) 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerinin tamamının, bu Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen sürede ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90'ının (kalan tutarın sadece Yİ-ÜFE tutarından oluşması halinde anılan bendin (3) numaralı alt bendi kapsamında),

2) (b) bendinde belirtilen sürede ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50'sinin (kalan tutarın sadece Yİ-ÜFE tutarından oluşması halinde anılan bendin (3) numaralı alt bendi kapsamında),

tahsilinden vazgeçilir,

Bu takdirde, anılan Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır ve herhangi bir katsayı düzeltmesi yapılmaz, ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.

b) 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan, 6552 sayılı Kanunun; 73. maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi. 80. maddesinin (a) bendi, 81. maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 60. maddenin altıncı fıkrası, 6736 sayılı Kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrası, 7020 sayılı Kanunun 3. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında bir takvim yılında jki veya daha az taksiti süresinde ödememe veya eksik ödeme hakkının kullanılması nedeniyle bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, son taksiti izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler (taksit ödemeleri aylık olan alacaklarda her ay) halinde, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla anılan Kanunların hükümlerinden yararlanılır. Bu hüküm kapsamında ödeme süresi uzatılan taksitlerden birinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde anılan Kanunların hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

c) 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar için söz konusu Kanunlardan yararlanma şartı olarak getirilen taksit ödeme süresince her bir takvim yılı itibarıyla cari yılda süresinde ödenmesi öngörülen tutarlara yönelik şartlar, 2018 yılı için bu Kanunun yayımı tarihinden takvim yılı sonuna kadar geçecek süre için yeniden başlatılır.

…

(4) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer'i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

(5) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar terkin edilir.

(6) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun mülga 10., 26., 27. ve 28. maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63. maddesi ve 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlan ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

(7) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96. maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir.

…

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Kanunun;

a) 13. maddesi 1.6.2018 tarihinde,

b) 14. maddesi 6.4.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 18., 19., 20. ve 21. maddeleri 1.1.2019 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

3) YAPILANDIRMA KAPSAMİNA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ

7143 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;

2018 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, bu Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18.5.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; (Bu Kanunun I. maddesinin bilinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki alacaklardan bu Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7. maddesine göre yapılandırılır.)

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

3.2- 7143 sayılı Kanuna göre, yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi,

3.3- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

3.4- 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu 18.5.2018 tarihinden önce Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 18.5.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

3.5- 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu 18.5.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.7.2018) başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

3.6- 31/372018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 18.5.2018 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) tebliğ edilmekle birlikte, kesinleşmiş/kesinleşmemiş olanlar ile 18.5.2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalan,

3.7- Bu madde kapsamına giren ve 18.5.2018 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; 18.5.2018 tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri,

3.8- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

3.9- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi,

3.10- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve 18.5.2018 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

3.11- Kurumumuz tarafından, 18.5.2018 tarihine kadar fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin alacaklar,

ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarına ilişkin hususlar 14. bölümde açıklanmıştır.

4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31.7.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta veya 31.7.2018 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31.7.2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçlan başvuru şartı aranmadan 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek:1/a’ da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği Ek:1/b' de yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle elden veya posta yoluyla,

a) Prim borçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik i) müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b) Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin prim borçları yönünden sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,

a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek:1/c' de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçlan için örneği Ek:1/ç' de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

c) İdari para cezası borçlan için örneği Ek:1/d' de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek:1/e' de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,

başvurulması gerekmektedir.

Bu Kanunun 10. maddesinin beşinci fıkrası gereği, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların 18.5.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar terkin edildiğinden bu kapsamda borcu bulunan sigortalıların müracaatına gerek olmadan sosyal güvenlik destek primi borçları terkin edilecektir.

Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) "E-SGK" menusunun içerisinde yer alan "MOSİP" üzerinden "Kesenek Bilgi Sistemi" kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlan, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenek-kurum karşılığı ile prim borçları, ek karşılık prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına, idari para cezası borçlan yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

4.4- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6. maddeleri kapsamındaki sigortalılar, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar (506 SKL Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter-506 SK Mülga 86. Md.), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi), Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları için örneği Ek:1/f’ de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.5- 5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/g' de yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4.6- 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği Ek:1/h' de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine.

4.7- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen getir ve aylıklara ilişkin alacaklar için, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ikametgâhının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

- (b) bendi kapsamındaki sigortalıların sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

- (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere "Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara" adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri ödemeler Daire Başkanlığına,

örneği Ek:1/ı' da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.

e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut tahsilat/yapılandırmalar/7143 menüsü üzerinden alınacaktır.

4.8- Çeşitli başvuruların değerlendirilmesi,

4.8.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvurusunu, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31.8.2018 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

4.8.2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) no'lu alt bentleri ile (4) no'lu alt bendinden kaynaklanan prim borçlan ya da durdurulan süreler için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için süresi içerisinde başvuruda bulunan sigortalılar, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31.8.2018 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, diğer borç türleri için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.

4.8.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde, başvuru yapılan ünitece yapılandırma ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan başvuru formları sigortalının dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. Yapılandırma işlemleri dosyasının bulunduğu ünitece yapılacak olup, Ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya tebliğ edilecektir.

4.8.4- Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

4.8.5- Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmaması halinde, başvuru formları/dilekçeIer, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.

4.8.6- Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan geçerli başvuruların, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31.8.2018 tarihine kadar ispat ederek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu yapılandırma kapsamına giren diğer borç türleri için de kabul edilecektir.

4.8.7- Gerek 6736 sayılı Kanun gerekse de 7020 sayılı Kanun kapsamında uygulamaya konulan yapılandırma işlemleri sırasında ve 2016-18, 2016-22, 2017-6 ve 2017-21 sayılı genelgelerle veya münferit talimatlarla uygulamaya işlerlik kazandırmak ve amaca uygun azami faydanın sağlanmasını teminen ünitelerimizce düşülen tereddütlere istinaden yapılacak işlemler ile ilgili olarak verilen talimatlar aşağıda belirtilmiş olup, belirtilen talimatlara kıyasen uygulama yapılması mümkün bulunmaktadır.

1) Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu taleplerin geçerli kabul edilmesi,

2) Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma başvuru süresi içindeki taleplerinin kabul edilmesi,

3) Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmasına rağmen, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırılma talebinde bulunması halinde bu talebinin kabul edilmesi, (şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir,)

4) Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebinin kabul edilmesi,

5) Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde (31.7.2018’e kadar bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31.8.2018 tarihine kadar 31.3.2018 tarihi ve öncesi döneme ilişkin mahkeme karan, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu için 31.8.2018 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusunun kabul edilmesi,

6) Borcu olmaması nedeniyle asıl işverenin yapılandırma müracaatında bulunmaması ancak yapılan denetimler sonucu alt işverenlerden birinin yapılandırma kapsama girecek borcunun 31.7.2018 tarihinden sonra tahakkuk etmesi durumunda alt işverenin ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar yapacağı yapılandırma müracaat talebinin, yazılı olarak talep etmesi halinde asıl işveren açısından da geçerli bir müracaat olarak kabul edilmesi,

7) 4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazıl) olarak yapılması halinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için geçerli kabul edilmesi,

4.8.8- Kurumumuz tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıklara ilişkin 55 10 sayılı Kanunun;

- 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar hakkında yapılan başvuruların yapılandırma işlemlerinin borcun bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğünün takip birimlerince yürütülmesi,

- 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hakkında işlem yapılmak üzere Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu GörevIileri Öde meler Daire Başkanlığına yapılacak olan başvurular, Kamu Görevlileri ödemeler Daire Başkanlığınca incelenerek işlem yapılmak üzere, borcu çıkartan sosyal güvenlik il müdürlüğüne, gelir ve aylık almayanlara ait başvurular ise borcun bulunduğu sosyal güvenlik. 11 müdürlüğü takip birimlerine gönderilerek işlemlerin ilgili birimlerce yürütülmesi,

gerekmektedir.

5) YENİDEN YAPILANDIRMA USÛL VE ESASLARI

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin ilgili fıkralarında belirtilen hükümler kapsamında yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna (31.8.2018 bu tarih dâhil) kadar peşin,

Taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ise; ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği 31.8.2018 tarihinden itibaren ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.

5.1- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması,

7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasında; Yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

9. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde; söz konusu alacakların tamamının, ilk taksit ödenme süresi (31.8.2018 bu tarih dâhil) içinde (peşin) ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacağı ve Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faizin alınmayacağı; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacağı,

9. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde; söz konusu alacakların, ilk iki taksit ödenme süresi içinde ödenmesi halinde bu tutara katsayı uygulanmayacağı ve Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faizin alınmayacağı; ilk iki taksit ödeme süresi (3l/I0/2018bu tarih dâhil) içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacağı,

7. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, bu kanun kapsamına giren alacakların, asıllarının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer 'ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın % 40 inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60 inin tahsilinden vazgeçileceği,

Hükme bağlanmıştır.

Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin sona ermesine ya da alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde hesaplanacaktır.

a) Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması

7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten. Kanunun yayımlandığı 18.5.2018 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için Ek:2'de yer alan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;

- 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,

- 1.1.2005 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,

- 1.1.2014 tarihinden 3 1.10.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

- 1.1.2016 tarihinden itibaren (Kanunun yayımlandığı ay da dâhil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı

basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır,

7143 sayılı Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; bu Kanunun yayımlandığı ay da dâhil olmak üzere 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık % 0.35 oranının esas alınması öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kist ay dikkate alınacak ve 2018/ Mayıs ayı için % 0.35 oranı 17 günlük olarak hesaplanacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında. esas alınacak oran TEFE/ÜFE/YÎ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

Sonuç itibarıyla; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır,

b) Aslı ödenmiş fer'i alacaklar için hesaplama

7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Kapsama giren alacak asıllarının 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı 18.5.2018 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen fer'ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer'i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 18.5.2018 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40'ı yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.

5.2- İdari para cezası alacaklarının genci olarak hesaplanması

7143 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendinde; "31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,"

7. maddesinin üçüncü fıkrasında; "31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 18.5.2018 tarihinden önce kesinleştiği hâlde 18.5.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.5.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir."

7. maddesinin ikinci fıkrasında; "31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 18.5.2018 tarihinden önce tebliğ edilen ve bu tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmemiş bulunan ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.5.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir."

8. maddesinin üçüncü fıkrasında; "31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılmış tespitlere ilişkin idari para cezalarından 18.5.2018 tarihinden sonra tebliğ edilenler için ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak idari para cezasının %50'sinin, ilk taksiti tebligatı izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte Ödenmesi şartıyla idari para cezasının kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki bu Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre içinde tebliğ edilen cezalar için bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin anılan bentte belirtilen süre içerisinde. başvuru süresi otuz günden az kalmış ise otuz gün içinde başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitini 9. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri şartıyla maddeden yararlanılır."

8. maddesinin dördüncü fıkrasında; "Bu Kanunun I. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki alacaklardan bu Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7. maddesine göre yapılandırılır."

hükmü yer almakta olup, bu maddelerin uygulamasında borç hesaplama ve taksitlendirme işlemleri, ödenmeyen ve eksik ödenen taksitlerin sonradan tahsili, ihlal ve bozma koşulları genel hükümlere tabidir,

a) 31.7.2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunanlara 31.8.2018 tarihine kadar tebliğ edilmiş idari para cezaları;

31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 31.7.2018 tarihine kadar bu Kanun kapsamına giren herhangi bir borç türü için başvuruda bulunmuş olan borçlulara 31.8.2018 tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.5.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde (peşin / taksitle) idari para cezası asıllarından kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

b) 31.7.2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmayanlara tebliğ edilen idarî para cezaları

Son başvuru tarihine kadar (31.7.2018) yapılandırma başvurusu olmayan borçlular için, 31.3.2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılmış tespitlere ilişkin olup Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden sonra tebliğ edilen idari para cezalarını, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması şartıyla idari para cezasının %50'si için ilk taksiti, tebliği takip eden aydan başlanılarak, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri durumunda bu Kanun hükümlerinden yararlandırılırlar

c) İdari para cezasının sisteme girilmesi

İdari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren intra sistemi İDARİ PARA CEZASİ başlığı altında bulunan İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ menüsünden, İPC nin Oluştuğu Tarih:          /           /           alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sisteminde hazırlanan yapılandırma programı vasıtasıyla yapılacak olup, idari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, "Kesenek4cİntra" programındaki "İdari Para Cezası İşlemleri" uygulaması veri tabanında mevcut idari para cezası kaydına ait dönem ve işverene tebliğ ve tebellüğ tarihi, itiraz tarihi bilgilerine göre belirleneceğinden, MOSİP Sistemindeki yapılandırma programında başvuruların onaylanarak ödeme planı oluşturulmasından önce, tebliğ edildiği halde tebellüğ tarihi girilmemiş olanların tebellüğ tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında ödeme planları oluşturulacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayıldığından, bu nitelikteki idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, IPC’ nin Oluştuğu Tarih:      /   /     alanına sürenin son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır,

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak aslından % 50 oranında yapılacak olan terkin tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki/sosyal güvenlik merkezlerindeki ilgili personel tarafından belirlenerek sisteme girilecektir.

Dolayısıyla, 31.3.2018 tarihi ve öncesinde yapılan tespitlere istinaden uygulanan idari para cezası tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren intra sistemi Tahsilat/Yapılandırmalar/7143 seçeneği altında bulunan İPC Terkin menusu vasıtasıyla, İPC nın terkin edilen %50 oranındaki tutarı kaydedilecektir.

5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumluları aleyhine 31.3.2018 tarihi ve öncesinde yapılan fiillere ve tespitlere istinaden uygulanan idari para cezaları için yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda MOSİP 7143 yapılandırma başvurusu işlemlerinden İPC tahakkuku oluşturulup ilgililere tebliğ edilecektir.

5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi,

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; ilk taksit ödeme süresi içinde peşin veya taksitle ödeme yöntemleri belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının 7143 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda,

- İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının,

- Aslı ödenmiş fer'i alacak niteliğindeki alacakların kalan % 60'ının,

- İdari para cezası asıllarının %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının

tahsilinden vazgeçilmektedir.

Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine, aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bulunan ve borç aslına uygulanarak tespit edilen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.

Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine tahsilinden vazgeçilen tutan,

Her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki tutar, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak tutarını; yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibarıyla tahsilinden vazgeçilen toplam alacak tutarını,

göstermektedir.

Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.

a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

- 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) e-sigorta kanalıyla veya ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları,

- Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50'si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bitliği tarihten Kanunun yayımlandığı 18.5.2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde (31.8.2018) tamamen ödenmesi halinde;

-Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen sure için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak,

-Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 90 indirim yapılacaktır.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31.8.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi veya eksik Ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30.9.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Diğer taraftan, 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlandırılacaktır.

a.2) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının başvuru süresinin sonuna kadar (31.7.2018) işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan peşin olarak hesaplanan borcun 31.8.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30.9.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları varsa diğer sigorta prim borçlan ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

a.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmesi halinde peşin ödenmesi

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvurulmuş olmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının re'sen tahakkuk ettirilerek 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden, 18.5.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanan tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı feri'lerinin tamamının tahsilinden vazgeçilir.

ÖRNEK: (A) Gerçek kişisinin, 29/I/2Ö18 tarihinde bitirdiği ihale konusu işe ilişkin borçlarının yapılandırılması İçin 18.6.2018 tarihinde peşin ödeme tercihi ile Kurumumuza başvuruda bulunduğu, ancak eksik işçilik borcu ile yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın 24.9.2018 tarihi itibarıyla işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun tamamının 30.11.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, Kamımın yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Diğer taraftan, peşin olarak hesaplanan borcun ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Öte yandan, 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup peşin ödeme tercihi ile yararlanmak için 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunulmasına rağmen, 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilemediği, ancak, işverenin aynı işyerinden dolayı kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunduğu durumlarda,

- Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın son günü olan 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarına ilişkin 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

- Kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının ise, en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

ödenmesi halinde, Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

ÖRNEK: özel nitelikteki inşaat işinin 30.11.2016 tarihi itibarıyla tamamlandığı ve işyerinde sigortalı çalıştırmaya son verildiği hususunda 23.12.2016 tarihinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı bildirimde bulunmuş olan (X) işvereninin, özel nitelikteki inşaat işyerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile eksik işçilikten kaynaklanan borçları için 25.6.2018 tarihinde 7143 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 7143 sayılı Kanuna göre ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31.7.2018 tarihinden sonra 24.12.2018 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, özel nitelikteki inşaat işyerinin;

Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının en geç 31.8.2018 tarihine kadar,

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ise en geç 28.2.2019 tarihine kadar, ödenmesi halinde,

18.5.2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Bu bağlamda. 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili olarak 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlarının yapılandırılması için peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlanılın yanı sıra, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak sigorta prim borçlan en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlan, 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ayrı ayrı hesaplanacak ve sigorta prim alacağı en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil), eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise bu borca ilişkin ödeme planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

ödenecektir.

a.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçların peşin ödenmesi ile ilgili ortak hükümler

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilememiş olması halinde, 7143 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar örneği Ek:3' de yer alan matbu forma kaydedilerek eksik işçilik borçları ile birlikte aynı tebliğ zarfında işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen yazının;

- 31.7.2018 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiş olması halinde eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları diğer sigorta prim borçları ile birlikte,

- 31.7.2018 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları sigorta prim borçlarından ayrı olarak.

yapılandırılacaktır.

Yapılandırma kapsamında ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31.7.2018 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut "Tahsilat/Yapılandırmalar/7143" menüsü üzerinden yapılacaktır.

Buna karşın, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31.7.2018 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borç tutarı, varsa sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planı içinde yer alacağından, bahse konu ekranlardan herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

b) Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri

b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi

7143 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere (Kanunun ilgili maddelerinde taksit sayıları özel olarak belirtilenler hariç) altı, dokuz, oniki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya on sekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılarak bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı, tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir.

Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte, 7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir,

b.2) Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi

Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden (31.7.2018 tarihine kadar) talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, kapsama giren borçlan için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

b.3) Borcun tamamının ikinci taksit süresinde ödenmesi

Bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla hesaplanan borcun ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31.10.2018 tarihine) kadar tamamının ödenmek istenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan %50 indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir.

b.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi

7143 sayılı Kanun kapsamına giren eksik işçilik prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitlerin ödeme süresi 31.7.2018 tarihi ve öncesinde tebliğ edilen borçlar için ayrı, 31.7.2018 tarihinden sonra tebliğ edilen borçlar için ayrı şekilde hesaplanacaktır.

b.5) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tebliğ edilmiş olması ve 7143 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer borçlarla birlikte yapılandırılacaktır. Dolayısıyla, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçlan için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterileceğinden ilk taksitin en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

b.6) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmesi halinde taksitle ödenmesi

31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tebliğ edilememiş olması ve 7143 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, ilk taksit ödeme yükümlülüğü, 7143 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar olacaktır.

ÖRNEK:(D) Anonim Sirkelinin ihale konusu işten kaynaklanan eksik işçilik prim borçlarını 7143 sayılı Kanım uyarınca allı eşil taksitte ödemek üzere başvuruda bulunduğu, ancak fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ve yeniden yapılandırma başvurusuna istinaden ödenecek tutarın 5/12/20IH tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, kapsama giren borca ilişkin ilk taksit ödeme yükümlülüğünün son günü 28.2.2019 tarihi olacaktır.

b.7) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi ile ilgili ortak hükümler

Kapsama giren borçlan için 7143 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının yanı sıra, 31.3.2018 ve öncesinde bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;

- Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim atacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak, ilk taksit en geç 31.8.2018 tarihine kadar(bu tarih dâhil),

- Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlan 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için ayrı ayrı ödeme planı hazırlanarak, sigorta prim alacağına ilişkin ilk taksit en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil), eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağına ilişkin ilk taksitin en geç 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanan alacağın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,

ödenecektir.

Dolayısıyla, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.7.2018 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, peşin ödeme başvurularında olduğu gibi taksitle ödeme başvurularında da işveren sistemi üzerinde gerekli girişler yapılmak suretiyle eksik işçilikten kaynaklanan prim borcu için ayrıca ödeme planı hazırlanarak ilgililere tebliğ edilecektir.

Diğer taraftan bu Kanun uyarınca taksitli ödeme yolunu tercih eden borçlularca;

-ilk taksit ödeme süresinde peşin olarak ödenmek istenmesi durumunda taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE. aylık değişim oranları %90,

-ilk taksitin süresinde tam olarak ödenmesi koşuluyla ikinci taksitin ödeme süresinin sonuna kadar tamamını ödenmek istenilmesi durumunda taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları %50,

indirim yapılarak hesaplanan tutar tahsil edilecektir.

İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, gerek eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için, gerekse daha önce çeşitli nedenlerle hak edişlerden kesilememiş olan prim ve idari para cezası borçlan için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat'i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat'i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi başvuru tarihi itibarıyla sona ermiş veya 31.8.2018 tarihinden önce sona erecek olan işyeri işverenlerince, 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.

6) BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARCA TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine istinaden, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları kapsama giren borçlarını 3I/7/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu Kanun kapsamında yapılandırılmasını talep edebilirler.

Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşları kapsama giren borçlan için 31.7.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Bu durumda, anılan borçluların yapılandırdıkları Kurum alacaklarını peşin ödeme hakları saklı olmak kaydıyla, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğer taraftan, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, yirmi dört ila yüz kırk dört ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan "Faaliyette Bulunulan Sektör" alanının "BELEDİYE", "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ", "BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ" olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

Belediyelere bağlı şirketlerin borçları, özel sektör işverenleri gibi yapılandırılarak ödemeleri kendileri tarafından yapılacaktır.

6.1- Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar (belediye şirketleri hariç) ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

a) Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamındaki borçlarının yapılandırılmasına ilişkin ödeme planları oluştuğunda; yapılandırma dönemlerinden dolayı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5779 sayılı İl özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Gene] Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazıları iptal edilecektir.

b) Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan borçlan ve 6552 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki belediye borçları, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlan ve 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlan genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilmesi gerektiğinden bu kapsamdaki borçlar için genel bütçe paylarından kesinti yapılmaya devam edilecektir.

c) Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan borçlar ve 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden borçlar, 6552 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar ile 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

d) Diğer taraftan, 9.5.2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 30.4.2018 tarihli ve 2018/11685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 15.3.2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel idareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar"a geçici 13. madde olarak "(1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2018 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır..." ifadesi eklenmiştir. Bu nedenle, 5779 sayılı Kanun kapsamında genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 2018 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında herhangi bir kesinti yapılamayacaktır. Dolayısıyla, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarına ilişkin 2018 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ödenmesi gereken üç taksitin ödeme süreleri, tercih edilen taksitlendirmenin son taksitini takip eden aydan başlamak üzere belirlenecektir.

e) 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk iki taksitinin ödeme süreleri olan 2018 yılının Ağustos, Eylül aylarında kesintilerin durdurulması nedeniyle ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar için aranılmayacaktır.

f) Diğer taraftan, belediyeler ile bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarına ilişkin kesintilerin durdurulması nedeniyle, bu borçluların Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerinden yararlanabilmeleri için ödemenin kendileri tarafından süreleri içinde yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde, bu borçluların Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasından yararlanmak istemeleri halinde söz konusu ödemeleri de süresi içinde kendileri tarafından yapılması gerekmektedir.

g) Belediyelerin ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların yapılandırma kapsamındaki borçlarının talep edilen taksit sayısına göre hesaplanmasına müteakip ödeme planları işyeri ve borç türü bazında hazırlanacağından söz konusu borçlar borçlu belediye bazında konsolide edilerek, borç tablosu (Ek:4) üst yazı ekinde en geç 9.11.2018 tarihinden önce ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğünde olacak şekilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. Ayrıca söz konusu konsolide edilmiş borç tablosunun bir sureti borçlu belediye başkanlığına iadeli taahhütlü olarak gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

h) Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlük tarihinden sonra genel bütçe paylarından gelen tutarlar ile icra takip dosyalarına mahsuben yapılan her türlü ödemeler (Kanunun yürürlük tarihi ile yapılandırma müracaat tarihi arasındakiler de dâhil) yapılandırma kapsamında mahsup edilecektir.

ı)Talep edilen taksit sayısına göre hesaplanan tutarlara ilişkin konsolide borç tablosu ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarı belediyenin aylık taksit tutarından düşük ise aylık taksit tutarı ile genel bütçe payı arasındaki farkın borçlu belediye tarafından takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Bu taksit farkının bu süre içinde de ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde taksit yönünden ihlal sayılacaktır. Ancak, takip eden ayda genel bütçe payından gelen tutar öncelikle bir önceki ayın eksik taksit tutarına mahsup edilecek ve bu tutarın, eksik tutarın tamamını karşılaması halinde, bir önceki ayın taksiti süresinde tahsil edilmiş sayılacaktır.

i) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuruların alınarak ödeme planlarının oluşturulması ve ilgili belediyelere tebliğ işlemleri idari para cezası borçlan yönünden sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerince, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları yönünden ise Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Ancak tüm borç türlerine ait yapılandırma taksit tutarlarının belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek suretiyle ödenmesine esas olmak üzere ilgisine göre iller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu kapsamda yapılan kesinti tutarlarının ödeme planlarına mahsuplaştırma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

j) Kanunun 9. maddesinin ondördüncü fıkrasına göre belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk edecek cari aylara ilişkin sigorta primlerinin ödenmemesi yapılandırmanın bozulma koşulu sayılmadığından yapılandırma süresince tahakkuk edecek cari ay borçlan yönünden 2011/24 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

k) İl özel idareleri hakkında yapılandırma işlemleri Kanunun 9. maddesinin (d) bendi kapsamında yapılandırılacak olup, yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin kendileri tarafından ödenmesi gerektiğinden yapılandırmaya müracaat edilmesi ve ilk taksitin ödenmesi halinde Kanunun yürürlük tarihinden Önce genel bütçe payından kesinti yapılması için ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazılarının iptal edilmesi gerekmektedir.

7) İL ÖZEL İDARELERİ VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLAR İLE TÜRKİYE'DE SPORTİF ALANDA FAALİYETTE BULUNAN SPOR KULÜPLERİNCE TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca; Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların,

Diğer yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere, İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilmesi mümkün bulunmakla olup, bu durumda bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yirmidört ila otuzaltı taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden. Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir,

Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarım belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla otuzaltı taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına ilişkin katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir,

Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyonca tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin borçlarının, yirmidört ila otuzaltı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan "Faaliyette Bulunulan Sektör" alanının "SPOR KLUBU." olarak seçilmiş olması gerekmektedir,

8) 6183 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMİNA ALINMASI

7143 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden borçlan tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde tecil ve taksi ilendirme işleminin 7143 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bozma koşuluna girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servislerce kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

- Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılacaktır.

- Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil taksitlendirme talebi olanlar için tecil taksitlendirme talepleri iptal olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun Geçici 63. madde hükmü uygulanmayacağından tecil taksitlendirme talebi devam edenlerden yapılandırma başvurusunda bulunanların, kalan tecil taksit borçları için Geçici 63. madde hükmü uygulanmadan borçlu olunan aylar yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

9) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5. VE EK 6. MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

9.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri

a) 506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesine tabi sigortalılar yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 85. maddesi 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1.5.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1.5.2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin art arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30.9.2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

b) 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun 52. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde Ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim Ödeyenlerin,

- 2018 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2018 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı.

-2018 yılı Temmuz ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun Sİ. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80. madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkânı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Bu sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin yapılandırma kapsamına giren primleri, yine genelgenin "9.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri" kısmının "b) 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden" başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde yapılandırılabilecektir.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayıl) Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

d) 506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 86. maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1.10.2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten Önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1.10.2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçlan için baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır,

Bu sigortalıların, 1.10.2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

e) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden

2925 sayılı Kanunun 6. maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;

1984 tarihinden 30.9.2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (art arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dâhil edilecektir.

1.10.2008-2018 yılı Mart ayı arasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL'nin,

2009 yılı ilk ve ikinci allı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL'nin

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL'nin

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL'nin

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52.62 TL'nin

2013 yılı ilk. ve ikinci allı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL'nin

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL'nin

2015 yılı ilk ve ikinci allı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL'nin

altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları yapılandırmaya dâhil edilecektir.

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL'nin üstünde olması ve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL'nin üstünde olması ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL'nin üstünde olması ve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL'nin üstünde olması ve 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL'nin üstünde olması 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL'nin üstünde olması 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak., Şubat ve Mart ayları,

2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,44 TL'nin üstünde olması 2015, 2016 ve 2017 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL'nin üstünde olması 2016 ve 2017 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2015 yılı prim borcu ile 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları,

2016 ve 2017 yılına ait primini ödemiş olması halinde 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır,

f) 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1.3.2011 tarihinden itibaren 2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29. maddesi gereğince 1.5.2008 ila 30.9.2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1.3.2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5. madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

g) 5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar yönünden

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesi ile 1.3.2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzen nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1.3.2011 tarihinden itibaren 2018 yılı Mart ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.

Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dâhil edilmeyecektir.

h) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ile Geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf kadın sigortalılara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri yönünden

5510 sayılı Kanunun 52. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dâhil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile 5510 sayılı Kanunun geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrası gereği gelir vergisinden muaf kadın sigortalılar,

- 2018 yılı Mayıs ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2018 yılı Haziran ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

- 2018 yılı Temmuz ayında başvurmaları halinde 2017 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerini 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.

9.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması ve borcun ödenme süresi

İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin "5.1 -Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması" bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin "5.3- Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi" bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanarak 7143 sayılı Kanun kapsamında belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

10) 5510 SAYILI KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin sekizinci fıkrası gereği 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun geçici 17. ve geçici 63. maddesi gereği sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, 18.5.2018 tarihi itibarıyla ihya etmemiş olanlar, (ihya talebinde bulunduğu hakle Kurumumuzca bildirilen ihya borcunu tam olarak ödeyerek ihya uygulamasından yararlanmayanlar dâhil) 1.6.2018 ila 31.7.2018 tarihleri arasında müracaat etmeleri ve durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Durdurulan sürelere ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme süresi olan 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli sayılmayacak, yapılmış olan ödemeler varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.

Diğer taraftan, 18.5.2018 tarihinden 1.6.2018 tarihine kadar durdurulan sürelerin ihyası ve prim borcu için yapılandırma talebinde bulunan sigortalıların talepleri 1.6.2018 tarihinde sisteme girilecektir.

11- YAPILANDIRMA KAPSAMINA DAHİL EDİLMEYEN ALACAKLAR

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca;

a) 5393 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar

b) 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,

c) 6552 sayılı Kanun, 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18.5.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre 18.5.2018 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,

d) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

e) Kira alacakları,

bu Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

Dolayısıyla, yukarıda belirtilen Kanun hükümleri uyarınca Kuruma olan, kapsama dâhil borçları yeniden yapılandırılan borçluların bahse konu yapılandırma hükümlerinden ayrılarak bu Kanun hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin talepleri kabul edilmeyecektir.

Ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırmaları devam edenler, kalan taksitlerini bu Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere ödeme hakları saklı bulunmaktadır.

12) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ

12.1-İhlal şartları

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

- Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2'den fazla taksitini ödememesi,

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,

- Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,

halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yukarıda belirtiler şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10 unu aşmamak kaydıyla 10 Türk Lirasına kadar (10,00 TL dâhil) yapılan eksik ödemeler bu Kanun hükümleri açısından ihlal sayılmamaktadır.

12.2- Ödeme yükümlülüklerinin, yasal süresi dışında yerine getirilmesi

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; Kanunun 9. maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.

12.3- Yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi

a) Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7143 sayılı Kanım uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.

Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31.8.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30.9.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, peşin Ödeme başvurusunda bulunan borçluların 7143 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin Ödeme tutarına; taksitle Ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

b) Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden

b.1) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi kaydıyla, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır,

Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.

Öte yandan yıl sonuna denk gelen gerek taksitlerin gerekse cari ay primlerinin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmi tatile gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması hallerinde taksitler ve cari ay primleri ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;

- Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite,

mahsup edilecektir.

b.2) Süresinde ödenmiş cari ay primlerinin aksatılmış yapılandırma taksitlerine mahsubu

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olan ve taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanlardan Kurum alacaklarının ilk iki taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde, yapılandırması bozulan işverenlerce talep edilmesi ve yapılandırmanın cari ay yönüyle bozulmaması koşuluyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay (son ödeme tarihi 31.8.2018 olan 2018 Temmuz ayı priminden başlamak ve her bir taksit dönemini oluşturan iki ay ayrı ayrı dikkate alınarak, bu cari aylara denk gelen taksite aktarılmak suretiyle) sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır.

Şöyle ki; aksatılan taksitin, birinci taksit (31.8.2018) olduğu durumlarda aktarılması yapılabilecek cari ay primi sadece 2018 Temmuz ayı primi olabilecektir.

Diğer taraftan 2. taksitten başlamak üzere diğer taksitler için ise söz konusu taksitin son ödeme tarihinin bulunduğu ay ve bir öncesindeki ayın cari ay primleri aktarılabilecektir. Son ödeme tarihleri ay sonu olarak belirlenmekle birlikte bu tarihlerin resmi tatil olması sebebiyle takip eden ilk işgününün sonraki aya geçmesi halinde, bu ayın cari ay primi aktarılmayacak olup sadece öncesindeki iki ayın cari ay primleri aktarılabilecektir.

b.3) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından

7143 sayılı Kanunun 8. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yıl) içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Dolayısıyla ilk taksit ödeme yükümlülüğü 31.8.2018 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, 2018/Temmuz ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primi veya işsizlik sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemesi veya yasal süresi dışında yerine getirilmesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için yeniden yapılandırma Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmadan, süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır,

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor dununda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL'nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL'yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2'nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2'nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden Ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

Diğer taraftan, 7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ait kapsama giren borçların yeniden yapılandırılması halinde, yalnızca taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılacak olup bahse konu borçlular, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, ikiden fazla cari aylara ilişkin primlerini ödememiş olsalar dahi yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlandırılmaya devam edebileceklerdir.

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları olanlardan;

- Aylıkları ayın 15'inde peşin ödenenlerin, 2018/Ağustos ayına ait prim borçlarının ödeme süresi Ağustos ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Ağustos ayına ilişkin prim borçlarından,

- Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2018/Temmuz ayına ait prim borçlarının ödeme süresi Ağustos ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Temmuz ayına ilişkin prim borçlarından

başlanılarak kontrol edilecektir.

Diğer taraftan, primini kendisi ödeyen sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverenler cari ay primlerinin ödenmemesi durumunda çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

Cari ay ödemeleri ile yapılandırma taksitlerinin ihlal şartları ayrı ayrı takip edilecektir.

b.4) Taksit tutarının %10'u aşılmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taksit tutarının % 10'unu aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Diğer taraftan, taksit tutarının %10'unu aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Bu (utarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

13) YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE BAKİYE ALACAKLARIN HESAPLANMASI

Kapsama giren borçları 7143 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.

14) 5510 SAYILI KANUNUN 60. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

14.1- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi ve tescil işlemleri

7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin altıncı fıkrasında; "5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 30/1I/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.'' hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereği, ilk kez Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden önce Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında (60/l/g)genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan kişilerin, kendilerine 2017/16 sayılı Genelge eki genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği (EK-1) tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, ilk defa 30/1 1/2018 tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin gelir testi sonuçlan ilk tescil tarihinden itibaren uygulanacaktır,

Buna göre, 18.5.2018 tarihinden önce ilk defa Kanunun (60/1/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan kişilerin 18.5.2018 (dâhil) - 30.11.2018 (dâhil) tarihleri arasında, ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) müracaat etmeleri ve gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması halinde, Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki tescili, ilk tescil tarihinden itibaren 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (60/1/c-1) kapsamında güncellenecektir. Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden fa2İa olması halinde ise Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsü devam edeceğinden, bu kapsamdaki genel sağlık sigortası primleri Genelgenin "14.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması" başlıklı kısmında belirtildiği şekilde tahsil edilecektir.

7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin altıncı fıkrası, Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihi öncesi (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarını kapsamakta olup, ilk tescil tarihi 18.5.2018 ve sonrası olan genel sağlık sigortalıları hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Örnek-1: Kanunun (60/1/g) bendi kapsamında 1.3.2015 tarihi itibariyle tescil edilen genel sağlık sigortalısı, 10.6.2015 tarihinde bir aylık süre içerisinde gelir testine müracaat etmesine dair (EK-1) tebligatı tebliğ edildiği halde gelir testine hiç müracaat etmemiştir. Bu kişinin 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine müracaat etmesi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespiti halinde, tescil kayıtları ilk tescil tarihi olan 1.3.2015 tarihinden itibaren (60/1/c-1) alt bendi kapsamında güncellenecektir.

Örnek-2: 15.4.2016 tarihi itibariyle Kanunun (60/1/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişiye 21.6.2016 tarihinde, gelir testine müracaat etmesine dair (EK-1) tebliğ edilmiştir. Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olması nedeniyle (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona erdirilen kişinin daha sonra işten çıkması nedeniyle tekrar 21.10.2016 tarihinde Kanunun (60/1/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili açılmıştır. Herhangi bir gelir testi başvurusu olmayan genel sağlık sigortalısının 18.5.2018-30.11.2018 tarihleri arasında gelir testine müracaat etmesi ve gelir testi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespiti halinde, tescil kaydı ilk tescil edildiği tarih olan 15.4.2016 tarihinden itibaren (60/1/c-1) ali bendi kapsamında güncellenecektir.

Diğer taraftan, 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvuru hakkı olan genel sağlık sigortalılarından hiç gelir testine başvurmamış olup (EK-1) tebligatını 1.11.2018-30.11.2018 tarihleri arasında alanların gelir testine tebliğ tarihinden itibaren ilk defa bir ay içerisinde müracaat etmeleri halinde gelir testi sonuçları ilk tescil tarihi itibariyle uygulanacaktır.

Örnek-3: 16.4.2017 tarihi itibariyle Kanunun (60/1/g) bendi kapsamında tescil edilen ve 25.11.2018 tarihinde gelir testine müracaat etmesine dair (EK-1) tebligatı tebliğ edilen genel sağlık sigortalısının 25.12.2018 (dâhil) tarihine kadar gelir testine ilk defa müracaat etmesi ve gelir testi sonucu aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespit edilmesi halinde tescil kaydı 16.4.2017 tarihinden itibaren (60/1/c-1) alt bendi kapsamında güncellenecektir.

14.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması

7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin yedinci fıkrasında; "2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçlan dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmez." hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm ile 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

5510 sayılı Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları; gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2018 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası ası] prim borçlarını, başvuru şartı aranmaksızın 31.12.2018 (dâhil) tarihine kadar, Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir. 5510 sayılı Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 31.12.2018 (dâhil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1.4.2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin kalan prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Bununla birlikte, 7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında belirtilen süre içerisinde ilk defa gelir testine başvuran kişilerden gelir testi sonucu kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen kişilerin, Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihinden önce ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları 7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin yedinci fıkrası gereği iade veya mahsup edilmeyecektir.

Örnek-4: 1.1.2017 tarihi itibariyle devam eden (60/1/g) bendi kapsamındaki tescili dolayısıyla oluşan genel sağlık sigortası prim borcunu ödemiş bulunan A kişisinin, gelir testine ilk defa 5.6.2018 tarihinde müracaat ettiği ve 15.6.2018 tarihinde gelir testi sonucunda aylık gelirinin brüt asgarî ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde, bit genel sağlık sigorta/ısının tescili "7143 Sayılı Kanuna Göre Tescil Güncelleme için Silme işlemleri" menüsünden silinerek 18.5.2018 tarihine kadar ödediği genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade veya mahsup edilmeyecek şekilde emanet hesaba alınacaktır.

7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin yedinci fıkrası, 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi döneme ait (60/1/g) bendi kapsamındaki borçlan kapsamakta olup, bu borçlara 31.12.2018 (dâhil) tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası veya gecikme zammı uygulanmayacaktır. 2018 yılı Mayıs ayı ve sonrası dönemlere tahakkuk eden borçların süresinde ödenmemesi halinde ise bu borçlar için tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

15) DİĞER USUL VE ESASLAR

15.1- ödeme planlarının ilgililere tebliği

7143 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, imza karşılığı elden veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmek suretiyle tebliğ edilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-sigorta kanalıyla yapılması halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planlan da e-sigorta kanalıyla ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.

Hal böyle olmakla birlikte ödeme planlan oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planlan tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

15.2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 7143 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları gereğince borçlan tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir Ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

15.3- Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar

Bu Kanunun 9. maddesinin on sekizinci fıkrasında; uBu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ... Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kamında öngörülen süre ve şekilde başvurmaları, beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla Kamın kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenir.

On dokuzuncu fıkrasında ise; Bu maddenin on yedinci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile on sekizinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz."

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren ve ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun (değişik) 91. maddesi ve yönetim kurulu kararları gereği 31.3.2018 ve öncesi dönemlere ait ertelenmiş olan borçlarının da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin başladığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş borçlar için yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

Mücbir sebep hali nedeniyle prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç Ödeme zammı alınmayacaktır.

Adıyaman-Samsat afeti nedeniyle borçları ertelenmiş olan borçlularca, sözkonusu borçlarını bu Kanuna göre yapılandırmaları halinde; bu Kanun kapsamında mücbir sebep dönemine denk gelen ilk iki taksitin son ödeme tarihi 31.5.2019 tarihi olacak ve bu taksitlerin 31.5.2019 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş sayılacaktır. Ayrıca bu borçlularca ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmayacaktır.

Erteleme nedeniyle bu Kanun kapsamına giren borçları ötelenmiş olan borçluların, 2018/Mart ve önceki dönemlere ilişkin borçlarını yapılandırmaları halinde; bu borçluların erteleme dönemine denk gelmeyen taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Bu borçlularca peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde yapılandırılan borçlarım en geç 31.8.2018 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.

Bu borçlularca taksitli ödeme yolunun tercih edilmiş olmasına rağmen yapılandırılan borcun tamamının 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde bu Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde bu Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri ilk taksit ödeme şartı aranmaksızın uygulanacaktır.

Diğer taraftan 7143 Kanunun 9. maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca; Kuruma olan ve yapılandırma kapsamına giren borçlarının ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle uzatılan taksitler için, on dokuzuncu fıkraya istinaden, (altıncı fıkrada yer alan) ilk iki taksitin süresinde ödenme şartı aranmayacaktır.

15.4- Adi ortaklıklar ile apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçların yeniden yapılandırılması

6098 sayılı Borçlar Kanununun 625. maddesinde;

"Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.

Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısım değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun lamamı 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkân bulunmamaktadır.

Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 7143 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.

15.5- işyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar

5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.

Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 7143 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dâhil edilecektir.

İşyerini devreden işverenlerin, 7143 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir.

Diğer taraftan,

- 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönelici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,

- 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkânı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır.

Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 7143 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.

Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçlan için 7143 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.

15.6-Alt işverenlerin borçları

5510 sayılı Kanunun 12. maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işverende sorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Diğer taraftan, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 7143 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden alınmış bir örneği Ek:5/a' da yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden istenecektir.

Buna karşın, asıl işveren tarafından 7143 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçlan da yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış bir örneği Ek:5/b' de yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 7143 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,

- Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dâhil edilerek elektronik ortamda,

- Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda yapılandırılacaktır.

Ancak, bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir,

15.7- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar

Bilindiği gibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, "Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Yönetmeliğin 103. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca incelemeye sevk edilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.*' şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda, 2018/Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin 31.8.2018 tarihine kadar Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Ancak bu belgelere ilişkin oluşacak idari para cezalan, aylık prim ve hizmet belgelerinin 31.3.2018 tarihi veya öncesinde Kuruma verilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir,

15.8- Yersiz yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar ile 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların yapılandırma işlemlerinden önce, 2018/Mart ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, prim teşviki, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar ünitelerimizce resen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

15.9- Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması

Bilindiği üzere, halen uygulamada olan prim teşviklerinden (4857 sayılı Kanunun 30. maddesi, 4447 sayılı Kanunun 50. maddesi ve 2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddesinde yer alan teşvikler hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanun veya çeşitli kanun\ar uyarınca taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçlarının da bulunmaması kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

ÖRNEK : (F) Anonim Şirketinin 7143 sayılı Kanun kapsamında 16.7.2018 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve yapılandırma kapsamına girmeyen 2018/Nisan ayma ilişkin prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin 20}8/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, 06111 İtamın numarasını seçmek suretiyle gönder/nesi mümkün bulunmamaktadır.

Kurumumuza olan borçları 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren prim teşviki, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi ünitelerimizce resen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir,

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın bozma koşuluna girmemesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Kuruma prim ve idari para cezası borcu olması halinde bu borçların 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmanın bozma koşuluna girmemesi kaydıyla, prim teşviki, indirim ve desteklerden yararlandırılması mümkün olacaktır.

15.10- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan işverenlerle ilgili yapılacak işlemler

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibarıyla, Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlan toplamı, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746, 15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 kanun numaralarını seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü itibarıyla, yasal ödeme süresi geçmiş borçları toplamı aylık asgari ücretin brüt tutan üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu prim teşviki ve desteklerden de usulüne uygun yararlanmış olduğu kabul edilecektir.

Buna karşın, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününe kadar yapılandırma başvuru süresi içinde başvuruda bulunulmaması ya da bir aylık süre içinde bu borçların ödenmemiş olması halinde bahse konu sigorta prim teşvik ve desteklerden yersiz yararlandığı kabul edilerek yersiz yararlanmış olduğu teşvik ve destekler geri alınacaktır.

Diğer taraftan, kapsama giren borçların 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olması nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye alacakların 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır,

15.11- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek için, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belgenin istenilmesi zorunludur.

Anılan Kanun hükmüne göre, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ile idari para cezası borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.

İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir,

Buna göre 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri,

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,

kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.

15.12- İhalelere katılabilmek, hakediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar

a) İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları" başlıklı 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinde ise, ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibarıyla;

I- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının,

(a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan,

(b) bendi kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı (Genel Sağlı Sigorta primi de dâhil), sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan,

(c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan,

yasal ödeme süresi geçmiş prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

II- Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

III- 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

IV- Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği öngörülmüştür.

Buna göre, ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, 7143 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 18.5.2018 tarihi itibarıyla hesaplanan borçları ile 7143 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibarıyla hesaplanan borçlarının toplamının yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde olması halinde;

- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7143 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibarıyla 7143 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçların toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 7143 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçlan ile yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmiş olması ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması ve anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,

- İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibarıyla yeniden yapılandırılmış olması halinde, yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte ödenmesi veya toplam borç tutarının yukarıda açıklanan sınırların altında olması halinde, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.

Buna karşın, kapsama giren borçların ihale tarihinden sonraki bir tarih itibarıyla yeniden yapılandırılmış olması ve söz konusu borçların yukarıda açıklanan sınırların üzerinde olması halinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğu şeklinde yazı verilecektir.

b) Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödendiğinden, idarelerce, işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda, yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı;

- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için; yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için; vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.

c) Yapı kullanım izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, işverenlerin kesin teminatları, ihale konusu işle ilgili olarak Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmekte, dördüncü fıkrasına göre de, geçici iskân veya yapı kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat dolayısıyla Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.

7143 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerinin, kapsama giren borçlan ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Ancak, taksitleri düzenli olarak ödense dahi, kapsama giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazılar verilmeyecektir.

Geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek yapılandırma kapsamına giren, gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

Süresiz ve kesin banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutan ise; kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89. maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;

(Taksit süresi)x(Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için gerçekleşmiş DİBS oranı) = (ilave teminat oranı)

(İlave teminat tutan) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı)/(100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı)

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

15.13-Kapsama giren borçlar nedeniyle (aşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

a) Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması

Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar;

- Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin.

- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraların Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına aktarılan paralar;

- Kanunun yürürlük tarihinden önce aktarılmış ise cari usul ve esaslara göre,

- Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında aktarılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara,

mahsup edilecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecektir.

Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması

7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz inallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutanın karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;

-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,

-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,

kaldırılacaktır.

Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz Kurum haczinin devam edeceği taşınır/taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.

Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde değişiklik tarihine kadar aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre;

Haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri en az borç aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı kadar,

Haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az daha önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın değerinin allına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) kadar, olması gerekmektedir.

Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde kalan borç miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89. maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarak aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talepler alacaklı ünitece değerlendirilecektir.

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, bu borçları için takip haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,

- Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olması

gerekmektedir.

Öte yandan, yapılandırma talebinde bulunmayanların borçları ile yapılandırma talebinde bulunanların yapılandırma kapsamı dışındaki borçları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre icra takip işlemlerine devam edilecektir.

c) Hacze konu malların borçlu tarafından satışının talep edilmesi

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların cebri satışına yönelik Ek:6' da bulunan muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

d) 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin yapılan takip masrafları

Borçlu işverenlerin yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan takip masrafları peşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.

Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi/düzeltilmesi yapılamayacağından yapılandırma işlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarının sisteme girilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılara ait takip masrafları manuel olarak tahsil edilecektir.

15.14- Bu Kanun kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

Söz konusu sigortalıların, bu kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır,

Yapılandırmanın bozulması veya cari döneme ilişkin altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde sağlık yardımından yararlanması sona ermiş olacaktır.

Yapılandırma talebinde bulunup sağlık hizmeti alanların, ihlal nedeniyle yapılandırmalarının iptal edilmesi halinde, yapılandırılmanın bozulduğu tarihe kadar sağlık yardımlarından yararlanmaya müstahak olacaklardır,

Uygulamaya ilişkin programlarda gerekli düzenlemelerin yapılacağı tarihe kadar, talepte bulunan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri amacıyla Ek:8' de yer alan " SAĞLIK BELGESİ" nin tasdik edilerek ilgililere verilmesi gerekmektedir"

15.15- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi

7143 sayılı Kanunun, 9. maddesinin on üçüncü fıkrasına istinaden bu Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere e-sigorta kanalıyla veya diğer yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş olan borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler yoluyla ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair örneği Ek:7/a' da yer alan dilekçeyi bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu dilekçelerin, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih kabul edilecek olup, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince, bu dilekçeler örneği Ek:7/b' de yer alan matbu form ile yargı merciine geciktirilmeden mutlak surette intikal ettirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca borçlularca yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine davadan feragat dilekçesi verilmiş ise söz konusu dilekçenin mahkemeden onaylı bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi halinde yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi halinde, dava konusu hangi alacak türü ile ilgili ise o alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin veya mahkemeden alınacak davadan vazgeçildiğine ilişkin onaylı dilekçenin/yazının Kuruma verilmemesi halinde davadan vazgeçilmediği kabul edilerek, dava konusu alacak türü yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak ve durum 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile ilgililere bildirilecektir,

Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmemiş olmasına rağmen, dava konusu alacak türünün de sehven yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmiş olması halinde dava konusu alacak türüne ilişkin yeniden yapılandırma kapsamında ödenen paralar cari usul ve esaslara göre mahsup edilecektir.

Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurusunun ardından davadan feragat ettiklerine dair dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacağı gibi yargılama gideri ve vekâlet ücreti talebinde de bulunulmayacaktır.

Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen gerek yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacak, dava süreci ile ilgili işlemler hukuk servislerince ivedilikle ilgili servislere bildirilecektir.

Bu bakımdan, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler cari usullere göre mahsup edilerek yeniden yapılandırılması iptal edilecektir.

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilmeyerek, varsa kapsama giren diğer alacak türleri peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

15.16- Red ve iade edilmeyecek alacaklar

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin on altıncı fıkrası uyarınca, kapsama giren alacaklar için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tahsil edilmiş tecil faizlerinin ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

15.17- Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi

7143 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, "E-SGK"/"Kart ile Prim ödeme" seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.

15.18- Başvuru ve tik Taksit ödeme Süresinin Uzatılması

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin on yedinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.

Bu bağlamda Bakanlar Kurulunca başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması halinde borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce dikkat edilecek hususlar ayrıca açıklanacaktır.

16) 6552, 6736 VE 7020 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Bu Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenler hakkında yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Bu maddenin uygulamasında ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin (süresi bu maddeye göre uzatılanlar hariç) sonradan tahsili, ihlal ve bozma koşulları genel hükümlere tabidir.

16.1- 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenlerden kalan taksitlerinin tamamının 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde yapılacak işlemler

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenlerden;

-Ödeme tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş taksiti bulunmayanların kalan taksitlerinin tamamının,

-ödeme tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş taksitlerin bulunması halinde ise bu taksitlerin ilgili yapılandırma kanunlarındaki geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla kalan taksitlerin tamamının,

31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde, kalan taksit toplamının içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90'mın ve kalan taksitler için taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

16.2- 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenlerden kalan taksitlerinin tamamının 31.10.2018 tarihine kadar ( bu tarih dâhil) ödenmesi halinde yapılacak işlemler

6552. 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenlerden;

-Ödeme tarihi itibarıyla ödeme vadesi geçmiş taksiti bulunmayanların kalan taksitlerinin tamamının,

-Ödeme tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş taksitlerin bulunması halinde ise bu taksitlerin ilgili yapılandırma kanunlarındaki geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla kalan taksitlerin tamamının,

31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde, kalan taksit toplamının içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50'sinin ve kalan taksitler için taksitlendirme farkının tamamının tahsilinden vazgeçilir,

16.3- 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenlerden Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları için yapılacak işlemler

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırması Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla devam edenlerden; Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları son taksiti izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenme imkanı bulunmaktadır, Kanunun yayımı tarihinden sonra yapılandırmayı bozmamak kaydıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları (ödeme süresi uzatılan taksitler hariç), uzatılan bu sürenin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak; ödeme süresi uzatılan taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi yada ilgili yılda ikiden fazla cari ay priminin tam ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi halinde anılan Kanunların hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir,

Diğer taraftan, 18.5.2018 tarihi itibarıyla gerek cari aylara ilişkin primlerinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle ihlal sayılan aylar gerekse, taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle ihlal sayılan taksitler dikkate alınmayacak ve Kanunun yayım tarihi itibarıyla ihlal kontrolü yeniden başlatılacaktır.

Dolayısıyla Kanunun yayım tarihi dikkate alındığında, 2018 yılı için Nisan ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primi veya işsizlik sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemesi veya yasal süresi dışında yerine getirilmesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için ilgili yapılandırma Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

2018 yılı için taksitler yönüyle de Kanunun yayım tarihinden sonra ödenmesi gereken taksitlerden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ilgili yapılandırma Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Taksitlendirme sonuna eklenen taksitler için borçlulara ayrıca ödeme planı tebliğ edilmeyecek olup ödenmesi gereken taksit tutarları banka ekranlarına yansıtılacaktır.

ÖRNEK: 7143 sayılı Kanun yayımı tarihi itibarıyla, 6736 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan yapılandırması devam eden A işverenin 2017 yılı içine denk gelen 3 ve 4.;2018 yılma den gelen 6 ve 7. taksitleri ödemediği varsayıldığında;

A işvereni ödememiş olduğu bu taksitleri 6736 sayılı yapılandırmanın son taksit ayı olan 2020 Şubat ayını takip eden aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde; son ödeme tarihi açısından;

3.taksiti 30.4.2020,- 4.taksiti 30.6.2020,- 6.taksiti 31.8.2020,- 7.taksiti 31.10.2020 tarihlerinde geç ödeme zamlarıyla birlikte ödemeleri şartıyla,

Aynı zamanda yine A işverenin 7143 sayılı Kanun yayımı tarihinden sonra, 6736 sayılı yapılandırmayı bozmamakla birlikte ödemediği taksitlerinin de olduğu varsayıldığında;

bu taksitlerin ise toplu olarak (uzatılan taksit sürelerinin son taksitini takip eden ay sonu olan) 30.11.2020 tarihine kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi şartıyla, 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

17) SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNDE/SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNDE KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için 7143 sayılı Kanuna istinaden gerek e-sigorta kanalıyla, gerekse elden veya posta yoluyla yapılan başvurular üzerine, başvuru formları prim tahakkuk ve tahsilat servislerine intikal ettirilecektir.

Bu durumda ödeme planları oluşturmadan önce emanet kayıtlarının incelenerek Kanunun yayımı tarihinde önce ödenmiş tutarların cari usullere göre mahsup işlemlerinin yapılmasının ardından;

- İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin (mahiyet kodu 4 ile başlayan) işyerlerinin borçlarının icraya intikal ettirilip ettirilmediği üzerinde durulmaksızın yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,

- Bahse konu sigortalılık statüsünden kaynaklanan diğer alacaklar yönünden ise; başvuruda bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiş olan borçlar tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil edilmiş ise başvuru formları icra takip, haciz ve satış servislerine gönderilecek olup, yeniden yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış servislerince,

- Ancak icra takip, haciz ve satış servisleri olmayan sosyal güvenlik merkezlerindeki işyerlerinin yapılandırma işlemleri o sosyal güvenlik merkezlerindeki prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,

- Başvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun bulunmaması halinde, yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,

yapılacaktır.

Öte yandan, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların ödenmeyen prim borçlarının yeniden yapılandırma işlemleri (borcun icrada olup olmadığına bakılmaksızın) bu işlemleri yürüten servislerce yapılacaktır.

Hal böyle olmakla birlikte, prim tahakkuk ve tahsilat servisleri ile icra takip, haciz ve satış servislerinin iş yoğunlukları göz önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması amacıyla başvuru işlemlerinin diğer servislere yönlendirilmesi için il müdürünce gerekli önlemler alınacak ve servisler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

Borçlu aleyhine icra takibine geçilmiş olması nedeniyle başvuru formunun icra servislerine gönderileceği durumlarda, işyeri dosyasındaki belgelerden takibe konu borç dolayısıyla açılmış bir davanın bulunduğunun anlaşılması halinde davadan feragat edildiğine dair bir dilekçenin alınması amacıyla başvuru formunun yanı sıra açılmış davaya ilişkin belgelerin bir fotokopisi de icra servisine intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvurular sırasında, ilgili servislerde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışması amacıyla gerekli iş bölümü ve koordinasyon il müdürünce yapılacak, sigortalılarımızın ve işverenlerimizin yeniden yapılandırma başvuruları sırasında ilgili birime yönlendirilmeleri amacıyla bilgilendirme masaları oluşturulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGENİN EKLER LİSTESİ

SIRA NO

AÇIKLAMA

EK FORM NO

1

5510 s. K 4/1a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin prim, işsizlik primi, eksik işçilik primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı Payı, borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek: 1/a

2

5510 s. K. 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, Kurumumuza olan borçlarının ve durdurulan sürelerinin yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek: 1/b

3

5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek: 1/c

4

5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek: 1/ç

5

5510 s, K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek:1/d

6

5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek: 1/e

7

Primini kendisi ödeyen sigortalıların borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu[5510/4/1 a İsteğe bağlı sigortalılık (506/Mülga85); (4/1a) Topluluk (Avukat/Noter - 506/mülga 86); Yurt dışı topluluk (5510/5/g); Kısmi süreli çalışanların eksik günlerinin isteğe bağlı Ödeyenler; 5510/Ek:5 ; Ek:6; 2925 s. K. kapsamındaki Tarım sigortalıları]

Ek: 1/f

8

5510 s.K. Ek:9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek: 1/g

9

5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek:1/h

10

Fazla ve yersiz ödenen gelir ve aylık borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek: 1/ı

11

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE Aylık değişim oranlarını gösterir liste

Ek:2

12

7143 sayılı Kanuna göre ödenecek eksik işçilik borcunun işverene bildirim formu

Ek:3

13

Belediye Konsolide Tablosu

Ek:4

14

Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakati

Ek:5/a

15

Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunmayacağına dair dilekçe

Ek:5/b

16

Cebri satış muvafakatnamesi

Ek:6

17

Kapsama giren borçlar dolayısıyla açılan davadan vazgeçildiğine dair taahhütname

Ek:7/a

18

Davadan vazgeçme taahhütlerinin ilgili mahkemeye intikaline ilişkin üst yazı

Ek:7/b

19

7143 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılanandıran sigortalılara ait sağlık yardımı müstehaklık belgesi

Ek:8

 

 

 

Ekler için tıklayınız