T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Tarih  : 19.10.2018

Sayı   : 23213791-602.04.99-13.931.365

Konu  : 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları

 

GENELGE

2018/36

 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine stratejik plan hazırlama ve gelecek dönemlerde bütçelerini, stratejik planda öngörülen misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak şekilde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan Kanun'un "Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme" başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrası “Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar." hükmüne amirdir.

Bilindiği üzere Kurumumuzun 2015-2019 dönemi Stratejik Planı hazırlanmış ve 2017-2019 dönemi için güncellenmiştir. Bu defa Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Kurumumuzun 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanacaktır.

26.02.2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmelik) 5. maddesi gereğince stratejik plan çalışmaları; üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülecektir. Sürecin etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler sorumlu olacaktır.

Katılım temelli bir süreç olması nedeniyle farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, Kurum genelinde sahiplenmeyi gerektiren stratejik planlama çalışmalarına başta yönetim kademelerinde yer alan personel olmak üzere tüm çalışanların katkıda bulunması, kendisinden beklenilenleri zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmesi önem arz etmektedir.

Yönetmelik'in 4. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek üzere Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur. (Ek-1) Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları, idarenin harcama yetkilileri ile üst yöneticinin ihtiyaç duyması halinde görevlendireceği kişilerden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı ve/veya üyelerinde, görevlendirme, görevden ayrılma vb. nedenlerle değişiklik olması durumunda, görevlendirilecek kişiler başka bir yazışmaya veya onaya gerek olmadan Kurul üyesi sayılacaktır.

Yine Yönetmelik'in 4. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere üst yöneticinin görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, strateji geliştirme birim yöneticisi ve harcama birimlerinin temsilcilerinin katılımıyla Stratejik Planlama Ekibi oluşturulacaktır.

Stratejik Planlama Ekibine strateji geliştirme başkanlığının bağlı olduğu kurum başkan yardımcısı başkanlık edecektir. Görevlendirme, görevden ayrılma vb. nedenlerle herhangi bir değişiklik olması durumunda belirtilen başkan yardımcılığına görevlendirilecek kişi, başka bir yazışmaya veya onaya gerek kalmaksızın Stratejik Planlama Ekibinde görevli sayılacaktır. Başkan yardımcısının ve/veya vekilinin toplantılara katılamaması halinde toplantıya strateji geliştirme başkanı başkanlık edecektir.

Stratejik Planlama Ekibi ve ihtiyaç duyulması halinde oluşturulacak alt gruplarda görevlendirilecek personelin birim adına azami katkıyı yapabilecek düzeyde bilgi, deneyim ve karar verme yetkisine sahip olması önem arz etmektedir.

Bu Genelge'nin yayımı ile 2019-2023 dönemi Stratejik Planı hazırlık süreci başlatılmış olup, stratejik plan oluşturulması için yürütülecek çalışmalara tüm birimlerce gerekli katılımın ve desteğin sağlanmasını, çalışmaların istenilen sürelerde bitirilmesi için azami gayretin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

 

Ek : Strateji Geliştirme Kurul Listesi (1 sayfa)