T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 02.03.2020

Sayı : 15591373-030.01-E.3675420

Konu : Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

 

GENELGE

2020/4

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasındaki ilk sosyal güvenlik sözleşmesi 22 Ocak 1976 tarihinde imzalanmış ve 1 Şubat 1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Sözleşme) 13 Aralık 1999 tarihinde Kopenhag'da tadil edilerek imzalanmış olup, Sözleşme 3 Temmuz 2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise yine 13 Aralık 1999 tarihinde Kopenhag'da imzalanmış olup, Tadil Sözleşmesi ve İdari Anlaşma 1 Kasım 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

 

Sözleşme; Genel Hükümler, Hastalık ve Analık, İşkazaları ve Meslek Hastalıkları, Aile Yardımları, İşsizlik Sigortası, Yaşlılık, Malullük, Ölüm Yardımları ve Erken Emeklilik Yardımları (Aylıkları), Çeşitli Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere 8 (sekiz) bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; tanımlar, sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceği, çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı, geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

İkinci bölümde hastalık ve analık yardımlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde Danimarka tarafından ödenecek aile yardımlarına ilişkin hükümler,

Beşinci bölümde işsizlik yardımlarına ilişkin hükümler,

Altıncı bölümde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ve erken emeklilik yardımına ve 12 aydan az sigortalılığa ilişkin hükümler,

Yedinci bölümde İdari Anlaşma yapılmasına, uygulamada ve sorunların çözümünde akit tarafların birbiri ile yardımlaşmasına, bu yardımların ücretsiz yapılmasına, yazışmalarda kullanılacak dile, sözleşme uygulamalarındaki belgelerin harç ve tasdik bedellerinden muaf tutulmasına ilişkin hükümler,

Sekizinci bölümde sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

1. Kavramlar

Bu Genelgede geçen:

1.        Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

2.     Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

3.        Sözleşme: Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesini,

4.     İdari Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Aktedilmiş Olan 13 Aralık 1999 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulama Şekline Dair İdari Anlaşmayı,

5.     Yetkili Kurum: Sözleşme kapsamındaki yardımları sağlamaktan sorumlu olan kurumlan,

6.        Yetkili Makam: Sözleşme kapsamında yer alan mevzuatın uygulanması ile görevli olan Bakanlıkları,

7.        Akit Taraflar: Türkiye Cumhuriyeti ve Danimarka Krallığını,

8.        Aile Fertleri: Yetkili kurumun uyguladığı mevzuatta aile fertleri olarak tanımlanan ya da tanınan kimseyi,

9.        Sigortalılık Süreleri: Bu süreler hangi mevzuata göre tamamlanmış ise, o mevzuatta sigortalılık süreleri olarak tanımlanmış ya da tanınmış prim ödeme süreleri ile bu mevzuata göre sigortalılık sürelerine muadil olarak kabul edilen diğer süreleri,

10.    Yardım ve Aylıklar: Kamu fonlarından ödenen tüm yardımlar ve aylıklarla, bunların tüm unsurları, paranın yeniden değerlendirilmesi nedeni ile oluşan zamlar ve ek ödenekler, bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmuyorsa, aylıklar yerine yapılan toptan yardımlar ve uygulama alanı olan konularda prim iadeleri şeklinde yapılan ödemeleri

ifade eder.

2. Sözleşmenin Uygulama Alanı

Sözleşmenin kişisel kapsamında Türkiye bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi statüsündeki sigortalılar yer almakta olup bu kişiler için Akit ülke vatandaşı olma koşulu aranmaktadır.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık yardımlarım, (b) ve (c)  bendi kapsamındaki sigortalılar için ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar, Sözleşme kapsamında olup bu kapsamdaki kişiler Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gibi değerlendirilecektir. Sözleşme hükümleri bu kapsamda çalışanlar ve/veya sandıktan emeldi aylığı alanlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kapsamda çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Danimarka irtibat kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum aracılık edecektir. Ancak talep formülerlerinin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, sandıklar tarafından gerçekleştirilecektir.

İKİNCİ KISIM

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE FORMÜLERLER

Sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere, İdari Anlaşmanın 19. maddesine istinaden Türkçe ve Danimarkaca olmak üzere iki dilde 8 adet formüler ihdas edilmiştir. Her iki ülke de rumuzu "TR/DK" olan formülerleri kullanmaktadır.

Anılan formülerler, Kurum intranet sayfasında "Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formülerler" bölümünde yayınlanmıştır. Formülerler, bu Genelgede yer alan açıklamalar doğrultusunda, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamında doldurularak onaylanacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGULANACAK MEVZUATIN BELİRLENMESİ

İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin temel ilkelerinden biri de çalışılan ülke mevzuatına tabi olunmasıdır. Sözleşmenin 9, 10 ve 11. maddelerinde bu kurala istisna olarak geçici görevle diğer akit tarafa gönderilenlerin, diplomatik misyonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ile bu misyon ve konsolosluk memurlarının özel hizmetlerinde çalıştırılan kimselerin, nakliye firmalarında taşımacılık işlerinde çalışanların ve gemi adamlarının hangi akit tarafın mevzuatına tabi kalacaklarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

1. Bir İşin İcrası İçin Diğer Akit Tarafa Gönderilen Sigortalının Tabi Olacağı Mevzuat

Bir işin icrası İçin Türkiye'den Danimarka'ya veya Danimarka'dan Türkiye'ye gönderilen sigortalılar hakkında uygulanacak mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.1. Bir işin İcrası İçin Türkiye'den Danimarka'ya Gönderilen Sigortalı

1.1.1. İlk 12 Aylık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 9 (a) maddesi birinci cümlesi ve 11. maddesi İdari Anlaşmanın 3. maddesi

TR/DK 1

Geçici Görevlendirme Belgesi

 

Sözleşmenin 9 (a) maddesi birinci cümlesi gereği, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan, işvereni tarafından bir işin icrası için Danimarka'ya gönderilenler, 12 ayı aşmamak üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan Ek-l'de yer alan "Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" ve ekinde görev yazısı, Danimarka'daki işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi, Danimarka'da çalışacağı iş yeri ve adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuruya istinaden TR/DK 1 formüleri, sigortalının işyerinin kayıtlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü (SGİM) veya sosyal güvenlik merkezi (SGM) tarafından üç nüsha halinde düzenlenerek iki nüshası Danimarka yetkili kurumuna verilmek üzere sigortalı veya işverene verilecek ve bir nüshası da dosyasında saklanacaktır.

Geçici görevlendirme süresi azami 12 ayı aşmamak kaydıyla formülerin 3 numaralı bölümüne başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek kaydedilecektir.

1.1.2.12 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 9 (a) maddesi ikinci cümlesi, İdari Anlaşmanın 3. maddesi

TR/DK 2

Geçici Görevlendirme Süresinin Uzatılması Belgesi

 

Sigortalının Danimarka'daki çalışma süresinin 12 ayı aşması ve işverenin talep etmesi halinde, geçici görev süresi Sözleşmenin 9 (a) maddesi ikinci cümlesine göre yetkili kurumların müştereken mutabık kalmaları halinde iş tamamlanana kadar istisnai olarak uzatılabilir.

Danimarka'ya gönderilen çalışanın Türk mevzuatına tabi kalmaya devam etmesi için gerekli muvafakat talebinin ilk on iki aylık sürenin bitiminden önce yapılması gerekmektedir.

İşverenler tarafından, SGİM/SGM'lerin yurt dışı servislerine gönderilen geçici görev süresinin uzatılmasına dair talepler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) gönderilecektir. Danimarka yetkili kurumu ile geçici görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar EHGM tarafından gerçekleştirilecektir.

Talebe istinaden ilgili SGİM/SGM tarafından sigortalı hakkında uzatılmak istenen sürenin belirtildiği TR/DK 2 formüleri üç nüsha halinde düzenlenerek Danimarka yetkili kurumunun onayının alınması için EHGM'ye gönderilecektir.

EHGM tarafından Danimarka yetkili kurumunun onayı alınacaktır. Alman onay geciktirilmeden ilgili SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Onay yazısını alan SGİM/SGM onay yazısının bir nüshasını işverene verecek/gönderecek, bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilecektir.

1.2. Bir İşin İcrası İçin Danimarka'dan Türkiye'ye Gönderilen Sigortalı 1.2.1. İlk 12 Aylık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 9 (a) maddesi birinci cümlesi ve 11. maddesi İdari Anlaşmanın 3. maddesi

TR/DK 1

Geçici Görevlendirme Belgesi

 

Sözleşmenin 9 (a) maddesi birinci cümlesi gereği, Danimarka'dan geçici görevle Türkiye'ye 12 ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak gönderilenler Danimarka mevzuatına tabi kalmaya devam ederler.

Bu şekilde ülkemize gönderilen çalışanın Danimarka mevzuatına tabi kalmaya devam edebilmesi için, Danimarka yetkili kurumu tarafından toplamda 12 ayı aşmayacak şekilde geçici görev süresi için düzenlenmiş olan TR/DK 1 formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Sigortalı ya da işverenler tarafından Kuruma ibraz edilen formüler üzerinde herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır. Formülerin ilgili SGİM/SGM'ye intikal etmesi durumunda, formülerin bir örneği Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilerek, çalışanın ayrıca Kurum tarafından yersiz tescilinin yapılması önlenecektir.

1.2.2.12 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 9 (a) maddesi ikinci cümlesi, idari Anlaşmanın 3. maddesi

TR/DK 2

Geçici Görevlendirme Süresinin Uzatılması Belgesi

Danimarka mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye'ye gönderilen Danimarka sigortalısının bu görev süresinin formülerde kayıtlı süreyi ya da toplamda 12 ayı aşması halinde Sözleşmenin 9 (a) maddesi ikinci cümlesine göre Kurumun muvafakati alınması kaydıyla sigortalı, Danimarka mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

Bu durumda anılan sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce, Danimarka yetkili kurumunca Kurumun onayının alınması için gönderilecek muvafakat talebine ilişkin yazı EHGM'ye gönderilecektir.

EHGM tarafından görev süresinin uzatılmasına ilişkin onayın bir örneği görevlinin işyeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Onayın bir nüshası Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından gereği yapılmak üzere görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilecektir.

Danimarka yetkili kurumundan alman geçici görev süresinin uzatılmasına dair taleplerin SGİM/SGM'ye gelmesi durumunda geciktirilmeden EHGM'ye intikal ettirilecektir.

Bu durumda anılan sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce, Danimarka yetkili kurumunca üç nüsha halinde gönderilen TR/DK 2 formülerinin 6 numaralı bölümü EHGM tarafından doldurulup onaylandıktan sonra iki nüshası Danimarka yetkili kurumuna iade edilecektir.

2. Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri

Sözleşmenin 6. maddesine göre diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda çalışan sivil memurlar ile sivil memur sayılanlar gönderen devletin mevzuatına tabi olacaklardır.

Bu bağlamda Türkiye'de bulunan Danimarka diplomatik temsilciliklerinde çalıştırmak üzere görevlendirilen bu kişiler Danimarka mevzuatına, Danimarka'da bulunan Türk diplomatik temsilciliklerinde çalıştırmak üzere görevlendirilen söz konusu diplomatik ve konsolosluk temsilcileri ise ülkemiz mevzuatına tabi olacaklardır.

2.1. Diplomatik Misyonlarla Konsolosluklarda İstihdam Edilen Kimselerden Tercih Hakkını Kullanan Personelin Tabi Olacağı Mevzuat

Akit taraflardan birinin, diğer Akit taraftaki diplomatik misyonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimselerden temsil edilen ülkenin vatandaşı olanlardan bu ülke mevzuatını tercih edeceklere uygulanacak mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.1.1. Danimarka'daki Türk Diplomatik Misyonlarla Konsolosluklarda İstihdam Edilen Kimseler ve Bu Misyon ve Konsolosluk Memurlarının Özel Hizmetlerinde Çalıştırılan Kimseler

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 10. maddesi, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

TR/DK 7

Tercih Hakkının Kullanılması

 

Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre Danimarka'da bulunan Türk diplomatik misyonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ve bu misyon ve konsolosluk memurlarının özel hizmetlerinde çalışmak üzere, Danimarka'dan işe alman kişiler Danimarka sigorta mevzuatına tabi olacaktır. Ancak, bunlardan Türk uyruklu kişiler bir defaya mahsus olmak üzere temsilcilikte istihdam edildikleri tarihten itibaren 6 ay içerisinde Türk mevzuatına tabi kalmayı tercih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği yeni işe başlayanlar 6 ay içerisinde Türk mevzuatına tabi kalmayı tercih edebilirler.

Tercih hakkını kullanmak isteyen personelce A bölümü doldurulmuş olan, TR/DK 7 formüleri iki nüsha olarak doğrudan ya da Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile EHGM'ye iletecektir.

Diğer taraftan, tercih hakkım kullanan ilgilinin Türk mevzuatına göre sigortalı tescil işlemleri yapılmak üzere formülerin bir örneği EHGM tarafından ilgili SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

SGIM/SGM tarafından onaylanan formülerin bir nüshası EHGM tarafından ilgili Danimarka yetkili kurumuna gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletilecektir.

2.1.2. Türkiye'deki Danimarka Diplomatik Misyonlarla Konsolosluklarda İstihdam Edilen Kimseler ve Bu Misyon ve Konsolosluk Memurlarının Özel Hizmetlerinde Çalıştırılan Kimseler

 

İlgili hükümler

Sözleşmenin 10. maddesi, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

TR/DK 7

Tercih Hakkının Kullanılması

 

Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre Türkiye'de bulunan Danimarka diplomatik misyonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ve konsolosluk memurlarının özel hizmetlerinde çalışmak üzere, Türkiye'den işe almanlar ülkemiz mevzuatına tabi kalacaktır. Ancak, bunlardan Danimarka vatandaşı olanlar temsilcilikte istihdam edildikleri tarihten itibaren 6 ay içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere Danimarka mevzuatına tabi kalmayı tercih etme hakkına sahiptirler.

İlgilinin tercih hakkım belirtir TR/DK 7 formülerinin Danimarka yetkili kurumundan Kuruma intikali durumunda, bir nüshası görevlinin işyeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilerek talep tarihinden itibaren ilgilinin Türk mevzuatına tabi olmaması yönünde gerekli işlemler yapılacaktır.

3. Nakliyat Firmalarında Çalışanların Tabi Olacağı Mevzuat

İşyeri merkezi akit taraflardan birinde bulunan nakliyat firması personelinin tabi olacağı mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

3.1. Merkezi Türkiye'de Bulunan Nakliyat Firmalarında Çalışanlar

Sözleşmenin 9. maddesinin (b) bendine göre işyeri merkezi Türkiye'de bulunan nakliyat müessesesi tarafından istihdam edilen ve Danimarka'da çalıştırılanlar hakkında Türk mevzuatı uygulanacaktır. Bu kapsamda herhangi bir formüler ihdas edilmemiştir. Bu çalışanlara ya da işverenlerine müracaatları halinde ilgili SGİM/SGM tarafından sigortalının Ek-2'de yer alan "Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatına Tabi Olduğunu Gösterir Yazı" verilecektir.

Merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası nakliyat işyerinin Danimarka'da bir şubesi ya da daimi temsilciliği varsa bu şube veya temsilcilik tarafından istihdam edilen sigortalılar, uyrukları ne olursa olsun Danimarka mevzuatına tabi kalacaklardır.

3.2. Merkezi Danimarka'da Bulunan Nakliyat Firmalarında Çalışanlar

Sözleşmenin 9. maddesi (b) bendine göre işyeri merkezi Danimarka'da bulunan nakliyat müessesesi tarafından istihdam edilen ve Türkiye'de çalıştırılanlar hakkında Danimarka mevzuatı uygulanacaktır.

Merkezi Danimarka'da bulunan uluslararası nakliyat işyerinin Türkiye'de bir şubesi ya da daimi temsilciliği varsa bu şube veya temsilcilik tarafından istihdam edilen sigortalılar, uyruğu ne olursa olsun Türk mevzuatına tabi olacaklardır.

4. Gemide Çalışanlar

Akit taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide çalışanlar bu geminin bayrağını taşıdığı akit tarafın mevzuatına tabi olacaktır.

Bir akit tarafın karasuları içinde ya da limanında diğer akit taraf bandıralı bir gemide yükleme, boşaltma ve tamir işlerinde istihdam edilen, ancak o geminin tayfasından olmayan ya da böyle bir işe nezaret etmekten sorumlu olan bir işçi hakkında limanın bağlı olduğu akit tarafın mevzuatı uygulanacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

AYLIK VE GELİR İŞLEMLERİ

 

Aylık veya gelirlere ilişkin olarak Kurum ile Danimarka irtibat kurumları arasındaki belge alışverişi işlemleri ilgili SGİM/SGM tarafından yürütülecektir. Ancak, yetki devri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar söz konusu işlemler EHGM tarafından yapılacaktır.

1. Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

Sözleşmenin 32. maddesinin birinci fıkrası ve 33. maddesinin dördüncü fıkrasının yorumlanmasında, her iki akit tarafta birden çalışması bulunan bir sigortalının akit taraflardan birindeki prim ödeme gün sayısı, aylığa hak kazanmaya yetiyorsa bu akit taraf sadece kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini dikkate alır. Söz konusu sürelerin bu akit taraf mevzuatına göre aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda ise diğer akit taraftaki sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilecektir.

Sözleşmenin 38. maddesi gereği, akit taraflardan birine yapılması gereken bir başvurunun diğer akit taraftaki yetkili kuruma yapılmış olması durumunda da başvuru ilgili akit tarafın yetkili kurumuna yapılmış sayılır.

Aylıklara ilişkin Kurum ile Danimarka irtibat kurumlan arasında yürütülmesi gereken işlemlerin tamamı sigortalının son çalışmasının geçtiği SGİM/SGM tarafından yürütülecektir.

Kurumdan aylık alan sigortalıların sözleşme kapsamında Danimarka'dan aylık talebinde bulunmaları durumunda, sigortalının aylık talebine ilişkin işlemler kişinin aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecektir.

Sözleşme kapsamında malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarına hak kazanılması için; Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki çalışmalar, Danimarka'daki sigortalılık süreleriyle aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirilebilmektedir.

Sözleşme, sigortalıların Sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki hizmetlerini de kapsamakta olup, herhangi bir yardıma hak kazanılmasında bu süreler de dikkate alınacaktır.

1.1. Türkiye'den Yapılan Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Başvurularına İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Aylık Talebinin İncelenmesi:

Sözleşmenin 26-33. maddeleri, İdari Anlaşmanın 13-16. maddeleri

TR/DK3

Aylık Talebinin incelenmesi

TR/DK4

Ayrıntılı Tıp Raporu

TR/DK5

Karar Bildirgesi

TR/DK6

Sigortalılık/İkamet Süreleri

 

Yetkili Kurumlar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla formüler ihdas edilmediğinden bildirim amacıyla Ek-3'te yer alan iki dilde düzenlenmiş "Bildirim Yazısı" kullanılacaktır.

Danimarka yetkili kurumuna sigortalı ve aylık/gelir sahibi hakkındaki bilgi ve belgeler gönderilmesinde de Bildirim Yazısındaki ilgili kutucuklar işaretlenecek, TR/DK 3, TR/DK 4 ve TR/DK 6 formülerleri üst yazı ekinde gönderilecektir.

Sigortalının talebinin Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamında değerlendirilmesi gerekiyorsa aylık taleplerine ilişkin formülerlerin düzenlenmesi ve Danimarka yetkili kurumuna gönderilmesi işlemleri, sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecektir. Bu kapsamdaki sigortalılarının Danimarka yetkili kurumundan hizmet isteme ve hizmet gönderme işlemleri de sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecektir.

Sigortalıların aylık taleplerine ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

1.1.1. Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapması

Sözleşmeye göre aylık bağlanması için SGİM/SGM'lere başvuran aylık talep sahipleri, öncelikle yurtdışı işlemleri servislerine yönlendirilecektir.

Bu servislerce TR/DK 3 formüleri sigortalının veya hak sahibinin durumuna uygun olarak bilgisayar ortamında düzenlenecektir. Ayrıca sigortalıdan bir örneği Ek-4'te yer alan "Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi" ile birlikte varsa Danimarka'da geçen sürelerine ait belge örnekleri alınacaktır.

Sigortalının ülkemizdeki hizmetlerinin toplanması, birleştirilmesi ve tespitine yönelik işlemler, yürürlükteki usul ve esaslar dahilinde yürütülecek olup, talep sahibinin ülkemizde geçen çalışmalarına ait TR/DK 6 formüleri sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından düzenlenecek ve onaylanacaktır.

Yaşlılık aylığı talebi söz konusu ise, sigortalının başvurduğu SGİM/SGM tarafından TR/DK 3 ve TR/DK 6 formülerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.

Malullük/Erken emeklilik aylığı talebi söz konusu ise, sigortalının başvurduğu SGİMSGM tarafından sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilerek TR/DK 4 formülerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Sevk işleminde TR/DK 4 formülerinin 1, 2 ve 4 numaralı kısımları doldurulacaktır. TR/DK 4 formülerinin yanında TR/DK 3 ve TR/DK 6 formüleri düzenlenecektir. İkişer nüsha olarak düzenlenen bu formülerlerin birer nüshası dosyasında muhafaza edilecek, diğer nüshası Danimarka yetkili kurumuna gönderilecektir.

Kurumumuz tarafından ekleri ile birlikte gönderilen formülerleri alan Danimarka yetkili kurumu, sigortalının talebini kendi mevzuatı kapsamında değerlendirecektir. Danimarka yetkili kurumunca aylık kararının ilgili SGİM/SGM'ye veya Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına (KGEDB) TR/DK 5 formüleri ile bildirilmesi halinde ayrıca bir işlem yapılmaksızın ilgili formüler dosyasında muhafaza edilecektir.

Sigortalının ülkemizdeki aylık talebine ilişkin işlemlerde yürürlükteki usul ve esaslar dahilinde, sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecek ve aylık kararı sigortalıya ve Danimarka yetkili kurumuna TR/DK 5 formüleri ekinde bildirilecektir.

Danimarka yetkili kurumundan hizmet isteme işlemleri sigortalının son çalışmasının geçtiği SGİM/SGM tarafından TR/DK 6 formüleri ile yapılacaktır.

1.1.2. Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'den farklı bir SGİM/SGM'ye başvuru yapması

Sözleşmeye göre aylık bağlanması için SGİM/SGM'lere başvuran aylık talep sahipleri, öncelikle Yurtdışı İşlemleri Servisine yönlendirilecektir.

Bu servislerce yapılacak kontrol neticesinde sigortalının başvurusunun son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'den farklı bir SGİM/SGM'de olduğunun tespit edilmesi halinde, aylık talebini alan SGİM/SGM'lerce TR/DK 3 formülerinin bütün bölümleri sigortalı ile birlikte bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Malullük/Erken emeklilik aylığı talebi söz konusu ise sigortalının başvurduğu S GİM/SGM tarafından sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye yönlendirilecektir. İlk müracaatın yapıldığı SGİM/SGM tarafından sigortalının başvurduğu ildeki sağlık hizmet sunucusuna sevk işlemi yapılacak ve sonrasında TR/DK 4 formülerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Sevk işleminde TR/DK 4 formülerinin 1, 2 ve 4 numaralı kısımları SGİM/SGM tarafından diğer kısımları ise ilgili doktor tarafından doldurulacaktır.

TR/DK 3 ve malullük aylığı talebi durumunda düzenlenecek olan TR/DK 4 formüleri, Ek-4'te yer alan "Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi" ile birlikte varsa Danimarka'da geçen sürelerine ait diğer belge örnekleri alınarak sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yapılacak diğer işlemler bu Genelgenin "1.1.1) Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapması" başlıklı bölümündeki açıklamalara göre sonuçlandırılacaktır.

1.1.3. Türkiye'de Çalışması Bulunmayan Sigortalının Danimarka'dan Aylık Talebine İlişkin İşlemler

Ülkemizde çalışması bulunmayan sigortalıların Danimarka'dan aylık talebinde bulunmak için Kuruma yaptığı başvurulara ilişkin tüm işlemler ilgilinin başvurduğu SGİM/SGM tarafından gerçekleştirilecektir.

1.1.4. Kanunun 4/1-(c) bendi Kapsamındaki Sigortalıların Aylık Talebine İlişkin İşlemler

Son çalışması Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olan veya 2829 sayılı Kanuna ya da Kanunun 53. maddesine göre Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında aylık bağlanması gereken sigortalıların aylık taleplerine ilişkin formüler, ikamet edilen veya başvuru yapılan yerdeki SGİM/SGM tarafından düzenlenerek iki nüsha halinde Danimarka yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM KGEDB'ye iletecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların Danimarka kurumlarından hizmet isteme ve hizmet gönderme işlemleri aylık alanlar için EHGM KGEDB tarafından, aylık almayanlar için ise EHGM Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı (KGTHDB) tarafından yürütülecektir.

2. Danimarka'dan Yapılan Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Aylık Talebinin incelenmesi:

Sözleşmenin 26-33. maddeleri, İdari Anlaşmanın 13-16. maddeleri

TR/DK3

Aylık Talebinin incelenmesi

TR/DK4

Ayrıntılı Tıp Raporu,

TR/DK5

Karar Bildirgesi

TR/DK6

Sigortalılık/İkamet Süreleri

 

Danimarka'da ikamet eden sigortalılar, her türlü aylık ve hizmet birleştirme taleplerini Danimarka yetkili kurumuna yapacaklardır. Danimarka yetkili kurumu malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ile hizmet birleştirilmesine ilişkin her türlü taleplerini TR/DK 3 ve TR/DK 6, malullük aylığı talebi var ise bu formülerlerin yanında ayrıca TR/DK 4 formüleri ile sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'deki Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından yürütülecektir.

Danimarka yetkili kurumlarınca sigortalının Türkiye'deki son sigortalılık süresinin hangi il dahilinde geçtiği tespit edilmemiş ise buna ilişkin talepler, EHGM Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanlığına (YSEDB) intikal ettirilecek, adı geçen Daire Başkanlığınca ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/merkezine gönderilecektir.

Danimarka'dan gelen aylık taleplerinin sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'den farklı bir SGİM/SGM'ye gönderilmesi durumunda, talep geciktirilmeksizin sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye iletilecektir.

Talebi alan SGİM/SGM, Kurum mevzuatı ve Sözleşme hükümleri kapsamında hizmetleri birleştirecek ve karan sigortalıya doğrudan, Danimarka yetkili kurumuna karar bildirim formüleri olan TR/DK 5 formüleri ile bildirecektir.

Malullük aylığı taleplerinde Danimarka yetkili kurumu tarafından TR/DK 4 formüleri de gönderilecektir. Danimarka'dan gelen malullük aylığı talepleri de Kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek, aylık talebi sonuçlandırılacaktır.

Sigortalının aylık talebinin, Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekiyorsa yukarıda sayılan işlemler EHGM KGEDB tarafından yürütülecektir.

2. Aylıkların Hesaplanması

2.1. Sözleşme Kapsamında Müstakil Aylık Bağlanması

Sözleşmenin 33. maddesi dördüncü fıkrasının yorumlanmasında, başvuru sahibinin aylığa hak kazanmasında sadece Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin yeterli olması durumunda, Kanunun ilgili hükümlerine göre tahsis işlemleri gerçekleştirilecek, Danimarka'da geçen süreler aylığın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1: Danimarka'da 1.1.1982-31.3.1987 tarihleri arasında 1890 gün, Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.6.1987-31.12.2012 tarihleri arasında fasılalı olarak 5600 gün çalışması olan ve 6.4.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 10.9.1964 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1987) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5375 prim ödeme gün sayısı ve 50 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, yaşlılık aylığı talep tarihinde Türkiye'de 25 yıllık sigortalılık süresi, 5600 günü ve 53 yaşı bulunan sigortalının Danimarka'da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın, ülkemizde geçen çalışmalarına göre müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Örnek 2: Danimarka'da 1.1.1986-31.12.1990 tarihleri arasında 1440 gün; Türkiye'de 1.6.1992-31.5.2017 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 9000 gün hizmeti bulunan 1.1.1960 doğumlu erkek sigortalı 14.3.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında geçen hizmetleri dikkate alındığında talep tarihi itibariyle 53 yaş ve 9000 gün hizmet koşullan oluşmuştur. Danimarka'da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın ilgiliye müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

2.2. Sözleşme Kapsamında Kısmi Aylık Bağlanması

Sözleşmenin 33. maddesi dördüncü fıkrası gereğince, Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda aynı zamana rastlamamak kaydıyla Danimarka'daki sürelerle birleştirilerek aylığa hak kazanma durumu değerlendirilecektir. Aylık bağlama işlemi yapılırken sadece Türkiye'de geçen çalışmalara ait Prime Esas Kazanç (PEK) dikkate alınacaktır.

Kısmi aylık, (Toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanan teorik aylık miktarı x Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme gün sayısı / Toplam prim ödeme gün sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Danimarka'da 1.1.1982-31.3.1987 tarihleri arasında 1890 gün, Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.6.1995-5.4.2018 tarihleri arasında fasılalı olarak 5960 gün çalışması olan ve 6.4.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 10.9.1962 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1995) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5750 prim ödeme gün sayısı ve 55 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

6.4.2018 tarihli talebe göre, Türkiye'deki çalışmalar ile 5750 prim ödeme gün sayısı ve 55 yaş şartı oluşmakla birlikte, 25 yıl sigortalılık süresi şartı oluşmamaktadır. Bu nedenle, ilgiliye müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Danimarka'da çalışmaya başlanan 1.1.1982 tarihine göre kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 5075 prim ödeme gün sayısı ve 46 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir. Yaşlılık aylığı talep tarihi itibariyle aylık bağlama şartlan oluştuğundan ilgiliye Danimarka süreleri de dikkate alınarak kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Aylık bağlanırken sadece Türkiye'de geçen çalışmalara ait prime esas kazanç dikkate alınmak suretiyle Türkiye'de ve Danimarka'da geçen toplam 7850 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın Türkiye'de geçen 5960 gün çalışmaya istinaden 0,7592 (5960/7850 = 0,7592) oram karşılığında kısmi aylık ödenecektir.

Örnek 2: Danimarka'da 1.4.1986-31.3.1991 tarihleri arasında 1800 gün; Türkiye'de 1.6.1992 - 31.5.2017 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 9000 gün hizmeti bulunan 1.1.1967 doğumlu erkek sigortalı 3.5.2018 tarihinde aylık talebinde bulunmuştur.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında geçen hizmetleri dikkate alındığında talep tarihi itibariyle 53 yaş ve 25 yıl hizmet koşulları aranacaktır. Talep tarihinde ilgili, 25 yıl hizmet şartını yerine getirmiş ise de 53 yaş koşulunu yerine getirmediğinden müstakil yaşlılık aylığı bağlanamamaktadır.

Bu durumda, ilgilinin Danimarka'da geçen süreleri de dikkate alınarak talep tarihi itibariyle kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıl ve 50 yaş koşulu aranacaktır. Talep tarihi itibariyle bu koşullar yerine geldiğinden ilgiliye Türkiye'de ve Danimarka'da geçen toplam 10800 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın Türkiye'de geçen 9000 gün çalışmaya istinaden 0,8333 (9000/10800=0,8333) oranında kısmi aylık ödenecektir.

3- Ortak Hükümler

3.1 12 Aydan Az Sigortalılık Süreleri

Sözleşmenin 33. maddesinin ikinci fıkrası gereği Danimarka vatandaşlarının sigortalılık sürelerinin 1 yıldan az olması (prim ödeme gün sayısının 360 günden az olması) durumunda ilgili akit tarafça aylık hesabında dikkate alınmaz. 12 aydan az sigortalılık süresi bulunması nedeniyle Kurumumuzca sözleşme aylığı bağlanamayan Danimarka vatandaşlarının söz konusu süreleri talepte bulunmaları halinde toptan ödeme hükümleri yönüyle incelenecektir.

Türk vatandaşlarına Kurumumuzca sözleşme aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir sigortalılık süresi kısıtlaması bulunmamaktadır.

Örnek: Danimarka'da 1.1.1991-30.9.1991 tarihleri arasında 270 gün, Türkiye'de 4/1-(a) kapsamında 1.6.1992-31.12.2012 tarihleri arasında fasılalı olarak 5380 gün çalışması olan ve 16.12.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 2.5.1963 doğumlu Türk vatandaşı erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1992) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5600 prim ödeme gün sayısı ve 53 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

16.12.2018 tarihli talebe göre, Türkiye'deki çalışmalar ile 25 yıl sigortalılık süresi ve 53 yaş şartı oluşmakla birlikte, ilgilinin 5600 prim ödeme gün sayısı olmadığından müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Ancak, Danimarka'da çalışmaya başlanan 1.1.1991 tarihi ilk işe giriş tarihi olarak alındığında kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 5525 prim ödeme gün sayısı ve 52 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, Türkiye'de ve Danimarka'da geçen toplam 5650 gün (5380+270) ile aylık bağlama şartlan oluştuğundan ilgiliye Sözleşmeye istinaden kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EMEKLİLİK SİGORTASI KAPSAMINDA

MALULLÜK/ERKEN EMEKLİLİK TALEBİ SONUCU RAPOR SEVK VE TIBBİ

KONTROL MASRAFLARININ İADESİ

 

İdari Anlaşmanın 17. maddesine göre bir akit taraf sigortalısının diğer akit tarafta ikamet ettiği sırada ilk akit taraf mevzuatına göre yapılması gereken emeklilik sigortasına ilişkin tıbbi kontrolleri ilk akit tarafın talebine istinaden ikamet ettiği akit taraf yetkili kurumu tarafından yapılacaktır.

1. Kurum Sigortalısının Danimarka'daki Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masrafların Bildirimi

Danimarka'da sürekli ikamet eden ve Kurumdan aylık/gelir alanlar için Kurum mevzuatına göre yapılması gereken kontrol muayene talepleri sigortalının aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından Danimarka yetkili kurumuna iletilecektir.

Yapılan kontrol muayenesi neticesinde ortaya çıkan masrafların Danimarka yetkili kurumuna ödenebilmesi için ilgili SGİM/SGM tarafından kontrol muayenesi talep yazısı ve Danimarka yetkili kurumunun rapor gönderme yazısı bir üst yazı ekinde EHGM YSEDB'ye gönderilecektir.

2. Danimarka Sigortalısının Türkiye'deki Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masrafların Bildirimi

Ülkemizde sürekli ikamet eden Danimarka sigortalıları için Danimarka yetkili kurumunca istenilen tıbbi kontrollere yönelik işlemler sigortalının ikamet yeri SGİM/SGM tarafından sigortalıdan ücret alınmaksızın gerçekleştirilecektir.

İlgili SGİM/SGM tarafından kontrol muayeneleri sonucunda ortaya çıkan masrafların Danimarka yetkili kurumuna bildirilmesi için Danimarka'nın talep yazısı ve rapor gönderme yazısının bir örneği üst yazı ekinde EHGM YSEDB'ye gönderilecektir.

3. Türkiye'den Yapılan Malullük/Erken Emeklilik Aylığı Talebi Sonucu Rapor Sevk Masraflarının Bildirimi

Ülkemizde sürekli ikamet eden ve malullük/erken emeklilik aylığı talebinde bulunan Danimarka sigortalıları, aylık taleplerine esas olan raporların düzenlenebilmesi için masrafları Kurumumuzca karşılanmak üzere sağlık hizmet sunucularına sevk edilecektir.

İlgili SGİM/SGM tarafından sevk sonucunda ortaya çıkan masrafların Danimarka yetkili kurumuna bildirilmesi için Danimarka'ya yapılan aylık talebi ve masraf faturalarının bir örneği üst yazı ekinde EHGM YSEDB'ye gönderilecektir.

Söz konusu raporun her iki Akit tarafça incelenmesi durumunda ise sevk sonucu oluşan masraf için Danimarka yetkili kurumuna herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

SÖZLEŞME UYGULAMALARINA İLİŞKİN ORTAK VE DİĞER HUSUSLAR

 

1. Başvuruların Alınması

Sözleşmenin 38. maddesi gereği, akit taraflardan birinin yetkili kurumuna gönderilmesi gereken dilekçenin, diğer akit taraf yetkili kurumuna verilmiş olması durumunda dilekçe, ilgili akit taraf kurumuna verilmiş sayılır. Bu şekilde Danimarka yetkili kurumuna gönderilmesi gereken ancak Kuruma intikal eden dilekçeler geciktirilmeksizin Danimarka yetkili kurumuna gönderilecektir.

Aynı şekilde Danimarka yetkili kurumuna yapılmış olan başvuru tarihi, Kuruma yapılmış başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

2. Aylık Taleplerine İlişkin İşlemler

Talep tarihinden önce Danimarka'da çalışması bulunan Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların veya ölümü halinde hak sahiplerinin Türkiye'deki prim ödeme gün sayısının müstakil aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda bağlanacak aylık Sözleşme kapsamında değerlendirilecektir.

Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların sözleşme kapsamındaki aylık bağlama işlemleri EHGM KGEDB tarafından yürütülecektir.

Sözleşme kapsamında aylık talep başvurularına ve aylık bağlama işlemlerine ilişkin bu Genelgede yer almayan hususlarda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri ile 6.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge hükümleri uygulanacaktır.

3. İrtibat Kurumları ile Yapılacak Yazışmalar

Danimarka'daki ilgili yerel sigorta kurumlarının adresleri, Kurum intranet sayfasında "Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Yabancı Ülke Sigorta Kuramlarının Adresleri" bölümünde yayınlanmıştır.

Aylık veya gelirlere ilişkin olarak Kurum ile Danimarka irtibat kurumları arasındaki belge alışverişi işlemleri yetki devri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar EHGM tarafından yürütülecektir.

Sözleşmenin 35. maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazışma dili olarak İngilizce ya da Fransızca kullanılacaktır. Ancak, Sözleşmenin 35. maddesinin (c) fıkrası uyarınca Akit Tarafların makamları, kurumları veya mahkemeleri kendilerine gönderilen talep yazılarını veya diğer belgeleri, bunların diğer akit tarafın resmi diliyle yazılmış olmalarından Ötürü reddedilmeyecektir.

4. Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

27.3.1986 tarihli ve 8 sayılı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollan Uygulamaları konulu Genelge'de Danimarka Sözleşmesine yapılan atıflar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EKLER DİZİNİ:

Ek-1 : Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi

Ek-2 : Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatına Tabi Olduğunu Gösterir Yazı

Ek-3 : Bildirim Yazısı

Ek~4 : Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi