T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 23.03.2020

Sayı : 15591373-010.06.01-E.4915915

Konu : Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması

 

GENELGE

2020/6

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasındaki ilk sosyal güvenlik anlaşması 12.10.1966 tarihinde imzalanmış ve 1.10.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşmanın Avusturya tarafınca tek taraflı olarak 1.10.1996 tarihinde feshedilmesi sonrasında yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşma (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) 28.10.1999 tarihinde imzalanarak 1.12.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma 1.10.1996 tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde; Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı belirlenmiş olup, akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, çalışanlar, geçici görevliler, hava nakliyat firmalarının personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, hastalık ve analık sigortası, ölüm yardımı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler

yer almaktadır.

1. Kavramlar

Bu Genelgede geçen:

1.     Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

2.     Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

3.     Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Anlaşmayı,

4.     İdari Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mevcut Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanması Hakkında İdari Anlaşmayı,

5.     Mevzuat: Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen sosyal güvenlik kolları ile ilgili olarak bir akit taraf ülkesinde veya bu ülkenin bir kısmında yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile hukuki değeri olan genel idari düzenlemeleri, genel emir ve talimatları,

6.     Yetkili Kurum: İlgili kişinin yardım isteğinde bulunduğu sırada bağlı olduğu sosyal sigorta mercii’ni veya en son sigortalı olduğu akit taraf ülkesinde bulunması halinde, bağlı olacağı sosyal sigorta mercii’ni,

7.     Yetkili Makam: Anlaşma kapsamında yer alan mevzuatın uygulanması ile görevli olan Bakanlıkları,

8.     Sigortalı: Anlaşmanın 3. maddesinin (a) bendi kapsamında, haklarında bir veya her iki akit taraf mevzuatının geçerli olduğu veya geçerli olmuş bulunduğu kişileri,

9.     Hak Sahibi: Sigortalı dolayısıyla hak sahibi olan kişileri,

10.   Sigortalılık Süresi: Prim ödeme süreleri ile her iki akit taraf mevzuatına göre muadil kabul edilen süreleri,

11.   Aile Bireyi: Nam ve hesabına yardımların yapılacağı sosyal sigorta mercii’nin merkezinin bulunduğu akit taraf mevzuatına göre yardım görecek olan bir aile ferdini,

11.   Aylık, Gelir ve Para Yardımı: Bir para yardımını, devletçe yapılan kısımları da içeren aylık gelirleri, her türlü zam ve yardımları, intibak farklarını, ek ödemeleri ve keza prim iadesi olarak yapılan toptan ödemeler ile diğer ödemeleri,

12.   Daimi İkamet: Daimi olarak ikamet edilmekte olan yeri,

13.   Geçici İkamet: Geçici olarak oturulan yeri, ifade eder.

2. Anlaşmanın Uygulama Alanı

Anlaşma, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık yardımları uygulamasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar (5510 sayılı Kanun'un Geçici 20. maddesine tabi sandıklar dahil) ile bu kapsamda gelir/aylık alanlar ve bunların aile bireylerini kapsamaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar, Sözleşme kapsamında olup bu kapsamdaki kişiler Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gibi değerlendirilecektir. Sözleşme hükümleri bu kapsamda çalışanlar ve/veya sandıktan emekli aylığı alanlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kapsamda çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Avusturya irtibat kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum aracılık edecektir. Ancak talep formülerlerinin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, sandıklar tarafından gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte Anlaşma, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazası sigortası uygulamaları bakımından Kanunun 4/1-(b) bendine tabi bağımsız çalışanları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından ise Kanunun 4/1-(c) bendine tabi devlet memurlarını kapsamaktadır.

3. Yetkili Kurumlar

Türkiye bakımından yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Avusturya bakımından yetkili kurum Avusturya Sosyal Sigorta Mercileri Genel Birliği'dir.

İKİNCİ KISIM

ANLAŞMANIN UYGULANMASI ve FORMÜLERLER

Anlaşmanın uygulanmasında kullanılmak üzere, İdari Anlaşmanın 2. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden Türkçe ve Almanca olmak üzere 20 adet formüler ihdas edilmiştir. Kurumca düzenlenecek formülerlerin rumuzunda "TR/A", Avusturya yetkili kurumlarınca düzenlenecek olan formülerlerin rumuzunda ise "A/TR" ibaresi yer alacaktır.

Anılan formülerler, Kurum intranet sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formülerler” bölümünde yayınlanmıştır. Formüler, bu Genelgede yer alan açıklamalar doğrultusunda, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamında doldurularak onaylanacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGULANACAK MEVZUATIN BELİRLENMESİ

İkili anlaşmaların temel ilkelerinden birisi de çalışılan ülke mevzuatına tabi olunmasıdır. Anlaşmanın 7 ve 8. maddelerinde bu kurala istisna olarak geçici görevle diğer akit tarafa gönderilenlerin, hava nakliyat firması personelinin, gemi mürettabatının, diplomatik misyonlarda veya konsolosluklarda çalışan diplomatlar ile diplomatların özel hizmetlerinde çalışmak üzere bu misyonların bağlı olduğu akit tarafça görevlendirilenlerin hangi akit tarafın mevzuatına tabi kalacaklarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Anlaşmanın 9. maddesi ise bu maddelerdeki hükümlere istisna getirilebileceğini düzenlemektedir.

1. Bir İşin İcrası İçin Diğer Akit Tarafa Gönderilen Sigortalının Tabi Olacağı Mevzuat

Bir işin icrası için Türkiye'den Avusturya'ya veya Avusturya'dan Türkiye'ye gönderilen sigortalılar hakkında uygulanacak mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.1. Bir işin İcrası İçin Türkiye'den Avusturya'ya Gönderilen Çalışan

1.1.1. İlk İki Yıllık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 7/1 ve 9. maddeleri, İdari Anlaşmanın 3. maddesi

TR/A 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

 

Anlaşmanın 7. maddesi gereğince, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan, işvereni tarafından bir işin icrası için Avusturya'ya gönderilenler, 24 ayı aşmamak üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan Ek-1'de yer alan "Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" ve ekinde görev yazısı, Avusturya’daki işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi, Avusturya’da çalışacağı iş yeri ve adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuruya istinaden TR/A 1 formüleri, sigortalının işyerinin kayıtlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü (SGİM) veya sosyal güvenlik merkezi (SGM) tarafından üç nüsha halinde düzenlenerek iki nüshası Avusturya yetkili kurumuna verilmek üzere sigortalı veya işverene verilecek ve bir nüshası da dosyasında saklanacaktır.

Geçici görevlendirme süresi azami 24 ayı aşmamak kaydıyla formülerin 3.1 numaralı çerçevesine başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek kaydedilecektir.

Anlaşmanın 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kamu görevlileri için TR/A 1 formüleri kullanılmamakta olup, kamu görevlilerinin Avusturya'ya geçici görevli olarak gönderilmeleri durumunda bir örneği Ek:1-A'da yer alan belge 3 nüsha olarak düzenlenerek Avusturya yetkili kurumuna verilmek üzere sigortalı veya işverene verilecek ve bir nüshası da dosyasında saklanacaktır.

1.1.2. İki Yıllık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 9/1 maddesi, İdari Anlaşmanın 3. maddesi

TR/A 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

 

Sigortalının Avusturya’daki çalışma süresinin 24 ayı aşması ve işverenin talep etmesi halinde, geçici görev süresi yetkili kurumların karşılıklı mutabakatı ile istisnai olarak uzatılabilir.

İşverenler tarafından, SGİM/SGM’lerin yurtdışı servislerine gönderilen geçici görev süresinin uzatılmasına dair talepler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (EHGM) gönderilecektir. Avusturya yetkili kurumu ile geçici görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar EHGM tarafından gerçekleştirilecektir.

EHGM tarafından Avusturya yetkili kurumunun onayı alınacaktır. Alınan onay geciktirilmeden ilgili SGİM/SGM’ye iki nüsha olarak gönderilecektir. Onay yazısını alan SGİM/SGM onay yazısının bir nüshasını işverene verecek/gönderecek, bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilecektir.

1.2. Bir İşin İcrası İçin Avusturya'dan Türkiye'ye Gönderilen Çalışan

1.2.1. İlk İki Yıllık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 7/1 ve 9. maddeleri, İdari Anlaşmanın 3. maddesi

A / TR 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

Anlaşmanın 7. maddesi gereği, Avusturya’dan geçici görevle Türkiye’ye 24 ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak gönderilenler Avusturya mevzuatına tabi kalmaya devam ederler.

Bu şekilde ülkemize gönderilen çalışanın Avusturya mevzuatına tabi kalmaya devam edebilmesi için Avusturya yetkili kurumu tarafından azami 24 ayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş olan A / TR 1 formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Sigortalı ya da işverenler tarafından Kuruma ibraz edilen formüler üzerinde herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır. Formülerin ilgili SGİM/SGM'ye intikal etmesi durumunda, formülerin bir örneği Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilerek, çalışanın ayrıca Kurum tarafından yersiz tescilinin yapılması önlenecektir.

1.2.2. İki Yıllık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 9/1 maddesi, İdari Anlaşmanın 3. maddesi

A / TR 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

 

Avusturya mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye’ye gönderilen Avusturya sigortalısının bu görev süresinin formülerde kayıtlı süreyi ya da toplamda 24 ayı aşması halinde Anlaşmanın 9. maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumun muvafakatı alınması kaydıyla, Avusturya mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

Bu durumda anılan sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce, Avusturya yetkili kurumunca Kurumun onayının alınması için gönderilecek muvafakat talebine ilişkin yazı EHGM'ye gönderilecektir.

EHGM tarafından görev süresinin uzatılmasına ilişkin onayın bir örneği görevlinin işyeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir. Onayın bir nüshası Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından gereği yapılmak üzere görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilecektir.

Avusturya yetkili kurumundan alınan geçici görev süresinin uzatılmasına dair taleplerin SGİM/SGM'ye gelmesi durumunda bu talepler geciktirilmeden EHGM'ye intikal ettirilecektir.

2. Diplomatik Temsilciliklerde Çalışanlar

Anlaşmanın 8. maddesinde diğer akit tarafta görev yapan diplomatik ve konsüler personel hakkında Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, bir akit tarafın diğer akit taraftaki diplomatik temsilciliklerinde çalışan diplomatlar ile bu temsilciliklerde çalışan idari ve teknik personel ile diplomatların özel hizmetlisi olarak çalışmak üzere görevlendirilen kişiler hakkında uygulanacak mevzuat aşağıda yer almaktadır.

2.1. Avusturya’daki Elçilik ve Konsolosluklarda İstihdam Edilen Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 8. maddesi

TR/A 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

 

Avusturya’da, ülkemizin diplomatik temsilciliklerinde çalışmak üzere ülkemiz tarafından görevlendirilen kişiler Kurum mevzuatına tabi olacaklardır.

Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine, bu kişilerin ülkemizde sosyal güvenliğinin sağlandığını gösterir 3 nüsha TR/A 1 formüleri düzenlenerek 2 nüshası Dışişleri Bakanlığına iletilecektir.

Anlaşmanın 8. maddesi kapsamı dışında ülkemizin Avusturya’daki diplomatik misyon veya konsolosluklarında çalışanlar için Avusturya mevzuatı uygulanacaktır.

2.2. Türkiye'deki Avusturya Elçiliğinde ve Konsolosluklarında İstihdam Edilen Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 8. maddesi

A/TR 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

 

Ülkemizde, diplomatik temsilciliklerinde çalışmak üzere Avusturya tarafından görevlendirilen kişiler Avusturya mevzuatına tabi olacaklardır.

Ancak, bu durumdaki kişilerin Avusturya’da sosyal güvenliğinin sağlandığını A/TR 1 formüleri ile Kuruma kanıtlaması gerekmektedir.

Anlaşmanın 8. maddesi kapsamı dışında Avusturya’nın ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlar için Kurum mevzuatı uygulanacaktır.

3. Nakliyat Teşebbüslerinde Çalışanlar

İşyeri merkezi akit taraflardan birinde bulunan nakliyat firması personelinin tabi olacağı mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

3.1. Merkezi Türkiye’de Bulunan Hava Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 7. maddesinin 2. fıkrası, İdari Anlaşmanın 3. maddesi

TR/A 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

 

İşyeri merkezi ülkemizde bulunan bir işyerinin sigortalısı olarak havayolu ile yolcu veya mal taşımacılığı yapan personelin Avusturya’ya gitmesi durumunda, ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak kalabilmesi için işvereninin "Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" ile başvurusu üzerine, sigortalı için TR/A 1 formüleri düzenlenerek 2 nüshası sigortalıya veya işverene verilecektir.

TR/A 1 formülerinin doldurulmasına ilişkin usül ve esaslar bu Genelgenin İkinci Kısım, Birinci Bölümündeki "1.1.1. İlk İki Yıllık Süre İçin" başlığı altında açıklanmış olup, havayolu ile yolcu veya mal taşımacılığı yapan personel için ilgili formüler talep edilen süre kadar düzenlenecektir.

3.2. Merkezi Avusturya'da Bulunan Hava Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 7. maddesinin 2. fıkrası, İdari Anlaşmanın 3. maddesi

A/TR 1

Mevzuat Tayinine İlişkin Belge

 

İşyeri merkezi Avusturya’da bulunan bir işyerinin sigortalısı olarak havayolu ile yolcu veya mal taşımacılığı yapan personelin ülkemize gelmesi durumunda, kişi hakkında Avusturya sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına devam edilecektir.

Ancak bu durumda kişinin Avusturya’da sosyal güvenliğinin sağlandığını A/TR 1 formüleri ile Kuruma kanıtlaması gerekir. A/TR 1 formüleri, Avusturya yetkili kurumunun yetkili bürosu tarafından düzenlenecektir.

Kuruma intikal eden A/TR 1 formüleri üzerinde herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır.

A/TR 1 formülerinin SGİM/SGM'ye intikal etmesi üzerine, ilgili servis sigortalının Avusturya sigortalısı olarak çalıştığını tescil ve prim işlemlerini yürüten servise bildirerek sigortalı tescilinin yapılması önlenecektir.

Diğer bir husus ise Avusturya’da işyeri merkezi bulunmakla birlikte, bu işyerinin ülkemizdeki şube veya daimi temsilciliğinde çalışan havayolu ile uluslararası yolcu veya mal taşımacılığı yapan personelinin Kurum mevzuatına tabi olması gerekmektedir.

4. Gemide Çalışanlar

Anlaşmanın 7. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bir geminin mürettebatı ile bu gemide sadece geçici olarak çalışmayan diğer şahıslar hakkında, bu geminin bayrağını taşıdığı akit taraf mevzuatı uygulanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI UYGULAMALARI

Anlaşma kapsamında hastalık veya analık halinde sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi (Hastalık ve Analık Yardımları)

Anlaşmanın 10. maddesinde bir akit taraf mevzuatına göre, hastalık ve analık yardımlarına hak kazanmak için belirli sigortalılık sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa, diğer akit tarafta geçen sigortalılık sürelerinin aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirileceği hükme bağlamıştır.

1.1. Kurum Sigortalılarının Avusturya'daki Sigortalılık Süreleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 10. maddesi, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

TR/A 2

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesine İlişkin Belge

 

Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında, sigortalı ya da hak sahiplerinin hastalık ve analık yardımlarına hak kazanabilmesi için sigortalının ülkemizde geçen sigortalılık sürelerinin yetersiz olması durumunda, Avusturya’da bu kapsamdaki sigortalılık süreleri dikkate alınacaktır.

Sigortalının veya ölümü halinde hak sahiplerinin SGİM/SGM’ye yapacakları talebe istinaden TR/A 2 formüleri, (A) bölümü doldurularak üç nüsha düzenlenecek ve iki nüshası Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir. Avusturya yetkili kurumu, formülerin (B) bölümünde yer alan sigortalılık sürelerine ilişkin kısmı dolduracak ve bir nüshasını ilgili SGİM/SGM'ye iade edecektir.

İlgilinin, formülerin kendisine verilmesini talep etmesi durumunda sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından formülerin (A) bölümü doldurulup onaylanarak iki nüsha halinde ilgiliye teslim edilecek bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

Avusturya yetkili kurumunca (B) bölümüne sigortalılık süreleri kaydedilip onaylanan formüler ilgili SGİM/SGM'ye iade edilecektir. Aynı şekilde sigortalının elden getireceği formüler ilgili SGİM/SGM tarafından işleme alınacaktır.

1.2. Avusturya’da Çalışan Sigortalıların Türkiye’deki Sigortalılık Süreleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 10. maddesi, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

A / TR 2

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesine İlişkin Belge

 

Avusturya mevzuatına göre sigortalı olan bir kişinin hastalık ve analık yardımlarına hak kazanabilmesi için sigortalının Avusturya’da geçen sigortalılık sürelerinin yetersiz olması halinde, Avusturya yetkili kurumu ilgilinin Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında geçen sigortalılık sürelerini dikkate alır. Bunun için Avusturya yetkili kurumunca A/TR 2 formüleri düzenlenerek ilgilinin Türkiye’de geçen sigortalılık sürelerinin bildirilmesi Kurumdan istenir.

(A) Bölümü Avusturya yetkili kurumunca doldurularak onaylanmış olan A/TR 2 formülerinin Kuruma intikali durumunda, ilgili SGİM/SGM tarafından formülerin (B) bölümü doldurulup onaylanarak bir nüshası Avusturya yetkili kurumuna iade edilecektir.

A/TR 2 formülerinin, sigortalı ya da hak sahibi tarafından getirilmesi halinde başvurunun yapıldığı SGİM/SGM tarafından formülerin (B) bölümü doldurulup onaylanarak bir nüshası Avusturya yetkili kurumuna iletilmek üzere ilgiliye verilecektir.

2. Diğer Akit Tarafta Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardımlarının Sağlanması

Türkiye’de sigortalı olarak çalışmakta iken Avusturya’daki geçici ikameti sırasında Anlaşmaya göre sağlık yardımlarından faydalanacak olan sigortalı ve aile bireylerinin, bu yardımlardan faydalanabilmeleri için Kurumca hazırlanmış durumlarına uygun olan formüleri Avusturya yetkili kurumuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Formüler doğrudan başvuruya istinaden hazırlanmış ise Avusturya'ya gittiğinde söz konusu formüleri Avusturya yetkili hastalık kasasına ibraz etmesi gerektiği bilgisi başvuru sahibine verilecektir.

Formülerin Avusturya yetkili kurumu tarafından "A/TR 17 Form Talep Belgesi" aracılığı ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

Avusturya’da sigortalı olarak çalışmakta iken Türkiye’deki geçici ikameti sırasında Anlaşmaya göre sağlık yardımlarından faydalanacak olan sigortalı ve aile bireylerinin, sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için Avusturya yetkili kurumunca düzenlenmiş durumlarına uygun olan formüleri Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu formüler gerekmesi halinde Avusturya yetkili kurumundan "TR/A 17 Form Talep Belgesi" aracılığı ile istenecektir.

2.1. Bir İşin İcrası İçin Diğer Akit Taraf Ülkesine Gönderilen Sigortalı ve Aile Bireyleri

Anlaşma kapsamında geçici görevle diğer akit tarafa gönderilen sigortalı ve beraberindeki aile bireylerinin sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.1.1. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Türkiye'den Avusturya'ya Geçici Görevli Olarak Gönderilen Sigortalı ile Beraberindeki Aile Bireyleri

Kurum sigortalısının geçici görevli olarak Avusturya’da bulunduğu sırada Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden Kurum adına yararlanma hakkı ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2.1.1.1. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Türkiye'den Avusturya'ya 6 Aydan Az Geçici Görevli Olarak Gönderilen Sigortalılar

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-b ve 11/3 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

TR/A 3

Avusturya'da Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardım Belgesi

 

Kurum sigortalısının 6 aydan az geçici görevli olarak Avusturya’da bulunduğu sırada, sigortalının durumu derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği hallerde Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden Kurum adına yararlanma hakkı vardır.

Sigortalıların, Anlaşma kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için Kurum tarafından düzenlenmiş ve geçici görevi boyunca Kurum adına acil hallerde sağlık yardımlarından yararlanabileceğini gösterir TR/A 3 formülerine sahip olması gerekmektedir.

TR/A 3 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına müstehak sigortalıya verilecek yardımların süresi Kurum mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Avusturya mevzuatına göre tayin edilir.

Sigortalılar adına TR/A 3 formüleri düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

•        Sigortalıdan formüler talebine ait bir örneği Ek-2'de yer alan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır. (İşveren tarafından geçici görevle görevlendirilen sigortalının görev süresi ile görevlendirme nedenini belirten yazı temin edilecektir.)

•        Sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        Formülerin (4.1) nolu kısmı sigortalının işverenince ibraz edilen geçici görev süresini gösterir belgedeki süreye göre doldurulacaktır.

2.1.1.2. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Türkiye'den Avusturya'ya 6 Aydan Fazla Geçici Görevli Gönderilen Sigortalı ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-a ve 11/3 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

TR/A 3B

Avusturya’da 6 Aydan Fazla Geçici Görevli Olanların Sağlık Yardımı Hakkı Belgesi

Kurum sigortalısının 6 aydan fazla geçici görevli olarak Avusturya’da bulunduğu sırada kendisi ve yanında ikamet eden aile bireyleri, Kurum adına Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinin tamamından yararlanabilmektedir.

Sigortalıların, Anlaşma kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için Kurum tarafından düzenlenmiş ve Avusturya'da bulunduğu sürece kendisinin ve aile bireylerinin Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanabileceğini gösterir TR/A 3B formülerine sahip olmaları gerekmektedir.

TR/A 3B formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti ve yardımların süresi Kurum mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Avusturya mevzuatına göre tayin edilir.

Sigortalılar ve aile bireyleri adına TR/A 3B formülerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

•        Sigortalıdan formüler talebine ait "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır. (İşveren tarafından geçici görevle görevlendirilen sigortalının görev süresi ile görevlendirme nedenini belirten yazı temin edilecektir.)

•        Sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        Formülerin (4.1) nolu kısmı sigortalının işverenince ibraz edilen geçici görev süresini gösterir belgedeki süreye göre; özel iş yerlerinde çalışanlar için en fazla birer yıl olmak üzere görev süresi kadar, kamu iş yerlerinde çalışanlar için ise görev süresi kadar olacak şekilde doldurulacaktır.

2.1.2. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Avusturya'dan Türkiye'ye Geçici Görevli Olarak Gönderilen Sigortalı ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-b ve 11/3 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

A/TR 3

Türkiye'de Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardım Hakkı Belgesi

 

Avusturya sigortalılarının geçici görevli olarak Türkiye'de bulunduğu sırada kendisi ve beraberindeki aile bireyleri, Avusturya sigorta kurumları adına ülkemiz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinin tamamından yararlanabilmektedir.

Avusturya sigortalılarının, ülkemizde Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabilmeleri için Avusturya yetkili kurumunca düzenlenmiş A/TR 3 formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

İlgililerin, bu konuda Avusturya sigorta kurumları tarafından düzenlenmiş ve geçici görev süresi boyunca kendisi ve aile bireylerinin Avusturya yetkili kurumu adına sağlık yardımlarından yararlanabileceğini gösterir ve (4.1) nolu kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan A/TR 3 formüleri ile birlikte geçici görev süresi boyunca Avusturya mevzuatına tabi olduğunu gösteren A/TR 1 formülerine de sahip olmaları gerekmektedir.

İlgililerin, A/TR 3 formülerini temin etmeden ülkemize gelmiş olmaları halinde, Kurumca düzenlenecek "TR/A 17 Form Talep Belgesi" ile A/TR 3 formüleri ve ibraz edilmemiş ise A/TR 1 formüleri de Avusturya yetkili kurumundan talep edilecektir.

Sadece A/TR 3 formülerinde kayıtlı olan sigortalı ve aile bireylerinin sağlık yardımından yararlanma hakları vardır.

A/TR 3 formülerinde, düzenleyen Avusturya yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

Avusturya sigortalıları YUPASS kapsamında bulunduğundan, A/TR 3 formüleri ile gelen ve sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Sadece A/TR 3 formülerinde belirtilen sigortalı ve aile bireyleri YUPASS programına kaydedilecektir. Formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

A/TR 3 formülerinin (4.1) nolu kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sigortalı ve aile bireyleri için YUPASS hak sahipliği ekranında aktivasyon açılacaktır.

YUPASS'a kaydı gerçekleştirilen formüler, sigortalının dosyasına eklenmek üzere en kısa süre içerisinde o ildeki Yurtdışı İşlemleri Servisi bulunan SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

YUPASS numarası bulunan kişilerin daha sonraki başvurularında mevcut tescilleri üzerinden yeni A/TR 3 formülerindeki süre kadar hak sahipliği ekranından aktivasyonlarının açılması sağlanacaktır.

Avusturya sigortalıları, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına ibraz etmek kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

A/TR 3 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Avusturya mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre belirlenmektedir.

2.2. Diğer Akit Taraf Ülkesinde Turistik Amaçlı Bulunan Sigortalılar ile Beraberindeki Aile Bireyleri

Diğer akit tarafta turistik amaçlı bulunan sigortalı ve beraberindeki aile bireylerinin sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.2.1. Avusturya’da Turistik Amaçlı Bulunan Sigortalılar ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-b ve 11/3 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

TR/A 3

Avusturya’da Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardım Hakkı Belgesi

 

Kurum sigortalısı ile bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin, Avusturya’da geçici ikametleri sırasında Kurum adına Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman yararlanma hakları vardır.

Bu yardımlardan yararlanmak için ilgililerin, adlarına düzenlenmiş TR/A 3 formülerine sahip olmaları gerekir. Sağlık yardımının acil durumda yapılması durumunun tespiti yardımı yapan ülke yani Avusturya mevzuatına göre yapılacaktır.

TR/A 3 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak sigortalı ve bakmakla yükümlü aile bireylerinin tespiti Kurum mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Avusturya mevzuatına göre belirlenir.

Sigortalının ve aile bireylerinin TR/A 3 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Sigortalı ve/veya aile bireylerinden formüler talebine ait "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır.

•        Sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        TR/A 3 formüleri, sigortalının ücretli izinde olduğuna dair işverence düzenlenmiş yazı veya belge istenerek, bu belgedeki süre kadar düzenlenecektir. (yalnızca sigortalıya düzenlenecek formüler için istenecektir.)

•        TR/A 3 formüleri yalnızca sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi için düzenlenecek ise talep süresine bağlı kalmak kaydıyla her defasında en fazla üçer aylık süre için düzenlenecektir.

•        Formülerin Avusturya yetkili kurumu tarafından "A/TR 17 Form Talep Belgesi" ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

2.2.2. Türkiye'de Turistik Amaçlı Bulunan Avusturya Sigortalıları ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 14/2 maddesi, İdari Anlaşmanın 8/1 maddesi.

A/TR 3

Türkiye'de Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardım Hakkı Belgesi

 

Avusturya sigortalıları ile bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin, ülkemizdeki geçici ikametleri sırasında Avusturya yetkili kurumu adına ülkemiz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman yararlanma hakları vardır.

Avusturya sigortalılarının, Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabilmeleri için Avusturya yetkili kurumunca düzenlenmiş ve (4.1) nolu kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan A/TR 3 formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

İlgililerin, A/TR 3 formülerini temin etmeden ülkemize gelmiş olmaları halinde, Kurumca düzenlenecek "TR/A 17 Form Talep Belgesi" ile A/TR 3 formüleri Avusturya yetkili kurumundan talep edilecektir.

Sadece A/TR 3 formülerinde kayıtlı olan sigortalı ve aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakları vardır.

A/TR 3 formülerinde, düzenleyen Avusturya yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

Avusturya sigortalıları YUPASS kapsamında bulunduğundan, A/TR 3 formüleri ile gelen ve sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Sadece A/TR 3 formülerinde belirtilen sigortalı ve aile bireyleri YUPASS programına kaydedilecektir. Formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

A/TR 3 formülerinin (4.1) nolu kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sigortalı ve aile bireyleri için YUPASS hak sahipliği ekranında aktivasyon açılacaktır.

YUPASS'a kaydı gerçekleştirilen formüler, sigortalının dosyasına eklenmek üzere en kısa süre içerisinde o ildeki Yurtdışı İşlemleri Servisi bulunan SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

YUPASS numarası bulunan kişilerin daha sonraki başvurularında mevcut tescilleri üzerinden ibraz edecekleri yeni formülerdeki süre kadar hak sahipliği ekranından aktivasyonlarının açılması sağlanacaktır.

Avusturya sigortalıları, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına ibraz etmek kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

A/TR 3 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Avusturya mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre belirlenmektedir.

2.3. Diğer Akit Taraf Ülkesinde Geçici İkamet Eden Aylık veya Gelir Alanlar ile Beraberindeki Aile Bireyleri

Bir akit taraf ülkesinden aylık veya gelir almakta iken diğer akit taraf ülkesinde geçici ikamet eden aylık/gelir sahipleri ve bunların bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.3.1. Avusturya’da Geçici İkamet Eden ve Türkiye'den Aylık/Gelir Alanlar ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-b maddesi, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

TR/A 3

Avusturya’da Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardım Hakkı Belgesi

 

Kurumdan aylık/gelir alanlar ile bunların bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin, Avusturya’da geçici ikametleri sırasında Kurum adına Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman yararlanma hakları vardır.

İlgililerin, sağlık yardımlarından yararlanmak için adlarına düzenlenmiş TR/A 3 formülerine sahip olmaları gerekir. Sağlık yardımının acil olup olmadığı yardımı yapacak ülke olan Avusturya mevzuatına göre belirlenir.

TR/A 3 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına müstahak olacak kişilerin tespiti Kurum mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Avusturya mevzuatına göre belirlenir.

Hem Türkiye'den hem de Avusturya’dan aylık veya gelir sahibi olan ve Türkiye'de daimi ikamet ettiği tespit edilen aylık/gelir sahibi ve aile bireyleri, Avusturya’da geçici ikamet ettikleri sırada yapılacak sağlık yardımı masrafları Kurumca karşılanacaktır.

Kurumdan aylık/gelir sahibi olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin TR/A 3 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Aylık/gelir sahibi ve/veya aile bireylerinin formüler talebine ait "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır,

•        Aylık/gelir sahibi ve/veya aile bireylerinin sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        TR/A 3 formüleri, talep süresine bağlı kalmak kaydıyla her defasında en fazla üçer (3) aylık süre için düzenlenecektir.

•        Formülerin Avusturya yetkili kurumu tarafından "A/TR 17 Form Talep Belgesi" ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

2.3.1.1. Avusturya’ya Öğrenim Amaçlı Giden, Kurum Sigortalısı ya da Aylık/Gelir Sahibinin Bakmakla Yükümlü Aile Bireyleri

Öğrenim amaçlı olarak Avusturya’ya giden Kurum sigortalısının bakmakla yükümlü aile bireyleri ya da aylık/gelir sahibi ve bunların bakmakla yükümlü aile bireylerinin Avusturya’da geçici ikamet ettikleri sırada Kurum adına Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği hallerde yararlanma hakları vardır.

Aktif kurum sigortalısına öğrenim amaçlı olarak TR/A 3 formüleri verilmeyecektir.

Öğrenim amaçlı olarak Avusturya’ya giden aile bireyinin TR/A 3 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Sigortalı, aylık/gelir sahibi ya da aile bireyinin formüler talebine ait "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır.

•        Lise eğitimi için gidecek olanlardan, eğitim görülen okulun Türkiye’de lise seviyesinde olduğunu gösteren, Millî Eğitim Bakanlığı veya ülkemizin dış temsilciliklerinden alınacak belge,

• Ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimi için gidecek olanlardan;

-  Yurt dışında üniversiteden kabul edildiğine dair belge,

-  Öğrenim görülen üniversite/fakültenin ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren YÖK veya ülkemizin dış temsilciliklerinden alınacak belge,

-  Türkçe tercümesi ile birlikte okulun sömestir tarihlerini gösterir belge,

• Erasmus kapsamında gidecek olanlardan;

-  Türkiye'de okuduğu üniversiteden Erasmus kapsamında gittiğine dair yazı,

-  Türkçe tercümesi ile birlikte okulun sömestir tarihlerini gösterir belge istenecektir.

Aile bireylerine TR/A 3 formüleri düzenlenebilmesi için, aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir. Öğrenim amaçlı Avusturya’ya giden aile bireyleri için TR/A 3 formüleri her bir sömestir (dönem) için ayrı ayrı düzenlenecektir.

2.3.2. Türkiye'de Geçici İkamet Eden ve Avusturya'dan Aylık/Gelir Alanlar ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-b maddesi, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

A / TR 3

Türkiye'de Geçici İkamet Esnasında Sağlık Yardım Hakkı Belgesi

 

Avusturya’dan aylık/gelir alanlar ile bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin, Türkiye'de geçici ikametleri sırasında Avusturya yetkili kurumu adına ülkemiz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman yararlanma hakları vardır.

Avusturya sigortalılarının, Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabilmeleri için Avusturya yetkili kurumunca düzenlenmiş ve (4.1) nolu kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan A/TR 3 formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

İlgililerin, A/TR 3 formülerini temin etmeden ülkemize gelmiş olmaları halinde, Kurumca düzenlenecek "TR/A 17 Form Talep Belgesi" ile A/TR 3 formüleri Avusturya yetkili kurumundan talep edilecektir.

A/TR 3 formülerinde kayıtlı olan sigortalı ve aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanma hakları vardır.

A/TR 3 formülerinde, düzenleyen Avusturya yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

Avusturya sigortalıları YUPASS kapsamında bulunduğundan, A/TR 3 formüleri ile gelen ve sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Sadece A/TR 3 formülerinde belirtilen sigortalı ve aile bireyleri YUPASS programına kaydedilecektir. Formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

A/TR 3 formülerinin (4.1) nolu kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sigortalı ve aile bireyleri için YUPASS hak sahipliği ekranında aktivasyon açılacaktır.

YUPASS'a kaydı gerçekleştirilen formüler, sigortalının dosyasına eklenmek üzere en kısa süre içerisinde o ildeki Yurtdışı İşlemleri Servisi bulunan SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

YUPASS numarası bulunan kişilerin daha sonraki başvurularında mevcut tescilleri üzerinden ibraz edecekleri yeni formülerdeki süre kadar hak sahipliği ekranından aktivasyonlarının açılması sağlanacaktır.

Avusturya sigortalıları, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına ibraz etmek kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

A/TR 3 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Avusturya mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre belirlenmektedir.

2.4. Çalıştığı Ülkede Tedavi Görmekte İken İkametini Vatandaşı Olduğu Ülkeye Naklettiren Sigortalı ve Aile Bireyleri

Sağlık durumu nedeniyle gerekli tedaviyi görmek üzere, yetkili kurum tarafından diğer akit taraf ülkesine gitmesine izin verilen veya verilecek olan bir kişi yetkili kurum nam ve hesabına olmak üzere geçici ikamet ettiği veya devamlı ikamet ettiği ülkedeki kurumun mevzuatına göre bu kurumun sigortalısı gibi sağlık yardımlarını talep etme hakkına sahiptir.

2.4.1. Türkiye'de Tedavisi Devam Etmekte İken Avusturya'ya Dönen Kurum Sigortalılarının Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-c ve 11/3 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

TR/A 3 A

Avusturya'daki Tedavi İzni ile İlgili Belge

 

Kurumca tedavisine devam edilmek üzere sözleşmeli ülkelere gönderilen kişilerin sağlık yardım belgeleri, Kanunun 66. maddesinin (c) fıkrası kapsamında yurt içinde tedavisi yapılamadığı için yurt dışındaki tedavilerinin Kurum adına sözleşmeli ülkeden sağlanması için düzenlenmektedir.

TR/A 3A formüleri kişilerin ve Avusturya yetkili kurumunun talebi üzerine düzenlenecek bir formüler değildir. Bu formüler, EHGM (YSEDB) talimat yazısına istinaden ilgili kişi adına düzenlenecektir.

Kurum sigortalılarının TR/A 3A formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Sigortalının, sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        TR/A 3A formüleri, EHGM (YSEDB) talimat yazısında belirtilen süre kadar düzenlenecektir.

2.4.2. Avusturya'da Tedavisi Devam Etmekte iken Türkiye'ye Dönen Avusturya Sigortalılarının Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-c ve 11/3 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

A/TR 3A

Türkiye'de Tedavi İzni ile İlgili Belge

 

Avusturya’da tedavisi devam etmekte iken Türkiye’ye dönen Avusturya sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri sağlık yardımlarından Avusturya adına ülkemizde yararlanmaya devam ederler.

Tedavisine devam edilmek üzere ülkemize gelen Avusturya sigortalılarının, Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabilmeleri için Avusturya yetkili kurumunca düzenlenmiş ve (4.1) nolu kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan A/TR 3A formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

A/TR 3 A formülerinde sadece sigortalının kayıtlı olması halinde sigortalının, sigortalı ile birlikte aile bireyinin de kayıtlı olması halinde ise aile bireyinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmaktadır.

A/TR 3A formülerinde, düzenleyen Avusturya yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

Avusturya sigortalıları YUPASS kapsamında bulunduğundan, A/TR 3 A formüleri ile gelen ve sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Sadece A/TR 3A formülerinde belirtilen sigortalı ve aile bireyleri YUPASS programına kaydedilecektir. Formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

A/TR 3 A formülerinin (4.1) nolu kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sigortalı ve aile bireyleri için YUPASS hak sahipliği ekranında aktivasyon açılacaktır.

YUPASS'a kaydı gerçekleştirilen formüler, sigortalının dosyasına eklenmek üzere en kısa süre içerisinde o ildeki Yurtdışı İşlemleri Servisi bulunan SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

YUPASS numarası bulunan kişilerin daha sonraki başvurularında mevcut tescilleri üzerinden ibraz edecekleri yeni formülerdeki süre kadar hak sahipliği ekranından aktivasyonlarının açılması sağlanacaktır.

Avusturya sigortalıları, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına ibraz etmek kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

A/TR 3A formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Avusturya mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre belirlenmektedir.

3. Diğer Akit Tarafta Daimi İkamet Esnasında Sağlık Yardımları

Akit taraflardan birinden sağlık yardım hakkı bulunanlardan diğer akit tarafta daimi ikamet edenlerin sağlık yardımlarına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

3.1. Sigortalının Diğer Akit Tarafta İkamet Eden Aile Bireyleri ile Aylık/Gelir Sahibi ve Beraberindeki Aile Bireyleri

Akit taraf sigortalısının, diğer akit tarafta ikamet eden aile bireyleri veya akit taraftan aylık/gelir almakta iken diğer akit tarafta ikamet eden aylık/gelir sahibi ve beraberindeki aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkede kendi adlarına sağlık yardım hakları bulunmaması kaydıyla, sigortalının bağlı bulunduğu yetkili kurum adına sağlık yardımlarından yararlanma imkanları bulunmaktadır.

3.1.1. Türkiye’de Çalışan Sigortalının Avusturya’da İkamet Eden Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-a ve 11/3 maddesi, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

TR/A 4

Avusturya’da Devamlı İkamet Esnasında Yardım Hakkı Belgesi

 

Kanunun 4/1-(a) statüsüne tabi olarak çalışan sigortalının Avusturya’da daimi ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireyleri Avusturya mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşuluyla, Kurum adına Avusturya’da sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.

Bu kişiler, TR/A 4 formüleri ile Kurum adına Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabileceklerdir.

Söz konusu kişiler, ülkemize geçici olarak geldiklerinde sağlık yardımlarından Kurum mevzuatındaki hükümlere göre yararlanırlar.

Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi ve yardımlardan faydalanacak olan aile bireylerinin kimler olduğu Kurum mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise Avusturya yetkili kurumunun mevzuatına göre belirlenir.

Avusturya yetkili kurumunca bu kişiler adına yapılan sağlık yardımı giderleri, Kurumca karşılanacaktır.

İlgililerin, TR/A 4 formülerini temin etmeden Avusturya'ya gitmiş olmaları halinde, Avusturya yetkili kurumu, çalışanın bağlı bulunduğu SGİM/SGM’den söz konusu kişiler için "A/TR 17 Form Talep Belgesi" ile TR/A 4 formülerini talep eder. Ayrıca sigortalının ya da aile bireyinin talebi üzerine ilgili SGİM/SGM tarafından TR/A 4 formüleri düzenlenebilecektir.

Sigortalının Avusturya'da ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireylerinin TR/A 4 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Söz konusu kişiler için sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ce formüler talebine ait "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" ve Avusturya'da daimi ikamet ettiğine dair ikamet belgesi ve/veya oturum izin belgesi alınacaktır,

•        Sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        SPAS'ta kaydı olmayan ancak sağlık yardım belgesi talep eden aile bireylerinin müstahak olup olmadığı manuel kontrol edilecektir. SPAS kaydının açılması için bu kişilerden gerekli belgeleri getirmesi ve hak sahibi iseler SPAS kayıtlarını açtırmaları talep edilecektir.

•        TR/A 4 formüleri sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi için her defasında en fazla birer yıllık süre için düzenlenecektir.

•        Formülerin Avusturya yetkili kurumu tarafından "A/TR 17 Form Talep Belgesi" ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

SGİM/SGM’lerin yurtdışı işlemleri servisleri, TR/A 4 formüleri düzenlenmesi talebini aldıktan sonra (A) bölümünü doldurup onayladığı iki nüsha TR/A 4 formülerini Avusturya yetkili kurumuna gönderecektir.

Avusturya yetkili kurumu, Kurum adına sağlık yardımına hak kazandığı tespit edilen aile bireylerini TR/A 4 formülerinin 7 no'lu kısmına kaydedip (B) bölümünü doldurup onaylandıktan sonra bir nüshasını ilgili SGİM/SGM’ye iade edecektir.

TR/A 4 formüleri ilgili SGİM/SGM'nin yurtdışı işlemleri servisince hesaplaşma işlemlerine esas olmak üzere dosyasında muhafaza edilecek ve ilgililerin (sigortalı ve aile bireyleri) sağlık yardım hakkının devam edip etmediği takip edilecektir.

Avusturya’da sürekli ikamet eden ve Kurum mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip kişilere TR/A 4 formülerine istinaden verilecek olan sağlık yardımları, Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarının durdurulması ya da sona ermesine ilişkin bir durum meydana gelmesi durumunda derhal TR/A 5 formüleri düzenlenerek Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

3.1.2. Avusturya’da Çalışan Sigortalının Türkiye'de İkamet Eden Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-a ve 11/3 maddesi, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

A/TR 4

Türkiye'de Devamlı İkamet Esnasında Yardım Hakkı Belgesi

 

Avusturya sigortalısının ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireyleri, ülkemiz mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşulu ile Avusturya yetkili kurumu adına Türkiye’de Kurum mevzuatı kapsamında tüm sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Bu kişilerin, (4.2) no'lu kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan A/TR 4 formülerini en yakın SGİM/SGM'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgililerin, A/TR 4 formülerini temin etmeden ülkemize gelmiş olmaları halinde, Kurumca düzenlenecek "TR/A 17 Form Talep Belgesi" ile A/TR 4 formüleri Avusturya yetkili kurumundan talep edilecektir.

A/TR 4 formülerinde, düzenleyen Avusturya yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

SGİM/SGM’lerce, formülerde bildirilen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin mevcut olup olmadığı Kimlik Paylaşım Sisteminden kontrol edilecek, ayrıca aile bireylerinin kendi sigortalarından veya bir başkasının sigortasından Kurumdan sağlık yardımı talep etme haklarının bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

Avusturya yetkili kurumu tarafından belirlenerek A/TR 4 formülerinin A bölümüne kaydedilen aile bireylerinden, Kurumca yapılacak araştırma sonucunda sağlık yardımlarından yararlanacak olanlar A/TR 4 formülerinin 7. kısmına kayıt edilecektir. Kayıt işleminden sonra formülerin B bölümü tamamen doldurularak 9. kısım onaylandıktan sonra bir nüshası Avusturya yetkili kurumuna iade edilecektir.

Avusturya sigortalıları YUPASS kapsamında bulunduğundan, A/TR 4 formüleri ile gelen ve sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Sadece A/TR 4 formülerinde belirtilen sigortalı ve aile bireyleri YUPASS programına kaydedilecektir.

A/TR 4 formülerinin (4.2) nolu kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sigortalı ve bakmakla yükümlü aile bireyleri için YUPASS hak sahipliği ekranında aktivasyon açılacaktır.

YUPASS'a kaydı gerçekleştirilen formüler, sigortalının dosyasına eklenmek üzere en kısa süre içerisinde o ildeki Yurtdışı İşlemleri Servisi bulunan SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

YUPASS numarası bulunan kişilerin daha sonraki başvurularında mevcut tescilleri üzerinden ibraz edecekleri yeni formülerdeki süre kadar hak sahipliği ekranından aktivasyonlarının açılması sağlanacaktır.

Avusturya sigortalıları, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına ibraz etmek kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

A/TR 4 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak sigortalı ve aile bireylerinin tespiti Avusturya mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre belirlenmektedir.

A/TR 4 formülerinde kayıtlı aile bireyleri, Avusturya’ya geçici olarak gittiklerinde sağlık yardımlarından, Avusturya adına yararlanırlar. Bu kişiler için belge düzenlenmeyecek olup, istekleri halinde A\TR 4 belgesinin bir fotokopisi verilebilecektir.

3.2. Akit Taraflardan Birinden Aylık veya Gelir Almakta İken Diğer Akit Tarafta İkamet Edenler ve Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

Anlaşmanın 13. maddesi gereği, akit taraflardan yalnızca birinin mevzuatına göre aylık veya gelir almakta iken diğer akit tarafta daimi ikamet edenlerin ve bunların aile bireylerinin sağlık yardımları, aylık veya geliri ödeyen kurum tarafından karşılanacaktır.

3.2.1. Türkiye’den Aylık/Gelir Almakta Olup Avusturya'da İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13. maddesi, İdari Anlaşmanın 7. maddesi

TR/A 4

Avusturya’da Devamlı İkamet Esnasında Yardım Hakkı Belgesi

 

Kanunun 4/1-(a) statüsü kapsamında emekli olan ve Avusturya’da daimi ikamet eden aylık/gelir sahibi ile bunların yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireyleri Avusturya mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşuluyla, Kurum adına Avusturya’da sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.

Bu kişiler, TR/A 4 formüleri ile Kurum adına Avusturya mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabileceklerdir.

Söz konusu kişiler, ülkemize geçici olarak geldiklerinde sağlık yardımlarından Kurum mevzuatındaki hükümlere göre yararlanırlar.

Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi ve yardımlardan faydalanacak olan aile bireylerinin tespiti Kurum mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise Avusturya yetkili kurumunun mevzuatına göre belirlenir.

Avusturya yetkili kurumunca bu kişiler adına yapılan sağlık yardımı giderleri, Kurumca karşılanacaktır.

İlgililerin, TR/A 4 formülerini temin etmeden Avusturya'ya gitmiş olmaları halinde, Avusturya yetkili kurumu, aylık/gelir sahibinin belirtmiş olduğu SGİM/SGM’den söz konusu kişiler için "A/TR 17 Form Talep Belgesi" ile TR/A 4 formülerini talep eder. Ayrıca aylık/gelir sahibi ya da aile bireyinin talebi üzerine ilgili SGİM/SGM tarafından TR/A 4 formüleri düzenlenebilecektir.

Avusturya’da daimi ikamet eden aylık/gelir sahibi ile bunların yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireylerinin TR/A 4 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Söz konusu kişiler için başvurulan SGİM/SGM’ce formüler talebine ait "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" ve Avusturya'da daimi ikamet ettiğine dair ikamet belgesi ve/veya oturum izin belgesi alınacaktır,

•        Türkiye'den aylık/gelir alan kişilere formüler düzenlenebilmesi için bu kişilerin aylık/gelirini Avusturya'ya transfer etmeleri gerekmektedir.

•        Aylık/gelir sahibi ve bakmakla yükümlü aile bireylerinin sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir. SPAS'ta kaydı olmayan ancak sağlık yardım belgesi talep eden aylık/gelir sahibi ve bakmakla yükümlü aile bireylerinin müstahak olup olmadığı manuel kontrol edilecektir. SPAS kaydının açılması için bu kişilerden gerekli belgeleri getirmesi ve hak sahibi iseler SPAS kayıtlarını açtırmaları talep edilecektir.

•        TR/A 4 formüleri, aylık/gelir sahibi ve aile bireyleri için her defasında en fazla birer yıllık süre için düzenlenecektir.

•        Formülerin Avusturya yetkili kurumu tarafından "A/TR 17 Form Talep Belgesi" ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

•        Aylık/gelir sahibinin adresini Avusturya'ya taşıması gerektiğinden, Kimlik Paylaşım Sisteminden ilgilinin adresinin yurt dışı olup olmadığı kontrol edilecektir.

SGİM/SGM’lerin yurtdışı işlemleri servisleri, TR/A 4 formüleri düzenlenmesi talebini aldıktan sonra (A) bölümünü doldurup onayladığı iki nüsha TR/A 4 formülerini Avusturya yetkili kurumuna göndereceklerdir.

Avusturya yetkili kurumu, TR/A 4 formülerinin (A) bölümünde kayıtlı aile bireylerinden kendi mevzuatlarına göre sağlık yardım hakkına sahip olmayanları TR/A 4 formülerinin 7 no'lu kısmına kaydedip (B) bölümünü doldurup onayladıktan sonra bir nüshasını ilgili SGİM/SGM’ye iade edecektir.

TR/A 4 formüleri SGİM/SGM yurtdışı servisince hesaplaşma işlemlerine esas olmak üzere dosyasında muhafaza edilecek ve ilgililerin (aylık/gelir sahibi) sağlık yardım hakkının devam edip etmediği takip edilecektir.

Söz konusu kişiler, ülkemize geçici olarak geldiklerinde sağlık yardımlarından Kurum mevzuatındaki hükümlere göre yararlanırlar.

Avusturya’da sürekli ikamet eden ve Kurum mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip olan kişilere TR/A 4 formülerine istinaden verilecek olan sağlık yardımları, Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarının durdurulması ya da sona ermesine ilişkin bir durum meydana gelmesi durumunda sigortalı adına TR/A 5 formüleri düzenlenerek gecikmeksizin Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

3.2.2. Türkiye’den Aylık/Gelir Almakta Olup Avusturya'da İkamet Eden Kişilerin Türkiye'de İkamet Eden Aile Bireyleri

Türkiye'den aylık/gelir almakta olup Avusturya'da ikamet eden kişinin, Türkiye'de ikamet eden ve Kurum mevzuatına göre sağlık yardım hakkı bulunmayan aile bireylerinin talebi halinde, her bir aile bireyi için ayrı ayrı olmak üzere Avusturya yetkili kurumunca A/TR 4 formüleri düzenlenecektir. Bu kişilerin ilgili SGİM/SGM'ye müracaatı halinde, "TR/A 17 Form Talep Belgesi" ile her bir aile bireyi için ayrı ayrı olmak üzere Avusturya yetkili kurumundan A/TR 4 formüleri gönderilmesi talep edilecektir. Avusturya'dan gelen A/TR 4 formülerine istinaden bu kişiler için YUPASS'ta aktivasyon açılacaktır.

3.2.3. Avusturya'dan Aylık/Gelir Almakta Olup Türkiye’de İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13. maddesi, İdari Anlaşmanın 7. maddesi

A/TR 4

Türkiye'de Devamlı İkamet Esnasında Yardım Hakkı Belgesi

 

Avusturya'dan emekli olan ve Türkiye'de ikamet eden aylık/gelir sahipleri ile bunların yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireyleri, Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşulu ile Avusturya yetkili kurumu adına Türkiye’de tüm sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Bu kişilerin, (4.2) no'lu kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan A/TR 4 formülerini en yakın SGİM/SGM'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.

A/TR 4 formülerinde, düzenleyen Avusturya yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

SGİM/SGM’lerce, formülerde bildirilen aylık/gelir sahibi ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin mevcut olup olmadığı Kimlik Paylaşım Sisteminden kontrol edilerek, aylık/gelir sahibinin Kurumdan aylık/gelir alıp almadığı ile aile bireylerinin kendi sigortalarından veya bir başkasının sigortasından sağlık yardımı talep etme haklarının bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

Araştırma işleminden sonra sağlık yardımlarından yararlanacaklar A/TR 4 formülerinin 7. kısmına kayıt edilecektir. Kayıt işleminden sonra formülerin (B) bölümü tamamen doldurularak 9. kısım onaylandıktan sonra bir nüshası Avusturya yetkili kurumuna iade edilecektir.

Avusturya sigortalıları YUPASS kapsamında bulunduğundan, A/TR 4 formüleri ile gelen ve sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Sadece A/TR 4 formülerinde belirtilen aylık/gelir sahibi ve aile bireyleri YUPASS programına kaydedilerek YUPASS numarası verilecektir.

A/TR 4 formülerinin (4.2) nolu kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sigortalı ve aile bireyleri için YUPASS hak sahipliği ekranında aktivasyon açılacaktır.

YUPASS'a kaydı gerçekleştirilen formüler, sigortalının dosyasına eklenmek üzere en kısa süre içerisinde o ildeki Yurtdışı İşlemleri Servisi bulunan SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

YUPASS numarası bulunan kişilerin daha sonraki başvurularında mevcut tescilleri üzerinden ibraz edecekleri yeni formülerdeki süre kadar hak sahipliği ekranından aktivasyonlarının açılması sağlanacaktır.

Avusturya sigortalıları, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına ibraz etmek kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

A/TR 4 formülerine kaydedilecek aylık/gelir sahibi ve bakmakla yükümlü aile bireylerinin tespiti Avusturya mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifası ise Kurum mevzuatına göre belirlenmektedir.

Söz konusu aylık/gelir sahipleri ve aile bireyleri, Avusturya’ya geçici olarak gittiklerinde sağlık yardımlarından, Avusturya adına yararlanırlar. Bu kişiler için belge düzenlenmeyecek olup, istekleri halinde A/TR 4 belgesinin bir fotokopisi verilebilecektir.

3.2.4. Avusturya'dan Aylık/Gelir Almakta Olup Türkiye'de İkamet Eden Kişilerin Avusturya'da İkamet Eden Aile Bireyleri

Avusturya'dan aylık/gelir almakta olup Türkiye'de ikamet eden kişinin, Avusturya'da ikamet eden ve Avusturya mevzuatına göre sağlık yardım hakkı bulunmayan aile bireylerine Avusturya yetkili kurumunun talebi halinde, Kurumca TR/A 4 formüleri düzenlenecektir. Avusturya yetkili kurumundan "A/TR 17 Form Talep Belgesi" ile bu kişiler için formüler talebi gelmesi halinde her bir aile bireyi için ayrı ayrı olmak üzere TR/A 4 formüleri düzenlenerek ilgili Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

TR/A 4 formüleri düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

•        Aylık/gelir sahibinin ikamet adresinin Türkiye, aile bireyinin ikamet adresinin "Yurtdışı" olduğu Kimlik Paylaşım Sisteminden kontrol edilecektir. Bu kişilerden ayrıca Avusturya ikamet ve/veya oturum belgesi istenecektir.

•        Aile bireyinin aylık/gelir sahibinin bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS üzerinden kontrol edilecektir.

3.3. Her İki Akit Taraftan Aylık veya Gelir Alanların Sağlık Yardımları

Anlaşmanın 13. maddesinin birinci fıkrası gereği, her iki akit taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olanlar ve bunların aile bireylerinin sağlık giderleri daimi ikamet ettikleri ülkenin yetkili kurumunca karşılanacaktır.

Bunların diğer akit tarafta geçici olarak bulunduğu sırada sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için daimi ikamet ettiği akit taraf yetkili kurumundan alınmış A/TR 3 veya TR/A 3 formülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

İkametin belirlenmesinde 2017/26 sayılı Genelgenin 6.1.1. maddesi, 27.3.2012 tarihli ve 5937370 sayılı EHGM Genel Yazısı ve 24.12.2018 tarihli EHGM Genel Yazısı hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3.4. İş kazasına Uğrayan ya da Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalının Diğer Akit Tarafta Geçici ya da Daimi İkameti Sırasında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yapılacak Sağlık Yardımları

Bir iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla akit taraflardan birinin mevzuatına göre, sağlık yardımlarını talep etme hakkına sahip olan ve diğer akit taraf ülkesinde geçici veya daimi ikamet etmekte olan bir kişi, yetkili kurum nam ve hesabına, geçici veya daimi ikamet etmekte olduğu akit tarafta, bu kurum mevzuatına göre sağlık yardımı talep etme hakkına sahiptir.

3.4.1. Avusturya’da Geçici ya da Sürekli Görevi Sırasında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yapılacak Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 23. maddesi, İdari Anlaşmanın 13. maddesi

A/TR 6

Kaza Sigortasından Sağlık Yardımının Ödenmesi

 

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle Kurum mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip olan ve Avusturya’da geçici veya sürekli görevi sırasında iş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan bir kişi, Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Kurum adına Avusturya'da sağlık yardımlarından yararlanmak isteyen sigortalı Avusturya yetkili kurumuna bu talebini bildirecektir.

Talebe istinaden Avusturya yetkili kurumundan (A) bölümü doldurulmuş olarak gelen A/TR 6 formülerinin (B) bölümü ilgili SGİM/SGM tarafından doldurulacaktır.

Formülerde adı geçen kişinin Kurumdan sağlık yardımına müstahak olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilerek formülerin (B) Bölümünün 6 nolu “Karar” kısmı doldurularak Avusturya yetkili kurumuna bir nüshası iade edilecektir.

Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi Kurum mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise Avusturya mevzuatına göre belirlenir.

A/TR 6 formüleri yalnızca iş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan sigortalılar için kullanılan formülerdir. Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için bu formüler düzenlenmeyecektir.

Ayrıca iş kazası/meslek hastalığı sigortası kapsamında Kurumdan gelir alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ise Avusturya'da geçici veya sürekli ikameti sırasında Kurumdan aylık/gelir alan kişiler için düzenlenen formülerler (TR/A 3 veya TR/A 4) ile Avusturya'da Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.

3.4.2. Türkiye'de Geçici ya da Sürekli Görevli Sırasında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yapılacak Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 23. maddesi, İdari Anlaşmanın 13. maddesi

TR/A 6

Kaza Sigortasından Sağlık Yardımının Ödenmesi

 

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle Avusturya mevzuatına göre sağlık yardım talep etme hakkına sahip olan ve Türkiye'de geçici veya sürekli görevi sırasında iş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan bir kişi, Avusturya yetkili kurumu adına sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Avusturya yetkili kurumu adına ülkemizde sağlık yardımlarından yararlanmak isteyen sigortalı veya gelir sahibi SGİM/SGM'lere bu talebini bildirecektir.

Talebe istinaden TR/A 6 formülerinin (A) bölümü sigortalının beyanına göre doldurularak 3.17 nolu kısmı sigortalıya imzalatılacak ve (4) nolu kısmı ilgili SGİM/SGM'ce imzalanarak Avusturya yetkili kurumuna iletilecektir.

Avusturya yetkili kurumundan (B) bölümü doldurulmuş olarak gelen TR/A 6 formülerinde yardımların yapılabileceğinin bildirilmiş olması durumunda, Avusturya sigortalıları YUPASS kapsamında bulunduğundan, sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Sadece TR/A 6 formülerinde belirtilen sigortalı YUPASS programına kaydedilecektir. Formülerin (B) bölümü üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

TR/A 6 formülerinde belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sigortalı için YUPASS hak sahipliği ekranında aktivasyon açılacaktır.

YUPASS numarası bulunan kişinin daha sonraki başvurularında mevcut tescilleri üzerinden ibraz edeceği yeni formülerdeki süre kadar hak sahipliği ekranından aktivasyonunun açılması sağlanacaktır.

Avusturya sigortalıları, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını Kurumun anlaşmalı olduğu sağlık hizmet sunucularına ibraz etmek kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi Avusturya mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise Kurum mevzuatına göre belirlenir.

3.5. Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da İptal Edilmesi

Akit taraflardan birinde daimi ikamet etmekte iken sağlık yardım hakkı sona eren kişiler için sağlık yardım hakkının durdurulduğuna ya da iptal edildiğine ilişkin bildirim yapılacaktır.

3.5.1. Avusturya’da Daimi İkamet Etmekte İken Sağlık Yardımlarından Kurum Adına Yararlananların Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da Sona Erdirilmesi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-a, 11/3 ve 13. maddeleri, İdari Anlaşmanın 5 ve 7. maddeleri

TR/A 5

Avusturya'da Devamlı İkamet Esnasında Sağlık Yardım Talep Hakkının Durması ya da Sona Ermesi ile İlgili Bildirim

Çalışanın Avusturya’daki aile bireylerinin, sigortalının bakmakla yükümlüsü sıfatlarını kaybetmeleri ve aylık/gelir sahibinin Türkiye'de sağlık yardım hakkının sona ermesi halinde Avusturya’da TR/A 4 belgesine istinaden sağlanan sağlık yardım hakkının iptal edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, bakmakla yükümlü olunan aile bireyinin bu özelliğini kaybetmesi, Avusturya'da sağlık yardımı hakkı elde etmesi ya da bu kişinin ölmesi gibi durumlarda da Avusturya’da sağlanan sağlık yardım hakkının sadece söz konusu aile bireyi için iptal edilmesi gerekmektedir.

Avusturya'da daimi ikamet eden ve ülkemiz adına sağlık yardımlarından faydalanan bu kişilerin sağlık yardım haklarının sonlandırılması için TR/A 5 formülerinin (A) bölümü, SGİM/SGM’lerce 3 nüsha olarak doldurularak onaylanacak ve ilgili Avusturya yetkili kurumuna 2 nüshası gönderilecektir.

TR/A 5 formülerini alan Avusturya yetkili kurumu, (B) bölümünü doldurarak onayladığı formülerin bir nüshasını ilgili SGİM/SGM’ye iade edecektir.

Avusturya yetkili kurumu tarafından onaylanarak iade edilen TR/A 5 formüleri SGİM/SGM’lerce hesaplaşma işlemlerinde kullanılmak üzere dosyasında muhafaza edilecektir.

3.5.2. Türkiye'de Daimi İkamet Etmekte İken Sağlık Yardımlarından Avusturya Adına Yararlananların Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da Sona Erdirilmesi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1-a, 11/3 ve 13. maddeleri, İdari Anlaşmanın 5 ve 7. maddeleri

A/ TR 5

Türkiye'de Devamlı İkamet Esnasında Sağlık Yardım Talep Hakkının Durması ya da Sona Ermesi İle İlgili Bildirim

Çalışanın Türkiye'deki aile bireylerinin, sigortalının bakmakla yükümlüsü sıfatlarını kaybetmeleri ve aylık/gelir sahibinin Avusturya'da sağlık yardım hakkının sona ermesi halinde Türkiye'de A/TR 4 belgesine istinaden sağlanan sağlık yardım hakkının iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu durumun Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ilgili SGİM/SGM'ce YUPASS'ta sağlık yardım hakkı sonlandırılacaktır. Söz konusu sigortalı için Avusturya tarafından "TR/A 17 Form Talep Belgesi" ile A/TR 5 formülerinin gönderilmesi istenilecektir.

Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan aile bireylerinin bu özelliklerini kaybetmeleri, Türkiye'de sağlık yardımı hakkı elde etmeleri ya da bu kişilerin ölmesi gibi durumlarda Türkiye'de Avusturya adına sağlanan sağlık yardım hakkının iptal edilmesi gerektiğinden, bu durumun tespit edilmesi halinde ilgili SGİM/SGM'ce YUPASS'ta sadece söz konusu aile bireyinin sağlık yardım hakkı sonlandırılacaktır. Ayrıca aile bireyinin Avusturya adına sağlanan sağlık yardım hakkının sona erdiği tarih belirtilerek ilgili A/TR 4 formülerinin örneğinin eklendiği yazı Avusturya tarafına gönderilecektir.

Bakmakla yükümlü olunan aile bireylerinin tamamının durum değişikliği nedeniyle Avusturya adına sağlık yardım haklarının sonlandırılması gerektiğinin tespit edilmesi durumunda ise ilgili SGİM/SGM'ce YUPASS'ta aile bireylerinin tamamının sağlık yardım hakları sonlandırılacaktır. Ayrıca, Avusturya tarafından "TR/A 17 Form Talep Belgesi" ile A/TR 5 formülerinin gönderilmesi istenilecektir.

A/TR 5 formülerinin (A) bölümü, Avusturya yetkili kurumunca 3 nüsha olarak doldurularak onaylanacak ve aylık/gelir sahibi ya da aile bireylerinin ikamet ettiği yerdeki SGİM/SGM’lere 2 nüshası gönderilecektir.

A/TR 5 formülerini alan SGİM/SGM, (B) bölümünü doldurarak onayladığı formülerin bir nüshasını ilgili Avusturya yetkili kurumuna iade edecektir.

Yardım hakkının sonlandırılmasına ilişkin formülerin Avusturya yetkili kurumundan 30 günden fazla bir gecikmeyle gönderilmesi halinde, yardım talep hakkının sona erdiği tarih yerine bildirimin postaya verildiği tarih esas alınacaktır. Ancak, tüm aile bireylerinin ikametlerini Avusturya'ya nakletmesinde ya da aylık/gelir sahibinin ölmesi halinde sonlandırma belgesinde bildirilen tarih itibariyle sonlandırma işlemi yapılacaktır. A/TR 5 formülerinin yardım hakkının sonlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde gelmesi halinde ise Avusturya tarafından formüler üzerinde bildirilen bitiş tarihi itibariyle yardım hakkı YUPASS'ta sonlandırılacaktır.

Avusturya hastalık kasalarınca gönderilen A/TR 5 formülerinin postaya veriliş tarihinin tespit edilememesi durumunda, formülerin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten 7 gün geriye gidilerek bulunacak tarih esas alınacaktır.

SGİM/SGM tarafından onaylanarak Avusturya yetkili kurumuna iade edilen A/TR 5 formüleri hesaplaşma işlemlerinde kullanılmak üzere dosyasında muhafaza edilecektir.

3.6. İş Göremezlik veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirim

Bir akit taraf mevzuatına göre sigortalı olan kişinin diğer akit taraftaki geçici bulunduğu sırada hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamında geçici iş göremezliğe uğraması halinde yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

3.6.1. Kurum Sigortalısının İş Göremezlik veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirimi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1 ve 3, 23. maddeleri, İdari Anlaşmanın 5 ve 13. maddeleri

A / TR 7

İş göremezlik Durumu veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirim

 

Kurum mevzuatına tabi sigortalının, Avusturya’da geçici görevi sırasında hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamında geçici iş göremezliğe uğraması halinde, Avusturya yetkili kurumunca, Kuruma bildirim A/TR 7 formüleri ile yapılacaktır.

Ayrıca, Kurum mevzuatına tabi sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların beraberindeki aile bireylerinin de Avusturya’da geçici ikametleri sırasında yatılı tedavileri de Avusturya yetkili kurumunca, Kuruma A/TR 7 formüleri ile bildirilecektir.

Avusturya yetkili kurumlarınca gönderilen A/TR 7 formülerine istinaden hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamındaki para yardımları sadece Kurum mevzuatına göre tayin edilir ve doğrudan doğruya sigortalıya ödenir. Bu ödemelerde Avusturya yetkili kurumunun aracılığı söz konusu değildir.

3.6.2. Avusturya Sigortalısının İş Göremezlik veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirimi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/1 ve 3 , 23. maddeleri, İdari Anlaşmanın 5 ve 13. maddeleri

TR/A 7

İş göremezlik Durumu veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirim

 

Avusturya mevzuatına tabi sigortalının, Türkiye'de geçici görevi sırasında hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamında geçici iş göremezliğe uğraması halinde, bununla ilgili Avusturya yetkili kurumuna bildirim, ekine iş göremezlik raporunun bir örneği eklenmiş TR/A 7 formüleri ile yapılacaktır.

Ayrıca, Avusturya mevzuatına tabi sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların beraberindeki aile bireylerinin de Türkiye'de geçici ikametleri sırasında hastanede yapılan tedavileri de Kurumca, Avusturya yetkili kurumuna TR/A 7 formüleri ile bildirilecektir.

Yatılı tedavi için TR/A 7 formüleri YUPASS üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak oluşturulduğundan söz konusu formülerin dökümleri YUPASS “Yatılı Tedavi Çoklu İşlemleri”nden “Toplu Çıktı Alma” ekranından alınacaktır. Ayrıca, dökümü alınan yatılı tedavi formüleri imzalanıp onaylandıktan sonra bir nüshası dosyasında muhafaza edilecek, diğer nüshası geciktirilmeksizin Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

Hesaplaşma esnasında yatılı tedavi formüleri gönderilmediği gerekçesiyle Avusturya yetkili kurumunca itiraz edilmesi durumunda söz konusu formülerin bir örneği Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

Kurumca gönderilen TR/A 7 formülerine istinaden hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamındaki para yardımları ise sadece Avusturya mevzuatına göre tayin edilir ve ödenir. Bu ödemelerde Kurumun aracılığı söz konusu değildir.

4. Protezler, Büyük Cihazlar ve Önemli Sağlık Yardımları

Anlaşmanın 11. maddesinin ikinci fıkrası gereği, hesaplaşma işlemleri fiili yöntemle gerçekleştirilen kişilere protezlerin, büyük cihazların ve İdari Anlaşmanın 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 500 Avro'nun üzerindeki önemli sağlık yardımlarının acil haller dışında verilmesi sağlık yardım bedelini ödeyecek olan yetkili kurumun iznine bağlıdır.

Hesaplaşma işlemleri götürü yöntemle gerçekleştirilen kişiler için ise yetkili kurumdan herhangi bir izin istenmeden ikamet edilen ülkenin mevzuatına göre sağlık yardımları verilecektir.

4.1. Avusturya’da Tedavi Gören Kurum Sigortalıları ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/2 ve 11/3, 23/1 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5 ve 13. maddeleri

A/TR 8

Protez, Büyük Çapta Araç Gereç ve Diğer Önemli Sağlık Yardımlarının Yapılması

 

Avusturya'da geçici ikamet ettiği sırada yada geçici görevi sırasında sağlık yardımlarından Kurum adına yararlanma hakkı bulunan; sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların aile bireylerine protezlerin, büyük cihazların ve diğer büyük masraf gerektiren sağlık yardımlarının acil haller dışında yapılabilmesi için Avusturya yetkili kurumunca A/TR 8 formüleri ile Kurumdan onay alınması gerekmektedir.

Avusturya yetkili kurumundan (A) Bölümü doldurulup onaylanmış olarak gelen A/TR 8 formülerindeki söz konusu yardımın Kurum mevzuatına göre yapılıp yapılamayacağı, SGİM/SGM’lerin bağlı bulunduğu sağlık sosyal güvenlik merkezince incelenecek, verilecek karara göre formülerin (7) nolu kutusunda ilgili kutucuk işaretlenecek ve formülerin (B) bölümü ilgili SGİM/SGM tarafından doldurulup onaylanarak Avusturya yetkili kurumuna iade edilecektir.

Söz konusu formüler, (4.1) nolu kısmında yer alan "Acilen" kutucuğu işaretlenerek gönderilmiş ise herhangi bir işlem yapılmayarak hesaplaşma işlemleri için dosyasında muhafaza edilecektir.

4.2. Türkiye'de Tedavi Gören Avusturya Sigortalıları ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 11/2 ve 11/3, 23/1 maddeleri, İdari Anlaşmanın 5 ve 13. maddeleri

TR/A 8

Protez, Büyük Çapta Araç Gereç ve Diğer Önemli Sağlık Yardımlarının Yapılması

 

Türkiye'deki geçici ikamet ettiği sırada yada geçici görevi sırasında sağlık yardımlarından Avusturya yetkili kurumu adına yararlanma hakkı bulunan; sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların aile bireylerine protezlerin, büyük cihazların ve diğer büyük masraf gerektiren sağlık yardımlarının acil haller dışında yapılabilmesi için Kurumca TR/A 8 formüleri ile Avusturya yetkili kurumundan onay alınması gerekmektedir.

Kurumca TR/A 8 formülerinin (A) Bölümü doldurulup onaylanarak Avusturya yetkili kurumuna gönderilecek, Avusturya yetkili kurumundan (B) bölümü doldurulmuş olarak gelen TR/A 8 formülerindeki söz konusu yardımın Avusturya mevzuatına göre yapılabileceği belirtilmiş ise SGİM/SGM tarafından söz konusu yardımın verilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu yardım acil durum nedeniyle verilmiş ise formülerin (4.1) nolu kısmında yer alan "Acilen" kutucuğu işaretlenecek ve (A) bölümü doldurulmuş olarak Avusturya yetkili kurumuna bilgi amaçlı olarak gönderilecektir.

Hesaplaşma esnasında TR/A 8 formüleri gönderilmediği gerekçesiyle Avusturya yetkili kurumunca itiraz edilmesi durumunda söz konusu formülerin bir örneği Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

5. Sağlık Yardımı Formülerini Almadan Diğer Akit Tarafta Bulunduğu Sırada Sağlık Yardımı Gören Kişilerin Masraflarının İadesine İlişkin Talepleri

İdari Anlaşmanın 6. maddesine göre bir akit taraf mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan ve diğer akit tarafta ilgili sağlık yardım formülerini almadan sağlık yardımı alan kişinin, ödediği sağlık yardımı masraflarının iadesini mevzuatına tabi olduğu akit taraf kurumundan talep etmesi halinde, bu akit tarafça ilgiliye ödeme yapılabilmesi için diğer akit taraf yetkili kurumundan yardımların masraf tutarının bildirilmesi talep edilecektir.

5.1. Kurum Sigortalısının Avusturya'da Yaptığı Sağlık Yardım Masraflarına İlişkin Geri Ödeme Talepleri

 

İlgili hükümler

İdari Anlaşmanın 6. maddesi

TR/A 9

Sağlık Yardımları ile İlgili Ücret Tarifesi Bildirimi

 

Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarına müstahak olan sigortalı ya da aile bireyinin sağlık yardımı formüleri almadan Avusturya'da görmüş olduğu sağlık yardımlarına ilişkin masraflarını kendisi karşılaması ve sonrasında yapmış olduğu masrafların iadesi yönünde Kuruma talepte bulunması halinde söz konusu masraflar Avusturya yetkili kurumunca belirlenecek olan ücretler üzerinden sigortalıya ödenecektir.

Sigortalıya yapılacak olan ödemenin tutarının belirlenebilmesi için Avusturya yetkili kurumundan TR/A 9 formüleri ile yapılan tedaviye ilişkin masraf tutarının bildirilmesi istenilecektir.

TR/A 9 formüleri düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

•        Sigortalının Avusturya'daki sağlık yardımı aldığı sürelerde Kurumdan sağlık yardım hakkı olup olmadığı SPAS üzerinden kontrol edilecektir.

•        Sağlık yardım hakkının olduğunun tespit edilmesi durumunda kişinin acil hal kapsamında sağlık yardımı alıp almadığının araştırması SGİM/SGM’nin bağlı olduğu sağlık sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.

Acil hal kapsamında sağlık yardımı yapıldığının tespit edilmesi durumunda TR/A 9 formüleri düzenlenecektir. Yardımların acil hal kapsamı dışında yapıldığının tespiti halinde ise sigortalının talebi reddedilecektir.

Sigortalı ya da aile bireyinin iade talebi üzerine (A) bölümü doldurularak onaylanan ve 3 nüsha olarak düzenlenen TR/A 9 formülerinin ekine sağlık yardımına ilişkin raporlar ve masraf faturaları da eklenerek, iki nüshası sigortalının tedavi olduğu bölgedeki Avusturya hastalık kasasına gönderilecektir. İlgili hastalık kasasının tespit edilememesi halinde formüler Ek-3'te yer alan ilgili irtibat kurumunun adresine gönderilecektir.

Avusturya yetkili kurumundan (B) bölümü doldurulmuş olarak gelen formülerde yer alan tutarlar üzerinden sigortalıya ödemenin yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden ödeme yapılacaktır.

5.2 Avusturya Sigortalısının Türkiye'de Yaptığı Sağlık Yardım Masraflarına İlişkin Geri Ödeme Talepleri

 

İlgili hükümler

İdari Anlaşmanın 6. maddesi

A/TR 9

Sağlık Yardımları ile İlgili Ücret Tarifesi Bildirimi

 

Avusturya’dan sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan ve sağlık yardımı formüleri olmadan ülkemizdeki geçici ikameti sırasındaki sağlık yardımı masraflarını kendisi karşılayan Avusturya sigortalısı ya da aile bireyinin ödediği sağlık yardımı masraflarının tazminini Avusturya yetkili kurumundan talep etmesi halinde, Avusturya yetkili kurumu A/TR 9 formüleri ile yapılan tedaviye ilişkin masraf tutarının bildirilmesini Kurumdan isteyecektir.

Avusturya yetkili kurumunca (A) bölümü doldurulmuş ve iki nüsha olarak gönderilen A/TR 9 formüleri ekindeki belgeler ile faturalar bağlı bulunan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilerek acil durum nedeniyle verilen bir tedavi olup olmadığı araştırılmadan, belgelerde belirtilen sağlık yardımları tutarları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat tariflerine göre belirlenecek, sonrasında belirlenen tutarlar yurtdışı işlemleri servisince formülerin ilgili alanına yazılarak imzalanıp onaylandıktan sonra ilgili ülke sigorta kurumuna/hastalık kasasına iade edilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIK YARDIM GİDERLERİNİN HESAPLAŞMASI İŞLEMLERİ

Anlaşma kapsamında verilen sağlık yardımlarının masraflarının ödenmesine ilişkin hususlar İdari Anlaşmanın 15. maddesinde tarif edilmiş olup, masraf ödemeleri fiili ve götürü tutarlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Fiili tutarlar üzerinden hesaplaşma; bir akit taraf mevzuatına göre sigortalı olan sigortalı ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, diğer akit tarafta geçici ikametleri sırasında hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar ve tıbbi kontrollere ait masraflarının, yardımları yapan sigorta kurumunca diğer akit taraf kurumundan gerçek bedeller üzerinden talep ve tahsil edilmesidir.

Kurum ile Avusturya yetkili kurumu arasındaki fiili hesaplaşmalar 3'er aylık dönemler halinde yapılmaktadır.

Söz konusu dönemler ;

•        I. Dönem : 1 Ocak - 31 Mart,

•        II. Dönem : 1 Nisan - 30 Haziran,

•        III. Dönem : 1 Temmuz - 30 Eylül,

•        IV. Dönem : 1 Ekim - 31 Aralık

Götürü tutarlar üzerinden hesaplaşma; bir akit taraf mevzuatına göre sigortalı olan kişilerin ve bunların bakmakla yükümlü aile bireylerinin, diğer akit tarafta daimi ikametleri sırasında sağlık yardımı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ilgili sağlık yardım formülerindeki süreye bağlı olarak tespit edilecek olan ay sayılarına göre belirlenecek tutarların diğer akit taraf yetkili kurumundan talep edilmesidir.

1. Hesaplaşma İşlemleri

Diğer akit taraf ülkesinde yapılan sağlık yardım masraflarına ilişkin hesaplaşma işlemlerinde izlenecek usul ve esaslar aşağıda yer almaktadır.

1.1. Kurum Sigortalılarının Sağlık Yardımlarına İlişkin Hesaplaşma İşlemleri

1.1.1. Fiili Hesaplaşma

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 15/1 ve 23/3. maddeleri, İdari Anlaşmanın 15. maddesi

A/TR 10

Yapılan Masrafların Gösterilmesi

 

Anlaşmanın hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, Kurum adına Avusturya yetkili kurumunca sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin masraflar fiili tutarlar üzerinden Avusturya yetkili kurumunca A/TR 10 formüleri ile Kurumdan talep edilmektedir.

İdari Anlaşmanın 15. maddesine göre, sağlık yardımlarına ilişkin tutarlar, yardımın sona ermesinden sonra veya üç aylık periyotlarla talep edilir ve talebin intikal ettiği tarihi takip eden iki ay içerisinde işlem sonuçlandırılır.

Kurum sigortalılarının, Avusturya işlemleri Kurum Sigortalıları Sağlık Sistemine (KUSAS) entegre edilinceye kadar fiili hesaplaşma işlemleri EHGM tarafından yapılacaktır. KUSAS'a entegrasyon sağlandıktan sonra bu işlemler ilgili SGİM/SGM'ce yapılacaktır.

1.1.2. Götürü Hesaplaşma

Kurum sigortalılarının Avusturya'da daimi ikametleri sırasında, bu kişilere sağlık yardımı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın TR/A 4 formülerindeki süreye bağlı olarak tespit edilecek olan ay sayılarına göre belirlenecek götürü tutarlar Avusturya yetkili kurumunca Kurumdan talep edilecektir.

Kurum sigortalılarının Avusturya işlemleri KUSAS'a entegre edilinceye kadar götürü hesaplaşma işlemleri EHGM tarafından yapılacaktır. KUSAS'a entegrasyon sağlandıktan sonra bu işlemler ilgili SGİM/SGM'ce yapılacaktır.

1.2. Avusturya Sigortalılarının Sağlık Yardımlarına İlişkin Masraf Belgesi

1.2.1. Fiili Hesaplaşma

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 15/1 ve 23/3. maddeleri, İdari Anlaşmanın 15. maddesi

TR/A 10

Yapılan Masrafların Gösterilmesi

 

Anlaşmanın hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortalarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, Avusturya yetkili kurumu adına Kurumca sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin masraflar fiili tutarlar üzerinden Avusturya yetkili kurumundan talep edilecektir.

TR/A 10 formüleri YUPASS üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak oluşturulduğundan söz konusu formülerin dökümleri, ilgili dönemi takip eden ayın sonuna kadar YUPASS “Gerçek Bedeller” bölümü “Hesaplaşma İşlemleri”, “Toplu Liste Alma” ekranından EHGM'ce alınarak elektronik olarak ya da posta yoluyla manuel olarak Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

1.2.2. Götürü Hesaplaşma

Avusturya sigortalılarının ülkemizde daimi ikametleri sırasında, bu kişilere sağlık yardımı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın A/TR 4 formülerindeki süreye bağlı olarak tespit edilecek olan ay sayılarına göre belirlenecek götürü tutarlar Avusturya yetkili kurumundan talep edilecektir.

Avusturya sigortalılarının götürü hesaplaşma işlemlerine ilişkin ekranlar YUPASS'ta oluşturuluncaya kadar, kişilerin ve ay sayılarının tespiti manuel olarak ilgili SGİM/SGM'ce, hesaplaşma işlemleri ise EHGM tarafından yapılacaktır. YUPASS'ta ekranların oluşturulması sonrasında gelen ay girişi işlemleri ilgili SGİM/SGM tarafından, hesaplaşma işlemleri ise EHGM tarafından yapılacaktır.

2. Tıbbi Kontrole İlişkin Masraflar

Bir akit taraf mevzuatına göre sigortalı olan kişinin, diğer akit tarafta geçici ya da daimi ikameti sırasında maluliyet durumunun tespit edilebilmesi için gerekli olan tıbbi kontroller, kişinin sigortalı olduğu akit tarafın talebi üzerine ilgilinin geçici ya da daimi ikamet yeri kurumu tarafından yapılır. Bu kontrollere ilişkin masrafların hesaplaşmasında yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

2.1. Kurum Sigortalılarının Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masraf Bildirimi

Avusturya’da geçici ya da daimi ikamet eden Kurum sigortalılarının maluliyet veya iş göremezlik durumlarının tespit edilebilmesi için öngörülen tıbbi kontroller, Kurumun talebi üzerine Avusturya yetkili kurumu tarafından yapılacaktır.

Yapılan tıbbi kontroller neticesinde ortaya çıkan masrafların Kuruma bildirimi A/TR 10 formüleri ile yapılacaktır.

Şayet tıbbi kontroller her iki akit tarafın mevzuatlarının uygulanması için yapılıyorsa, masraflar Avusturya yetkili kurumunca karşılanır.

2.2. Avusturya Sigortalılarının Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masraf Bildirimi

Ülkemizde geçici ya da daimi ikamet eden Avusturya sigortalılarının maluliyet veya iş göremezlik durumlarının tespit edilebilmesi için talep edilen tıbbi kontroller, Kurum tarafından yapılacaktır.

Avusturya yetkili kurumunca gönderilen yazıya istinaden tıbbi kontrol tedavileri YUPASS üzerinden takip edilecektir. Buna göre sisteme ilk defa kayıt olan kişilere ilgili SGİM/SGM’ce YUPASS'ta tescil kaydı açılarak YUPASS numarası verilecektir.

Tıbbi kontrol yapılacak kişiler için YUPASS "Gerçek bedeller" bölümünün altındaki "Tıbbi Tedavi İşlemleri" ekranından aktivasyon açılacaktır.

Bu kişilere, YUPASS numarası ile birlikte kimlik veya pasaportlarını da ibraz ederek Kurumun sevk ettiği sağlık hizmet sunucusunda Kurum adına tıbbi kontrolünü ücretsiz olarak yaptıracakları hususunda bilgi verilecektir.

Yapılan tıbbi kontroller neticesinde ortaya çıkan masrafların Avusturya yetkili kurumuna bildirimi TR/A 10 formüleri ile yapılacaktır.

Şayet tıbbi kontroller her iki akit tarafın mevzuatlarının uygulanması için yapılıyorsa, masraflar Kurumca karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CENAZE YARDIMLARI (ÖDENEKLERİ)

Anlaşmanın 16. maddesine göre, akit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı, aylık/gelir sahibi olanlar ya da bunların aile bireyinin diğer akit taraf ülkesinde ölmesi durumunda, sigortalı olduğu akit taraf ülkesinde ölmüş gibi kabul edilerek hak sahipleri cenaze ödeneğine (ölüm yardımı) hak kazanır.

Ölüm yardımı, yardıma müstahak olan kişinin diğer akit taraf ülkesinde ikamet etmekte olması halinde de yetkili kurum tarafından ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

PRİM ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAHSİLİ

Anlaşmanın 25 ve 30. maddelerine göre bir akit taraf yetkili kurumuna prim borcu olup diğer akit tarafta ikamet edenlerden prim alacaklarının icra yoluyla tahsili alacaklı akit tarafın talebi üzerine diğer akit taraf yetkili kurumunca yapılacaktır.

1. Kurum Sigortalılarının Prim Borçlarının İcra Yoluyla Tahsili İçin Talep Belgesi

 

İlgili Hükümler

Anlaşmanın 25 ve 30. maddeleri

TR/A 16

Prim Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili İçin Talep Belgesi

 

Anlaşmanın 25 ve 30. maddelerine göre Kuruma prim borcu olup Avusturya’da ikamet edenlerden prim alacaklarının icra yoluyla tahsili Kurumun talebi üzerine Avusturya yetkili kurumunca yapılacaktır.

Kuruma prim borcu olup Avusturya’da ikamet eden kişilerden prim alacaklarının Avusturya yetkili kurumunca ilgiliden tahsil edilmesi için doldurulacak olan TR/A 16 formülerinde I. Borç Bilgileri ve II. İcra Talebi kısımları Kurumca eksiksiz doldurulacak ve onaylanarak Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

Prim alacaklarının icra yoluyla tahsiline ilişkin işlemler Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nce (SPGM) gerçekleştirilecektir.

2. Avusturya Sigortalılarının Prim Borçlarının İcra Yoluyla Tahsili İçin Talep Belgesi

 

İlgili Hükümler

Anlaşmanın 25 ve 30. maddeleri

A/TR 16

Prim Alacaklarının İcra Yoluyla Tahsili İçin Talep Belgesi

 

Anlaşmanın 25 ve 30. maddelerine göre Avusturya yetkili kurumuna prim borcu olup ülkemizde ikamet edenlerden prim alacaklarının icra yoluyla tahsili Avusturya yetkili kurumunun talebi üzerine Kurumca yapılacaktır.

Avusturya yetkili kurumuna prim borcu olup ülkemizde ikamet edenlerden prim alacaklarının Kurumca ilgiliden tahsil edilmesi talebiyle ilgili Avusturya’dan gelen A/TR 16 formülerine istinaden ilgiliden tahsil edilmesi için mevzuatımızda öngörülen usullerle takip ve tahsili işlemleri ilgilinin ikamet ettiği ildeki SGİM/SGM tarafından yapılacaktır.

İlgiliden tahsil edilen miktar A/TR 16 formülerinin II. İcra Talebi kısmında yer alan Avusturya yetkili kurumuna ait hesap numarasına gönderilecek ve Avusturya yetkili kurumuna da bu hususta yazıyla bilgi verilecektir.

Prim alacaklarının icra yoluyla tahsiline ilişkin işlemler SPGM tarafından gerçekleştirilecektir.

ALTINCI BÖLÜM

AYLIK VE GELİR İŞLEMLERİ

Aylık veya gelirlere ilişkin olarak Kurum ile Avusturya irtibat kurumları arasındaki belge alışverişi işlemleri ilgili SGİM/SGM tarafından yürütülecektir. Ancak, yetki devri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar söz konusu işlemler EHGM tarafından yapılacaktır.

1. Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

Anlaşmaya göre her iki akit tarafta birden çalışması bulunan bir sigortalının akit taraflardan birindeki prim ödeme gün sayısı, aylığa hak kazanmaya yetiyorsa bu akit taraf sadece kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini dikkate alır. Söz konusu sürelerin bu akit taraf mevzuatına göre aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda ise Anlaşmanın 17. maddesine göre diğer akit taraftaki sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilecektir.

Anlaşmanın 28. maddesi gereği, akit taraflardan birine yapılması gereken bir başvurunun diğer akit taraftaki yetkili kuruma yapılmış olması durumunda da başvuru ilgili akit tarafın yetkili kurumuna yapılmış sayılır.

Aylıklara ilişkin Kurum ile Avusturya irtibat kurumları arasında yürütülmesi gereken işlemlerin tamamı sigortalının son çalışmasının geçtiği SGİM/SGM tarafından yürütülecektir.

Ancak Kurumdan aylık alan sigortalıların Anlaşma kapsamında Avusturya'dan aylık talebinde bulunmaları durumunda, sigortalının aylık talebine ilişkin işlemler kişinin aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecektir.

Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsamında malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarına hak kazanılması için Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki çalışmalar, Avusturya’daki sigortalılık süreleriyle aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirilebilmektedir.

Anlaşma, sigortalıların, Anlaşmanın yürürlük tarihinden önceki hizmetlerini de kapsamakta olup, herhangi bir yardıma hak kazanılmasında bu süreler de dikkate alınacaktır.

1.1. Türkiye'den Yapılan Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Başvurularına İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 17 ve 18. maddeleri, İdari Anlaşmanın 8. maddesi,

 

Avusturya'dan Emeklilik Başvurusunun Değerlendirilmesi için Ek

 

Bilgiler (Ek Bilgiler Formu)

TR/A 12

Dilekçe Bildirimi

TR/A 14

Türkiye'deki Sigortalılık Süreleri Hakkında Belge

TR/A 15

Teferruatlı Tıbbi Rapor

Sigortalı ve aylık/gelir sahibi hakkındaki bilgi ve belgeler Avusturya yetkili kurumuna gönderilirken bir örneği Ek-4'de yer alan "Bildirim Yazısı"ndaki ilgili kutucuklar işaretlenecek ve Ek Bilgiler Formu, TR/A 12, TR/A 14 ve TR/A 15 formülerlerinin Avusturya sigorta kurumlarına gönderilmesinde üst yazı yerine kullanılacaktır.

Avusturya yetkili kurumunun talebi halinde düzenlenen "Avusturya'dan Emeklilik Başvurusunun Değerlendirilmesi için Ek Bilgiler" adlı formülerin (Ek Bilgiler Formu) ilgili bölümleri sigortalının beyanı esas alınarak talep ettiği aylığın türüne göre doldurulacak ve sigortalı tarafından imzalanacaktır.

Sigortalının talebinin Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamında değerlendirilmesi gerekiyorsa aylık taleplerine ilişkin formülerlerin düzenlenmesi ve Avusturya yetkili kurumuna gönderilmesi işlemleri, sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların Avusturya kurumlarından hizmet isteme ve hizmet gönderme işlemleri de sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yapılacaktır.

Sigortalıların aylık taleplerine ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

1.1.1. Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapması

Anlaşmaya göre aylık bağlanması için SGİM/SGM’lere başvuran aylık talep sahipleri, öncelikle yurtdışı işlemleri servislerine yönlendirilecektir.

Bu servislerce TR/A 12 formüleri ve Avusturya yetkili kurumunun talebi halinde düzenlenen "Ek Bilgiler Formu" sigortalının veya hak sahibinin durumuna uygun olarak bilgisayar ortamında düzenlenecektir. Ayrıca sigortalıdan bir örneği Ek-5'de yer alan "Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi" ile birlikte varsa Avusturya’da geçen sigortalılık sürelerine ait belge örnekleri alınacaktır.

Avusturya yetkili kurumunun talebi halinde düzenlenen Ek Bilgiler Formu, sigortalının beyanı esas alınarak talep ettiği aylığın türüne göre ilgili yerleri doldurulacak ve sigortalı tarafından imzalanacaktır.

Sigortalının ülkemizdeki hizmetlerinin toplanması, birleştirilmesi ve tespitine yönelik işlemler, yürürlükteki usul ve esaslar dahilinde yürütülecek olup, talep sahibinin ülkemizde geçen çalışmalarına ait TR/A 14 formüleri sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından düzenlenecek ve onaylanacaktır.

Malullük aylığı talebi söz konusu ise, sigortalının başvurduğu SGİM/SGM tarafından sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilerek TR/A 15 formülerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Sevk işleminde TR/A 15 formülerinin 1.1, 1.2 ve 1.4. numaralı kısımları SGİM/SGM tarafından doldurulacaktır.

Ek Bilgiler Formu, TR/A 12, TR/A 14 ve malullük aylığı talebi durumunda düzenlenecek olan TR/A 15 formüleri, ikişer nüsha olarak düzenlenecek, formülerlerin bir nüshası dosyasında muhafaza edilecek diğer nüshası Bildirim Yazısı ekinde Avusturya yetkili kurumuna gönderilecektir.

Türkiye tarafından ekleri ile birlikte gönderilen formülerleri alan Avusturya yetkili kurumu, sigortalının talebini kendi mevzuatı kapsamında değerlendirecektir. Avusturya yetkili kurumunca aylık kararının ilgili SGİM/SGM'ye veya Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına (KGEDB) A/TR 11 formüleri ile bildirilmesi halinde ayrıca bir işlem yapılmaksızın ilgili formüler dosyasında muhafaza edilecektir.

Sigortalının ülkemizdeki aylık talebine ilişkin işlemlerde yürürlükteki usul ve esaslar dahilinde, sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecek ve aylık kararı sigortalıya ve Avusturya yetkili kurumuna bildirilecektir.

Avusturya yetkili kurumundan hizmet isteme işlemleri sigortalının son çalışmasının geçtiği SGİM/SGM tarafından Bildirim Yazısı ile yapılacaktır.

1.1.2. Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'den farklı bir SGİM/SGM'ye başvuru yapması

Anlaşmaya göre aylık bağlanması için SGİM/SGM’lere başvuran aylık talep sahipleri, öncelikle Yurtdışı İşlemleri Servisine yönlendirilecektir.

Bu servislerce yapılacak kontrol neticesinde sigortalının başvurusunun son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'den farklı bir SGİM/SGM'de olduğunun tespit edilmesi halinde, aylık talebini alan SGİM/SGM’lerce TR/A 12 formülerinin bütün bölümleri ve Ek Bilgiler Formunun talep edilen aylık türüne ilişkin bölümleri sigortalı ile birlikte bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Malullük aylığı talebi söz konusu ise talep sigortalının başvurduğu SGİM/SGM tarafından sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye yönlendirilecektir. Bu SGİM/SGM tarafından sigortalının başvurduğu ildeki sağlık hizmet sunucusuna sevk işlemi yapılacak ve sonrasında TR/A 15 formülerinin düzenlenmesi işlemleri de bu SGİM/SGM tarafından sağlanacaktır. Sevk işleminde TR/A 15 formülerinin 1.1, 1.2 ve 1.4. numaralı kısımları SGİM/SGM tarafından diğer kısımları ise ilgili doktor tarafından doldurulacaktır.

Ek Bilgiler Formu, TR/A 12 ve malullük aylığı talebi durumunda düzenlenecek olan TR/A 15 formüleri, bir örneği Ek-5' de yer alan "Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi" ile birlikte varsa Avusturya’da geçen sigortalılık sürelerine ait diğer belge örnekleri alınarak sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yapılacak diğer işlemler Genelgenin bu bölümünde yer alan "1.1.1) Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapması" başlığı altındaki açıklamalara göre sonuçlandırılacaktır.

1.1.3. Türkiye'de Çalışması Bulunmayan Sigortalının Avusturya'dan Aylık Talebine İlişkin İşlemler

Ülkemizde çalışması bulunmayan sigortalıların Avusturya'dan aylık talebinde bulunmak için Kuruma yaptığı başvurulara ilişkin tüm işlemler ilgilinin başvurduğu SGİM/SGM tarafından gerçekleştirilecektir.

1.1.4. Kanunun 4/1-(c) bendi Kapsamındaki Sigortalıların Aylık Talebine İlişkin İşlemler

Son çalışması Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olan veya 2829 sayılı Kanuna ya da Kanunun 53. maddesine göre Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında aylık bağlanması gereken sigortalıların aylık taleplerine ilişkin formüler, ikamet edilen veya başvuru yapılan yerdeki SGİM/SGM tarafından düzenlenerek iki nüsha halinde Avusturya yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM KGEDB'ye iletilecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların Avusturya kurumlarından hizmet isteme ve hizmet gönderme işlemleri aylık alanlar için EHGM KGEDB tarafından, aylık almayanlar için ise EHGM Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı (KGTHDB) tarafından yürütülecektir.

1.2. Avusturya'dan Yapılan Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 17 ve 18. maddeleri, İdari Anlaşmanın 8. maddesi,

A/TR 11

Bildirim

A/TR 12

Dilekçe Bildirimi

A/TR 14

Türkiye'deki Sigortalılık Süreleri Hakkında Belge

A/TR 15

Teferruatlı Tıbbi Rapor

 

Avusturya’da ikamet eden sigortalılar, her türlü aylık ve hizmet birleştirme taleplerini Avusturya yetkili kurumuna yapacaklardır. Avusturya yetkili kurumu, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ile hizmet birleştirilmesine ilişkin her türlü taleplerini A/TR 11 ile birlikte A/TR 12 ve A/TR 14 formülerleri ile sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'deki Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından yürütülecektir.

Avusturya yetkili kurumlarınca sigortalının Türkiye'deki son sigortalılık süresinin hangi il dahilinde geçtiği tespit edilmemiş ise buna ilişkin talepler, EHGM Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanlığına (YSEDB) intikal ettirilecek, adı geçen Daire Başkanlığınca ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/merkezine gönderilecektir.

Avusturya'dan gelen aylık taleplerinin sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'den farklı bir SGİM/SGM'ye gönderilmesi durumunda, talep geciktirilmeksizin sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye iletilecektir.

Talebi alan SGİM/SGM, Kurum mevzuatı ve Sözleşme hükümleri kapsamında hizmetleri birleştirecek ve kararı sigortalıya doğrudan, Avusturya yetkili kurumuna Bildirim Yazısı ile bildirecektir.

Malullük aylığı taleplerinde Avusturya yetkili kurumu tarafından A/TR 15 formüleri de gönderilecektir. Avusturya'dan gelen malullük aylığı talepleri de Kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek, aylık talebi sonuçlandırılacaktır.

Sigortalının aylık talebinin, Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekiyorsa yukarıda sayılan işlemler EHGM KGEDB tarafından yürütülecektir.

2. Aylıkların Hesaplanması

2.1. Anlaşma Kapsamında Müstakil Aylık Bağlanması

Anlaşmanın 22. maddesinin birinci fıkrasına göre başvuru sahibinin aylığa hak kazanmasında sadece Türkiye’deki sigortalılık sürelerinin yeterli olması durumunda, Kanunun ilgili hükümlerine göre aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek, Avusturya’da geçen süreler aylığın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1: Avusturya'da 1.1.1982-31.3.1987 tarihleri arasında 1890 gün, Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.6.1987-31.12.2012 tarihleri arasında fasılalı olarak 5600 gün çalışması olan ve 6.4.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan, 10.9.1964 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1987) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5375 prim ödeme gün sayısı ve 50 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, yaşlılık aylığı talep tarihinde Türkiye'de 25 yıllık sigortalılık süresi, 5600 günü ve 53 yaşı bulunan sigortalının Avusturya’da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın, ülkemizde geçen çalışmalarına göre müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Örnek 2: Avusturya’da 1.1.1986-31.12.1990 tarihleri arasında 1440 gün; Türkiye’de 1.6.1992-31.5.2017 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 9000 gün hizmeti bulunan 1.1.1960 doğumlu erkek sigortalı 14.3.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında geçen hizmetleri dikkate alındığında talep tarihi itibariyle 53 yaş ve 9000 gün hizmet koşulları oluşmuştur. Avusturya’da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın ilgiliye müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

2.2. Anlaşma Kapsamında Kısmi Aylık Bağlanması

Anlaşmanın 22. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda aynı zamana rastlamamak kaydıyla Avusturya'daki sürelerle birleştirilerek aylığa hak kazanma durumu değerlendirilecektir. Aylık bağlama işlemi yapılırken sadece Türkiye’de geçen çalışmalara ait Prime Esas Kazanç (PEK) dikkate alınacaktır.

Kısmi aylık, (Toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanan teorik aylık miktarı x Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme gün sayısı / Toplam prim ödeme gün sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Avusturya'da 1.1.1982-31.3.1987 tarihleri arasında 1890 gün, Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.6.1995-5.4.2018 tarihleri arasında fasılalı olarak 5960 gün çalışması olan ve 6.4.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 10.9.1962 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1995) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5750 prim ödeme gün sayısı ve 55 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

6.4.2018 tarihli talebe göre, Türkiye'deki çalışmalar ile 5750 prim ödeme gün sayısı ve 55 yaş şartı oluşmakla birlikte, 25 yıl sigortalılık süresi şartı oluşmamaktadır. Bu nedenle, ilgiliye müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Avusturya'da çalışmaya başlanan 1.1.1982 tarihine göre kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 5075 prim ödeme gün sayısı ve 46 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir. Yaşlılık aylığı talep tarihi itibariyle aylık bağlama şartları oluştuğundan ilgiliye Avusturya süreleri de dikkate alınarak kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Aylık bağlanırken sadece Türkiye’de geçen çalışmalara ait prime esas kazanç dikkate alınmak suretiyle Türkiye'de ve Avusturya'da geçen toplam 7850 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın Türkiye'de geçen 5960 gün çalışmaya istinaden 0,7592 (5960/7850 = 0,7592) oranı karşılığında kısmi aylık ödenecektir.

Örnek 2: Avusturya'da 1.4.1986-31.3.1991 tarihleri arasında 1800 gün; Türkiye’de 1.6.1992 - 31.5.2017 tarihleri arasında Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 9000 gün hizmeti bulunan 1.1.1967 doğumlu erkek sigortalı 3.5.2018 tarihinde aylık talebinde bulunmuştur.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında geçen hizmetleri dikkate alındığında talep tarihi itibariyle 53 yaş ve 25 yıl hizmet koşulları aranacaktır. Talep tarihinde ilgili, 25 yıl hizmet şartını yerine getirmiş ise de 53 yaş koşulunu yerine getirmediğinden müstakil yaşlılık aylığı bağlamamaktadır.

Bu durumda, ilgilinin Avusturya'da geçen süreleri de dikkate alınarak talep tarihi itibariyle kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıl ve 50 yaş koşulu aranacaktır. Talep tarihi itibariyle bu koşullar yerine geldiğinden ilgiliye Türkiye'de ve Avusturya'da geçen toplam 10800 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın Türkiye'de geçen 9000 gün çalışmaya istinaden 0,8333 (9000/10800=0,8333) oranında kısmi aylık ödenecektir.

3- Ortak Hükümler

3.1. Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri

Anlaşmanın 18. maddesi gereği bir akit tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin 1 yıldan az olması (prim ödeme gün sayısının 360 günden az olması) durumunda ilgili akit tarafça aylık hesabında dikkate alınmaz. Ancak, bu durum, bu akit taraf mevzuatına göre bir yardım hakkının sadece bu sigortalılık sürelerine istinaden kazanılmış olması halinde geçerli değildir.

Bu durumda, söz konusu bir yıldan az sigortalılık süreleri, diğer akit taraf sosyal sigorta mercii tarafından, bir yardım hakkının kazanılması, idamesi veya ihya edilmesi ve miktarı bakımından sanki bu süreler kendi mevzuatına göre geçmiş gibi dikkate alınarak müstakil aylık hesabında gün olarak dahil edilir.

Söz konusu bir yıllık süre Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan ilk Anlaşmanın yürürlükte kaldığı 1.10.1969-1.4.1985 tarihleri arasında 6 ay olarak uygulanmıştır.

Örnek: Avusturya'da 1.1.1991-30.9.1991 tarihleri arasında 270 gün, Türkiye'de 4/1-(a) kapsamında 1.6.1992-31.12.2012 tarihleri arasında fasılalı olarak 5380 gün çalışması olan ve 16.12.2018 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 2.5.1963 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.6.1992) 25 yıllık sigortalılık süresi, 5600 prim ödeme gün sayısı ve 53 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

16.12.2018 tarihli talebe göre, Türkiye'deki çalışmalar ile 25 yıl sigortalılık süresi ve 53 yaş şartı oluşmakla birlikte, ilgilinin 5600 prim ödeme gün sayısı olmadığından müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Ancak, Anlaşmanın 18. maddesinin ikinci fıkrasına göre Avusturya'da çalışmaya başlanan 1.1.1991 tarihi ilk işe giriş tarihi olarak alındığında kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 5525 prim ödeme gün sayısı ve 52 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, Türkiye'de ve Avusturya'da geçen toplam 5650 gün (5380+270) ile aylık bağlama şartları oluştuğundan ilgiliye Anlaşma'ya istinaden müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

3.2. 01.10.1996 Tarihinden Önce Bağlanan Müstakil Aylıkların Kısmi Aylığa Dönüştürülmesi

1.10.1996 tarihine kadar yürürlükte kalan Anlaşmanın 22. maddesinin ikinci fıkrasına göre 1.10.1996 tarihi öncesinde Kurumca bağlanan müstakil aylık, Avusturya tarafından aynı kişiye 1.10.1996 tarihinden önce aylık bağlanması şartıyla, Kurumca bağlanan aylık Avusturya tarafından aylığın bağlandığı tarih itibariyle kısmi aylığa dönüştürülecektir.

Örnek 1: Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.1.1960-31.12.1980 tarihleri arasında fasılalı olarak 3600 gün, Avusturya'da ise 1.1.1982-31.12.1989 tarihleri arasında 96 ay (2880 gün) çalışması olan 1.7.1930 doğumlu erkek sigortalı, 10.2.1990 tarihinde Kuruma yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş ve sigortalıya 1.3.1990 tarihinden itibaren müstakil yaşlılık aylığı bağlanmıştır.

Sigortalıya 65 yaşını doldurduğu 1.7.1995 tarihi itibariyle Avusturya tarafınca da aylık bağlanmıştır.

Avusturya tarafınca sigortalıya aylık bağlanması nedeniyle Kurumca bağlanan aylık, Avusturya'nın aylık bağlama tarihi itibariyle, 1.10.1996 tarihine kadar yürürlükte kalan Anlaşmanın 22. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kısmi aylığa dönüştürülmesi gerekmektedir.

Örnek 2: Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.1.1960-31.12.1980 tarihleri arasında fasılalı olarak 3600 gün, Avusturya'da ise 1.1.1982-31.12.1994 tarihleri arasında 156 ay (4680 gün) çalışması olan 1.1.1930 doğumlu erkek sigortalı 28.1.1995 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.

Sigortalının 65 yaşını doldurduğu 1.1.1995 tarihi itibariyle Avusturya tarafınca da bu talebine istinaden yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmıştır.

Avusturya yetkili kurumunca aylık bağlanması nedeni ile sigortalının Türk mevzuatına göre müstakil yaşlılık aylığına hak kazanmasına rağmen, aylık talebinin 1.10.1996 tarihinden önce olması ve 1.10.1996 tarihine kadar yürürlükte kalan Anlaşmanın 22. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kısmi aylık olarak ödenmesi gerekmektedir.

3.3. 1.10.1996 - 1.12.2000 Tarihleri Arasında Müstakil Aylığa Hak Kazanmasına Rağmen Kısmi Bağlanan Aylıkların Müstakil Aylığa Dönüştürülmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasındaki ilk sosyal güvenlik anlaşmasının feshedildiği 1.10.1996 tarihinden yeni Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1.12.2000 tarihine kadar Türkiye'de geçen hizmetleri dikkate alındığında müstakil aylığa hak kazanmasına rağmen kısmi aylık bağlananların, bu aylıklarının yeniden aylık hesaplanarak müstakil aylığa dönüştürülmesi gerekmektedir.

Örnek: Türkiye'de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.1.1960-31.12.1980 tarihleri arasında fasılalı olarak 5000 gün, Avusturya'da ise 1.11.1993-31.12.1994 tarihleri arasında 13 ay (390 gün) çalışması olan 1.7.1951 doğumlu erkek sigortalı 28.1.1997 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.

Talebine istinaden kendisine Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşmasına göre 1.12.1996 tarihinde kısmi yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 1.12.2000 tarihinde yeni Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi sonucu Anlaşmanın 35. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden söz konusu kısmi aylığın 1.12.1996 tarihinden itibaren müstakil yaşlılık aylığına dönüştürülmesi gerekmektedir.

3.4. Kanun'un Ek 19. Maddesinin Sözleşme Aylıkları için Uygulanmaması

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen Ek Madde 19 ile aylıkların 1.000 Türk lirasından az olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz." hükmü gereği bağlanan kısmı (sözleşme) aylıklar için bu hüküm uygulanmamaktadır.

Bu kapsamda, bu Genelgenin 6. bölümündeki kısmi aylık hesaplamasına ilişkin "2.2. Anlaşma Kapsamında Kısmi Aylık Bağlanması" başlığı altındaki formülde yer alan teorik aylık hesaplanırken de Kanun'un ek 19. maddesinde yer alan 1.000 Türk lirasına yükseltme işlemi yapılmadan sabit sayı bulunarak aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

Örnek: Türkiye Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşmasına göre hizmet birleştirmesi sonucunda teorik olarak hesaplanan 837,00 TL aylık Kanunun ek 19. maddesi kapsamında yükseltilmeden sabit sayılı olarak (3825/5000=0,7650} 837,00*0,7650=640,30 TL) kişiye ödenecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

EMEKLİLİK SİGORTASI KAPSAMINDA

MALULLÜK AYLIĞI TALEBİ SONUCU RAPOR SEVK VE TIBBİ KONTROL

MASRAFLARININ İADESİ

Anlaşmanın 25. maddesinin altıncı fıkrasına göre bir akit taraf sigortalısının diğer akit tarafta ikamet ettiği sırada ilk akit taraf mevzuatına göre yapılması gereken emeklilik sigortasına ilişkin tıbbi kontrolleri ilk akit tarafın talebine istinaden ikamet ettiği akit taraf yetkili kurumu tarafından yapılacaktır.

1. Kurum Sigortalısının Avusturya'daki Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masrafların Bildirimi

 

İlgili Hükümler

Anlaşmanın 25. maddesinin altıncı fıkrası

A/TR 18

Emeklilik Sigortası Kapsamında Tıbbi Muayene Masraflarının İadesi

 

Avusturya’da sürekli ikamet eden ve Kurumdan aylık/gelir alanlar için Kurum mevzuatına göre yapılması gereken kontrol muayene talepleri sigortalının aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından Avusturya yetkili kurumuna iletilecektir.

Avusturya yetkili kurumu düzenlettireceği A/TR 15 formülerini, A/TR 18 formüleri ile birlikte talepte bulunan SGİM/SGM'ye gönderecektir.

Yapılan kontrol muayenesi neticesinde ortaya çıkan masrafların Avusturya yetkili kurumuna ödenebilmesi için ilgili SGİM/SGM tarafından A/TR 18 formülerleri, kontrol muayenesi talep yazısı ve Avusturya yetkili kurumunun rapor gönderme yazısı bir üst yazı ekinde EHGM YSEDB'ye gönderilecektir.

2. Avusturya Sigortalısının Türkiye'deki Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masrafların Bildirimi

 

İlgili Hükümler

Anlaşmanın 25. maddesinin altıncı fıkrası

TR/A 18

Emeklilik Sigortası Kapsamında Tıbbi Muayene Masraflarının İadesi

 

Ülkemizde sürekli ikamet eden Avusturya sigortalıları için Avusturya yetkili kurumunca istenilen tıbbi kontrollere yönelik işlemler sigortalının ikamet yeri SGİM/SGM tarafından sigortalıdan ücret alınmaksızın gerçekleştirilecektir.

İlgili SGİM/SGM tarafından kontrol muayeneleri sonucunda ortaya çıkan masrafların Avusturya yetkili kurumuna bildirilmesi için Avusturya'nın talep yazısı, TR/A 18 formüleri ve rapor gönderme yazısının bir örneği üst yazı ekinde EHGM YSEDB'ye gönderilecektir.

3. Türkiye'den Yapılan Malullük Aylığı Talebi Sonucu Rapor Sevk Masraflarının Bildirimi

Ülkemizde sürekli ikamet eden ve malullük aylığı talebinde bulunan Avusturya sigortalıları, aylık taleplerine esas olan raporların düzenlenebilmesi için masrafları Kurumumuzca karşılanmak üzere sağlık hizmet sunucularına sevk edilecektir.

İlgili SGİM/SGM tarafından sevk sonucunda ortaya çıkan masrafların Avusturya yetkili kurumuna bildirilmesi için Avusturya'ya yapılan aylık talebi ve masraf faturalarının bir örneği üst yazı ekinde EHGM YSEDB'ye gönderilecektir.

Söz konusu raporun her iki Akit tarafça incelenmesi durumunda ise sevk sonucu oluşan masraf için Avusturya yetkili kurumuna herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ANLAŞMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuruların Alınması

Anlaşmanın 28. maddesi gereği, akit taraflardan birinin yetkili kurumuna gönderilmesi gereken dilekçenin, diğer akit taraf yetkili kurumuna verilmiş olması durumunda dilekçe, ilgili akit taraf kurumuna verilmiş sayılır. Bu şekilde Avusturya yetkili kurumuna gönderilmesi gereken ancak Kuruma intikal eden dilekçeler geciktirilmeksizin Avusturya yetkili kurumuna TR/A 12 formülerinin aylık türüne göre ilgili yerleri doldurularak gönderilecektir.

Aynı şekilde Kuruma verilmesi gerektiği halde Avusturya yetkili kurumuna verilmiş olan dilekçeler, Avusturya yetkili kurumu tarafından A/TR 12 formüleri ile Kuruma gönderilir. Ayrıca, Avusturya yetkili kurumuna yapılmış olan başvuru tarihi, Kuruma yapılmış başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

2. Sağlık Yardımları Hakkındaki Formülerlere İlişkin İşlemler

Avusturya yetkili kurumu tarafından usulüne uygun olarak düzenlenerek Kuruma faks, e-posta ya da diğer elektronik ortamlarda gönderilen sağlık yardımları hakkındaki formüler işleme alınarak gereği yapılacaktır.

3. Aylık Taleplerine İlişkin İşlemler

Talep tarihinden önce Avusturya’da çalışması bulunan Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların veya ölümü halinde hak sahiplerinin Türkiye'deki prim ödeme gün sayısının müstakil aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda bağlanacak aylık Anlaşma kapsamında değerlendirilecektir.

Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların Anlaşma kapsamındaki aylık bağlama işlemleri EHGM KGEDB tarafından yürütülecektir.

Aylık talep başvurularına ve aylık bağlama işlemlerine ilişkin bu Genelgede yer almayan hususlarda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri ile 6.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge hükümleri uygulanacaktır.

4. İrtibat Kurumları ile Yapılacak Yazışmalar

Sağlık yardım formülerlerinin gönderilmesi, talep edilmesi ve ilk görevlendirmeler ile aylık veya gelirlere ilişkin tüm yazışmalar, ilgili SGİM/SGM tarafından Avusturya'daki yerel sigorta kurumları ile yapılacaktır.

Avusturya'daki ilgili yerel sigorta kurumlarının adresleri, Kurum intranet sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Yabancı Ülke Sigorta Kurumlarının Adresleri” bölümünde yayınlanmıştır.

Avusturya'daki ilgili yerel sigorta kurumunun bilinmemesi durumunda ise Ek-3' te yer alan yetkili irtibat kurumları ile yazışma yapılacaktır.

Aylık veya gelirlere ilişkin olarak Kurum ile Avusturya irtibat kurumları arasındaki belge alışverişi işlemleri yetki devri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar EHGM tarafından yürütülecektir.

Anlaşmanın 25. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yazışmalarda akit taraflardan birinin resmi dili kullanılacaktır.

5. Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

27.3.1986 tarihli ve 8 sayılı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu Genelge'de Avusturya Anlaşmasına yapılan atıflar ile birlikte 4.6.2003 tarihli ve 403678 sayılı Genel Yazı ile 24.5.2006 tarihli ve 407943 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

EKLER DİZİNİ:

Ek-1: Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi

Ek-2: Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

Ek-3: Avusturya Yetkili Kurumlarına Ait Yazışma Adresleri

Ek-4: Bildirim Yazısı

Ek-5: Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi