T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih     : 24.05.2019

Sayı       : 15591373-010.06.01-E.7941998

Konu     : Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

 

GENELGE

2019/14

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme 20 Ocak 1972 tarihinde imzalanarak 1 Ağustos 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 3 Şubat 1984 tarihinde yenilenmiş olup değişiklikler 1 Temmuz 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Aile yardımlarına ilişkin hükümleri içeren Ek Protokol, Sözleşmenin mütemmim cüzüdür.

Birinci bölüm genel hükümleri içermekte olup sırasıyla akit tarafların vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin hükümler, Sözleşmenin ülke kapsamı, mevzuat kapsamı, Sözleşmenin uygulanmayacağı kişiler, mevzuata tabi kalma ve istisnai hükümler,

İkinci bölümünde, hastalık ve analık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, aile yardımları ile iş kazası ve meslek hastalıkları sigortalarının uygulanmasına ilişkin özel hükümler,

Üçüncü bölümde idari yardımlaşma dâhil Sözleşmenin uygulanması hakkındaki çeşitli hükümler,

Dördüncü bölümde ise geçiş hükümleri, Sözleşmenin yürürlüğü ve feshine ilişkin hükümler

yer almaktadır.

1. Kavramlar

Bu Genelgede geçen:

1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

2. Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

3. Sözleşme: Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşmeyi,

4. İdari Anlaşma: Türkiye ile Fransa Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 20 Ocak 1972 tarihli Genel Sözleşmenin Uygulama Şekillerine Dair Genel İdari Anlaşmayı,

5. Yetkili Makam: Sözleşme kapsamında yer alan mevzuatın uygulanması ile görevli olan bakanlıkları,

6. Yetkili Kurum: Sözleşme kapsamında yer alan mevzuatın uygulanmasından sorumlu kurumları,

7. Akit Taraflar: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Fransa Cumhuriyeti Hükümetini,

8. Aile Bireyleri: Uyruğuna bakılmaksızın akit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan kişinin ilgili mevzuata göre bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini

ifade eder.

2. Sözleşmenin Uygulama Alanı

Sözleşmenin kişisel kapsamı Türkiye bakımından, sadece Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerle sınırlı olup ayrıca vatandaşlık koşulu bulunmaktadır. Ancak, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalılığı bulunanların aylık taleplerinde Fransa'da geçen sigortalılık süreleri de dikkate alınmaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar, Sözleşme kapsamında olup Sözleşme hükümleri bu kapsamda çalışanlar ve/veya sandıktan emekli aylığı alanlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kapsamda çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Fransa irtibat kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum aracılık yapacaktır. Ancak talep formülerlerinin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.

Sözleşmenin 3. maddesinde, Türkiye bakımından Türkiye toprakları, Fransa bakımından ise Fransa Cumhuriyetinin Avrupa'daki illeri ve deniz aşırı ülkeleri Sözleşmenin uygulanacağı coğrafi sınırlar olarak belirlenmiştir.

Sözleşmenin uygulanacağı mevzuat 4. maddede belirtilmiş olup Türkiye bakımından malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, hastalık ve analık sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını kapsamaktadır.

Sözleşmenin 19. maddesi gereği malullük sigortası tek taraflı olup malullük aylığı talebi, çalışanın son defa tabi olduğu akit taraf mevzuatına göre değerlendirilecektir.

3. İsteğe Bağlı Sigortalılık

Sözleşmenin 2. maddesinde isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden Fransız vatandaşları Kanunun ilgili hükümlerine göre isteğe bağlı sigorta hükümlerinden Türk vatandaşları ile aynı koşullarda faydalanacak olup, Fransa'da ikamet eden Türk vatandaşlarının da Fransa'da isteğe bağlı sigortadan Fransız vatandaşları ile aynı koşullarda faydalanma hakları bulunmaktadır.

Diğer yandan, Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışan Fransız vatandaşının kendi ülkesinde isteğe bağlı sigortalı olabileceği, buna karşılık Fransa'da sigortalı olarak çalışan Türk vatandaşının aynı zamanda Türkiye'de isteğe bağlı sigortalı olabileceği de söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir.

Akit taraflardan birinde geçen isteğe bağlı sigortalılık süreleri ile diğer akit taraftaki zorunlu sigortalılık sürelerinin çakışması halinde, her bir akit taraf kendi mevzuatına göre geçen süreleri dikkate alacaktır.

4. Yetkili Kurumlar

Türkiye bakımından yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Fransa bakımından yetkili kurumlar ise Hastalık Sigortası Ana Sandığı (CNSE-CPAM), Yaşlılık Sigortası Ulusal Sandığı (CNAV), Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Sosyal Güvenlik Merkezi (CLEISS) ve Fransa Emeklilik ve İş Sağlığı Kurumu (CARSAT)'dur.

 

İKİNCİ KISIM

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE FORMÜLERLER

Sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere, İdari Anlaşmanın 97. maddesine istinaden Türkçe ve Fransızca olmak üzere 25 adet formüler ihdas edilmiştir. Formülerlerin rumuzu "SE 208-..." olup Kurumca düzenlenecek formülerlerin rumuzunun sonunda "TF", Fransa yetkili kurumlarınca düzenlenecek olan formülerlerin rumuzunun sonunda ise "FT" ibaresi yer alacaktır.

Anılan formülerler, Kurum intranet sayfasında "Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formülerler" bölümünde yayınlanmıştır. Formülerler, bu Genelgede yer alan açıklamalar doğrultusunda, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra elektronik ortamda düzenlenecektir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGULANACAK MEVZUATIN BELİRLENMESİ

İkili sözleşmelerin temel ilkesi gereği çalışılan ülke mevzuatına tabi olma kuralı bulunmaktadır. Sözleşmenin 6. maddesinde bu kurala istisna olarak geçici görevle diğer akit tarafa gönderilen sigortalıların, elçilik ve konsolosluklarda istihdam edilen ücretli personelin ve nakliye firmalarında taşımacılık işlerinde çalışanların hangi akit tarafın mevzuatına tabi kalacaklarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir,

1. Bir İşin İcrası İçin Diğer Akit Tarafa Gönderilen Sigortalının Tabi Olacağı Mevzuat

Bir işin icrası için Türkiye'den Fransa'ya veya Fransa'dan Türkiye'ye gönderilen sigortalılar hakkında uygulanacak mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.1. Bir işin İcrası İçin Türkiye'den Fransa'ya Gönderilen Sigortalı

1.1.1. İlk Üç Yıllık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/1 (a), 7 ve 16. maddeleri, İdari anlaşmanın 3. maddesi

SE 208-01 TF

Geçici Görev Belgesi

 

Sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışan Türk ya da Fransız uyruklu sigortalılardan, işvereni tarafından bir işin icrası için Fransa'ya üç yılı aşmamak üzere gönderilenler Türk mevzuatına tabi kalmaya devam ederler.

Geçici görevlendirme talebi yapılırken sigortalı veya işveren tarafından doldurulacak olan ve örneği ekte yer alan "Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" (EK-1), görev yazısı, Fransa'daki işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi ile Fransa'da çalışacağı işyeri ve ikamet bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuruya istinaden SE 208-01 TF formüleri, sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü (SGİM)/ sosyal güvenlik merkezi (SGM) tarafından iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası Fransa yetkili kurumuna iletilmek üzere başvuru sahibine verilecektir.

Geçici görevlendirme süresi 3 yılı aşmamak kaydıyla formülerin 4 numaralı bölümüne başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek kaydedilecektir.

İlk görevlendirmenin üç yıldan az olması ve toplam süre 3 yılı aşmamak kaydıyla görev süresinin uzatılması gerekmesi durumunda uzayan süre, formülerin 4 numaralı bölümünün 2. kısmına kaydedilerek düzenlenecektir.

SE 208-01 TF formüleri aynı zamanda geçici görev sırasında sigortalı ve beraberinde Fransa'ya gidecek aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğunu gösteren formülerdir.

Sigortalı ile birlikte Fransa'ya gidecek aile bireylerinin formülere kaydının yapılması için bu kişilerin sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler olup olmadığı Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi (SPAS) üzerinden kontrol edilecek ve şartları yerine getirenler formülere kaydedilecektir.

Aile bireylerinin sigortalının yanına sonradan gitmeleri durumunda ise işverenin talebi üzerine yeni bir SE 208-01 TF formüleri iki nüsha düzenlenerek bir nüshası Fransa yetkili kurumuna iletilmek üzere başvuru sahibine verilecek, bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilecektir.

1.1.2. Üç Yıllık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/1 (b), 7 ve 16. maddeleri, İdari anlaşmanın 4. maddesi

SE 208-02 TF

Geçici Görevlendirmenin Uzatılması veya Kayıtlı Olduğu Ülkenin Sosyal Güvenlik Rejimine Tabi Olma Halinin İstisnai Olarak Devamı Belgesi

 

İşvereni tarafından bir işin icrası için Fransa'ya gönderilen sigortalı, görev süresinin toplamda 3 yılı aşması durumunda, Sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre tarafların müştereken mutabık kalmaları halinde Türk mevzuatına tabi kalmaya devam eder.

Ayrıca Sözleşmenin 7. maddesi gereğince yukarıda belirtilen duruma istisna teşkil eden hallerde de Fransız tarafıyla mutabık kalınması durumunda mevzuata tabi kalma süresi uzatılabilir.

Fransa'ya gönderilen çalışanın Türk mevzuatına tabi kalmaya devam etmesi için gerekli muvafakatin* görevlendirme süresi sona ermeden alınması gerekir.

Talebe istinaden ilgili SGİM/SGM tarafından sigortalı hakkında uzatılmak istenen sürenin belirtildiği SE 208-02 TF formüleri üç nüsha halinde düzenlenerek Fransa yetkili kurumunun onayının alınması için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) gönderilecektir.

Görev süresinin uzaması halinde çalışan veya işveren tarafından doldurulacak "Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" ile ekinde görev yazısı, Fransa'daki işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi, Fransa'da çalışacağı işyeri ve ikamet bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

SE 208-02 TF formüleri aynı zamanda uzayan geçici görev sırasında sigortalı ile birlikte Fransa'da bulunacak aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğunu belirten bir formülerdir.

Aile bireylerinin sonradan çalışanın yanına gitmeleri durumunda ise aynı şekilde yeni bir SE 208-02 TF formüleri düzenlenecektir.

Formülere kaydedilecek aile bireylerinin Kanuna göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında olmaları zorunludur. Bu nedenle aile bireylerinin belgeye kaydının yapılması için bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olup olmadıkları SPAS programı üzerinden kontrol edilecek ve şartlan yerine getirenler formülere kaydedilerek EHGM'ye gönderilecektir. EHGM söz konusu formülerin üç nüshasını onay alınmak üzere Fransa yetkili kurumuna gönderecektir.

Fransa yetkili kurumunca iade edilen, görev süresinin uzamasına ilişkin kararın yer aldığı formüler EHGM tarafından bir nüshası, işverene bilgi verilmek ve işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

1.2. Bir İşin İcrası İçin Fransa'dan Türkiye'ye Gönderilen Sigortalı

1.2.1. İlk Üç Yıllık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/1 (a), 7 ve 16. maddeleri, İdari anlaşmanın 3. maddesi

SE 208-01 FT

Geçici Görev Belgesi

 

Sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği, Fransız mevzuatına tabi sigortalılardan, işvereni tarafından bir işin icrası için Türkiye'ye 3 yılı aşmamak kaydıyla geçici olarak gönderilenler Fransız mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

Bu şekilde ülkemize gönderilen sigortalının Fransız mevzuatına tabi kalmaya devam edebilmesi için, Fransa yetkili kurumu tarafından toplamda 3 yılı aşmayacak şekilde geçici görev süresi için düzenlenmiş olan SE 208-01 FT formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Sigortalı ya da işverenler tarafından Kuruma ibraz edilen formüler üzerinde, herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır. Formülerin bir örneği Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilerek, sigortalının ayrıca Kurum tarafından mükerrer tescilinin yapılması önlenecektir.

1.2.2. Üç Yıllık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/1 (b), 7 ve 16. maddeleri, İdari anlaşmanın 4. maddesi

SE 208-02 FT

Geçici Görevlendirmenin Uzatılması veya Kayıtlı Olduğu Ülkenin Sosyal Güvenlik Rejimine Tabi Olma Halinin İstisnai Olarak Devamı Belgesi

 

Fransız mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye'ye gönderilen Fransa sigortalısı, geçici görev süresinin toplamda 3 yılı aşması halinde Sözleşmenin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre Kurum muvafakati alınması kaydıyla, Fransız mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

Bu durumda anılan sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce, Fransa yetkili kurumunca üç nüsha halinde gönderilen SE 208-02 FT formülerinin C bölümü EHGM tarafından doldurulup onaylandıktan sonra iki nüshası Fransa yetkili kurumuna iade edilecektir.

Görev süresinin uzatılmasına ilişkin formülerin bir nüshası görevlinin işyeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Formülerin bir örneği Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından gereği yapılmak üzere görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilecektir.

Görev süresinin uzatılmasına ilişkin talebin reddedilmesi halinde, ilgilinin Türk mevzuatına tabi olmasına yönelik iş ve işlemler başlatılacaktır.

2. Elçilik ve Konsolosluk Çalışanlarından Tercih Hakkım Kullanan Personelin Tabi Olacağı Mevzuat

Akit taraflardan birinin, diğer Akit taraftaki elçilik ve konsolosluklarında istihdam edilen ücretli personelden, temsil edilen ülkenin mevzuatım tercih edecek olan personel hakkında uygulanacak mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.1. Fransa'daki Türk Elçilik ve Konsolosluklarında İstihdam Edilen Ücretli Personel ve Bu Temsilciliklerdeki Memurların Şahsi Hizmetinde Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/3 ve 16. maddesi, İdari anlaşmanın 6. maddesi

SE 208-03 TF

Elçilik ve konsoloslukların ücretli çalışan personeli ile bu temsilciliklerdeki görevlilerin kişisel hizmetinde çalışanların tercih hakkının uygulanması

 

Sözleşmenin 6. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Fransa'da bulunan Türk Elçilik ve Konsolosluklarda ücretli çalışanlar ve memurların şahsi hizmetinde çalışmak üzere, Fransa'dan işe alınan kişiler Fransa sigorta mevzuatına tabi olacaktır. Ancak, bunlardan Türk veya Fransız uyruklu kişiler temsilcilikte istihdam edildikleri tarihten itibaren bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay içerisinde Türk mevzuatına tabi kalmayı tercih etme hakkına sahiptir. Bu tercih hakkı İdari Anlaşmanın 6. maddesinin ikinci fıkrası gereğince yetkili kurumların onayı ile ilk 6 aydan sonra da kullanılabilecektir.

Tercih hakkını kullanmak isteyen personel, SE 203-03 TF formülerinin A bölümünü doldurarak iki nüsha halinde doğrudan ya da Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile EHGM'ye iletecektir.

Formüler aynı zamanda talep sahibi ve aile bireylerinin sağlık yardım hakkını da içermekle birlikte, onaylanan formülerde yer alan aile bireylerinin bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olup olmadıkları ayrıca araştırılacaktır.

Diğer taraftan, tercih hakkını kullanan ilgilinin Türk mevzuatına göre sigortalı tescil işlemleri yapılmak üzere formülerin bir örneği EHGM tarafından ilgili SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

SGİM/SGM tarafından onaylanan formülerin bir nüshası ilgili Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletilecektir.

2.2. Türkiye'deki Fransız Elçilik ve Konsolosluklarında İstihdam Edilen Ücretli Personel ve Bu Temsilciliklerdeki Memurların Şahsi Hizmetinde Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/3 ve 16. maddesi, İdari anlaşmanın 6. maddesi

SE 208-03 FT

Elçilik ve konsoloslukların ücretli çalışan personeli ile bu temsilciliklerdeki görevlilerin kişisel hizmetinde çalışanların tercih hakkının uygulanması

 

Sözleşmenin 6. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Türkiye'de bulunan Fransız Elçilik ve Konsolosluklarda ücretli çalışanlar ve memurların şahsi hizmetlerinde çalışmak üzere, Türkiye'den işe almanlar Türk sigorta mevzuatına tabi kalacaktır. Ancak, bunlardan Türk veya Fransız vatandaşı olanlar temsilcilikte istihdam edildikleri tarihten itibaren 6 ay içerisinde Fransız mevzuatına tabi kalmayı tercih etme hakkına sahiptirler. Fransız mevzuatını tercih edenlerin SE 203-03 FT formülerini Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

Formülerin Kuruma intikali durumunda, bir nüshası görevlinin işyeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilerek talep tarihinden itibaren ilgilinin Türk mevzuatına tabi olmaması yönünde gerekli işlemler yapılacaktır.

Formüler aynı zamanda ilgilinin ve formülerde kayıtlı olduğu aile bireylerinin Türkiye'de Fransa yetkili kurumu adına sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olduğunu da belirten formülerdir.

3. Nakliyat Firmalarında Çalışanların Tabi Olacağı Mevzuat

İşyeri merkezi akit taraflardan birinde bulunan nakliyat firması personelinin tabi olacağı mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

3.1. Merkezi Türkiye'de Bulunan Nakliyat Firmalarında Çalışanlar

Sözleşmenin 6. maddesinin dördüncü fıkrasına göre işyeri merkezi Türkiye'de bulunan kamu ya da özel bir nakliyat firmasında daimi, geçici veya gezici personel olarak Fransa'da çalıştırılanlar hakkında Türk mevzuatı uygulanacaktır. Bu kişilerin, yanlarında Türk mevzuatına tabi olduklarını gösterir bir belge bulundurmaları gerekir. Bu kapsamda herhangi bir formüler ihdas edilmemiştir. Bu çalışanlara ya da işverenlerine müracaatları halinde ilgili SGİM/SGM tarafından sigortalının Türk sosyal güvenlik mevzuatına tabi olduğunu gösterir yazı (EK-2) verilecektir.

Bunların Fransa'da bulundukları sürede ihtiyaç duyacakları sağlık yardımları Kanunun 66. maddesi kapsamında sağlanacaktır.

Merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası nakliyat firmasının Fransa'da bir şubesi ya da daimi temsilciliği varsa bu şube veya temsilcilik tarafından mahallinden işe alman sigortalılar, uyrukları ne olursa olsun Fransız mevzuatına tabi kalacaklardır.

3.2. Merkezi Fransa'da Bulunan Nakliyat Firmalarında Çalışanlar

Sözleşmenin 6. maddesinin dördüncü fıkrasına göre işyeri merkezi Fransa'da bulunan kamu ya da özel bir nakliyat firmasında daimi, geçici veya gezici personel olarak Türkiye'de çalıştırılanlar hakkında, Fransız mevzuatı uygulanacaktır. Bu kişilerin, yanlarında Fransız mevzuatına tabi olduklarını gösterir belge bulundurmaları gerekir. Bu kimseler için Kurumca sağlık yardımlarına ilişkin işlem yapılmayacaktır.

Merkezi Fransa'da bulunan uluslararası nakliyat işyerinin Türkiye'de bir şubesi ya da daimi temsilciliği varsa bu şube veya temsilcilik tarafından mahallinde işe alman sigortalılar, uyruğu ne olursa olsun Türk mevzuatına tabi olacaklardır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI UYGULAMALARI

Hastalık veya analık halinde Sözleşme kapsamında sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi (Sağlık Yardımları ve Cenaze Ödenekleri)

Sözleşmenin 10. maddesi gereği akit taraflardan birinde çalışan bir sigortalının hastalık ve analık hallerinde sağlık yardımlarından veya ölümü halinde hak sahiplerinin cenaze ödeneklerinden faydalanabilmeleri için sigortalının son çalıştığı akit taraftaki sürelerin yeterli olmaması durumunda hakkın elde edilmesinde diğer akit taraftaki sigortalılık süreleri de dikkate alınmaktadır.

Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci fıkrasında ise sürelerin birleştirilmesi için diğer akit taraftaki son çalışma tarihi ile sigortalının çalışmakta olduğu akit taraftaki çalışmaya başlama tarihi arasında geçen sürenin 6 aydan daha az olması koşulu bulunmaktadır.

1.1. Kurum Sigortalılarının Fransa'daki Sigortalılık Süreleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 2/1, 2/2, 10 ve 44. maddeleri, İdari Anlaşmanın 1, 8 ve 92. Maddeleri

SE 208-04 TF

Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi ile ilgili belge

 

Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışan bir sigortalının sağlık yardımına veya ölümü halinde hak sahiplerinin cenaze ödeneğine hak kazanabilmesi için ülkemizde geçen sigortalılık sürelerinin yetersiz olması durumunda, Fransa'da bu kapsamda geçen isteğe bağlı sigortalılık süreleri de dahil olmak üzere sigortalılık süreleri dikkate alınacaktır.

Bu durumda, sigortalının veya ölümü halinde hak sahiplerinin SGİM/SGM'ye yapacakları talebe istinaden SE 208-04 TF formüleri, A bölümü doldurularak üç nüsha düzenlenecek, iki nüshası Fransa yetkili kurumuna gönderilecektir. Fransa yetkili kurumu, formülerin B kısmında yer alan sigortalılık sürelerine ilişkin kısmı dolduracak ve bir nüshasını Kuruma iade edecektir.

İlgilinin, formülerin kendisine verilmesini talep etmesi durumunda sigortalının bağlı bulunduğu SGÎM/SGM tarafından formülerin A kısmı doldurulup onaylanarak iki nüsha halinde ilgiliye teslim edilecek bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

Fransa yetkili kurumunca B kısmına sigortalılık süreleri kaydedilip onaylanarak Kuruma iade edilen formüler, EHGM tarafından ilgili SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Aynı şekilde sigortalının elden getireceği formüler ilgili SGİM/SGM tarafından işleme alınacaktır.

Fransa'daki sigortalılığının sona erdiği tarih ile Türkiye'de işe başlama tarihi arasında geçen süre, 6 ay ya da daha az ise SGİM/SGM tarafından bu sigortalılık süreleri sağlık yardımına veya cenaze ödeneğine hak kazanılması bakımından değerlendirilecektir.

Fransa'daki işten ayrılış tarihi ile Türkiye'de sigortalı olarak işe başlama tarihleri arasında 6 aydan daha uzun süre geçmiş olanlar için süre birleştirmesi yapılmayacaklar.

1.2. Fransa'da Çalışan Sigortalıların Türkiye'deki Sigortalılık Süreleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 2/1, 2/2, 10 ve 44. maddeleri, İdari Anlaşmanın 1, 8 ve 92. Maddeleri

SE 208-04 FT

Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi İle İlgili belge

 

Fransız mevzuatına göre sigortalı olan bir kişinin sağlık yardımına veya ölümü halinde hak sahiplerinin cenaze ödeneğine hak kazanabilmeleri için sigortalının Fransa'da geçen sigortalılık sürelerinin yetersiz olması halinde, Fransa yetkili kurumu ilgilinin Türkiye'de, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında geçen sigortalılık sürelerini dikkate alır. Bunun için Fransa yetkili kurumunca SE 208-04 FT formüleri düzenlenerek ilgilinin Türkiye'de geçen sigortalılık sürelerinin bildirilmesi Kurumdan istenir.

A Bölümü Fransa yetkili kurumunca doldurularak onaylanmış olan SE 208-04 FT formülerinin Kuruma intikali durumunda, ilgili SGİM/SGM tarafından formülerin B bölümü doldurulup onaylanarak bir nüshası Fransa yetkili kurumuna iade edilecektir.

SE 208-04 FT formüleri, sigortalı ya da hak sahibi tarafından getirilmesi halinde başvurunun yapıldığı SGİM/SGM tarafından formülerin B bölümü doldurulup onaylanarak bir nüshası Fransa yetkili kurumuna iletilmek üzere ilgiliye verilecektir.

2. Diğer Akit Tarafta Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardımlarının Sağlanması

Türkiye'de sigortalı olarak çalışmakta iken Sözleşmeye göre Fransa'da geçici ikamet durumunda sağlık yardımlarından faydalanacak olan sigortalı ve aile bireylerinin, bu yardımlardan faydalanabilmeleri için Kurum tarafından düzenlenmiş, durumlarına uygun olan formüleri Fransa yetkili Kurumuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Formüler doğrudan başvuruya istinaden hazırlanmış ise başvuru sahibine, Fransa'ya gittiğinde söz konusu formüleri Fransa yetkili hastalık kasasına ibraz etmesi gerektiği bilgisi verilecektir.

Formülerin SE 208-24 FT formüleri aracılığı ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Fransa yetkili kurumuna gönderilecektir.

Fransa'da sigortalı olarak çalışmakta iken Sözleşmeye göre Türkiye'de geçici ikamet durumunda sağlık yardımlarından faydalanacak olan sigortalı ve aile bireylerinin, sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için Fransa yetkili kurumlarınca düzenlenmiş, durumlarına uygun olan formüleri Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu formüler gerekmesi halinde Fransa yetkili kurumundan SE 208-24 TF formüleri aracılığı ile istenecektir.

Fransız mevzuatına tabi çalışmakta olan sigortalılar ve aile bireyleri Türkiye'de geçici ikametleri esnasında sağlık yardımlarından Yurt Dışı Provizyon ve Aktivasyon Sağlık Sistemi (YUPASS) üzerinden yararlanırlar.

Talep sahibinin, Fransa yetkili kurumunca düzenlenmiş olan formüleri ibraz etmesi halinde formülere istinaden sağlık yardımlarından yararlanacak olan kişiler için formülerin ibraz edildiği SGİM/SGM tarafından, Türkiye'de sağlık yardım hakkı bulunmadığı tespit edilenler hakkında YUPASS üzerinden tescil kaydı oluşturulup YUPASS numarası alınarak, belgede geçerli süre kadar sağlık yardım hakkı müstahaklığı oluşturulacaktır.

Daha önceden YUPASS numarası bulunanlar için ise mevcut YUPASS numarası üzerinden belgede kayıtlı süre kadar sağlık yardım hakkı müstahaklığı oluşturulacaktır.

YUPASS'a kaydedilen kişiler Türkiye'de sağlık yardımlarından Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına yalnızca YUPASS numaraları ile birlikte pasaport veya nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle faydalanacaktır.

Türkiye'de geçici bulunmakta iken Fransa yetkili kurumu adına sağlık yardımlarından yararlanacak olan aile bireyleri Fransız mevzuatına göre belirlendiğinden, söz konusu formülerlere sonradan kişi ilave edilmeyecektir. Ayrıca formülerde kayıtlı kişilerin sigortalının aile bireyi olup olmadığı hakkında sorgulama yapılmayacaktır.

2.1. Çalıştığı Ülkede Tedavi Görmekte İken İkametini Vatandaşı Olduğu Ülkeye Naklettiren Sigortalı ve Aile Bireyleri

Sözleşmeye göre ikametin nakli, sigortalının geçici iş göremezlik döneminde bağlı bulunduğu yetkili kurumun iznini almak suretiyle sağlık yardımlarından vatandaşı olduğu ülkede yararlanmaya devam etmesidir.

2.1.1. Türkiye'de Tedavi Görmekte İken İkametini Fransa'ya Naklettiren Fransız Uyruklu Sigortalı ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 11, 13 ve 15/2 maddeleri, İdari Anlaşmanın 9, 10, 11, 20/1, 20/2 maddeleri

SE 208-05 TF

Hastalık ve analık sigortaları yardımından yararlanma hakkının devam etmesi belgesi (çalışanın ikametini nakletmesi durumunda)

 

Sözleşmenin 11. maddesine göre Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışmakta olup hastalık veya analık nedeniyle tedavi görmekte iken ikametim Fransa'ya naklettiren Fransız uyruklu sigortalı, Kurumun iznini almak kaydıyla bu tedaviden kendi ülkesinde azami 3 aylık süre boyunca faydalanmaya devam eder.

Tedavisine devam etmek üzere Fransa'ya dönen sigortalıya, Sözleşmenin 13. maddesine istinaden geçici iş göremezlik ödeneklerinin Kurum tarafından ödenmesine devam edilecektir.

Sözleşmenin 15. maddesinin ikinci fıkrası gereği, sigortalı ile birlikte Fransa'ya gidecek olan aile bireyleri, bu süre boyunca Fransa'da sağlık yardımlarından Kurum adına faydalanabilecektir.

Sigortalının ve aile bireylerinin Fransa'da bu kapsamda sağlık yardımlarından faydalanabilmesi için ilgilinin talebi üzerine, sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından SE 208-05 TF formüleri üç nüsha olarak düzenlenecektir,

Formülerin bir nüshası hareketinden önce sigortalıya verilecek, bir nüshası Fransa'daki yetkili kuruma gönderilecek, bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

Talebin geçerli sayılabilmesi için sigortalının seyahate engeli bulunmadığına dair hekim raporunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Formülere sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin kaydedilmesi esnasında sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir. Ayrıca sigortalının beraberinde seyahat edecek olan aile bireyleri konusunda sigortalının beyanı esas alınacaktır.

Sözleşmenin 11. maddesine göre, hekim muayenesi sonucunda kişinin tedavi süresinin 3 ayı aşmasının tıbben gerekli görülmesi halinde tedavi için tanınan izin yeni bir 3 aylık süre için, olağanüstü hastalık durumunda ise 3 aydan fazla uzatılabilmektedir.

Kişinin tedavi süresinin ön görülen süreden daha uzun olması ya da olağanüstü hastalık durumunda 6 ayı aşması halinde Fransa yetkili kurumu SE 208-24 FT formüleri ekinde S E 208-23 FT formülerini kapalı zarfta göndererek izin talebinde bulunmaktadır.

Kuruma intikal eden SE 208-23 FT formüleri, sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından tedavinin Fransa'da yapılmasının gerekli olup olmadığı hakkında görüş alınmak üzere ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Kurum Sağlık Kurulu İdari Anlaşmanın 11. maddesine göre kontrollerini yaparak görüşünü bildirecektir. Bildirilen görüş doğrultusunda alınacak karar yeniden düzenlenecek SE 208-05 TF formülerinin 3 numaralı bölümüne kaydedilecektir. Söz konusu formüler, onay kararı verilmesi durumunda iki nüsha düzenlenerek bir

nüshası talebi yapan Fransa yetkili kurumuna gönderilecek; ret kararı verilmesi durumunda üç nüsha düzenlenerek bir nüshası talebi yapan Fransa yetkili kurumuna, bir nüshası sigortalıya gönderilecektir.

Belgenin toplamda 6 aydan daha uzun süre için düzenlenmesi durumunda da aynı işlem gerçekleştirilecektir.

Tedavinin uzamasına onay verilmesi durumunda geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesine devam edilmesini teminen ilgili servise bilgi verilecektir.

2.1.2 Fransa'da Tedavi Görmekte İken İkametini Türkiye'ye Naklettiren Türk Uyruklu Sigortalı ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 11, 13 ve 15/2 maddeleri, İdari Anlaşmanın 9, 10, 11, 20/1, 20/2 maddeleri

SE 208-05 FT

Hastalık ve analık sigortaları yardımından yararlanma hakkının devam etmesi belgesi (çalışanın ikametini nakletmesi durumunda)

 

Sözleşmenin 11. maddesine göre Fransız mevzuatına tabi sigortalı olup Fransa'da tedavi görmekte iken ikametini Türkiye'ye naklettiren Türk uyruklu sigortalı, önceden izin almak suretiyle bu yardımlardan Fransa yetkili kurumu adına Türkiye'de yararlanmaya devam edecek. tedavi için Fransa yetkili kurumu tarafından tanınacak izin süresi ise 3 ayı aşamayacaktır.

Bu kapsamda, sigortalının veya aile bireylerinin Fransa yetkili kurumunca düzenlenmiş olan SE 208-05 FT formülerini, bulundukları yerdeki SGİM/SGM'ye ibraz etmeleri gerekmektedir. Formülerde kayıtlı aile bireyleri de formülerde belirtilen süre boyunca durumlarının tedavi gerektirmesi halinde Türkiye'de sağlık yardımlarından faydalanırlar.

Sözleşmenin 11. maddesine göre, ikametini Türkiye'ye naklettiren Türk uyruklu sigortalının tedavisinin uzatılmasının gerekmesi halinde ilgili SGİM/SGM tarafından Fransa yetkili kurumunun muvafakati talep edilecektir. Bunun için SE 208-24 TF formüleri ekinde kapalı zarfta SE 208-23 TF formüleri gönderilecektir. Gönderilen ve talep edilen formülerler SE 208-24 TF formüleri üzerinde işaretlenecektir.

Fransa yetkili kurumunun, tedavinin uzatılmasına izin vermesi durumunda sigortalı ve belgede kayıtlı aile bireyleri izin verilen süre kadar sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edecektir.

2.2. Ücretli İzin Süresinde Vatandaşı Olduğu Ülkeye Giden Sigortalı ve Aile Bireyleri

Sözleşmenin 12. maddesine göre, akit taraflardan birinde çalışan sigortalının, ücretli iznini vatandaşı olduğu ülkede geçirmesi durumunda sağlık yardımları bağlı bulunduğu yetkili kurumca karşılanacaktır. Sigortalının beraberindeki aile bireyleri de Sözleşmenin 15. maddesinin ikinci fıkrası gereği sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

2.2.1. Türkiye'de Sigortalı Olarak Çalışmakta İken Ücretli İznini Fransa'da Geçiren Fransız Uyruklu Sigortalı ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 12, 13 ve 15/2 maddeleri, İdari Anlaşmanın 12, 13, 14, 20/1, 20/2 maddeleri

SE 208-06 I TF

Hastalık ve analık sigortaları ayni yardımları hakkı belgesi (yıllık ücretli izindeki çalışanın durumu)

SE 208-06 II TF

Hastalık ve analık sigortaları yardımlarının yükümlenilmesi ile ilgili karar bildirisi (yıllık ücretli izindeki çalışanın durumu)

SE 208-23 FT

Tıbbi Rapor

 

Sözleşmenin 12. maddesine göre, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı çalışmakta iken ücretli izninde Fransa'ya giden Fransız uyruklu sigortalı Fransa'da bulunduğu sırada sağlık durumu tedaviyi gerektirdiğinde sağlık yardımlarından hastaneye yatırılma dâhil yararlanır. Sözleşmenin 15. maddesinin ikinci fıkrasına göre sigortalıyla birlikte Fransa'ya gidecek olan aile bireyleri de sağlık yardımlarından aynı şekilde yararlanırlar.

Sigortalıdan ayrı olarak Fransa'ya giden aile bireylerinin Sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmamakta olup, eğitim görmek üzere Fransa'ya giden aile bireylerinin de sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

Sağlık yardımlarından yararlanabilmek için sigortalının, çalıştığı işyerince düzenlenmiş ücretli izin belgesiyle birlikte bağlı bulunduğu ildeki Yurtdışı İşlemleri Servisi bulunan SGİM/SGM'ye müracaat etmesi gerekmektedir.

Başvuruya istinaden, SE 208-06 I TF formüleri iki nüsha olarak düzenlenecektir. Formülerin 2 numaralı bölümüne sigortalıyla birlikte Fransa'ya gidecek olan aile bireyleri, 3 numaralı bölümüne ise çalışanın ibraz ettiği izin belgesinde kayıtlı tarihler ve işyerine ait diğer bilgiler kaydedilecektir.

Sigortalının fiilen çalıştığı yer ile bağlı bulunduğu SGİM/SGM'nin farklı olması halinde başvurunun yapıldığı SGİM/SGM bağlı bulunulan SGİM/SGM ile irtibata geçerek, gerekli formülerlerin düzenlenmesini sağlayacak ve formülerin bir örneğini başvuru sahibine verecektir.

Sigortalının ve aile bireylerinin SE 208-06 I TF formülerine sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin kaydedilmesi esnasında sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir. Ayrıca sigortalının beraberinde seyahat edecek olan aile bireyleri konusunda sigortalının beyanı esas alınacaktır.

Fransa'ya gidecek sigortalı ve beraberindeki aile bireyleri için ilk seferde SE 208-06 I TF formüleri izin süresi ile sınırlı olmak kaydıyla en fazla 1 ay için düzenlenecektir. Sözleşmenin 12. maddesine göre Fransa'da ücretli izinde iken formülere istinaden sağlık hizmetinden faydalanan Fransız uyruklu sigortalının ya da aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanması için tanınan izin süresi İdari Anlaşmanın 13. maddesi gereğince tedavinin başladığı tarihten itibaren azami 3 aydır.

Fransa yetkili kurumunca SE 208-24 FT formüleri aracılığıyla, SE 208-06 I TF formülerine istinaden verilen sağlık yardımının yükümlenilmesi ya da tedavinin uzatılması talebi gönderildiğinde varsa ekinde yer alan SE 208-23 FT formüleri, tedavinin üstlenilmesinin/ uzatılmasının gerekli olup olmadığı hakkında görüş almak üzere ilgili SGİM/SGM tarafından Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Kurum Sağlık Kurulunun görüşü doğrultusunda alınacak karar SE 208-06 II TF formüleri düzenlenerek 4 numaralı bölümüne kaydedilecektir. Söz konusu formüler üç nüsha düzenlenerek bir nüshası talebi yapan Fransa yetkili kurumuna, bir nüshası sigortalıya gönderilecektir.

Olağanüstü hastalık durumunda tedavi için tanınan izin süresinin yukarıda belirtilen süreden daha fazla uzatılması Kurumun uygun bulması halinde mümkündür.

Formülerin uzatma talebine istinaden düzenlenmesi halinde aile bireylerinin kaydı yapılırken SE 208-06 I TF formüleri düzenlenirken izlenen yol izlenecektir.

2.2.2. Fransa'da Çalışan ve Ücretli İznini Geçirmek Üzere Türkiye'ye Gelen Türk Uyruklu Sigortalı ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 12, 13 ve 15/2 maddeleri, İdari Anlaşmanın 12, 13, 14, 20/1, 20/2 maddeleri

SE 208-06 I FT

Hastalık ve analık sigortaları ayni yardımları hakkı belgesi (yıllık ücretli izindeki çalışanın durumu)

SE 208-06 II FT

Hastalık ve analık sigortaları yardımlarının yükümlenilmesi ile İlgili karar bildirisi (yıllık ücretli izindeki çalışanın durumu)

SE 208-23 TF

Tıbbi Rapor

 

Sözleşmenin 12. maddesine göre, Fransa'da sigortalı olarak çalışmakta iken ücretli iznini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Türk uyruklu sigortalı, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca durumunun tedaviyi gerektirmesi halinde sağlık yardımlarından hastaneye yatırılma dâhil yararlanabilir. Aynı sağlık yardımlarından sigortalının formülerde kayıtlı aile bireyleri Sözleşmenin 15. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden faydalanacaktır.

Bu kapsamda, sağlık yardımlarından yararlanabilmek için ilgililerin Fransa yetkili kurumunca düzenlenmiş olan S E 208-06 I FT formülerini Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Formülerin SGİM/SGM'ye ibrazı durumunda YUPASS üzerinden provizyon ve aktivasyon işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde SE 208-24 TF formüleri aracılığıyla söz konusu tedavinin yükümlenilmesi hakkında Fransa yetkili kurumundan SE 208-06 II FT formüleri talep edilecektir.

İdari Anlaşmanın 13. maddesi gereği, SE 208-06 I FT formülerine istinaden izin verilen tedavi süresi, tedavinin başlangıcından itibaren 3 aydır. Bu sürenin tıbbi nedenlerle 3 ayı aşması durumunda tedavinin verilmeye devam etmesi, Fransa yetkili kurumunun iznine bağlıdır.

Ücretli iznini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Türk uyruklu sigortalı ve aile bireylerinin SE 208-06 I FT formülerine istinaden başlanmış olan tedavisinin 3 aylık süreyi aşması durumunda, ilgili SGİM/SGM, SE 208-23 TF tıbbi raporunu kapalı zarfta SE 208-24 TF formüleri ekinde Fransa yetkili kurumuna göndererek SE 208-06 II FT formülerini talep edecektir.

Tedavinin uzatılmasına ilişkin SE 208-06 II FT formülerinin intikali halinde bu formülerde belirlenen tarih aralığında olmak kaydıyla YUPASS üzerinden sigortalı ve aile bireylerine sağlık yardım müstahaklığı sağlanacaktır,

2.3. Bir İşin İcrası İçin Diğer Akit Taraf Ülkesine Gönderilen Sigortala ve Aile Bireyleri

Sözleşme kapsamında geçici görevle diğer akit tarafa gönderilen sigortalı ve beraberindeki aile bireylerinin sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.3.1. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Türkiye'den Fransa'ya Gönderilen Sigortalı ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/1 (a), 6/1(b), 7 ve 16. maddeleri, İdari anlaşmanın 3, 4 ve 21. maddeleri

SE 208-01 TF

Geçici Görev Belgesi

SE 208-02 TF

Geçici görevlendirmenin uzatılması veya kayıtlı olduğu ülkenin sosyal güvenlik rejimine tabi olma halinin istisnai olarak devamına dair belge

 

Sözleşmenin 6/1 (a) ve 16. maddesine göre bir işin icrası için işvereni tarafından Fransa'ya gönderilen Türk ya da. Fransız uyruklu sigortalı ve beraberinde Fransa'ya gidecek aile bireyleri, Fransa'da bulundukları süre boyunca sağlık yardımlarından Kurum adına ve hesabına yararlanırlar. İdari anlaşmanın 21. maddesi gereği, söz konusu kişilerin sağlık yardımlarından faydalanmaları için ayrıca bir izin belgesi düzenlenmez. Sağlık yardımları, geçici görevlendirme için kullanılan SE 208-01 TF formülerine göre sağlanır.

Sözleşmenin 6/1(a) ve 16. maddesine göre geçici görev süresinin toplamda 3 yılı aşması durumunda sigortalı ve beraberindeki aile bireyleri Fransa'da sağlık yardımlarından SE 208-02 TF formülerine istinaden yararlanırlar.

Söz konusu formülerlerin düzenlenmesine ilişkin hususlar Genelgenin İkinci Kısmının Birinci Bölümünde yer alan "1.1. Bir İşin İcrası İçin Türkiye'den Fransa'ya Gönderilen Sigortalı" başlığı altında belirtilmiştir.

2.3.2. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Fransa'dan Türkiye'ye Gönderilen Sigortalı ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/l(a), 6/l(b), 7 ve 16. maddeleri, İdari anlaşmanın 3, 4 ve 21. maddeleri

SE 208-01 FT

Geçici Görev Belgesi

SE 208-02 FT

Geçici Görevlendirmenin Uzatılması veya Kayıtlı Olduğu Ülkenin Sosyal Güvenlik Rejimine Tabi Olması Halinin İstisnai Olarak Devamına Dair Belge

Sözleşmenin 6/1(a) ve 16. maddesine göre Fransa'daki işveren tarafından birisin icrası için Türkiye'ye gönderilen sigortalı ve beraberindeki aile bireyleri, Türkiye'de bulundukları süre boyunca sağlık yardımlarından Fransa yetkili kurumu adına yararlanırlar. Sağlık yardımları, geçici görevlendirme için kullanılan SE 208-01 FT formülerinde belirtilen süre kadar sağlanacaktır.

Geçici görev süresinin toplamda 3 yılı aşması durumunda uzayan süre için SE 208-02 FT formüleri ile Kurumun onayının alınmasına ilişkin hususlar Genelgenin İkinci Kısmının Birinci Bölümünde yer alan "1,2. Bir İşin İcrası İçin Fransa'dan Türkiye'ye Gönderilen Sigortalı" başlığında açıklanmış olup, Kurumca onay verilmesi durumunda sağlık yardım hakkı müstahaklığı formülerde belirtilen süre kadar uzatılacaktır.

2.4. Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışanlardan Tercih Hakkını Kullananlar ve Beraberindeki Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

Akit taraflardan birindeki elçilik ve konsolosluklarda ücretli çalışanlardan temsil edilen ülke mevzuatına tabi kalmayı tercih edenlerin sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.4.1. Fransa'daki Türk Elçilik ve Konsolosluklarında İstihdam Edilen Ücretli Çalışanlardan Türk Mevzuatını Tercih Edenler ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/3 ve 16. maddesi, İdari anlaşmanın 6. maddesi

SE 208-03 TF

Elçilik ve konsoloslukların ücretli çalışan personeli ile bu temsilciliklerdeki görevlilerin kişisel hizmetinde çalışanların tercih hakkının uygulanması

 

Sözleşmenin 6. maddesinin üçüncü fıkrası ve 16. maddeleri gereği, Fransa'da bulunan Türk Elçilikleri ve Konsolosluklarında istihdam edilenlerden Türk mevzuatına tabi kalmayı tercih eden ücretli çalışan ve beraberindeki aile bireyleri, çalışanın Fransa'da istihdam edildiği süre boyunca sağlık yardımlarından Kurum adına ve hesabına yararlanırlar.

Söz konusu yardımlar SE 208-03 TF formülerine istinaden sağlanır. Formülerin düzenlenmesine ilişkin hususlar Genelgenin İkinci Kısmının Birinci Bölümünde yer alan "2.1. Fransa'daki Türk Elçilik ve Konsolosluklarda İstihdam Edilen Ücretli Personel ve Bu Temsilciliklerdeki Memurların Şahsi Hizmetlerinde Çalışanlar" başlığı altında belirtilmiştir.

2.4.2. Türkiye'deki Fransız Elçilik ve Konsolosluklarında İstihdam Edilen Ücretli Çalışanlardan Fransız Mevzuatını Tercih Edenler ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 6/3 ve 16. maddesi, İdari anlaşmanın 6. maddesi

SE 208-03 FT

Elçilik ve konsoloslukların ücretli çalışan personeli ile bu temsilciliklerdeki görevlilerin kişisel hizmetinde çalışanların tercih hakkının uygulanması

 

Sözleşmenin 6. maddesinin üçüncü fıkrası ve 16. maddeleri gereği, Türkiye'de bulunan Fransız Elçilik ve Konsolosluklarında İstihdam edilenlerden Fransız mevzuatına tabi kalmayı tercih eden ücretli çalışan ve beraberindeki aile bireyleri, sigortalının Türkiye'de istihdam edildiği süre boyunca sağlık yardımlarından Fransa yetkili kurumu, adına yararlandırılacaktır.

2.5. İş Kazası ya da Meslek Hastalığı (İKMH) Nedeniyle Tedavi Görmekte İken İkametini Vatandaşı Olduğu Ülkeye Naklettiren Sigortalı ve Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

Akit taraflardan birinde İKMH nedeniyle tedavi görmekte iken ikametini (geçici ikamet yeri) vatandaşı olduğu ülkeye naklettiren sigortalının sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.5.1. İş Kazası ya da Meslek Hastalığına Uğramış Olan Fransız Uyruklu Sigortalının İkametini Fransa'ya Naklettirmesi

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 35 ve 36. maddeleri, İdari Anlaşmanın 71, 72, 73, 73-1, 80, 81 maddeleri

SE 208-10 TF

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası yardımlarından yararlanma hakkının devam etmesi belgesi (çalışanın ikametini nakletmesi durumunda)

SE 208-23 FT

Tıbbi Rapor

 

Sözleşmenin 35. maddesine göre Türkiye'de iş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan Fransız uyruklu bir sigortalı, sağlık yardımlarından faydalanmaya başladıktan sonra geçici iş göremezlik süresinde geçici ikametini Fransa'ya naklettirmesi halinde, sağlık yardımlarından Kurum adına faydalanmaya devam edecektir. Sigortalıyla birlikte Fransa'ya giden aile bireyleri de Sözleşmenin 15. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Fransa'da sağlık yardımlarından yararlanabilecektir. Ayrıca bu süre boyunca geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesine devam edilecektir.

Sigortalının geçici ikametini Fransa'ya naklettirdikten sonra sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilmesi için Kurumca düzenlenmiş olan SE 208-10 TF formülerini Fransa'daki yetkili kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

SE 208-10 TF formüleri düzenlenebilmesi için ilgilinin seyahate engeli bulunmadığına dair hekim raporunu Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. Formüler kişinin talebime istinaden, bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından üç nüsha olarak düzenlenecektir. Formülerin ilk kez düzenlenmesi durumunda 5 numaralı bölüm dışında kalan tüm bölümler eksiksiz doldurulacaktır.

Sigortalının aile bireylerinin sigortalıyla birlikte Fransa'ya gitmesi durumunda, aile bireyleri için ayrıca SE 208-05 TF formüleri düzenlenecektir.

Düzenlenen formülerin bir nüshası Fransa yetkili kurumuna gönderilecek, bir nüshası sigortalıya verilecek, bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

Sözleşmenin 36. maddesine göre, ikametini naklettiren sigortalının Türkiye'deki çalışmasından kaynaklı meslek hastalığının nüksetmesi halinde Fransa yetkili kurumuna kanıtlayıcı tıbbi belgelerle birlikte başvurması gerekmektedir.

İlgilinin talebine istinaden Fransa yetkili kurumu SE 208-24 FT formüleri düzenler ve duruma ilişkin SE 208-23 FT Tıbbi Rapor formülerini zarf içinde Kuruma gönderir.

Kuruma intikal eden SE 208-23 FT formüleri, sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından tedavinin Fransa'da yapılmasının gerekli olup olmadığı hakkında görüş almak üzere ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Kurum Sağlık Kurulunun görüşü doğrultusunda alınacak karar yeniden düzenlenecek olan SE 208-10 TF formülerinin 5 numaralı bölümüne kaydedilecektir. Söz konusu formüler üç nüsha düzenlenerek bir nüshası talebi yapan Fransa yetkili kurumuna, bir nüshası sigortalıya gönderilecektir.

2.5.2. İş Kazası ve Meslek Hastalığına Uğramış Olan Türk Uyruklu Sigortalının İkametini Türkiye'ye Naklettirmesi

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 35 ve 36. maddeleri, İdari Anlaşmanın 71, 72, 73-1, 80/1, 80/2 ve 81. maddeleri

SE 208-10 FT

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası yardımlarından yararlanma hakkının devam etmesi belgesi (çalışanın ikametini nakletmesi durumunda)

SE 208-23 TF

Tıbbi Rapor

 

Sözleşmenin 35. maddesine göre Fransa'da iş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan Türk uyruklu sigortalı, Fransa'da tedaviye başladıktan sonra bağlı bulunduğu yetkili kurumdan izin almak kaydıyla ikametini geçici olarak Türkiye'ye naklettirmesi halinde, sağlık yardımlarından Fransa yetkili kurumu adına faydalanmaya devam edecektir.

Sigortalının söz konusu sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için SE 208-10 FT formülerini Kuruma ibraz etmesi gerekir. Formülerin Kuruma ibrazı durumunda belgede kayıtlı süre boyunca sigortalıya sağlık yardımları sağlanacaktır.

Sözleşmenin 36. maddesine göre, ikametini Türkiye'ye naklettiren sigortalının Fransa'daki çalışmasından kaynaklı meslek hastalığının nüksetmesi halinde, Kuruma kanıtlayıcı tıbbi belgelerle birlikte başvurması gerekmektedir.

Buna göre ilgili SGİM/SGM tarafından SE 208-23 TF formüleri kapalı zarfta, SE 208-24 TF formüleri ekinde Fransa yetkili kurumuna gönderilerek SE 208-10 TF formüleri talep edilecektir.

SE 208-10 FT formülerinde tedavi uzatılmasına dair karar bildiriminin intikal etmesi halinde sağlık yardım hakkı müstahaklığı belirtilen süre kadar uzatılacaktır.

3. Diğer Akit Tarafta Daimi İkamet Esnasında Sağlık Yardımları

Akit taraflardan birinden sağlık yardım hakkı bulunanlardan diğer akit tarafta daimi ikamet edenlerin sağlık yardımlarına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

3.1. Akit Taraflardan Birinde Çalışan Sigortalının Diğer Akit Tarafta Daimi İkamet Eden Aile Bireyleri

Sözleşmenin 15. maddesinin birinci fıkrasına göre Türkiye'de çalışan Fransız uyruklu sigortalının veya Fransa'da çalışan Türk uyruklu sigortalının vatandaşı olduğu ülkede daimi ikamet eden aile bireyleri, bu ülkede kendi adlarına sağlık yardım hakları bulunmaması kaydıyla, sigortalının bağlı bulunduğu yetkili kurum adına sağlık yardımlarından yararlanır.

3.1.1. Türkiye'de Çalışan Fransız Uyruklu Sigortalının Fransa'da İkamet Eden Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 15/1. maddesi, İdari Anlaşmanın 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddeleri

SE 208-07 TF

Aile bireylerinin kaydı belgesi (çalışanın doğduğu ülkede İkamet eden veya ikametini oraya nakleden aile bireylerinin sağlık yardımları)

 

Sözleşmenin 15. maddesinin birinci fıkrasına göre Türkiye'de çalışan Fransız uyruklu bir sigortalının Fransa'da daimi olarak ikamet eden aile bireyleri, Fransız mevzuatına göre kendi adlarına sağlık yardım hakları bulunmuyorsa, sağlık yardımlarından Kurum adına faydalanacaktır.

Sigortalının aile bireylerinin bu kapsamda sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için Kurumca düzenlenecek SE 208-07 TF formülerini ikamet ettikleri yerdeki hastalık kasasına ibraz etmeleri gerekir.

İdari Anlaşmanın 16. maddesi gereği anılan formüler azami 12 ay için düzenlenecektir. SE 208-07 TF formüleri sigortalının talebi üzerine sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası sigortalıya verilecek ve bir nüshası ilgilinin dosyasında muhafaza edilecektir.

Sağlık yardımlarından faydalanacak aile bireylerinin kimler olduğu Sözleşmenin 15. maddesi gereğince Fransız mevzuatına göre belirleneceğinden Fransa'da İkamet eden aile bireylerinin tespiti hakkında Kurumca herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Aile bireylerinin ikametinin devamı durumunda, bir önceki formüler süresi dolmadan önce sigortalının yeniden formüler düzenlenmesi talebinde bulunması gerekir. Bu durumda yeni SE 208-07 TF formüleri ilgili SGİM/SGM tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası sigortalıya verilecek ve bir nüshası dosyasında muhafaza edilecektir. Talebin sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda yeni belge başvuru tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenecektir.

3.1.2. Fransa'da Çalışan Türk Uyruklu Sigortalının Türkiye'de İkamet Eden Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 15/1. maddesi, İdari Anlaşmanın 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddeleri

SE 208-07 FT

Aile bireylerinin kaydı belgesi (çalışanın doğduğu ülkede ikamet eden veya İkametini oraya nakleden aile bireylerinin sağlık yardımları)

 

Sözleşmenin 15. maddesinin birinci fıkrasına göre Fransa'da çalışan Türk uyruklu sigortalının Türkiye'de daimi olarak ikamet eden aile bireyleri, Kurum mevzuatına göre kendi adlarına sağlık yardım haklan bulunmuyorsa, sağlık yardımlarından Fransa yetkili kurumu adına yararlanırlar. Aile bireylerinin bu kapsamda sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için SE 208-07 FT formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Sağlık yardımlarından faydalanacak aile bireylerinin kimler olduğu, sağlık yardımlarının kapsamı ve sağlanma şekli İdari Anlaşmanın 23. maddesi gereği Kurum mevzuatına göre belirlenecektir.

SE 208-07 FT formülerinin intikali halinde Türkiye'de ikamet eden aile bireylerinin kimler oldukları Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden tespit edilecek, bu kişilerin Kanuna göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. Bu bölümde bakmakla yükümlü olunan aile bireylerine belgede belirtilen süre kadar sağlık yardım hakkı müstahaklığı sağlanacaktır.

3.2. Akit Taraflardan Birinden Aylık veya Gelir Almakta İken Diğer Akit Tarafta İkamet Edenler ve Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

Sözleşmenin 17. maddesinin üçüncü fıkrası gereği, akit taraflardan yalnızca birinin mevzuatına göre aylık veya gelir almakta iken diğer akit tarafta daimi ikamet edenlerin sağlık yardımları, aylık veya geliri ödeyen kurum tarafından karşılanacaktır. Sağlık yardımlarının kapsamı, süresi ve sağlanma şekli ikamet edilen ülke mevzuatına göre belirlenecektir. Bu kapsamda sağlık yardımlarından yararlanacak olan aile bireylerinin kimler olduğu İdari Anlaşmanın 23. maddesinin ikinci fıkrası gereği daimi ikamet edilen ülkenin mevzuatına göre belirlenecektir.

3.2.1. Türkiye'den Aylık veya Gelir Almakta Olup Fransa'da İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 17/3. maddesi, İdari Anlaşmanın 23, 24, 25 ve 26. maddeleri

SE 208-08 FT

Aylık sahibi ve aile bireylerinin kaydı İçin belge (Yardımı ödeyen kurumun bulunduğu ülke dışında başka bir ülkede daimi olarak ikamet eden aylık ve gelir sahibinin ve aile bireylerinin sağlık yardımları)

 

İkamet yerinin belirlenmesinde, aylık veya gelir sahibinin aylığını ikamet ettiği ülkeye transfer ettirmiş olması koşulu bulunmaktadır,

Sözleşmenin 17. maddesinin üçüncü fıkrası gereği yalnızca Türkiye'den aylık veya gelir almakta olup Fransa'da daimi olarak ikamet edenlerle aile bireylerinin sağlık yardımları S E 208-08 FT formülerine istinaden Kurum adına Fransa yetkili kurumunca karşılanacaktır.

İdari Anlaşmanın 24. maddesi gereğince, ilgilinin Fransa'da sağlık yardım hakkı yoksa Fransa yetkili kurumu talebe istinaden S E 208-08 FT formülerinin A Bölümünü doldurarak iki nüsha halinde Kuruma gönderecektir.

Kurum, talep sahibinin sağlık yardım hakkının bulunup bulunmadığına ve aylığını Fransa'ya naklettirip ettirmediğine dair kontrolleri yaptıktan sonra kararını formülerin B bölümüne kaydederek formülerin bir nüshasını Fransa yetkili kurumuna iade edecektir.

Söz konusu onay işlemi, aylık veya gelir dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak SE 208-08 FT formülerinin başka bir SGİM/SGM'ye gönderilmesi halinde bu formüler dosyanın bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

3.2.2. Fransa'dan Aylık veya Gelir Almakta Olup Türkiye'de İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 17/3. maddesi, İdari Anlaşmanın 23, 24, 25 ve 26. maddeleri

SE 208-08 TF

Aylık sahibi ve aile bireylerinin kaydı için belge (Yardımı ödeyen kurumun bulunduğu ülke dışında başka bir ülkede daimi olarak İkamet eden aylık ve gelir sahibinin ve aile bireylerinin sağlık yardımları)

 

Sözleşmenin 17. maddesinin üçüncü fıkrası gereği Fransa'dan aylık veya gelir almakta olup Türkiye'de daimi ikamet edenler ve aile bireylerinin sağlık yardımları Fransa yetkili kurumu adına Kurumca karşılanacaktır.

İdari Anlaşmanın 24. maddesi gereği Fransa'dan aylık veya gelir almakta olup Türkiye'de ikamet edenlerin sağlık yardım talebi ilgilinin başvurusu üzerine müracaat edilen SGİM/SGM tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığı SGİM/SGM talep sahibinin ülkemizde kendi çalışmasından dolayı sağlık yardım hakkı bulunup bulunmadığını SPAS üzerinden kontrol edecek, sağlık yardım hakkı bulunmuyorsa, SE 208-08 TF formülerini, A bölümünü doldurarak üç nüsha düzenleyecek ve onay almak üzere iki nüshasını talep sahibinin aylık veya gelir almakta olduğu Fransa yetkili kurumuna gönderecektir.

Fransa yetkili kurumu, kararını formülerin B bölümüne kaydederek ilgili SGİM/SGM'ye iade edecektir. Sağlık yardımlarının verilmesine onay kararı gönderilmesi durumunda formülerde belirtilen başlangıç tarihi esas alınarak sağlık yardımları sağlanacaktır.

Aylık veya gelir sahibinin aile bireyleri de sağlık yardımlarından yararlanacaktır. İdari Anlaşmanın 23. maddesi gereği söz konusu aile bireylerinin kimler olduğu Türk mevzuatına göre belirlenecektir.

3.3. Her İki Akit Taraftan Aylık veya Gelir Alanların Sağlık Yardımları

Sözleşmenin 17. maddesinin birinci fıkrası gereği, her iki akit taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olanlar ve bunların aile bireylerinin sağlık giderleri daimi ikamet ettikleri ülkenin yetkili kurumunca karşılanacaktır.

3.4. Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da İptal Edilmesi

Akit taraflardan birinde daimi ikamet etmekte iken sağlık yardım hakkı sona eren kişiler için sağlık yardım hakkının durdurulduğuna ya da iptal edildiğine ilişkin bildirim yapılacaktır.

3.4.1. Fransa'da Daimi İkamet Etmekte İken Sağlık Yardımlarından Kurum Adına Yararlananların Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da İptal Edilmesi

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 15/1. ve 17/3. maddesi, İdari Anlaşmanın 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,25 ve 26. maddeleri

SE 208-09 TF

Hastalık ve Analık Sigortası Ayni Yardımları Hakkının Durdurulduğuna veya iptal Edildiğine İlişkin Bildirge

 

Fransa'da daimi ikamet etmekte iken sağlık yardımlarından SE 208-07 TF veya SE 208-08 FT formülerine istinaden faydalanan kimselerin sağlık yardım hakkının durdurulması ya da iptal edilmesi için ilgili SGİM/SGM tarafından sadece A bölümü doldurulan SE 208-09 TF formüleri üç nüsha düzenlenecek ve iki nüshası Fransa yetkili kurumuna gönderilecek, bir nüshası dosyasında muhafaza edilecektir.

Fransa yetkili kurumu sağlık yardımlarının durdurulduğu tarihi formülerin B kısmına kaydedip onaylayarak ilgili SGİM/SGM'ye iade edecektir.

3.4.2. Türkiye'de Daimi İkamet Edenlerin Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da İptal Edilmesi

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 15/1. ve 17/3. maddesi, İdari Anlaşmanın 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24,25 ve 26. maddeleri

SE 208-09 FT

Hastalık ve Analık Sigortası Ayni Yardımları Hakkının Durdurulduğuna veya iptal Edildiğine İlişkin Bildirge

 

Türkiye'de ikamet etmekte iken sağlık yardımlarından SE 208-07 FT veya SE 208-08 TF formülerine istinaden faydalanan kimseler adına, sağlık yardım hakkının durdurulduğuna veya iptal edildiğine dair Fransa yetkili kurumunca düzenlenerek iki nüsha halinde Kuruma gönderilen SE 208-09 FT formülerinin intikali halinde ilgili SGİM/SGM tarafından, formülerin Kurum kayıtlarına girdiği tarih itibariyle sağlık yardım hakkı sonlandırılacaktır. İptal tarihi formülerin, B bölümüne kaydedilerek bir nüshası Fransa yetkili kurumuna iade edilecek, bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

4. Protezler, Büyük Cihazlar ve Önemli Sağlık Yardımları

Sözleşmenin 18. maddesi gereği sağlık masraf bedellerinin gerçek bedeller üzerinden yapıldığı durumlar esas olmak üzere acil haller dışında protezlerin, büyük cihazların ve ekte yer alan (EK-3) önemli sağlık yardımlarının verilmesi, sağlık yardım bedelini ödeyecek olan yetkili kurumun iznine bağlıdır.

4.1. Fransa'da Tedavi Gören Kurum Sigortalıları ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 18 ve 39. maddeleri, İdari Anlaşmanın 28, 29, 30 ve 74. maddeleri

SE 208-11 FT

Protezlerin, Büyük Cihazların ve Çok Önemli Sağlık Yardımlarının Verilmesi (veya Yenilenmesi)

SE 208-23 FT

Tıbbi Rapor

 

Sözleşmenin 18. maddesi gereği,

1. Bir işin icrası için işvereni tarafından Fransa'ya gönderilen sigortalı ve beraberindeki aile bireylerine (SE 208-01 TF, SE 208-02 TF),

2. Fransa'daki Türk Elçilik ve Konsolosluklarında çalışanlardan Türk mevzuatına tabi kalmayı tercih eden sigortalı ve aile bireylerine (SE 208-03 TF)

Fransa'da geçici ikametleri esnasında protez, iyileştirme vasıtaları verilmesi ya da yenilenmesi, önemli sağlık yardımlarının yapılması, acil haller dışında, Kurum iznine bağlıdır. Acil haller Fransa mevzuatına göre belirlenir.

İdari Anlaşmanın 29. maddesine göre acil olmayan hallerde Fransa yetkili kurumu iki nüsha olarak düzenlediği SE 208-11 FT formülerini ve kapalı zarf içinde SE 208-23 FT formülerini Kurumun onayı alınmak üzere ilgili SGİM/SGM'ye gönderir.

SE 208-23 FT formüleri ilgili SGİM/SGM tarafından söz konusu yardımların sağlanmasının gerekip gerekmediği konusunda görüşü alınmak üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Kurum Sağlık Kurulunun görüşüne istinaden alınacak karar SE 208-11 FT formülerinin karar kısmına kaydedilerek Fransa yetkili kurumuna iade edilecektir.

Kararın ret yönünde olması durumunda gerekçesi ve itiraz yolları formülerde belirtilecek ve ayrıca sigortalıya ret kararı hakkında bilgi verilecektir.

Acil hallerde ise anılan sağlık yardımları yapıldıktan sonra Fransa yetkili kurumu yapılan yardımlar hakkında SE 208-11 FT formüleri düzenleyerek Kuruma bilgi verecektir. Kuruma intikal eden formüler dosyasında muhafaza edilecektir.

4.2 Türkiye'de Tedavi Gören Fransa Sigortalıları ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 18 ve 39. maddeleri, İdari Anlaşmanın 28, 29, 30 ve 74. maddesi

SE208-11 TF

Protezlerin, Büyük Cihazların ve Çok Önemli Sağlık Yardımlarının Verilmesi (veya Yenilenmesi)

SE 208-23 TF

Tıbbi Rapor

 

Sözleşmenin 18. maddesi gereği,

1. Fransa'da iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş olup ikametini ülkemize naklettirmiş olan Türk uyruklu sigortalı ve formülerde kayıtlı aile bireylerine (SE 208-10 FT),

2. Fransa'dan işvereni tarafından Türkiye'ye geçici görevle gönderilen Türk veya Fransız uyruklu sigortalılar ve formülerde kayıtlı aile bireylerine (SE 208-01 FT, SE 208-02 FT),

3. Fransa'da tedavi görmekte iken ikametini Türkiye'ye naklettiren Türk uyruklu sigortalı ve beraberindeki aile bireylerine (SE 208-05 FT),

4. Fransa'da sigortalı olup ücretli iznini ülkemizde geçiren Türk uyruklu sigortalı ve formülerde kayıtlı aile bireylerine (SE 208-06 I FT, SE 208-06 II FT)

Türkiye'de geçici ikametleri esnasında protez, iyileştirme vasıtaları verilmesi ya da yenilenmesi, önemli sağlık yardımlarının yapılması, acil haller dışında Fransa yetkili kurumunun iznine bağlıdır. Acil haller Kurum mevzuatına göre belirlenecektir.

İdari Anlaşmanın 29. maddesine göre acil olmayan hallerde geçici ikamet yerindeki SGİM/SGM tarafından A bölümü doldurulmuş olan SE 208-11 TF formüleri üç nüsha düzenlenecektir. Acil olmayan hallerde formülerin 7.2. numaralı satırı mutlaka işaretlenecektir. SE 208-23 TF formülerinin aslı kapalı zarf içinde SE 208-11 TF formüleri ekinde ilgilinin bağlı olduğu Fransa yetkili kurumuna gönderilecektir.

Fransa yetkili kurumu formülerin B bölümüne kararını kaydederek bir nüshasını Kuruma iade edecektir. Onay kararı verilmesi durumunda söz konusu sağlık yardımları verilecektir.

Acil hallerde ise anılan sağlık yardımları yapıldıktan sonra SE 208-11 FT formüleri aynı şekilde düzenlenerek 7.1. numaralı satın işaretlenecek ve bir nüshası Fransa yetkili kurumuna bilgi amaçlı gönderilecek, ayrıca muvafakat istenmeyecektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLİK YARDIM GİDERLERİNİN HESAPLAŞMASI İŞLEMLERİ

Sözleşme kapsamında verilen sağlık yardımlarının masraflarının ödenmesine ilişkin hususlar İdari Anlaşmanın ikinci bölümünün üçüncü kısmında tarif edilmiş olup sağlık yardımının verilme nedenine bağlı olarak masraf ödemeleri, gerçek masraf bedelleri üzerinden veya yıllık ortalama bedellere göre hesaplanan götürü bedeller üzerinden olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir.

1. Hesaplaşma Yönteminin Belirlenmesi

Sözleşme kapsamında sağlanan sağlık yardım masraflarının ödenmesinde kullanılacak hesaplaşma yönteminin belirlenmesine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.1. Bir İşin İcrası İçin Diğer Akit Taraf Ülkesine Gönderilen Sigortalı ile Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışanlardan Tercih Hakkını Kullananlar ve Bunların Aile Bireyleri

İdari anlaşmanın 38. maddesi gereği,

1. İşvereni tarafından bir işin icrası için diğer akit taraf ülkesine gönderilen sigortalı ve beraberindeki aile bireylerine (SE 208-01 TF, SE 208-01 FT, SE 208-02 TF, SE 208-02 FT),

2. Elçilik ve konsolosluklarda çalışanlardan, temsil edilen ülkenin mevzuatını tercih eden sigortalı ve aile bireylerine (SE 208-03 TF, SE 208-03 FT) İşvereni tarafından bir işin icrası için diğer akit taraf ülkesine gönderilen sigortalı ve beraberindeki aile bireylerine (SE 208-01 TF, SE 208-01 FT, SE 208-02 TF, SE 208-02 FT),

3. Elçilik ve konsolosluklarda çalışanlardan, temsil edilen ülkenin mevzuatını tercih eden sigortalı ve aile bireylerine (SE 208-03 TF, SE 208-03 FT)

verilen sağlık yardımlarının bedelleri, geçici bulunulan ülkenin resmi tarifesi sınırlarında kalmak üzere gerçek bedeller üzerinden yapılacaktır.

1.2. İkametini Vatandaşı Olduğu Ülkeye Naklettiren Sigortalı ve/veya Ücretli İzninde Vatandaşı Olduğu Ülkeye Giden Sigortalı ile Bunların Beraberindeki Aile Bireyleri

İdari anlaşmanın 33. ve 33-1. maddeleri gereği Türkiye'de çalışan Fransız uyruklu sigortalının tedavi görmekte iken ikametini Fransa'ya naklettirmesi (SE 208-05 TF), İKMH nedeniyle tedavi görmekte iken ikametini Fransa'ya naklettirmesi (S E 208-10 TF) ya da ücretli iznini Fransa'da geçirmesi durumunda (208-06 I TF ve SE 208-06 II TF), kendisi ve beraberindeki aile bireylerine Sözleşme kapsamında sağlanan sağlık yardım masraflarının ödenmesi Fransa'da yıllık ortalama maliyetler üzerinden belirlenecek götürü bedeller üzerinden yapılacaktır.

Diğer yandan Fransa'da çalışan Türk uyruklu sigortalının tedavi görmekte iken ikametini Türkiye'ye naklettirmesi (SE 208-05 FT), İKMH nedeniyle tedavi görmekte iken ikametini Türkiye'ye naklettirmesi (SE 208-10 FT) ya da ücretli iznini Türkiye'de geçirmesi (208-06 I FT ve SE 208-06 II FT) durumunda, kendisi ve beraberindeki aile bireylerine Sözleşme kapsamında Türkiye'de sağlanan sağlık yardım masraflarının ödenmesi gerçek bedeller üzerinden yapılacaktır.

1.3. Sigortalının Diğer Akit Tarafta İkamet Eden Aile Bireyleri

İdari Anlaşmanın 34. maddesine göre akit ülkelerden birinde çalışan sigortalının diğer akit tarafta ikamet eden aile bireylerine verilen sağlık yardımlarının (SE 208-07 TF ve SE 208-07 FT) masrafları her takvim yılı için götürü olarak hesaplanacaktır.

1.4. Aylık veya Gelir Almakta Olan Kimseler ve Bunların Aile Bireyleri

İdari Anlaşmanın 35. maddesine göre akit taraflardan birinden aylık veya gelir almakta iken diğer akit tarafta daimi ikamet edenlerin sağlık yardımlarının (SE 208-08 TF ve SE 208-08 FT) masrafları her takvim yılı için götürü olarak hesaplanacaktır.

2. Hesaplaşmanın Yapılma Usulü

Gerçek ve götürü bedeller üzerinden hesaplaşma usulleri aşağıda açıklanmış olup, iki ülke arasındaki hesaplaşma formüleri alım ve gönderim işlemleri EHGM tarafından sağlanacaktır. SGİM/SGM'ler tarafından Fransa yetkili kurumları ile sağlık yardım masraflarının hesaplaşması konusunda herhangi bir bilgi ve belge alış verişi yapılmayacaktır.

2.1. Gerçek Bedeller Üzerinden Hesaplaşma

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 11, 12, 15/2, 16 ve 35. maddeleri

R1-T

Ferdi fiili giderler cetveli

 

Gerçek bedeller üzerinden hesaplaşma usulünde, ilgili formülere istinaden sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin masrafların hesaplaşması, sağlık yardımını veren ülkenin yetkili kurumunun resmi tarifesi esas alınarak tespit edilen bedeller üzerinden 6 ayda bir yapılacaktır. Buna göre birinci ödeme dönemi 1 Ocak - 30 Haziran, ikinci ödeme dönemi 1 Temmuz - 31 Aralık tarihlerini kapsamaktadır.

Sağlık yardım masraflarına ilişkin R1-T formülerinin MEDULA'dan alınacak verilere göre YUPASS'ta otomatik olarak oluşturulmasına yönelik program çalışmaları tamamlanana kadar söz konusu formülerler dönemler itibariyle ilgili SGİM/SGM tarafından dökümleri alınıp onaylanarak EHGM'ye gönderilecektir.

Kurum sigortalılarından işvereni tarafından bir işin icrası için diğer akit taraf ülkesine gönderilenler ile Fransa'daki Türk elçilik ve konsolosluklarda çalışanlardan Türk mevzuatına tabi kalmayı tercih edenler ve bunların aile bireylerine verilen sağlık yardım masrafları hakkında Fransa yetkili kurumunca R1-T formüleri düzenlenerek Kuruma gönderilir. Buna ilişkin hesaplaşma işlemleri EHGM tarafından yapılacağından, SGİM/SGM tarafından herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2.2. Götürü Bedeller Üzerinden Hesaplaşma

Bu hesaplaşma işlemleri iki ülke arasında, periyodik olarak yapılan Karma Komisyon Toplantılarında gerçekleştirilmektedir.

İdari Anlaşmanın 33 ve 33-1. maddeleri gereği, Türkiye'den Fransa'ya ücretli izinde giden sigortalı ve aile bireylerinin sağlık yardım bedelleri Fransa Kurumunca götürü usulde hesaplanarak Kuruma bildirilmekte, söz konusu tutarın Fransa yetkili kurumuna ödenmesine ilişkin işlemler ise EHGM tarafından sonuçlandırılmaktadır,

İdari Anlaşmanın 34. maddesine göre akit taraflardan birinde çalışan sigortalının, diğer akit tarafta daimi ikamet eden aile bireylerinin sağlık yardım masrafları o ülkede aile başına yıllık ortalama maliyetinin, diğer akit tarafta çalışan sigortalının o ülkede ikamet eden aile sayısının çarpımı sonucu bulunur. Bulunan sonuca idari masrafların eklenmesi ile hesaplanacak tutarın, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 3/4'ü sigortalının bağlı olduğu yetkili kurum tarafından sağlık yardımlarını veren yetkili kuruma ödenir.

İdari Anlaşmanın 35. maddesi gereği akit taraflardan birinden aylık veya gelir almakta iken diğer akit tarafta ikamet edenler ve aile bireylerinin sağlık yardımları da İdari Anlaşmanın 34. maddesine göre yapılmakta olup, yıllık ortalama maliyet, aile başına yıllık ortalama maliyetin o ülkede ikamet eden ve Sözleşmeye göre bu kapsamda sağlık yardımlarından yararlanan aile sayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bulunan sonuca idari masrafların eklenmesi ile hesaplanacak tutarın, aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 3/4'ü aylığı ödeyen yetkili kurum tarafından sağlık yardımlarını veren yetkili kuruma ödenir.

Fransa ile yapılacak hesaplaşmalarda Fransa yetkili kurumları ile yazışmalar yalnızca EHGM tarafından gerçekleştirilecek olup SGİM/SGM'ler tarafından Fransa yetkili kurumları ile hesaplaşma işlemlerine ilişkin herhangi bir bilgi ve belge alış verişi yapılmayacaktır.

2.2.1. Türkiye'de verilen sağlık yardımlarının götürü hesaplaşması

Aile başına yıllık ortalama maliyet; Kurum tarafından genel sağlık sigortası kapsamında bir yıl içinde yapılan tedavi giderlerinin, kapsamdaki genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlülerinin toplamına bölünmesi sonucunda bulunan kişi başı ortalama yıllık maliyetin, yine Kurum istatistiki verilerine göre belirlenen aile katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanır. Bulunan sonuç Sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından yararlanan aile sayısı ile çarpılarak toplam yıllık ortalama maliyet hesaplanır.-

Sözleşmenin 15 ve 17. maddeleri ile İdari Anlaşmanın 34. maddesi gereğince hesaplaşma yılı için yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam miktara 18-22 Eylül 1978 tarihli Karma Komisyon Toplantısında alınan karar gereğince %9 oranında idari masraf eklenerek bulunan tutarın, İdari anlaşmanın 34. maddesinin dördüncü fıkrası gereği 3/4'ü EHGM tarafından Fransa yetkili kurumundan tahsil edilerek hesaplaşma sonuçlandırılır.

Sözleşme kapsamındaki sağlık yardımlarından yararlanacak, örneği ekte yer alan (EK-4), aile sayısı listesi YUPASS üzerinden oluşturulana kadar SGİM/SGM tarafından aşağıdaki şekilde oluşturularak takip eden, yılın 31 Mart tarihine kadar EHGM'ye gönderilecektir:

1. Sağlık yardım hakkı müstahaklığı yıl sonuna kadar açıksa o yıl 1,

2. Bir önceki yıldan başlamış olan sağlık yardım hakkı müstahaklığının yılın son günü hariç (30-31 Aralık) söz konusu yıl içerisinde sonlanması halinde o yıl için 0,

3. Sağlık yardım hakkı aynı yıl içinde başlamış ve aynı yıl içinde bitmiş ise 1 olarak alınacaktır.

Örnek 1: Sağlık yardım hakkı müstahaklığının başlangıç tarihi 30.7.2017, bitiş tarihi 25.12.2018 olan bir belge için 2017 yılı 1, 2018 yılı 0 olarak alınacaktır.

Örnek 2: Sağlık yardım hakkı müstahaklığının başlangıç tarihi 30.7.2017, bitiş tarihi 31.12.2018 olan bir belge için 2017 ve 2018 yılları için 1 olarak alınacaktır.

Örnek 3: Sağlık yardım hakkı müstahaklığının başlangıç tarihi 30.7.2017 bitiş tarihi 1.10.2017 olan bir belge için 2017 yılı 1 olarak alınacaktır.

2.2.2. Kurum Sigortalılarına Fransa'da Verilen Sağlık Yardımlarının Götürü Hesaplaşması

Fransa'da sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin götürü bedeller Sözleşmenin 15 ve 17. maddeleri ile İdari Anlaşmanın 34. maddesine göre Fransa yetkili kurumunca belirlenmektedir. Fransa yetkili kurumlarınca hesaplanan yıllık toplam götürü bedelin üzerine 18-22 Eylül 1978 tarihli Karma Komisyon Toplantısında alınan karar gereğince %7 idari masraf eklenmek kaydıyla bulunan tutarın, İdari Anlaşmanın 34. maddesinin dördüncü fırkası gereği 3/4'ü EHGM tarafından Fransa yetkili kurumuna ödenerek hesaplaşma sonuçlandırılır.

Sözleşme kapsamındaki sağlık yardımlarının Kurum Sigortalıları Sağlık Sistemi (KUSAS) üzerinden sağlanacağı tarihe kadar Fransa'da sağlık yardımlarından götürü bedel üzerinden faydalananlar listesinin EHGM tarafından tutulmasına devam edilecektir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AİLE YARDIMLARI

Sözleşmenin 31. maddesine göre Fransız mevzuatına tabi çalışan Türk uyruklu sigortalılar, Fransız mevzuatında öngörülen şartları yerine getirmeleri halinde ülkemizde ikamet eden çocukları için de aile yardımları talebinde bulunabilirler. Yardım tutarları Fransa tarafından her yıl belirlenmekte olup, yardımlardan yararlanacak olan kişiler ve yardımların ödenme şekli yine Fransız mevzuatına göre belirlenmektedir.

Ülkemize geçici görevle gelen Fransız uyruklu çalışanın beraberindeki çocukları için de bu yardım ödenmektedir. Aile yardımları, azami 4 çocukla sınırlı olmak üzere üst yaş sınırı 16 olup öğrenimine devam eden çocuklar için bu sınır 18'dir.

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 31, 32 ve 33. maddeleri, İdari Anlaşmanın 62, 63, 64, 65, 66 ve 67nci maddeleri

SE 208-12 TF

Aile Ödeneği Talebi

SE 208-13 TF

Aile Durumu

 

Yardım talebine ilişkin S E 208-12 TF formüleri, talep sahibi tarafından www.sgk.gov.tr adresindeki "Emeklilik/ Form ve Dilekçeler" bölümünden temin edilip doldurularak Fransa yetkili kurumuna verileceğinden, bu formülere ilişkin Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak, ilgililerin Kuruma müracaatı halinde söz konusu formüler talep sahibine verilecektir.

Sigortalının aile yardımlarından faydalanacak olan çocuklar için, başvurunun yapıldığı yerdeki SGİM/SGM tarafından SE 208-13 TF formüleri KPS üzerindeki bilgiler kontrol edildikten sonra düzenlenecek ve başvuru sahibine verilecek olup öğrenim durumuna ilişkin SGİM/SGM tarafından bir onay yapılmayacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

CENAZE ÖDENEKLERİ

Sözleşmenin 43. maddesine göre Türkiye'deki Fransız uyruklu sigortalı ile Fransa'daki Türk uyruklu sigortalının ölümü halinde sigortalının çalıştığı ülke mevzuatında öngörülen kişilere cenaze ödeneği verilmektedir. Ayrıca, 44. maddeye istinaden, cenaze ödeneğine hak kazanılmasında gerekmesi halinde diğer akit tarafta geçen sigortalılık süreleri de birleştirilmektedir.

1. Türk Mevzuatına Tabi Fransız Uyruklu Sigortalının Ölümü Halinde Cenaze Ödeneği Ödenmesi

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 43 ve 44. maddeleri, İdari Anlaşmanın 92. maddesi

SE 208-17 FT

Ölüm Yardımı Talebi

 

İdari Anlaşmanın 92. maddesine göre Türk mevzuatına tabi Fransız sigortalının ölümü halinde cenaze ödeneği Kanunun 37. maddesi doğrultusunda ödenecektir. Hak sahipleri, Fransa'da ikamet etmeleri durumunda taleplerini Kuruma iletilmek üzere Fransa yetkili kurumuna yapacaklardır. Başvuru esnasında medeni durum belgesi ile ölüm ilanının ibrazı zorunludur.

Fransa yetkili kurumu taleple ilgili olarak SE 208-17 FT formüleri düzenler. Söz konusu formüler Fransa yetkili kurumunca ya da hak sahibi tarafından doğrudan Kuruma gönderilir. Formülere istinaden cenaze ödeneği işlemleri, sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından sonuçlandırılacaktır.

Fransız uyruklu müteveffa sigortalının Türkiye'de ikamet eden talep sahiplerinin başvuru işlemleri Kurum mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.

Sigortalının Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin cenaze ödeneğine yetmemesi durumunda Fransa'da geçen ve Türkiye sigortalılık süreleri ile aynı zaman rastlamayan sigortalılık süreleri de dikkate alınacak olup söz konusu süre birleştirmesine ilişkin hususlar Genelgenin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer alan "1.1. Kurum Sigortalılarının Fransa'daki Sigortalılık Süreleri" başlığında açıklanmıştır.

2. Fransız Mevzuatına Tabi Türk Uyruklu Sigortalının Ölümü Halinde Cenaze Ödeneği Talebi

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 43 ve 44. maddeleri, İdari Anlaşmanın 92. maddesi

SE 208-17 TF

Ölüm Yardımı Talebi

 

Fransız mevzuatına tabi Türk sigortalının ölümü halinde Türkiye'de ikamet eden talep sahibi cenaze ödeneği talebini doğrudan Kuruma yapacaktır. İlgili SGİM/SGM, SE 208-17 TF formülerini düzenleyerek nüfus kayıt örneği ile birlikte Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM'ye iletecek ya da Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere talep sahibine verecektir.

Türk uyruklu müteveffa sigortalının Fransa'da ikamet eden talep sahibi cenaze yardımı için doğrudan Fransa yetkili kurumuna başvuracaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

AYLIK VE GELİR İŞLEMLERİ

Aylık veya gelirlere ilişkin olarak Kurum ile Fransız irtibat kurumları arasındaki belge alışverişi işlemleri EHGM tarafından yürütülecektir.

1. Malullük Aylığına İlişkin İşlemler

Sözleşmenin 19. maddesi gereği malullük sigortası tek taraflı olup malullük aylığı talebi, malullüğe yol açan vakanın meydana geldiği tarihte tabi olunan akit taraf mevzuatına göre değerlendirilecektir. İlgili akit taraf mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin aylığa hak kazanmaya yetmemesi halinde diğer akit tarafta geçen sigortalılık süreleri ve muadil süreler aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirilecektir.

1.1. Türkiye'den Yapılan Malullük Aylığı Başvurularına İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. maddeleri, İdari Anlaşmanın 19, 20, 21, 28, 29, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. maddeleri

SE 208-16 TF

Maluliyet Aylığı Talebi

SE 208-19 TF

Sigortalı Hizmetler ile İlgili Belge

SE 208-20 TF

Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi

SE 208-21 TF

Sigortalılık Sürelerine İlişkin Beyan

SE 208-23 TF

Tıbbi Rapor

 

1.1.1. Malullüğe Yol Açan Vakanın Türk Mevzuatına Tabi iken Meydana Gelmesi Durumunda

Malullük aylığı talebi malullüğe yol açan vakanın meydana geldiği tarihte tabi olunan akit taraf mevzuatına göre değerlendirileceğinden Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin malullük aylığına hak kazanmaya yetmemesi durumunda Fransa'daki sigortalılık süreleri, Türkiye'deki sigortalılık süreleri ile aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilecektir. Sözleşmenin 30-EK maddesi gereği Fransa'daki sigortalılık süreleri Kanunun 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük başvurularında da değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru sahibinin Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda ilgili SGİM/SGM tarafından sigortalının beyanına istinaden doldurulup başvuru sahibine imzalattırılan SE 208-21 TF formüleri EHGM'ye gönderilecektir. EHGM, SE 208-24 TF formüleri düzenleyerek ekinde SE 208-21 TF formülerinin aslıyla birlikte Fransa yetkili kurumuna göndererek SE 208-19 FT formülerini talep edecektir.

SE 208-19 FT formülerinin intikali durumunda formüler EHGM tarafından ilgili SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Formülerde kayıtlı sigortalılık süreleri de dikkate alındığında malullük aylığı koşulları yerine geliyorsa ilgili SGİM/SGM başvuru sahibini maluliyete ilişkin tıbbi muayenenin yapılması için sağlık hizmet sunucusuna sevk edecektir. Sağlık hizmet sunucusunca düzenlenen ve SGİM/SGM tarafından EHGM'ye gönderilen rapor ve ekleri malullüğe ilişkin kararın alınabilmesi için ilgili Kurum Sağlık Kuruluna iletilecektir. Kurum Sağlık Kurulunca maluliyetine karar verilenlerin aylık bağlama işlemleri EHGM tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı olanların malullük taleplerine ilişkin aylık bağlama işlemleri, dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından gerçekleştirilecektir.

1.1.2. Malullüğe Yol Açan Vakanın Fransız Mevzuatına Tabi İken Meydana Gelmesi Durumunda

Malullük aylığı talebi, çalışanın son defa tabi olduğu mevzuata göre değerlendirileceğinden, söz konusu talebin İdari Anlaşmanın 50. maddesi gereği Fransa yetkili kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

Fransız mevzuatına göre malullük aylığı talebinde bulunacak olanlardan başvurunun yapıldığı SGİM/SGM tarafından, Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi (EK-5) doldurması istenecektir. Söz konusu talep, SE 208-16 TF formüleri düzenlenerek ekleriyle birlikte Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM'ye iletilecektir.

SE 208-16 TF, SE 208-19 TF, SE 208-21 TF ve SE 208-23 TF formülerlerinin eksiksiz doldurulduğu EHGM tarafından kontrol edildikten sonra Fransa yetkili kurumuna SE 208-24 TF formüleri ekinde gönderilecektir.

Fransız mevzuatına göre malullük aylığı talebinde bulunan başvuru sahibi masrafları kendisi tarafından karşılanmak suretiyle SGİM/SGM tarafından tıbbi rapor düzenlenmesi için SE 208-23 TF formüleri ile birlikte sağlık hizmet sunucusuna yönlendirilecektir. Hekimce doldurulup onaylanan SE 208-23 TF aslı Fransa yetkili kurumuna iletilmek üzere iki kopyası alınacaktır. Formülerin aslı ve bir kopyası ile birlikte SE 208-16 TF, SE 208-19 TF, SE 208-21 TF ikişer nüsha olarak EHGM'ye gönderilecektir.

EHGM asılların bulunduğu formülerlerin birer nüshasını SE 208-24 TF ekinde Fransa yetkili kurumuna göndererek SE 208-20 FT talep edecektir.

İlgilinin masrafları üstlenmeyi reddetmesi durumunda ise talep SE 208-23 TF formüleri olmaksızın Fransa yetkili kurumuna iletilecek olup, Fransa yetkili kurumunca S E 208-24 FT aracılığı ile talep edilmesi durumunda başvuru sahibi, masrafları Fransa yetkili kurumu adına Kurumca karşılanmak üzere SE 208-23 TF formüleri ile birlikte sağlık hizmet sunucusuna sevk edilecektir.

1.2. Fransa'dan Yapılan Malullük Aylığı Başvurusu

 

ilgili hükümler

Sözleşmenin 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 ve 29. maddeleri, İdari Anlaşmanın 19, 20, 21, 28, 29, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. maddeleri

SE 208-16 FT

Maluliyet Aylığı Talebi

SE 208-19 FT

Sigortalı Hizmetler İle İlgili Belge

SE 208-20 TF

Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi

SE 208-21 FT

Sigortalılık Sürelerine ilişkin Beyan

SE 208-23 FT

Tıbbi Rapor

 

Sözleşmenin 19. maddesi gereği son çalışması Türk mevzuatına tabi olarak geçen sigortalının malullük aylığına ilişkin değerlendirme Türk mevzuatına göre yapılacağından, Fransa yetkili kurumunca kendisine yapılan malullük aylığı talebi, İdari Anlaşmanın 50. maddesi gereğince Kuruma gönderilecektir.

Malullük aylığı talebine ilişkin SE 208-16 FT, SE 208-19 FT, SE 208-21 FT ve SE 208-23 FT formülerleri Fransa yetkili kurumu tarafından SE 208-24 FT formüleri ekinde gönderilecektir. Başvuru sahibinin Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin malullük aylığına hak kazanmaya yetmemesi durumunda SE 208-19 FT formülerindeki Fransa'daki sigortalılık süreleri Türkiye'deki sürelerle aynı zamana rastlamamak kaydıyla dikkate alınacaktır. Söz konusu süreler Sözleşmenin 30-EK maddesi gereği Kanunun 4/1-(b) ve 4/1-(e) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı başvurularında da değerlendirmeye alınacaktır. Malullük aylığı için sigortalılık koşullan oluşuyorsa ilgilinin malullük durumu incelenmek üzere SE 208-23 FT formüleri ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Kurum Sağlık Kurulunca yapılan değerlendirme sonucu talep sahibinin malullük aylığına hak kazanması durumunda aylık bağlama işlemi EHGM tarafından sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu formülerlerden eksik olanlar EHGM tarafından SE 208-24 TF aracılığıyla Fransa yetkili kurumundan istenecektir. Ancak, SE 208-23 FT talep edilmeden önce ilgilinin sigortalılık sürelerinin toplamının malullük aylığına hak kazanmaya yeterli olup olmadığı kontrol edilecek, malullük koşulu oluşmuyorsa SE 208-23 TF formüleri talep edilmeyerek aylık talebi reddedilecektir.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı olanların malullük taleplerine ilişkin aylık bağlama işlemleri, dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından gerçekleştirilecek ve karar hakkında düzenlenecek SE 208-20 TF formülerinin iki nüshası Fransa yetkili kurumuna iletilmek üzere EHGM'ye gönderilecektir.

Aylığa ilişkin alınan karar EHGM tarafından SE 208-20 TF formüleri aracılığıyla Fransa yetkili kurumuna ve üst yazı ekinde talep sahibine gönderilecektir.

1.3. Tıbbi ve İdari Kontroller

İdari Anlaşmanın 45. maddesine göre akit tarafların birinden malullük aylığı almakta olup diğer akit tarafta ikamet eden aylık sahibi hakkında, aylığı ödeyen kurum, ikamet edilen ülkenin kurumundan tıbbi ve idari kontrol yapılmasını talep edebilecektir.

Talep halinde aylık sahibi tıbbi kontrol yapılmak üzere ücretsiz olarak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilir ve düzenlenen tıbbi rapor aylığı ödeyen akit tarafın yetkili kurumuna gönderilir.

Kontrol muayenesi giderlerine ilişkin olarak SGİM/SGM tarafından herhangi bir formüler düzenlenmeyecektir. Bu giderler iki ülke istatistiklerinden tespit edilecek verilere göre karma komisyon toplantılarında belirlenecektir.

1.3.1. Türkiye'den Malullük Aylığı Almakta İken Fransa'da İkamet Eden Aylık Sahibinin Tıbbi ve/veya İdari Kontrolü

 

İlgili hükümler

İdari Anlaşmanın 46. maddesi

SE 208-22 TF

Malullük Aylığı Alan Kişinin Durumu Hakkında Rapor

SE 208-23 FT

Tıbbi Rapor

 

Türk mevzuatına göre malullük aylığı almakta iken Fransa'da ikamet eden kişinin çalışıp çalışmadığının tespiti için ilgilinin tahsis dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından SE 208-22 TF formülerinin A Bölümünü doldurarak dört nüsha düzenleyecek ve üç nüshasını Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM'ye iletilecektir. Tahsis dosyası EHGM'de bulunanların idari kontrolü için bu formüler üç nüsha düzenlenecektir. SE 208-22 TF formülerinin iki nüshası gerekli kontrollerin yapılması için EHGM tarafından SE 208-24 TF ekinde Fransa yetkili kurumuna iletilecektir. Fransa yetkili kurumunun idari kontrol sonucunu B bölümüne kaydettiği SE 208-22 TF formülerinin Kuruma iadesi halinde, formüler gereği yapılmak üzere dosyasının bulunduğu ilgili birime gönderilecektir.

Diğer yandan aylık sahibinin kontrol muayenesi, İdari Anlaşmanın 46. maddesi uyarınca Kurum tarafından talep edilmesi halinde, Fransa yetkili kurumu tarafından gerçekleştirilir. Bu bölümde, ilgili hakkında SE 208-24 TF formüleri düzenlenerek SE 208-23 FT formüleri EHGM tarafından talep edilecektir.

Hem tıbbi hem idari kontrolün yapılmasına gerek duyulması halinde ise ilgili hakkında SE 208-24 TF formüleri düzenlenecek ve ekinde SE 208-22 TF formüleri yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenerek Fransa yetkili kurumuna gönderilecektir.

SE 208-23 FT formülerinin intikali durumunda formüler, maluliyet durumunun incelenmesi için ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecek, Kurul karan doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.

1.3.2. Fransa'dan Malullük Aylığı Almakta Olup Türkiye'de İkamet Eden Aylık Sahibinin Tıbbi ve/veya İdari Kontrolü

 

İlgili hükümler

İdari Anlaşmanın 46. maddesi

SE 208-22 FT

Malullük Aylığı Alan Kişinin Durumu Hakkında Rapor

SE 208-23 TF

Tıbbi Rapor

 

Fransa yetkili kurumu Fransız mevzuatına göre malullük aylığı almakta iken Türkiye'de ikamet eden aylık sahibi hakkında idari kontrol yapılması için SE 208-24 FT formüleri aracılığı ile SE 208-22 FT formülerinin düzenlenmesini talep edebilir. Bu durumda, idari kontrol talebi hakkındaki SE 208-22 FT formülerinin B bölümü EHGM tarafından doldurularak Fransa yetkili kurumuna iade edilecek olup, Kanunun 4/1-(b) ve 4/1-(c)bendi kapsamındaki çalışmalar formülere kaydedilmeyecektir.

Fransız mevzuatına göre malullük aylığı almakta iken Türkiye'de ikamet eden kişinin tıbbi muayenesinin yapılması için SE 208-23 TF formülerinin talep edilmesi halinde, talep EHGM tarafından değerlendirilerek sevk işlemi için ilgilinin ikamet ettiği yerdeki SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Söz konusu SGİM/SGM ilgiliyi sadece talep edilen muayeneye ilişkin olarak sağlık hizmet sunucusuna sevk ederek SE 208-23 TF formülerinin düzenlenmesini sağlatacaktır. Hekim tarafından doldurularak imzalanan SE 208-23 TF formülerinin aslı ve bir kopyası, Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM'ye iletilecektir. EHGM asıl formüleri kapalı zarfa koyarak SE 208-24 TF formüleri ekinde Fransa yetkili kurumuna gönderecektir.

2. Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

Sözleşmenin 22. maddesine göre, her iki akit tarafta birden çalışması bulunan bir sigortalının akit taraflardan birindeki prim ödeme gün sayısı, aylığa hak kazanmaya yetiyorsa bu akit taraf sadece kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini dikkate alır. Söz konusu sürelerin bu akit taraf mevzuatına göre aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda ise diğer akit taraftaki sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilecektir.

Sözleşmeye göre Fransız mevzuatı kapsamında aylığa hak kazanma durumunun tespitinde Türkiye'deki sigortalılık sürelerinden sadece Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında geçen süreler değerlendirilmektedir.

Sözleşmenin 5. maddesi gereğince Kanunun 4/1-(b) ve 4/1-(e) bendi kapsamındaki sigortalılık süreleri Fransız mevzuatına göre aylığa hak kazanmada dikkate alınmayacaktır. Ancak, bu kişilerin Türk mevzuatına göre aylığa hak kazanamaması durumunda Sözleşmenin 30 EK maddesine istinaden Fransa'da geçen sigortalılık süreleri Türkiye'deki sigortalılık süreleri ile aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilerek Türk mevzuatı bakımından aylık hakkı tespit edilecektir.

Sözleşmenin 25. maddesi gereği bir akit tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin 1 yıldan az olması durumunda bu süreler ilgili akit tarafça aylık hesabında dikkate alınmaz. Ancak, diğer akit taraf kendi mevzuatına göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlenmesinde bu süreyi dikkate alarak Sözleşme kapsamında aylık bağlayacaktır.

Örnek: Fransa'da 1.1.1991-30.9.1991 tarihleri arasında 270 gün, Türkiye'de 4/1-(a) kapsamında 1.6.1992-31.12.2012 tarihleri arasında fasılalı olarak 5380 gün çalışması olan ve 16.12.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 2.5.1963 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1992) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5600 prim ödeme gün sayısı ve 53 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

16.12.2018 tarihli talebe göre, Türkiye'deki çalışmalar ile 25 yıl sigortalılık süresi ve 53 yaş şartı oluşmakla birlikte, ilgilinin 5600 prim ödeme gün sayısı olmadığından müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Bu durumda Sözleşmeye göre Fransa'da çalışmaya başlanan 1.1.1991 tarihi ilk işe giriş tarihi olarak alındığında kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 5525 prim ödeme gün sayısı ve 52 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, Türkiye'de ve Fransa'da geçen toplam 5650 gün (5380+270) ile aylık bağlama şartları oluştuğundan ilgiliye kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

2.1. Türkiye'den Yapılan Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Yaşlılık aylığı talebi:

Sözleşmenin 22, 23, 24, 25 ve 26. Maddeleri, İdari Anlaşmanın 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57.maddeleri

Ölüm aylığı talebi:

Sözleşmenin 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Maddeleri, İdari Anlaşmanın 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57.maddeleri

Ayrıca Sözleşmenin 19. maddesi, İdari Anlaşmanın 43. maddesi

SE 208-14 TF

Yaşlılık Aylığı Talebi

SE 208-15 TF

SE 208-15 TF EK

Geride Kalan Aylığı Talebi

Gelir Beyan Formu (Gelire dair ek geride kalan Fransa aylığı talebi)

SE 208-19 TF

Sigortalı Hizmetler İle İlgili Belge

SE 208-20 FT

Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi

SE 208-21 TF

Sigortalılık Sürelerine ilişkin Beyan

 

Fransa'dan aylık talebinde bulunacak olanlardan başvurunun yapıldığı SGİM/SGM tarafından, "Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi" ve Türkiye'de de çalışması varsa ayrıca "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi"ni doldurması istenecektir. Söz konusu talepler ilgilinin Türkiye'den aylık hakkının olup olmadığına bakılmaksızın aylık talebi hakkındaki formülerler düzenlenerek ekleriyle birlikte Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM'ye iletilecektir.

Türkiye'deki sürelerin aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda, sigortalının Türkiye'deki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın isteğe bağlı sigortalılık süreleri de dahil olmak üzere Türk mevzuatına göre tamamlanan sigortalılık süreleri ile Fransız mevzuatına göre tamamlanan sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilerek kısmi aylık hakkı belirlenecektir. Türk mevzuatına tabi isteğe bağlı sigortalılık süreleri ile çakışan Fransa sigortalılık süreleri, süre birleştirmesinde dikkate alınmayacaktır.

Sözleşmenin 25. maddesi gereğince, sigortalının Türk mevzuatı kapsamında prim ödeme gün sayısının 1 yıldan az olması durumunda süre birleştirmesi yapılmayacak ve aylık talebi bu gerekçe ile reddedilecektir.

Fransa yetkili kurumuna sadece Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında geçen sigortalılık süreleri bildirilecek olup SE 208-19 TF formülerlerine Kanun 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi kapsamında geçen süreler kesinlikle kaydedilmeyecektir.

Fransa'da çalışıldığı beyan edilen süreler hakkında SE 208-21 TF formüleri üç nüsha düzenlenerek başvuru sahibine imzalatılacaktır,

Buna göre ilgili SGİM/SGM tarafından yaşlılık aylığı talebinde bulunanlar için üç nüsha SE 208-14 TF; ölüm aylığı talebinde bulunanlar için ise üç nüsha SE 208-15 TF formüleri düzenlenecektir. Ölüm aylığı taleplerinde ayrıca hak sahiplerinden talebe eklenmek üzere SE 208-15 TF EK formunu doldurulup imzalaması istenecektir.

Talebe göre düzenlenecek SE 208-14 TF ve SE 208-15 TF formülerlerinin iki nüshası EHGM'ye gönderilecektir. Ayrıca, ölüm aylığı başvurusuna ait SE 208-15 TF ekinde yer alması gereken SE 208-15 TF EK formunun 2 kopyası oluşturulacak, bir kopyası dosyasında muhafaza edilecek, aslı ve diğer kopyası da başvuruya ilişkin diğer formülerlerle birlikte EHGM'ye iletilecektir.

Fransa yetkili kurumunca bağlanan aylıkların miktarında çocuk sayısı da dikkate alındığından SE 208-14 TF ve SE 208-15 TF formülerlerine sigortalının çocuklarının mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu formülerlerin tamamlanmasına müteakip, başvuru sahibinin Türkiye'deki sigortalılık süreleri SE 208-19 TF formülerine kaydedilecek, söz konusu formüler üç nüsha olarak düzenlenecektir. Sigortalının ülkemizdeki hizmetlerinin toplanması, birleştirilmesi ve tespitine yönelik işlemler, yürürlükteki usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

Başvuruya ilişkin formülerler ve formlar eksiksiz doldurulduktan sonra, ikişer nüshası Fransa yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM'ye gönderilecektir. Söz konusu formülerlerin eksiksiz doldurulduğu EHGM tarafından kontrol edildikten sonra aslının bir nüshası, SE 208-24 TF irtibat formülerinin ekinde Fransa yetkili kurumuna gönderilerek S E 208-19 FT ve S E 208-20 FT formüleri talep edilecektir.

2.2. Fransa'dan Yapılan Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Başvuruları

 

İlgili hükümler

Yaşlılık aylığı talebi:

Sözleşmenin 22, 23, 24, 25 ve 26. Maddeleri, İdari Anlaşmanın 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57.maddeleri

Ölüm aylığı talebi:

Sözleşmenin 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Maddeleri, İdari Anlaşmanın 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57.maddeleri

Ayrıca Sözleşmenin 19. maddesi, İdari Anlaşmanın 43. maddesi

SE 208-14 FT

Yaşlılık Aylığı Talebi

SE 208-15 FT

Geride Kalan Aylığı Talebi

SE 208-19 FT

Sigortalı Hizmetler ile ilgili Belge

SE 208-20 TF

Aylık Talebine İlişkin Karar Bildirimi

SE 208-21 FT

Sigortalılık Sürelerine İlişkin Beyan

 

Sözleşmenin 22. maddesine göre yaşlılık ya da ölüm aylığı talebinde, sigortalının Fransa'da geçen sigortalılık sürelerinin Fransız mevzuatına göre yaşlılık ya da ölüm aylığına yeterli olması halinde, Fransa yetkili kurumu sadece Fransız mevzuatına tabi geçen sigortalılık sürelerini dikkate alarak aylık bağlama işlemlerini gerçekleştirir. Başvuru sahibinin Türkiye'de çalışmasını beyan etmesi durumunda söz konusu talebin Fransa yetkili kurumu tarafından Kuruma iletilmesi gerekmektedir.

Fransa yetkili kurumuna yapılan yaşlılık aylığı talepleri S E 208-24 FT formüleri ekinde SE 208-14 FT formüleri; ölüm aylığı talepleri ise SE 208-15 FT formüleri ile Kuruma iletilecektir.

SE 208-24 FT formülerinde sigortalılık sürelerine ilişkin SE 208-19 TF formüleri talep edilmişse SE 208-19 TF formülerine yalnızca 4/1-(a) kapsamında geçen zorunlu ve isteğe bağlı sigortalılık süreleri kaydedilerek Fransa yetkili kurumuna iletilecektir.

Fransa yetkili kurumunca iletilen yaşlılık ve ölüm aylığı talepleri, Kuruma yapılmış gibi değerlendirilecektir. Talep doğrultusunda aylık bağlama şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin gerekli kontroller EHGM tarafından yapılacaktır.

Alınan talebin incelenmesi neticesinde Türkiye'deki sigortalılık süresinin aylığa yeterli bulunması durumunda sadece Kurum mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlama işlemi gerçekleştirilecektir.

Türkiye'deki sürelerin aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda SE 208-19 FT formüleri ile iletilen Fransa sigortalılık süreleri Türkiye'de geçen sigortalılık süreleri ile aynı zamana rastlamamak kaydıyla aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespit edilmesinde dikkate alınacaktır. Türk mevzuatına tabi isteğe bağlı sigortalılık süreleri ile çakışan Fransa sigortalılık süreleri, süre birleştirmesinde dikkate alınmayacaktır. Aylık talebi ekinde SE 208-19 FT formüleri yer almıyorsa söz konusu formüler SE 208-24 TF formüleri düzenlenerek Fransa yetkili kurumundan talep edilecektir.

Kuruma intikal eden aylık talebine ilişkin karar EHGM tarafından üç nüsha düzenlenecek olan SE 208-20 TF formülerine kaydedilecek, formülerin bir nüshası SE 208-24 TF formüleri ekinde Fransa yetkili kurumuna iletilecek olup bir nüshası üst yazı ekinde talep sahibine gönderilecektir.

3. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Gelir Taleplerine Ait İşlemler

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 34 ve 40. maddeleri, İdari Anlaşmanın 83, 84 ve 85. maddeleri

SE 208-18 TF

İş Kazasına Uğrayan Bir Kimsenin İş Kazası Geliri veya Geride Kalanların Gelir Talebi

 

İdari Anlaşmanın 83. maddesine göre bir iş kazası ya da meslek hastalığına uğrayan kişi ya da ölümü halinde hak sahibi, gelir talebini vakanın meydana geldiği tarihte tabi olunan mevzuat kapsamında sigortalının tabi olduğu kuruma doğrudan ya da ikamet yeri kurumu aracılığı ile yapabilir. Akit taraflardan birinden İKMH geliri almakta iken diğer akit tarafta da iş kazasına uğramış ya da meslek hastalığına tutulmuş olan kişiler hakkındaki taleplerin alınmasında, talep sahibinin, sigortalının uğradığı tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bildirimde bulunması şarttır.

İKMH nedeniyle iş göremezlik ya da ölüm geliri talebinin alınması durumunda S E 208-18 TF formüleri, 6 numaralı kısmı talep sahibine imzalatılmak suretiyle ilgili SGİM/SGM tarafından üç nüsha düzenlenecek ve iki nüshası EHGM'ye gönderilecektir. EHGM söz konusu formülerin eksiksiz doldurulduğunun kontrolünü yaptıktan sonra bir nüshasını SE 208-24 TF ekinde Fransa yetkili kurumuna iletecektir.

Talebe konu olan iş kazası ilgilinin Türkiye'de çalışması esnasında vuku bulmuşsa veya meslek hastalığı Türkiye'de icra edilen meslekten kaynaklanıyorsa buna ilişkin talepler sadece Kurum tarafından değerlendirilecek ve Fransa yetkili kurumuna talep intikali yapılmayacaktır.

4. Aylıkların Hesaplanması

4.1. Malullük Aylığının Hesabı

Sigortalının Türk mevzuatı kapsamındaki sürelerinin Kanunun ilgili hükümleri gereğince malullük aylığına hak kazanmaya yetmesi halinde, aylık bağlama işlemleri sadece bu süreler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Örnek: Fransa'da 1.1.1992-30.6.1994 tarihleri arasında fasılalı 360 gün, Türkiye'de 1.1.1995-31.12.2010 tarihleri arasında 3000 gün çalışması bulunan ve 24.12.2018 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunan sigortalının diğer şartları da taşıması kaydıyla sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetler dikkate alınarak müstakil malullük aylığı bağlanacaktır.

Talep sahibinin Türk mevzuatına tabi sigortalılık sürelerinin malullük aylığına hak kazanmaya yetmemesi durumunda Fransa'da geçen sigortalılık süreleri Türkiye'de geçirilen sigortalılık süreleri ile aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilecektir. Sürelerin birleştirilmesi sonucunda, diğer şartları da yerine getirmek kaydıyla malullük aylığına hak kazanan kişiye her iki ülkede geçirilen sigortalılık sürelerinin toplamı üzerinden Türkiye'de geçen gün sayısı karşılığı kısmi aylık bağlanacaktır. Aylık bağlama işlemi yapılırken sadece Türkiye'de geçen çalışmalara ait sigorta primine esas kazançlar (SPEK) dikkate alınacaktır. Kısmi aylık, (Toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanan teorik aylık miktarı x (Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme gün sayısı / Toplam prim ödemeğim sayısı)) formülüne göre hesaplanacaktır.

Örnek: Fransa'da 1.1.1986-31.3.2000 tarihleri arasında fasılalı 3960 gün, Türkiye'de 1.1.2006-31.12.2007 tarihleri arasında fasılalı 100 gün çalışması bulunan ve 24.12.2018 tarihinde malullük aylığı talebinde bulunan sigortalının aylığa hak kazanmasının tespitinde 3960+100=4060 gün dikkate alınarak kısmi malullük aylığı bağlanacaktır.

Aylık bağlanırken sadece Türkiye'de geçen çalışmalara ait SPEK dikkate alınmak suretiyle Türkiye'de ve Fransa'da geçen toplam 4060 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın Türkiye'de geçen 100 gün çalışmaya karşılık gelen 0,0246 (100/4060) oranı kısmi aylık olarak ödenecektir. Toplam gün sayısı üzerinden 1000 TL aylık hesaplandığı varsayıldığında sigortalıya ödenecek tutar 24,60 TL (1000 x 0,0246) olacaktır.

Maluliyete yol açan vakanın meydana geldiği tarihte kişinin son sigortalılığının Fransız mevzuatına tabi geçmiş olması durumunda malullük aylığı Fransa yetkili kurumunca değerlendirileceğinden Kurumca malullük aylığı bağlanmayacaktır.

4.2. Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabı

Sözleşmenin 22. maddesine göre başvuru sahibinin aylığa hak kazanmasında sadece Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin yeterli olması durumunda, Kanunun ilgili hükümlerine göre aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek, Fransa'da geçen süreler aylığın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Sözleşmenin 50. maddesi gereği, Fransız mevzuatına göre çalışması beyan edilen sigortalılar hakkındaki aylık talepleri, Genelgenin İkinci Kısmının Altıncı Bölümündeki 2.1. "Türkiye'den Yapılan Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler" başlığında yer alan hükümler doğrultusunda Fransa yetkili kurumuna iletilecektir.

Sözleşmenin 22. maddesinin II numaralı fıkrası gereğince, Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda aynı zamana rastlamamak kaydıyla Fransa'daki sürelerle birleştirilerek aylığa hak kazanma durumu değerlendirilecektir. Aylık bağlama işlemi yapılırken sadece Türkiye'de geçen çalışmalara ait SPEK dikkate alınacaktır. Kısmi aylık, (Toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanan teorik aylık miktarı x (Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme gün sayısı / Toplam prim ödeme gün sayısı)) formülüne göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Fransa'da 1.1.1982-31.3.1987 tarihleri arasında 1890 gün, Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.6.1987-31.12.2012 tarihleri arasında fasılalı olarak 5600 gün çalışması olan ve 6.4.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 10.9.1964 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1987) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5375 prim ödeme gün sayısı ve 50 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, yaşlılık aylığı talep tarihinde Türkiye'de 25 yıllık sigortalılık süresi, 5600 günü ve 53 yaşı bulunan sigortalının Fransa'da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın, ülkemizde geçen çalışmalarına göre müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Örnek 2: Fransa'da 1.1.1986 ile 31.12.1990 tarihleri arasında 1440 gün; Türkiye'de 1.6.1992 - 31.12.2017 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 9000 gün hizmeti bulunan ve Türkiye'deki hizmetlerinin 3600 günlük kısmı 1.6.2002 tarihinden önce geçmiş olan 1.1.1960 doğumlu erkek sigortalı 14.3.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında geçen hizmetleri dikkate alındığında talep tarihi itibariyle 53 yaş ve 25 yıl hizmet koşulları oluşmuştur. Fransa'da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın ilgiliye müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Örnek 3: Fransa'da 1.1.1982-31.3.1987 tarihleri arasında 1890 gün, Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.6.1995-5.4.2018 tarihleri arasında fasılalı olarak 5960 gün çalışması olan ve 6.4.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 10.9.1962 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1995) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5750 prim ödeme gün sayısı ve 55 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

6.4.2018 tarihli talebe göre, Türkiye'deki çalışmalar ile 5750 prim ödeme gün sayısı ve 55 yaş şartı oluşmakla birlikte, 25 yıl sigortalılık süresi şartı oluşmamaktadır. Bu nedenle, ilgiliye müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Fransa'da çalışmaya başlanan 1.1.1982 tarihine göre kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 5075 prim ödeme gün sayısı ve 46 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir. Yaşlılık aylığı talep tarihi itibariyle aylık bağlama şartları oluştuğundan ilgiliye kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Aylık bağlanırken sadece Türkiye'de geçen çalışmalara ait SPEK dikkate alınmak suretiyle Türkiye'de ve Fransa'da geçen toplam 7850 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın Türkiye'de geçen 5960 gün çalışmaya karşılık gelen 0,7592 (5960/7850) oranı kısmi aylık olarak ödenecektir. Toplam süre üzerinden 1000 TL aylık hesaplandığı varsayıldığında sigortalıya ödenecek tutar 759,20 TL (1000 x 0,7592) olacaktır.

Örnek 4: Fransa'da 1.4.1986-31.3.1991 tarihleri arasında 1800 gün; Türkiye'de 1.6.1992-31.12.2017 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 9000 gün hizmeti bulunan ve Türkiye'deki hizmetlerinin 3600 günlük kısmı 1.6.2002 tarihinden önce geçmiş olan 1.1.1967 doğumlu sigortalı 3.5.2018 tarihinde aylık talebinde bulunmuştur.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında geçen hizmetleri dikkate alındığında talep tarihi itibariyle 53 yaş ve 25 yıl hizmet koşulları aranacaktır. Talep tarihinde ilgili, 25 yıl hizmet şartını yerine getirmiş ise de 53 yaş koşulunu yerine getirmediğinden müstakil yaşlılık aylığı bağlanamamaktadır.

Bu durumda, ilgilinin Fransa'da geçen süreleri de dikkate alınacak ve 1.6.2002 öncesi hizmet toplamı 5400 gün olacağından kısmi yaşlılık aylığı için 25 yıl 50 yaş koşulu aranacaktır. Talep tarihi itibariyle hu koşullar yerine geldiğinden ilgiliye Türkiye'de ve Fransa'da geçen toplam 10800 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın Türkiye'de geçen 9000 gün çalışmaya karşılık gelen 0,8333 (9000/10800) oranı kısmi aylık olarak ödenecektir. Toplam süre üzerinden 1000 TL aylık hesaplandığı varsayıldığında sigortalıya ödenecek tutar 833,30 TL (1000 x 0,8333) olacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

SÖZLEŞME UYGULAMALARINA İLİŞKİN ORTAK VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuruların Alınması

İdari Anlaşmanın 96. maddesi gereği, akit taraflardan birinin yetkili kurumuna gönderilmesi gereken dilekçenin, diğer akit taraf yetkili kurumuna verilmiş olması durumunda dilekçe, ilgili akit taraf kurumuna verilmiş sayılır. Bu şekilde Fransa yetkili kurumuna gönderilmesi gereken ancak Kuruma intikal eden dilekçeler Fransa yetkili kurumuna gönderilecektir.

Aynı şekilde Kuruma verilmesi gerektiği halde Fransa yetkili kurumuna verilmiş olan dilekçeler, Fransa yetkili kurumu tarafından Kuruma gönderilir. Fransa yetkili kurumuna yapılmış olan başvuru tarihi, Kuruma yapılmış başvuru tarihi olarak esas alınır.

2. Sağlık Yardımları Hakkındaki Formülerlere İlişkin İşlemler

Fransa yetkili kurumu tarafından usulüne uygun olarak düzenlenerek Kuruma faks, e-posta ya da diğer elektronik ortamlarda gönderilen sağlık yardımları hakkındaki formüler reddedilmeyecek, sigortalı ya da aylık veya gelir sahibi tarafından doldurularak imzalanmış olan ve örneği ekte yer alan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri/Anlaşmaları Kapsamında Sağlık Yardımı Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" (EK-6) İle birlikte kabul edilerek işleme alınacaktır.

Fransa yetkili kurumu adına Türkiye'de geçici ikametleri sırasında sağlık yardımlarından yararlananlara ilişkin yatılı tedavi bildirimi SE 208-06 B TF formüleri (EK-7) ile yapılmaya devam edilecektir.

3. Aylık Taleplerine İlişkin İşlemler

Talep tarihinden önce Fransa'da çalışması bulunan Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalıların veya ölümü halinde hak sahiplerinin, yurt dışı borçlanma süreleri hariç olmak üzere, Türkiye'deki prim ödeme gün sayısı müstakil aylık bağlanmasına yeterli olsa dahi, bağlanacak olan aylık Sözleşme kapsamında değerlendirileceğinden talepleri ile birlikte aylık bağlamaya esas bilgi ve belgeler EHGM'ye gönderilecektir.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık bağlama işlemleri SGİM/ SGM, Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların ise Sözleşme kapsamındaki aylık bağlama işlemleri EHGM tarafından yürütülecektir.

Aylık talep başvurularına ve aylık bağlama işlemlerine ilişkin bu Genelgede yer almayan hususlarda 12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri ile 6.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge hükümleri uygulanacaktır.

4. Yetkili Kurumlar İle Yapılacak Yazışmalar

Sağlık yardım formülerlerinin gönderilmesi, talep edilmesi ve ilk görevlendirmelerle ilgili işlemler haricinde, Fransa yetkili kurumları ile yapılacak bütün yazışmalar EHGM tarafından gerçekleştirilecek olup Fransa yetkili kurumlarına ait yazışma adresleri listesi ekte (EK-8) yer almaktadır.

Sağlık yardım hakkının sağlanması hakkında yazışmalar Fransa yetkili hastalık kasaları ile yapılacak olup, söz konusu hastalık kasasının bilinmemesi durumunda ekli listede yer alan yetkili kurumla yazışma yapılacaktır.

Sözleşmenin 53. maddesi uyarınca yazışmalarda akit taraflardan birinin resmi dili kullanılacaktır.

5. Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

27.3.1986 tarihli ve 8 sayılı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu Genelgede Sözleşmeye yapılan atıflar ile 27.2.2018 tarihli ve 1192821 sayılı Genel yazı yürürlükten kaldırılmış olup söz konusu düzenlemeler, yürürlük dönemlerindeki iş ve işlemlerinde kullanılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EKLER DİZİNİ:

Ek-1 : Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi

Ek-2 : Nakliyat Firması Çalışanları İçin Mevzuata Tabi Kalma Yazısı

Ek-3 : Protezler, Büyük Cihazlar ve Büyük Önemdeki Diğer Sağlık Yardımları Listesi

Ek-4 : Aile Sayısı Listesi Tablosu

Ek-5 : Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi

Ek-6 : Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri/Anlaşmaları Kapsamında Sağlık Yardımı Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

Ek-7 : SE 208-06 B TF formüleri

Ek-8 : Fransa Yetkili Kurumları Yazışma Adresleri