T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 11.05.2020

Sayı : 15591373-010.99-E.5936759

Konu : Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması

 

GENELGE

2020/14

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti arasında 15.03.2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 27.06.2013 tarihli ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2016/8362 sayılı Kararı uyarınca 01.12.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma da, söz konusu İdari Anlaşmanın 25. maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuatla İlgili Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel kapsamı belirlenmiş, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde; hastalık ve analık sigortası, nakdi yardımlar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm yardımı, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işsizlik yardımı, aile ve çocuk yardımına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümde ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler,

yer almaktadır.

1.KAVRAMLAR

Bu Genelgede geçen;

1. Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

2.  Mevzuat: Sosyal güvenlik alanıyla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri,

3.  Yetkili makam: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

4.  Yetkili kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

5.  İkamet: Sürekli ikameti,

6.  Bulunma: Geçici ikameti,

7. Aile Bireyi: Yetkili Kurumca uygulanan mevzuata göre aile bireyi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimseleri,

8.Yararlanıcı: Akit taraf mevzuatına göre tanımlanan veya öyle kabul edilen kimseleri,

9. Hak sahibi: Akit taraf mevzuatına göre hak sahibi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimseleri,

10.   Sigortalı: Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen mevzuatların uygulandığı veya uygulanmış olduğu şahsı,

11.   Sigortalılık süresi: Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen mevzuatlara göre sigorta primi ödenmiş veya ödenmiş sayılan süreyi,

12.   Yardım: Bu Anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadıkça, kamu fonlarından sağlanan tüm ek ödemeler ile her türlü zamlar, yeniden değerlendirme ve ek ödenekleri de içine alan bütün yardımlar ve aylıkları,

ifade eder.

2. Anlaşmanın Uygulama Alanı

Anlaşmanın kişisel kapsamında Türkiye bakımından; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi statüsündeki sigortalılar yer almaktadır.

Anlaşma; Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında olanlar için malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası ile genel sağlık sigortası kapsamında hastalık ve analık sigortasını,

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında olanlar için malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortası kapsamında hastalık ve analık sigortasını,

Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olanlar için malullük, yaşlılık, ölüm ile genel sağlık sigortası kapsamında hastalık ve analık sigortasını,

506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamında olanlar için malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası ile genel sağlık sigortası kapsamında hastalık ve analık sigortasını,

kapsamaktadır.

506 sayılı Kanununun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar, Anlaşma kapsamında olup Anlaşma hükümleri bu kapsamda çalışanlar ve/veya sandıktan aylık alanlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kapsamda çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Karadağ İrtibat Kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum aracılık edecektir. Ancak talep formülerlerinin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Yetkili Kurumlar

Malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortası bakımından yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. İşsizlik sigortası bakımından ise yetkili kurum Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'dür.

İKİNCİ KISIM

ANLAŞMANIN UYGULANMASI ve FORMÜLERLER

Anlaşmanın uygulanmasında kullanılmak üzere TR/MNE ve MNE/TR rumuzlarıyla Türkçe ve Karadağca 25 adet formüler ihdas edilmiştir. Kurumca düzenlenecek formülerlerin rumuzunda "TR/MNE", Karadağ yetkili kurumlarınca düzenlenecek olan formülerlerin rumuzunda ise "MNE/TR" ibaresi yer alacaktır.

Anılan formülerler, Kurum intranet sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formülerler” bölümünde yayınlanmıştır. Formüler, bu Genelgede yer alan açıklamalar doğrultusunda, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamında doldurulacak ve onaylanacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGULANACAK MEVZUATIN BELİRLENMESİ

İkili sosyal güvenlik anlaşmalarının temel ilkelerinden biri de çalışılan ülke mevzuatına tabi olunmasıdır. Anlaşmanın 6., 7., 8., 9. ve 10. maddelerinde bu kurala istisna olarak geçici görevle diğer akit tarafa gönderilenlerin, uluslararası taşımacılık işletmeleri personelinin, gemi mürettebatı ve gemide çalışanların, diplomatik misyonlarda ve konsolosluklarda çalışan diplomatlar ile buralarda çalışan diğer kişilerin hangi akit tarafın mevzuatına tabi kalacaklarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Anlaşmanın 11. maddesi ise bu maddelerdeki hükümlere istisna getirilebileceğini düzenlemektedir.

1. Bir İşin İcrası İçin Diğer Akit Tarafa Gönderilen Sigortalının Tabi Olacağı Mevzuat

Bir işin icrası için Türkiye'den Karadağ'a veya Karadağ'dan Türkiye'ye gönderilen sigortalılar hakkında uygulanacak mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1.1. Bir işin İcrası İçin Türkiye'den Karadağ'a Gönderilen Çalışanlar

1.1.1 24 Aylık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 6/2, 7, 8, 9/1,3 ve 10/1. maddeleri, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

TR/MNE 101

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Genelgenin "2. Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri" başlığı haricinde diğer ülkede görev yapacak memur ve benzeri personel Anlaşmanın 6. maddesinin 2. fıkrası gereği gönderen ülkenin mevzuatına tabi olacaktır.

Anlaşmanın 7. maddesi gereği, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan işvereni tarafından bir işin icrası için Karadağ’a 24 ayı aşmamak üzere gönderilenler aynı işverenin ücretli çalışanı sıfatını korudukları sürece Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektirler. Kanun kapsamında kendi nam ve hesabına çalışanlar da faaliyetlerini geçici olarak gerçekleştirmek üzere Karadağ'a gittikleri taktirde, 24 ayı aşmamak üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektirler.

Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan Ek-1’deki “Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi” ve ekinde görev yazısı, Karadağ’daki işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi, Karadağ’da çalışacağı iş yeri ve adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuruya istinaden TR/MNE 101 formüleri, sigortalının işyerinin kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) veya Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) tarafından üç nüsha halinde düzenlenerek iki nüshası Karadağ yetkili kurumuna verilmek üzere sigortalı veya işverene verilecek ve bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

Geçici görevlendirme süresi azami 24 ayı aşmamak kaydıyla, sigortalının geçici görevlendirildiği süre kadar formülerin (3.1) numaralı kısmına başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek kaydedilecektir.

1.1.2. 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 7. maddesi, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

TR/MNE 102

Görev Süresinin Uzatılması

Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendleri kapsamındaki sigortalıların Karadağ'daki görev sürelerinin toplamda 24 ayı aşması durumunda, Anlaşmanın 7. maddesine göre yetkili kurumların karşılıklı mutabakatı ile 60 ayı geçmemek kaydıyla Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektirler.

Ayrıca Anlaşmanın 11. maddesi gereğince yukarıda belirtilen duruma istisna teşkil eden hallerde de, Karadağ tarafıyla mutabık kalınması durumunda, mevzuata tabi kalma süresi uzatılabilecektir.

SGİM/SGM’lerin yurtdışı servislerine geçici görev süresinin uzatılmasına dair talep geldiğinde SGİM/SGM, TRMNE 102 formülerinin (A) bölümü dolduracaktır. (3.1) numaralı bölümdeki süre toplamda 60 ayı geçmeyecek şekilde görev süresi kadar olacaktır. İki nüsha olarak düzenlenecek TRMNE 102 formüleri geciktirilmeden Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) iletilecektir. Karadağ yetkili kurumu ile geçici görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı (YSEDB) tarafından gerçekleştirilecektir.

EHGM tarafından Karadağ yetkili kurumundan alınan onay geciktirilmeden ilgili SGİM/SGM’ye gönderilecektir. Onayı alan SGİM/SGM tarafından formülerin bir nüshası sigortalıya veya işverene verilecek/gönderilecek, bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilecektir.

Görev süresinin uzaması halinde çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan Ek- 1'deki “Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi” ve ekinde görev yazısı, Karadağ’daki işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi, Karadağ’da çalışacağı işyeri ve işyeri adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Karadağ yetkili kurumunun onayının (bir nüsha)  EHGM’ye intikal etmesinin ardından bu nüsha işlemi yapan SGİM/SGM’ye iletilecektir.

1.2. Bir İşin İcrası İçin Karadağ'dan Türkiye'ye Gönderilen Çalışanlar

1.2.1. 24 Aylık Süre İçin

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 6/2, 7, 8, 9/1,3 ve 10/1. maddeleri, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

MNE/TR 101

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Genelgenin "2. Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri" başlığı haricinde diğer ülkede görev yapacak memur ve benzeri personel Anlaşmanın 6. maddesinin 2. fıkrası gereği gönderen ülkenin mevzuatına tabi olacaktır.

Karadağ mevzuatına tabi işveren tarafından ülkemize geçici görevle gönderilen sigortalı, ülkemizde çalışmaya başladığı tarihten itibaren azami 24 aya kadar Karadağ mevzuatına tabi kalacaktır.

Bu şekilde ülkemize gönderilen çalışanın Karadağ mevzuatına tabi kalmaya devam edebilmesi için Karadağ yetkili kurumu tarafından azami 24 ayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş olan MNE/TR 101 formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Kuruma intikal eden MNE/TR 101 formüleri üzerinde herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır. Formülerin ilgili SGİM/SGM'ye intikal etmesi durumunda, formülerin bir örneği Yurtdışı İşlemleri Servisi tarafından görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilerek, çalışanın ayrıca Kurum tarafından yersiz tescilinin yapılması önlenecektir.

1.2.2. 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 7. maddesi, İdari Anlaşmanın 5. maddesi

MNE/TR 102

Görev Süresinin Uzatılması

Karadağ mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye’ye gönderilen Karadağ sigortalısının bu görev süresinin toplamda 24 ayı aşması halinde Anlaşmanın 7. maddesine göre Kurumun muvafakatı alınması kaydıyla, Karadağ mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

Bu durumda sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce Karadağ yetkili kurumunca (A) bölümü doldurulan MNE/TR 102 formüleri Kurumun onayının alınması için gönderilecektir. EHGM tarafından formülerlerin (B) bölümünde yer alan görev uzatma süresi kaydedilip onaylandıktan sonra bir nüshası Karadağ yetkili kurumuna iade edilecektir.

Formülerin bir örneği EHGM tarafından görevlinin işyeri dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir. SGİM/SGM tarafından onaylı MNE/TR 102 formülerin bir örneği görevli olarak geldiği işyeri dosyasının bulunduğu servise iletilerek, çalışanın ayrıca Kurum tarafından yersiz tescilinin yapılması önlenecektir.

Karadağ yetkili kurumundan alınan geçici görev süresinin uzatılmasına dair taleplerin SGİM/SGM'ye gelmesi durumunda söz konusu talepler geciktirilmeden EHGM'ye intikal ettirilecektir.

2. Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri

Anlaşmanın 10. maddesinde akit taraflardan birinin diplomatik misyonlarında veya konsolosluklarında çalışan diplomatlar ve diğer kişiler, mahallinden istihdam edilen personel ve bu kişiler dışında kalanlar hakkında uygulanacak mevzuat aşağıda yer almaktadır.

2.1. Akit Taraflardan Birinin Diplomatik Misyonlarında veya Konsolosluklarında Çalışan Diplomatlar ve Diğer Kişiler

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 10/1. maddesi, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

TR/MNE 101

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Anlaşmanın 10. maddesinin birinci fıkrasına göre diplomatik misyonlarında veya konsolosluklarında çalışan diplomatlar ve diğer kişiler gönderen devletin mevzuatına tabi olacaktır. Bu bağlamda, Karadağ tarafından Türkiye'de görevlendirilen bu kişiler Karadağ mevzuatına tabi olacaklardır. Aynı şekilde Karadağ'da bulunan ve ülkemiz tarafından görevlendirilen söz konusu diplomatik ve konsolosluk temsilcileri ülkemiz mevzuatına tabi olacaklardır.

İdari Anlaşmanın 4. maddesi gereği Karadağ'da ülkemiz mevzuatına tabi olmak suretiyle görev yapacak bu kişilere TR/MNE 101 formüleri 3 nüsha olarak düzenlenecek, 2 nüshası Karadağ yetkili kurumuna verilmek üzere sigortalı veya Kurum temsilcisine verilecek ve bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

Formülerin 3. bölümünde yer alan görevlendirme süresi doldurulurken bu kişilerin görev süresinin belli olup olmadığına bakılacaktır. Eğer bu kişilerin görev yapacakları tarih aralığı belli ise o tarih aralığı, belli değil ise sadece başlangıç tarihi yazılarak bitiş tarihi kısmı boş bırakılacaktır.

2.2. Karadağ'daki Ülkemiz Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarınca Mahallinden İstihdam Edilen Kişiler

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 10/2. maddesi, İdari Anlaşmanın 6. maddesi

TR/MNE 103

Tercih Hakkı

Diplomatik Temsilciliklerimizde çalışmak üzere Karadağ’dan istihdam edilenler, temel kural olarak Karadağ mevzuatına tabi olacaklardır. Ancak Karadağ’dan istihdam edilen kişiler Türk vatandaşı iseler, işe alındıkları tarihi takip eden 3 ay içerisinde Kurum mevzuatına tabi olmayı tercih edebilecektirler.

Tercih hakkı Kuruma TR/MNE 103 formüleri ile yazılı olarak yapılacaktır. Bu kimselerin veya Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine 3 nüsha TR/MNE 103 formüleri düzenlenerek 2 nüshası ilgiliye veya Dışişleri Bakanlığına iletilecektir. Ayrıca tercih hakkını kullanan çalışanın Türk mevzuatına göre sigortalı tescil işlemleri yapılmak üzere ilgili servise bilgi verecektir.

2.3. Türkiye'de Bulunan Karadağ Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarınca Mahallinden İstihdam Edilen Kişiler

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 10/2. maddesi, İdari Anlaşmanın 6. maddesi

MNE/TR 103

Tercih Hakkı

Karadağ'ın Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliklerinde çalışmak üzere ülkemizden istihdam edilenler, temel kural olarak ülkemiz mevzuatına tabi olacaklardır. Ancak Türkiye'den istihdam edilen kişiler Karadağ vatandaşı iseler, işe alındıkları tarihi takip eden 3 ay içerisinde Karadağ mevzuatına tabi olmayı tercih edebilecektirler.

Tercih hakkını kullanan kişiler MNE/TR 103 formülerini kendi ülkelerinden 2 nüsha düzenleterek bağlı bulundukları SGİM/SGM'ye ibraz edeceklerdir.

2.4. Anlaşmanın 10. Maddesinin 3. Fıkrası Kapsamındakiler

Genelgenin 2. bölümünün 2.1., 2.2., 2.3., maddelerinde bahsedilen kişiler dışında kalan görevliler Anlaşmanın 10. maddesinin 3. fıkrası gereği diplomatik temsilciliğin bulunduğu ülkenin mevzuatına tabi olacaklardır.

3. Uluslararası Taşımacılık İşletmeleri Personeli

İşyeri merkezi akit taraflardan birinde bulunan nakliyat firması personelinin tabi olacağı mevzuata ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

3.1. Merkezi Türkiye’de Bulunan Uluslararası Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 8. maddesi, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

TR/MNE 101

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Bir işyerinin, başkası hesabına veya kendi adına karayolu, demiryolu, havayolu ya da denizyolu ile uluslararası yolcu veya mal taşımacılığı yapan ve işyeri merkezi diğer akit tarafta bulunan, dolaşan veya sefer yapan personelinden olan bir kimse, işyeri merkezinin olduğu ülkenin mevzuatına tabi olacaktır.

Anlaşmanın 8. maddesine göre, işyeri merkezi ülkemizde bulunan bir işyerinin sigortalısı olarak karayolu, havayolu, demiryolu veya denizyolu ile yolcu veya mal taşımacılığı yapan personelin Karadağ’a gitmesi durumunda, ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatına tabi kalabilmesi için işvereninin Ek-1'deki "Yurtdışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" ile başvurusu üzerine, sigortalı için TR/MNE 101 formüleri düzenlenerek 2 nüshası sigortalıya veya işverene verilecektir. Söz konusu belge, sigortalının çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından düzenlenecektir.

Bu kişiler için Karadağ'da bulunacakları süre belirli ise bitiş tarihi kısmına ilgili tarih, belirli değil ise formülerin ilgili kısmına başlangıç tarihi yazılarak bitiş tarihi kısmı boş bırakılacaktır.

3.2. Merkezi Karadağ'da Bulunan Uluslararası Taşımacılık İşletmelerinde Çalışanlar

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 8. maddesi, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

MNE/TR 101

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

İşyeri merkezi Karadağ’da bulunan bir işyerinin sigortalısı olarak karayolu, havayolu, demiryolu veya denizyolu ile yolcu veya mal taşımacılığı yapan personelin ülkemize gelmesi durumunda, kişi hakkında Karadağ sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına devam edilmektedir.

Ancak, bu durumda Karadağ’da sosyal güvenliğin sağlandığını gösterir ve Karadağ yetkili kurumunca düzenlenmiş MNE/TR 101 formülerinin ibraz edilmesi gerekir.

Kuruma intikal eden MNE/TR 101 formüleri üzerinde herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır.

4. Gemi Mürettebatı ve Gemide Çalışanlar

4.1. Ülkemiz Bayrağını Taşıyan Gemide Çalışanlar (Gemi Adamları)

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 9/1 ve 9/3. maddeleri, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

TR/MNE 101

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Bayrağımızı taşıyan bir gemide çalışanlar ülkemiz mevzuatına tabi olurlar. Bu çalışanın gemiyle Karadağ limanına ya da karasularına girmesi durumunda, işvereninin Ek-1'deki "Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" ile başvurusu üzerine, sigortalı için TR/MNE 101 formüleri düzenlenerek birer nüshası sigortalıya veya işverene verilecektir.

4.2. Karadağ Bayrağını Taşıyan Gemide Çalışanlar (Gemi Adamları)

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 9/1 ve 9/3. maddeleri, İdari Anlaşmanın 4. maddesi

MNE/TR 101

Uygulanacak Mevzuat Belgesi

Karadağ bayrağını taşıyan bir gemide çalışanlar Karadağ mevzuatına tabi olurlar. Bu çalışanın gemiyle ülkemiz limanında ya da karasularında bulunması durumunda, Karadağ’da sosyal güvenliğinin sağlandığını gösteren MNE/TR 101 formülerini Kuruma ibraz etmesi gerekir.

4.3. Diğer Akit Tarafın Bayrağını Taşıyan Geminin Yükleme, Boşaltma, Tamir İşlerinde Çalışanlar

Akit taraflardan birinin limanında veya karasularında istihdam edilen ve gemi mürettebatından olmayan kişilerden, diğer akit tarafın bayrağını taşıyan bir geminin yükleme, boşaltma veya tamir işlerinde çalışanlar hakkında limanın veya karasularının bulunduğu akit tarafın mevzuatı uygulanacaktır.

4.4. Akit Taraflardan Birinin Bayrağını Taşıyan Bir Gemide Faaliyet İcra Eden Müessese ve Kişiler

Akit taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide herhangi bir işin icrası için bulunan kişiler ve müesseseler Anlaşmanın 9. maddesinin 3. fıkrası gereği işveren sayılacaktır. Söz konusu kişi ve müesseseler tarafından ücret ödenerek söz konusu gemide çalıştırılan kişiler limanın bulunduğu devletin ülkesinde ikamet ediyorsa bu devletin mevzuatına tabi olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI UYGULAMALARI

Anlaşma kapsamında hastalık veya analık halinde sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi (Hastalık ve Analık Yardımları)

Anlaşmanın 12. maddesi uyarınca bir akit taraf mevzuatına göre, hastalık ve analık yardımlarına hak kazanmak için belirli sigortalılık sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa, diğer akit tarafta geçen sigortalılık sürelerinin aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirileceği hükme bağlamıştır.

1.1. Kurum Sigortalılarının Karadağ'daki Sigortalılık Süreleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 12. maddesi, İdari Anlaşmanın 7. maddesi

TR/MNE 104

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

Türkiye’de 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalı ya da hak sahiplerinin hastalık ve analık yardımlarına hak kazanabilmesi için sigortalının ülkemizde geçen sigortalılık sürelerinin yetersiz olması durumunda, Karadağ’da bu kapsamdaki sigortalılık süreleri dikkate alınacaktır.

Sigortalının veya ölümü halinde hak sahiplerinin SGİM/SGM’ye yapacakları talebe istinaden TR/MNE 104 formüleri üç nüsha düzenlenecek ve iki nüshası Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir. Karadağ yetkili kurumu, formülerin 2. kısmını dolduracak ve bir nüshasını ilgili SGİM/SGM'ye iade edecektir.

Sigortalının, formülerin kendisine verilmesini talep etmesi durumunda sigortalının bağlı bulunduğu SGİM/SGM tarafından formüler doldurulup onaylanarak iki nüsha halinde ilgiliye teslim edilecek bir nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir.

Aynı şekilde sigortalının elden getireceği formüler ilgili SGİM/SGM tarafından işleme alınacaktır.

1.2. Karadağ Sigortalıların Türkiye’deki Sigortalılık Süreleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 12. maddesi, İdari Anlaşmanın 7. maddesi

MNE/TR 104

Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

Karadağ mevzuatına göre sigortalı ya da hak sahiplerinin hastalık ve analık yardımlarına hak kazanabilmesi için sigortalının Karadağ'da geçen sigortalılık sürelerinin yetersiz olması durumunda, Türkiye'deki bu kapsamdaki sigortalılık süreleri dikkate alınacaktır.

Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi için kullanılan MNE/TR 104 formüleri Karadağ sigorta kurumlarınca iki nüsha doldurulup onaylandıktan sonra Kuruma gönderilen bu formülerin 2. kısmına SGİM/SGM’lerin yurtdışı servislerince ülkemizde geçen sigortalılık süreleri işlenerek bir nüshası Karadağ sigorta kurumuna iade edilecektir. Diğer nüsha ise dosyasında muhafaza edilecektir.

2. Diğer Akit Tarafta Bulunanlara (Geçici İkamet Edenlere) Sağlık Yardımlarının Sağlanması

Türkiye’de sigortalı olarak çalışmakta iken Karadağ’daki geçici ikameti sırasında Anlaşmaya göre sağlık yardımlarından faydalanacak olan sigortalı ve aile bireylerinin, bu yardımlardan faydalanabilmeleri için Kurumca hazırlanmış durumlarına uygun olan formüleri Karadağ yetkili kurumuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

2.1. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Türkiye'den Karadağ'a 6 Aydan Az Geçici Görevli Olarak Gönderilen Sigortalı

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/3 ve 15/4. maddeler, İdari Anlaşmanın 8/1. maddesi

TR/MNE 111

Karadağ'da Bulunma Esnasında Sağlık Yardımı Belgesi

Kurum sigortalısının 6 aydan az geçici görevli olarak Karadağ’da bulunduğu sırada, sigortalının durumu derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği hallerde Karadağ mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden Kurum adına yararlanma hakkı vardır.

Sigortalıların, Anlaşma kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için Kurum tarafından düzenlenmiş ve geçici ikameti boyunca Kurum adına acil hallerde sağlık yardımlarından yararlanabileceğini gösterir TR/MNE 111 formülerine sahip olması gerekmektedir.

Sigortalı, Anlaşmanın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca gönderilmesi durumunda ve TRMNE 111 formülerini ibraz etmesi halinde ertelenmesi mümkün olmayan (acil haller) tüm sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.

TRMNE 111 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti ve yardımların süresi Kurum mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Karadağ mevzuatına göre tayin edilir.

Sigortalılar adına TR/MNE 111 formüleri düzenlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

- Sigortalıdan formüler talebine ait bir örneği Ek-2'deki "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır.

- İşveren tarafından geçici görevle görevlendirilen sigortalının görev süresi ile görevlendirme nedenini belirten yazı temin edilecektir.

- Sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

- Formülerin 4 numaralı kısmı sigortalının işverenince ibraz edilen geçici görev süresini gösterir belgedeki süreye göre doldurulacaktır.

- 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına formüler düzenlenebilmesi için, talep tarihinden önceki ay dahil olmak üzere prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu borç sorgulaması güvence programında sigortalı bilgiler ekranından gerçekleştirilecektir. Borcu bulunan sigortalının; borcunu ödemesi ve borcun ödendiğinin Kurum kayıtlarından tespit edilmesi halinde ilgili sağlık yardım formüleri düzenlenecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların sözleşmeli ülkelerde; geçici görevli olarak bulunmaları nedeniyle sağlık yardım formüleri talep etmeleri durumunda kendileri için her defasında en fazla ikişer aylık formüler düzenlenecektir.

2.2. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Türkiye'den Karadağ'a 6 Aydan Fazla Geçici Görevli Gönderilen Sigortalı ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/1. maddesi, İdari Anlaşmanın 8. maddesi

TR/MNE 111A

Türkiye'den Karadağ'a Çalışmak İçin Gönderilen Kişilerin Sağlık Hizmet Belgesi

Kurum sigortalısının 6 aydan fazla geçici görevli olarak Karadağ’da bulunduğu sırada kendisi ve yanında ikamet eden aile bireyleri, Kurum adına Karadağ mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinin tamamından yararlanabilmektedir.

Sigortalıların, Anlaşma kapsamında sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için Kurum tarafından düzenlenmiş ve Karadağ'da bulunduğu sürece kendisinin ve aile bireylerinin Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanabileceğini gösterir TR/MNE 111A formülerine sahip olmaları gerekmektedir.

TRMNE 111A formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti ve yardımların süresi Kurum mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Karadağ mevzuatına göre tayin edilir.

Sigortalılar ve aile bireyleri adına TRMNE 111A formülerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

•        Sigortalıdan formüler talebine ait Ek-2'deki "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır.

•        İşveren tarafından geçici görevle görevlendirilen sigortalının görev süresi ile görevlendirme nedenini belirten yazı temin edilecektir.

•        Sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        Formülerin 4 numaralı kısmı sigortalının işverenince ibraz edilen geçici görev süresini gösterir belgedeki süreye göre; özel iş yerlerinde çalışanlar için en fazla birer yıl olmak üzere görev süresi kadar, kamu iş yerlerinde çalışanlar için ise görev süresi kadar olacak şekilde doldurulacaktır.

•        5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına formüler düzenlenebilmesi için, talep tarihinden önceki ay dahil olmak üzere prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu borç sorgulaması güvence programında sigortalı bilgiler ekranından gerçekleştirilecektir. Borcu bulunan sigortalının; borcunu ödemesi ve borcun ödendiğinin Kurum kayıtlarından tespit edilmesi halinde ilgili sağlık yardım formüleri düzenlenecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların Karadağ'da; geçici görevli olarak bulunmaları nedeniyle sağlık yardım formüleri talep etmeleri durumunda kendileri ve bakmakla yükümlü ile bireyleri için her defasında en fazla ikişer aylık formüler düzenlenecektir.

2.3.Karadağ’daki Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarda İstihdam Edilen Ücretli Çalışanlardan Türk Mevzuatını Tercih Edenlerin ve Beraberlerindeki Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 10/2. maddesi, İdari Anlaşmanın 6. maddesi

TR/MNE 111A

Türkiye'den Karadağ'a Çalışmak İçin Gönderilen Kişilerin Sağlık Hizmet Belgesi

Anlaşmanın 10. maddesi gereği, Karadağ’da bulunan Türk Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarında mahallinden istihdam edilen Türk vatandaşlarından, Türk mevzuatına tabi kalmayı tercih eden ücretli çalışan ve beraberindeki bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, söz konusu çalışanın Karadağ’da istihdam edildiği süre boyunca sağlık yardımlarından Kurum adına ve hesabına yararlanacaktır.

Söz konusu yardımların sağlanmasına esas olan TRMNE 111A formüleri Genelgenin 2. Bölümünde yer alan 2.2. numaralı başlığında belirtilen şekilde düzenlenecektir.

2.4. Bir İşin İcrası İçin İşvereni Tarafından Karadağ'dan Türkiye'ye Geçici Görevli Olarak Gönderilen Sigortalı ile Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/1. maddesi, İdari Anlaşmanın 8. maddesi

MNE/TR 111A

Karadağ'dan Türkiye'ye Çalışmak İçin Gönderilen Kişilerin Sağlık Hizmet Belgesi

Karadağ sigortalılarının geçici görevli olarak Türkiye'de bulunduğu sırada kendileri ve beraberindeki aile bireyleri, Karadağ sigorta kurumu adına ülkemiz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinin tamamından yararlanabilmektedir.

Karadağ sigortalılarının, ülkemizde Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Karadağ yetkili kurumunca düzenlenmiş MNE/TR 111A formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

İlgililerin, bu konuda Karadağ sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş ve geçici görev süresi boyunca kendisi ve aile bireylerinin Karadağ sigorta kurumu hesabına, sağlık yardımlarından yararlanabileceğini gösterir ve 4 numaralı kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan MNE/TR 111A formülerine sahip olmaları gerekmektedir.

İlgililerin, MNE/TR 111A formülerini temin etmeden ülkemize gelmiş olmaları halinde, Kurumca düzenlenecek "TR/MNE 115 Türkiye'de Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile MNE/TR 111A formüleri Karadağ sigorta kurumundan talep edilecektir.

MNE/TR 111A formülerinde, düzenleyen Karadağ yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Formülerler elektronik ortamda düzenlenmiş ise ıslak mühür aranmayacaktır.

Karadağ sigortalıları, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) kapsamına alınıncaya kadar MNE/TR 111A formülerinde kayıtlı kişilere ilgili SGİM/SGM'ce sağlık yardımlarına müstahak olduklarına dair Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” verilecektir.

Sadece MNE/TR 111A formüleri üzerinde adı geçen sigortalı ve aile bireyleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecek olup, formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

MNE/TR 111A formülerinin (4) numaralı kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

MNE/TR 111A formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Karadağ mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre tayin edilir.

2.4.1.Türkiye’de Bulunan Karadağ Diplomatik Misyon ve Konsolosluklarında İstihdam Edilen Ücretli Çalışanlardan Karadağ Mevzuatını Tercih Edenlerin ve Beraberlerindeki Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 10/2. maddesi, İdari Anlaşmanın 6. maddesi

MNE/TR 111A

Karadağ'dan Türkiye'ye Çalışmak İçin Gönderilen Kişilerin Sağlık Hizmet Belgesi

Anlaşmanın 10. maddesi gereği, Türkiye'de bulunan Karadağ Diplomatik Misyon veya Konsolosluklarında ülkemizden istihdam edilen Karadağ vatandaşlarının, Karadağ mevzuatına tabi kalmayı tercih eden ücretli çalışan ve beraberindeki bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, söz konusu çalışanın Türkiye'de istihdam edildiği süre boyunca sağlık yardımlarından Karadağ adına ve hesabına yararlanacaktır.

Söz konusu yardımların sağlanmasına esas olan MNE/TR 111A formülerine Genelgenin 2. Bölümünde yer alan 2.4. numaralı başlığında belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

2.5. Diğer Akit Taraf Ülkesinde Turistik Amaçlı Bulunan Sigortalılar, Aylık/Gelir Sahipleri ile Bu Kişilerin Bakmakla Yükümlü Aile Bireyleri

Diğer akit tarafta turistik amaçlı bulunan sigortalı ve beraberindeki aile bireylerinin sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

2.5.1. Karadağ’da Turistik Amaçlı Bulunan Sigortalılar, Aylık/Gelir Sahipleri ile Bu Kişilerin Bakmakla Yükümlü Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/3 ve 15/4. maddeleri, İdari Anlaşmanın 8/1. maddesi

TR/MNE 111

Karadağ'da Bulunma Esnasında Sağlık Yardımı Belgesi

Kurum sigortalısı, aylık/gelir sahibi ve bunların bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin, Karadağ’da geçici ikametleri sırasında Kurum adına Karadağ mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman yararlanma hakları vardır.

Bu yardımlardan yararlanmak için ilgililerin, adlarına düzenlenmiş TRMNE 111 formülerine sahip olmaları gerekir. Acil durum tespiti, yardımı yapan ülke olan Karadağ mevzuatına göre belirlenecektir.

TRMNE 111 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Kurum mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Karadağ mevzuatına göre belirlenir.

Sigortalının ve aile bireylerinin TRMNE 111 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinden formüler talebine ait Ek-2'deki "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır.

•        Sigortalı ve aylık/gelir sahibi sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        TRMNE 111 formüleri, sigortalının ücretli izinde olduğuna dair işverence düzenlenmiş yazı veya belge istenerek, bu belgedeki süre kadar düzenlenecektir. (Yalnızca sigortalıya düzenlenecek formüler için istenecektir.)

•        TRMNE 111 formüleri yalnızca sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi, aylık/gelir sahibi ve bunların bakmakla yükümlü aile bireyleri için düzenlenecek ise talep süresine bağlı kalmak kaydıyla her defasında en fazla üçer aylık süre için düzenlenecektir.

•        5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler adına formüler düzenlenebilmesi için, talep tarihinden önceki ay dahil olmak üzere prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu borç sorgulaması güvence programında sigortalı bilgiler ekranından gerçekleştirilecektir. Borcu bulunan sigortalının; borcunu ödemesi ve borcun ödendiğinin Kurum kayıtlarından tespit edilmesi halinde ilgili sağlık yardım formüleri düzenlenecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların Karadağ'da; turistik amaçlı olarak bulunmaları nedeniyle sağlık yardım formüleri talep etmeleri durumunda kendilerine ve/veya bakmakla yükümlü aile bireylerine her defasında en fazla ikişer aylık formüler düzenlenecektir.

•        Formülerin Karadağ yetkili kurumu tarafından "MNE/TR 115 Karadağ'da Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

2.5.2. Türkiye'de Turistik Amaçlı Bulunan Karadağ Sigortalıları, Aylık/Gelir Sahipleri ile Bu Kişilerin Bakmakla Yükümlü Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/3 ve 15/4. maddeleri, İdari Anlaşmanın 8/1. maddesi

MNE/TR 111

Türkiye'de Bulunma Esnasında Sağlık Yardımı Belgesi

Karadağ sigortalıları, aylık/gelir sahipleri ile bakmakla yükümlü bulunduğu aile bireylerinin, ülkemizdeki geçici ikametleri sırasında Karadağ yetkili kurumu adına ülkemiz mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği zaman yararlanma hakları vardır.

Karadağ sigortalılarının, Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabilmeleri için Karadağ yetkili kurumunca düzenlenmiş ve (4) numaralı kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan MNE/TR 111 formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

İlgililerin, MNE/TR 111 formülerini temin etmeden ülkemize gelmiş olmaları halinde, Kurumca düzenlenecek "TRMNE 115 Türkiye'de Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile MNE/TR 111 formüleri Karadağ yetkili kurumundan talep edilecektir.

MNE/TR 111 formülerinde, düzenleyen Karadağ yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

Karadağ sigortalıları, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) kapsamına alınıncaya kadar MNE/TR 111 formülerinde kayıtlı kişilere ilgili SGİM/SGM'ce sağlık yardımlarına müstahak olduklarına dair Ek-4'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Acil Haller Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi” verilecektir.

Sadece MNE/TR 111 formüleri üzerinde adı geçen sigortalı ve aile bireyleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecek olup formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

MNE/TR 111 formülerinin (4) numaralı kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

MNE/TR 111 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Karadağ mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre tayin edilmektedir.

2.5.3. Karadağ’a Öğrenim Amaçlı Giden, Kurum Sigortalısı ya da Aylık/Gelir Sahibinin Bakmakla Yükümlü Aile Bireyleri

Öğrenim amaçlı olarak Karadağ'a giden Kurum sigortalısının bakmakla yükümlü aile bireyleri ya da aylık/gelir sahibi ile aylık/gelir sahiplerinin bakmakla yükümlü aile bireylerinin Karadağ'da geçici ikamet ettikleri sırada Kurum adına Karadağ mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden durumları derhal (acil) tedaviyi gerektirdiği hallerde yararlanma hakları vardır.

Aktif kurum sigortalısına öğrenim amaçlı olarak TRMNE 111 formüleri verilmeyecektir.

Öğrenim amaçlı olarak Karadağ’a giden aile bireyinin TRMNE 111 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Sigortalı, aylık/gelir sahibi ya da aile bireyinin formüler talebine ait "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" alınacaktır.

•        Eğitim gördüğü okulun Türkiye’de lise seviyesinde olduğunu gösteren, Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ataşeliği veya ülkemizin dış temsilciliklerinden alınacak belgenin ibrazı istenecektir.

•        Karadağ'da bir üniversiteden kabul alarak bu ülkeye ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimi için gidecek olanlardan ise;

•        Yurt dışında kabul edildiği üniversiteden kabul edildiğine dair belge,

•        Ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren YÖK, Eğitim Ataşeliği veya Ülkemizin Dış temsilciliklerinden alınacak belge,

•        Türkçe tercümesi ile birlikte okulun sömestir tarihlerini gösterir belge, istenecektir.

Erasmus kapsamında gidecek olanların; Türkiye'de okuduğu üniversiteden Erasmus kapsamında gittiğine dair yazı ve okulun sömestir tarihlerini gösterir belge Türkçe tercümesi ile birlikte istenecektir.

Aile bireylerine TRMNE 111 formüleri düzenlenebilmesi için, aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir. Öğrenim amaçlı Karadağ’a giden aile bireyleri için TRMNE 111 formüleri her bir sömestir (dönem) için ayrı ayrı düzenlenecektir.

2.6. Çalıştığı Ülkede Tedavi Görmekte İken İkametini Vatandaşı Olduğu Ülkeye Naklettiren Sigortalı ve Aile Bireyleri

Sağlık durumu nedeniyle gerekli tedaviyi görmek üzere, yetkili kurum tarafından diğer akit taraf ülkesine gitmesine izin verilen veya verilecek olan bir kişi yetkili kurum nam ve hesabına olmak üzere geçici ikamet ettiği veya devamlı ikamet ettiği ülkedeki kurumun mevzuatına göre bu kurumun sigortalısı gibi sağlık yardımlarını talep etme hakkına sahiptir.

2.6.1. Türkiye'de Tedavisi Devam Etmekte İken Karadağ'a Dönen Kurum Sigortalılarının Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/4. maddesi, İdari Anlaşmanın 8/3. maddesi

TR/MNE 112

Karadağ'a İkamet Nakledilmesi Halinde Sağlık Yardım Belgesi

Kurumca tedavisine devam edilmek üzere anlaşmalı ülkelere gönderilen kişilerin sağlık yardım belgeleri, Kanunun 66. maddesinin (c) fıkrası kapsamında yurt içinde tedavisi yapılamadığı için yurt dışındaki tedavilerinin Kurum adına anlaşmalı ülkeden sağlanması için düzenlenmektedir.

TR/MNE 112 formüleri kişilerin ve Karadağ yetkili kurumunun talebi üzerine düzenlenecek bir formüler değildir. Bu formüler, EHGM (YSEDB) tarafından talimat verilen SGİM/SGM'ce düzenlenecektir.

Kurum sigortalılarının TR/MNE 112 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Sigortalının, sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        TRMNE 112 formüleri, EHGM (YSEDB) talimat yazısında belirtilen süre kadar düzenlenecektir.

2.6.2. Karadağ'da Tedavisi Devam Etmekte iken Türkiye'ye Dönen Karadağ Sigortalılarının Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/4. maddesi, İdari Anlaşmanın 8/3. maddesi

MNE/TR 112

Karadağ'a İkamet Nakledilmesi Halinde Sağlık Yardım Belgesi

Karadağ’da tedavisi devam etmekte iken Türkiye’ye dönen Karadağ sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri sağlık yardımlarından Karadağ adına ülkemizde yararlanmaya devam ederler.

Tedavisine devam edilmek üzere ülkemize gelen Karadağ sigortalılarının, Kurum mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Karadağ yetkili kurumunca düzenlenmiş ve (4) numaralı kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan MNE/TR 112 formüleri ile ilk müracaatlarını en yakın SGİM/SGM’lere yapmaları gerekmektedir.

MNE/TR 112 formülerinde, düzenleyen Karadağ yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

Karadağ sigortalıları, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) kapsamına alınıncaya kadar MNE/TR 112 formülerinde kayıtlı kişilere ilgili SGİM/SGM'ce sağlık yardımlarına müstahak olduklarına dair Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” verilecektir.

Sadece MNE/TR 112 formüleri üzerinde adı geçen sigortalı ve aile bireyleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecek olup formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

MNE/TR 112 formülerinin 4 numaralı kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

MNE/TR 112 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Karadağ mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre tayin edilmektedir.

3. Diğer Akit Tarafta Daimi İkamet Esnasında Sağlık Yardımları

Akit taraf sigortalısının, diğer akit tarafta ikamet eden aile bireyleri veya akit taraftan aylık/gelir almakta iken diğer akit tarafta ikamet eden aylık/gelir sahibi ve beraberindeki aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkede kendi adlarına sağlık yardım hakları bulunmaması kaydıyla, sigortalının bağlı bulunduğu yetkili kurum adına sağlık yardımlarından yararlanma imkanları bulunmaktadır.

3.1. Türkiye’de Çalışan Sigortalının Karadağ’da İkamet Eden Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 14/1. maddesi, İdari Anlaşmanın 9/1. maddesi

TR/MNE 113

Karadağ'da İkamet Edenlerin Sağlık Yardım Belgesi

Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) statüsüne tabi olarak çalışan sigortalının Karadağ’da daimi ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireyleri Karadağ mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşuluyla, Kurum adına Karadağ’da sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.

Bu kişiler, TRMNE 113 formüleri ile Kurum adına Karadağ mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabileceklerdir.

Söz konusu kişiler, ülkemize geçici olarak geldiklerinde sağlık yardımlarından Kurum mevzuatındaki hükümlere göre yararlanırlar.

Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi ve yardımlardan faydalanacak olan aile bireylerinin kimler olduğu Kurum mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise Karadağ yetkili kurumunun mevzuatına göre belirlenir.

Karadağ yetkili kurumunca bu kişiler adına yapılan sağlık yardımı giderleri, Kurumca karşılanacaktır.

İlgililerin, TRMNE 113 formülerini temin etmeden Karadağ'a gitmiş olmaları halinde, Karadağ yetkili kurumu, çalışanın bağlı bulunduğu SGİM/SGM’den söz konusu kişiler için "MNE/TR 115 Karadağ'da Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile TRMNE 113 formülerini talep eder. Ayrıca sigortalının ya da aile bireyinin talebi üzerine ilgili SGM/SGM tarafından TRMNE 113 formüleri düzenlenebilecektir.

SGM/SGM’lerin yurtdışı işlemleri servisleri, TRMNE 113 formüleri düzenlenmesi talebini aldıktan sonra (A) bölümünü doldurup onayladığı iki nüsha TRMNE 113 formülerini Karadağ yetkili kurumuna gönderecektir.

Karadağ yetkili kurumu, TRMNE 113 formülerinin (B) bölümünü doldurup onaylandıktan sonra bir nüshasını ilgili SGM/SGM’ye iade edecektir.

Sigortalının Karadağ'da ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireylerinin TRMNE 113 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Söz konusu kişiler için sigortalının bağlı bulunduğu SGM/SGM’ce formüler talebine ait Ek-2'deki "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" ve Karadağ'da daimi ikamet ettiğine dair ikamet belgesi ve/veya oturum izin belgesi alınacaktır.

•        Sigortalının sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı ve aile bireyinin sigortalının bakmakla yükümlüsü olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir.

•        SPAS'ta kaydı olmayan ancak sağlık yardım belgesi talep eden aile bireylerinin müstahak olup olmadığı manuel kontrol edilecektir. SPAS kaydının açılması için bu kişilerden gerekli belgeleri getirmesi ve hak sahibi iseler SPAS kayıtlarını açtırmaları talep edilecektir.

•        TRMNE 113 formüleri sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi için her defasında en fazla birer yıllık süre için düzenlenecektir.

•        Formülerin Karadağ yetkili kurumu tarafından "MNE/TR 115 Karadağ'da bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

TR/MNE 113 formüleri ilgili SGİM/SGM'nin yurtdışı işlemleri servisince hesaplaşma işlemlerine esas olmak üzere dosyasında muhafaza edilecek ve ilgililerin (sigortalı ve aile bireyleri) sağlık yardım hakkının devam edip etmediği takip edilecektir.

Karadağ’da sürekli ikamet eden ve Kurum mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip kişilere TR/MNE 113 formülerine istinaden verilecek olan sağlık yardımları, Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarının durdurulması ya da sona ermesine ilişkin bir durum meydana gelmesi durumunda derhal TR/MNE 114 formüleri düzenlenerek Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

3.1.2. Karadağ’da Çalışan Sigortalının Türkiye'de İkamet Eden Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 14/1. maddesi, İdari Anlaşmanın 9/1. maddesi

MNE/TR 113

Türkiye'de İkamet Edenlerin Sağlık Yardım Belgesi

Karadağ sigortalısının ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireyleri, ülkemiz mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşulu ile Karadağ yetkili kurumu adına Türkiye’de Kurum mevzuatı kapsamında tüm sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Bu kişilerin, (4.1) numaralı kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan MNE/TR 113 formülerini en yakın SGİM/SGM'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgililerin, MNE/TR 113 formülerini temin etmeden ülkemize gelmiş olmaları halinde, Kurumca düzenlenecek "TR/MNE 115 Türkiye'de Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile MNE/TR 113 formüleri Karadağ yetkili kurumundan talep edilecektir.

MNE/TR 113 formülerinde, düzenleyen Karadağ yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

SGİM/SGM’lerce, formülerde bildirilen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin mevcut olup olmadığı Kimlik Paylaşım Sisteminden kontrol edilecek, ayrıca aile bireylerinin kendi sigortalarından veya bir başkasının sigortasından Kurumdan sağlık yardımı talep etme haklarının bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

Karadağ yetkili kurumu tarafından (A) bölümü doldurularak gönderilen MNE/TR 113 formülerinin (B) bölümü doldurularak onaylandıktan sonra bir nüshası Karadağ yetkili kurumuna iade edilecektir.

Karadağ sigortalıları, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) kapsamına alınıncaya kadar MNE/TR 113 formülerinde kayıtlı kişilere ilgili SGİM/SGM'ce sağlık yardımlarına müstahak olduklarına dair Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” verilecektir.

Sadece MNE/TR 113 formüleri üzerinde adı geçen sigortalı ve aile bireyleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecek olup formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

MNE/TR 113 formülerinin (4.1) numaralı kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

MNE/TR 113 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Karadağ mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre tayin edilmektedir.

3.2. Akit Taraflardan Birinden Aylık veya Gelir Almakta İken Diğer Akit Tarafta İkamet Edenler ve Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

Anlaşmanın 15. maddesi gereği, akit taraflardan yalnızca birinin mevzuatına göre aylık veya gelir almakta iken diğer akit tarafta daimi ikamet edenlerin ve bunların aile bireylerinin sağlık yardımları, aylık veya geliri ödeyen kurum tarafından karşılanacaktır.

3.2.1. Türkiye’den Aylık/Gelir Almakta Olup Karadağ'da İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 15/2. maddesi, İdari Anlaşmanın 10. maddesi

TR/MNE 113

Karadağ'da İkamet Edenlerin Sağlık Yardım Belgesi

Karadağ’da daimi ikamet eden Kanunun 4/1-(a), (b) ve (c) statüsü kapsamında aylık/gelir alanlar ile bunların bakmakla yükümlü aile bireyleri Karadağ mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşuluyla, Kurum adına Karadağ’da sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.

Bu kişiler, TRMNE 113 formüleri ile Kurum adına Karadağ mevzuatının öngördüğü sağlık hizmetlerini alabileceklerdir.

Söz konusu kişiler, ülkemize geçici olarak geldiklerinde sağlık yardımlarından Kurum mevzuatındaki hükümlere göre yararlanacaktır.

Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi ve yardımlardan faydalanacak olan aile bireylerinin kimler olduğu Kurum mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise Karadağ yetkili kurumunun mevzuatına göre belirlenecektir.

Karadağ yetkili kurumunca bu kişiler adına yapılan sağlık yardımı giderleri, Kurumca karşılanacaktır.

İlgililerin, TRMNE 113 formülerini temin etmeden Karadağ'a gitmiş olmaları halinde, Karadağ yetkili kurumu, aylık/gelir sahibinin belirtmiş olduğu SGİM/SGM’den söz konusu kişiler için "MNE/TR 115 Karadağ'da Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile TRMNE 113 formülerini talep eder. Ayrıca aylık/gelir sahibi ya da aile bireyinin talebi üzerine ilgili SGM/SGM tarafından TRMNE 113 formüleri düzenlenebilecektir.

Karadağ’da daimi ikamet eden aylık/gelir sahibi ile bunların yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireylerinin TRMNE 113 formülerine kaydı yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

•        Söz konusu kişiler için başvurulan SGM/SGM’ce formüler talebine ait Ek-2'deki "Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" ve Karadağ'da daimi ikamet ettiğine dair ikamet belgesi ve/veya oturum izin belgesi alınacaktır.

•        Türkiye'den aylık/gelir alan kişilere formüler düzenlenebilmesi için bu kişilerin aylık/gelirini Karadağ'a transfer etmeleri gerekmektedir.

•        Aylık/gelir sahibi ve bakmakla yükümlü aile bireylerinin sağlık yardımlarına müstahak olup olmadığı SPAS programı üzerinden kontrol edilecektir. SPAS'ta kaydı olmayan ancak sağlık yardım belgesi talep eden aylık/gelir sahibi ve bakmakla yükümlü aile bireylerinin müstahak olup olmadığı manuel kontrol edilecektir. SPAS kaydının açılması için bu kişilerden gerekli belgeleri getirmesi ve hak sahibi iseler SPAS kayıtlarını açtırmaları talep edilecektir.

•        Karadağ formüleri, aylık/gelir sahibi ve aile bireyleri için her defasında en fazla birer yıllık süre için düzenlenecektir.

•        Formülerin Karadağ yetkili kurumu tarafından "MNE/TR 115 Karadağ'da Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile talep edilmesi durumunda, ilgiliye verilmesi gereken nüsha, talebi yapan Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

•        Aylık/gelir sahibinin adresini Karadağ'a taşıması gerektiğinden, Kimlik Paylaşım Sisteminden ilgilinin adresinin yurt dışı olup olmadığı kontrol edilecektir.

SGİM/SGM’lerin yurtdışı işlemleri servisleri, TRMNE 113 formüleri düzenlenmesi talebini aldıktan sonra (A) bölümünü doldurup onayladığı iki nüsha TRMNE 113 formülerini Karadağ yetkili kurumuna gönderecektir.

Karadağ yetkili kurumu, TRMNE 113 formülerinin (B) bölümünü doldurup onaylandıktan sonra bir nüshasını ilgili SGM/SGM’ye iade edecektir.

TRMNE 113 formüleri ilgili SGİM/SGM'nin yurtdışı işlemleri servisince hesaplaşma işlemlerine esas olmak üzere dosyasında muhafaza edilecek ve ilgililerin (sigortalı ve aile bireyleri) sağlık yardım hakkının devam edip etmediği takip edilecektir.

Karadağ’da sürekli ikamet eden ve Kurum mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip kişilere TRMNE 113 formülerine istinaden verilecek olan sağlık yardımları, Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarının durdurulması ya da sona ermesine ilişkin bir durum meydana gelmesi durumunda derhal TRMNE 114 formüleri düzenlenerek Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

3.2.2. Karadağ'dan Aylık/Gelir Almakta Olup Türkiye’de İkamet Edenler ve Beraberindeki Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 15/2. maddesi, İdari Anlaşmanın 10. maddesi

MNE/TR 113

Türkiye'de İkamet Edenlerin Sağlık Yardım Belgesi

Karadağ'dan aylık/gelir alan ve Türkiye'de ikamet eden aylık/gelir sahipleri ile bunların yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü aile bireyleri, Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşulu ile Karadağ yetkili kurumu adına Türkiye’de tüm sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Bu kişilerin, (4.1) numaralı kutusuna sağlık yardım hakkı süresi kaydedilmiş olan MNE/TR 113 formülerini en yakın SGİM/SGM'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.

MNE/TR 113 formülerinde, düzenleyen Karadağ yetkili kurumunun adı ve adresinin yazılmış olduğu kontrol edilecektir. Elektronik ortamda düzenlenmiş formülerler üzerinde ıslak mühür aranmayacaktır.

SGİM/SGM’lerce, formülerde bildirilen aylık/gelir sahibi ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin mevcut olup olmadığı Kimlik Paylaşım Sisteminden kontrol edilerek, aylık/gelir sahibinin Kurumdan aylık/gelir alıp almadığı ile aile bireylerinin kendi sigortalarından veya bir başkasının sigortasından sağlık yardımı talep etme haklarının bulunup bulunmadığı araştırılacaktır.

Karadağ yetkili kurumu tarafından (A) bölümü doldurularak gönderilen MNE/TR 113 formülerinin (B) bölümü doldurularak onaylandıktan sonra bir nüshası Karadağ yetkili kurumuna iade edilecektir.

Karadağ sigortalıları, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) kapsamına alınıncaya kadar MNE/TR 113 formülerinde kayıtlı kişilere ilgili SGİM/SGM'ce sağlık yardımlarına müstahak olduklarına dair Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” verilecektir.

Sadece MNE/TR 113 formüleri üzerinde adı geçen sigortalı ve aile bireyleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecek olup formüler üzerinde herhangi bir düzeltme ya da ekleme yapılmayacaktır.

MNE/TR 113 formülerinin (4.1) numaralı kutusunda belirtilen tarih aralığındaki süreye göre sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

MNE/TR 113 formülerine kaydedilecek ve sağlık yardımına hak sahibi olacak kişilerin tespiti Karadağ mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma şekli ile yardımların kapsamı ise Kurum mevzuatına göre tayin edilecektir.

3.3. Her İki Akit Taraftan Aylık veya Gelir Alanların Sağlık Yardımları

Anlaşmanın 15. maddesinin birinci fıkrası gereği, her iki akit taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olanlar ve bunların aile bireylerinin sağlık giderleri daimi ikamet ettikleri ülkenin yetkili kurumunca karşılanacaktır.

Bunların diğer akit tarafta geçici olarak bulunduğu sırada sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için daimi ikamet ettiği akit taraf yetkili kurumundan alınmış MNE/TR 111 veya TR/MNE 111 formülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

İkametin belirlenmesinde, 07.09.2017 tarihli ve 2017/26 sayılı Genelgenin 6.1.1. maddesi, 27.3.2012 tarihli, 5937370 sayılı ve 24.12.2018 tarihli, 17585756 sayılı genel yazı hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3.4. İş kazasına Uğrayan ya da Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalının Diğer Akit Tarafta Geçici ya da Sürekli İkameti Sırasında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yapılacak Sağlık Yardımları

Bir iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla akit taraflardan birinin mevzuatına göre, sağlık yardımlarını talep etme hakkına sahip olan ve diğer akit taraf ülkesinde geçici veya daimi ikamet etmekte olan bir kişi, yetkili kurum nam ve hesabına, geçici veya daimi ikamet etmekte olduğu akit tarafta, bu kurum mevzuatına göre sağlık yardımı talep etme hakkına sahiptir.

3.4.1. Karadağ’da Geçici ya da Sürekli İkamet Sırasında İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yapılacak Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 24. maddesi, İdari Anlaşmanın 20. maddesi

MNE/TR 113

Karadağ'da İkamet Edenlerin Sağlık Yardım Belgesi

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle Kurum mevzuatına göre sağlık yardım hakkına sahip olan ve Karadağ’da geçici veya sürekli görevi sırasında iş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan bir kişi, Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanır.

Karadağ sigorta kurumunca bu kişiler adına yapılan sağlık yardımı giderleri Kurumca karşılanacaktır.

3.4.2. Türkiye'de Geçici ya da Sürekli Görevli Olduğu Sırada İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Yapılacak Sağlık Yardımları

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 24. maddesi, İdari Anlaşmanın 20. maddesi

TR/MNE 113

Türkiye'de İkamet Edenlerin Sağlık Yardım Belgesi

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle Karadağ mevzuatına göre sağlık yardım talep etme hakkına sahip olan ve Türkiye'de geçici ya da sürekli görevi sırasında iş kazasına uğrayan ya da meslek hastalığına tutulan bir kişi, Karadağ yetkili kurumu adına sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Karadağ yetkili kurumu adına ülkemizde sağlık yardımlarından yararlanmak isteyen sigortalı veya gelir sahibi SGİM/SGM'lere bu talebini bildirecektir.

Yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, yardımların süresi Karadağ mevzuatına göre, yardımların kapsamı ve ifa şekli ise Kurum mevzuatına göre belirlenir.

3.5. Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da İptal Edilmesi

Akit taraflardan birinde daimi ikamet etmekte iken sağlık yardım hakkı sona eren kişiler için sağlık yardım hakkının durdurulduğuna ya da iptal edildiğine ilişkin bildirim yapılacaktır.

3.5.1. Karadağ’da Daimi İkamet Etmekte İken Sağlık Yardımlarından Kurum Adına Yararlananların Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da Sona Erdirilmesi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 14/1, 15/2 ve 24. maddeleri, İdari Anlaşmanın 9,10 ve 20. maddeleri

TR/MNE 114

Karadağ'da İkamet Edenlerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Durması veya Sona Ermesi Hakkında Bildirim

Çalışanın Karadağ’daki aile bireylerinin, sigortalının bakmakla yükümlüsü sıfatlarını kaybetmeleri ve aylık/gelir sahibinin Türkiye'de sağlık yardım hakkının sona ermesi halinde Karadağ’da sağlanan sağlık yardımının TR/MNE 114 formülerine istinaden iptal edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, bakmakla yükümlü olunan aile bireyinin bu özelliğini kaybetmesi, Karadağ'da sağlık yardımı hakkı elde etmesi ya da bu kişinin ölmesi gibi durumlarda da Karadağ’da sağlanan sağlık yardım hakkının sadece söz konusu aile bireyi için iptal edilmesi gerekmektedir.

Karadağ'da daimi ikamet eden ve ülkemiz adına sağlık yardımlarından faydalanan bu kişilerin sağlık yardım haklarının sonlandırılması için TR/MNE 114 formülerinin (A) bölümü, SGİM/SGM’lerce 3 nüsha olarak doldurularak onaylanacak ve ilgili Karadağ yetkili kurumuna 2 nüshası gönderilecektir.

TR/MNE 114 formülerini alan Karadağ yetkili kurumu, (B) bölümünü doldurarak onayladığı formülerin bir nüshasını ilgili SGİM/SGM’ye iade edecektir.

Karadağ yetkili kurumu tarafından onaylanarak iade edilen TR/MNE 114 formüleri SGİM/SGM’lerce hesaplaşma işlemlerinde kullanılmak üzere dosyasında muhafaza edilecektir.

Sağlık yardım hakkının sonlandırılması TR/MNE 114 formüleri ile yapılmaktadır. Sağlık yardım hakkı, söz konusu bildiriminin SGİM/SGM'ce alındığı tarihten itibaren 30 gün sonra veya aylık/gelir sahibinin ölüm tarihi itibariyle sona erer.

3.5.2. Türkiye'de Daimi İkamet Etmekte İken Sağlık Yardımlarından Karadağ Adına Yararlananların Sağlık Yardım Hakkının Durdurulması ya da Sona Erdirilmesi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 14/1, 15/2 ve 24. maddeleri, İdari Anlaşmanın 9,10 ve 20. maddeleri

MNE/TR 114

Türkiye'de İkamet Edenlerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Durması veya Sona Ermesi Hakkında Bildirim

Çalışanın Türkiye'deki aile bireylerinin, sigortalının bakmakla yükümlüsü sıfatlarını kaybetmeleri ve aylık/gelir sahibinin Karadağ'da sağlık yardım hakkının sona ermesi halinde ülkemizde sağlanan sağlık yardımlarının MNE/TR 114 formülerine istinaden iptal edilmesi gerekmektedir.

Bu durumun Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ilgili SGİM/SGM'ce ilgili kişiler ile irtibata geçilerek Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” iptal edilerek sağlık yardım hakkı sonlandırılacaktır. Söz konusu sigortalı için Karadağ tarafından "TRMNE 115 Türkiye'de Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile MNE/TR 114 formülerinin gönderilmesi istenilecektir.

Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan aile bireylerinin bu özelliklerini kaybetmeleri, Türkiye'de sağlık yardımı hakkı elde etmeleri ya da bu kişilerin ölmesi gibi durumlarda Türkiye'de Karadağ adına sağlanan sağlık yardım hakkının iptal edilmesi gerektiğinden, bu durumun tespit edilmesi halinde ilgili SGİM/SGM'ce ilgili kişi ile irtibata geçilerek Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” iptal edilerek sadece söz konusu aile bireyinin sağlık yardım hakkı sonlandırılacaktır. Ayrıca aile bireyinin Karadağ adına sağlanan sağlık yardım hakkının sona erdiği tarih belirtilerek ilgili MNE/TR 113 formülerinin örneğinin eklendiği yazı Karadağ tarafına gönderilecektir.

Bakmakla yükümlü olunan aile bireylerinin tamamının durum değişikliği nedeniyle Karadağ adına sağlık yardım haklarının sonlandırılması gerektiğinin tespit edilmesi durumunda ise ilgili SGİM/SGM'ce ilgili kişiler ile irtibata geçilerek Ek-3'deki “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” iptal edilerek aile bireylerinin tamamının sağlık yardım hakları sonlandırılacaktır. Ayrıca, Karadağ tarafından "TR/MNE 115 Türkiye'de Bulunanların Sağlık Yardım Belgesi Talebi" ile MNE/TR 114 formülerinin gönderilmesi istenilecektir.

MNE/TR 114 formülerinin (A) bölümü, Karadağ yetkili kurumunca 3 nüsha olarak doldurularak onaylanacak ve aylık/gelir sahibi ya da aile bireylerinin ikamet ettiği yerdeki SGİM/SGM’lere 2 nüshası gönderilecektir.

MNE/TR 114 formülerini alan SGİM/SGM, (B) bölümünü doldurarak onayladığı formülerin bir nüshasını ilgili Karadağ yetkili kurumuna iade edecektir.

Sağlık yardım hakkının sonlandırılması MNE/TR 114 formüleri ile yapılmaktadır. Sağlık yardım hakkı, söz konusu bildiriminin Karadağ yetkili kurumu tarafından alındığı tarihten itibaren 30 gün sonra veya aylık/gelir sahibinin ölüm tarihi itibariyle sona erer.

SGİM/SGM tarafından onaylanarak Karadağ yetkili kurumuna iade edilen MNE/TR 114 formüleri hesaplaşma işlemlerinde kullanılmak üzere dosyasında muhafaza edilecektir.

3.6. İş Göremezlik veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirim

Bir akit taraf mevzuatına göre sigortalı olan kişinin diğer akit taraftaki geçici bulunduğu sırada hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamında geçici iş göremezliğe uğraması halinde yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

3.6.1. Kurum Sigortalısının İş Göremezlik veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirim

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/1,3 ve 24. maddeleri, İdari Anlaşmanın 8/4, 13/2. maddeleri

MNE/TR 109

Geçici İşgöremezlik Durumu ve Yatılı Tedavi Bildirimi

Kurum mevzuatına tabi sigortalının, Karadağ’da geçici ikamet sırasında hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamında geçici iş göremezliğe uğraması halinde, Karadağ yetkili kurumunca, Kuruma bildirim MNE/TR 109 formüleri ile yapılacaktır.

Ayrıca Kurum mevzuatına tabi sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların beraberindeki aile bireylerinin de Karadağ’da geçici ikamet sırasında yatılı tedavileri de Karadağ yetkili kurumunca, Kuruma MNE/TR 109 formüleri ile bildirilecektir.

Karadağ yetkili kurumlarınca gönderilen MNE/TR 109 formülerine istinaden hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamındaki yardımlar Kurum mevzuatına göre tayin edilir ve doğrudan doğruya sigortalıya ödenir. Bu ödemelerde Karadağ yetkili kurumunun aracılığı söz konusu değildir.

3.6.2. Karadağ Sigortalısının İş Göremezlik veya Hastane Tedavisi ile İlgili Bildirimi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 13/1, 13/3 ve 24. maddeleri, İdari Anlaşmanın 8/4 ve 13/2. maddeleri

TR/MNE 101

Geçici İşgöremezlik Durumu ve Yatılı Tedavi Bildirimi

Karadağ sigortasına tabi sigortalının, Türkiye'de geçici ikamet sırasında hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamında geçici iş göremezliğe uğraması halinde, bununla ilgili Kurumca Karadağ kurumlarına bildirim TR/MNE 109 formüleri ile yapılacaktır.

Ayrıca, Karadağ mevzuatına tabi sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların beraberindeki aile bireylerinin de ülkemizde geçici ikamet ettikleri sırada hastanede yapılan tedavileri de Kurumca, Karadağ yetkili kurumuna TR/MNE 109 formüleri ile bildirilecektir.

Hesaplaşma esnasında yatılı tedavi formüleri gönderilmediği gerekçesiyle Karadağ yetkili kurumunca itiraz edilmesi durumunda, söz konusu formülerin bir örneği Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

Kurumca gönderilen TR/MNE 109 formülerine istinaden hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı sigortaları kapsamındaki para yardımları ise sadece Karadağ mevzuatına göre tayin edilir ve ödenir. Bu ödemelerde Kurumun aracılığı söz konusu değildir.

4. Protezler, Büyük Cihazlar ve Önemli Sağlık Yardımları

Anlaşmanın 16. maddesi gereği; protezlerin, büyük cihazların ve İdari Anlaşmanın 11. maddesinde yer alan 500 Avro'nun üzerindeki önemli sağlık yardımlarının acil haller dışında verilmesi sağlık yardım bedelini ödeyecek olan yetkili kurumun iznine bağlıdır.

4.1. Karadağ’da Tedavi Gören Kurum Sigortalıları ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 16. maddesi, İdari Anlaşmanın 11. maddesi

MNE/TR 116

Protezler, Büyük Cihazlar ve Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları İzni

Karadağ'da geçici ikamet ettiği sırada yada geçici görevi sırasında sağlık yardımlarından Kurum adına yararlanma hakkı bulunan; sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların aile bireylerine protezlerin, büyük cihazların ve diğer büyük masraf gerektiren sağlık yardımlarının acil haller dışında yapılabilmesi için Karadağ yetkili kurumunca MNE/TR 116 formüleri ile Kurumdan onay alınması gerekmektedir.

Karadağ yetkili kurumundan (A) Bölümü doldurulup onaylanmış olarak gelen MNE/TR 116 formülerindeki söz konusu yardımın Kurum mevzuatına göre yapılıp yapılamayacağı, SGİM/SGM’lerin bağlı bulunduğu sağlık sosyal güvenlik merkezince incelenecek, verilecek karara göre formülerin (7) numaralı kutusundaki ilgili kutucuk işaretlenecek ve formülerin (B) bölümü ilgili SGİM/SGM tarafından doldurulup onaylanarak Karadağ yetkili kurumuna iade edilecektir.

Söz konusu formüler, (4.2) numaralı kısmında yer alan "Acil Sağlık Yardımları" kutucuğu işaretlenerek gönderilmiş ise herhangi bir işlem yapılmayarak hesaplaşma işlemleri için dosyasında muhafaza edilecektir.

4.2. Türkiye'de Tedavi Gören Karadağ Sigortalıları ve Aile Bireyleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 16. maddesi, İdari Anlaşmanın 11. maddesi

TR/MNE 116

Protezler, Büyük Cihazlar ve Büyük Masraf Gerektiren Sağlık Yardımları İzni

Türkiye'deki geçici ikamet ettiği sırada yada geçici görevi sırasında sağlık yardımlarından Karadağ yetkili kurumu adına yararlanma hakkı bulunan; sigortalı, aylık/gelir sahibi ve bunların aile bireylerine protezlerin, büyük cihazların ve diğer büyük masraf gerektiren sağlık yardımlarının acil haller dışında yapılabilmesi için Kurumca TR/MNE 116 formüleri ile Karadağ yetkili kurumundan onay alınması gerekmektedir.

Kurumca TR/MNE 116 formülerinin (A) Bölümü doldurulup onaylanarak Karadağ yetkili kurumuna gönderilecek, Karadağ yetkili kurumundan (B) bölümü doldurulmuş olarak gelen TR/MNE 116 formülerindeki söz konusu yardımın Karadağ mevzuatına göre yapılabileceği belirtilmiş ise SGİM/SGM tarafından söz konusu yardımın verilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu yardım acil durum nedeniyle verilmiş ise formülerin (4.2) numaralı kısmında yer alan "Acil Sağlık Yardımları" kutucuğu işaretlenecek ve (A) bölümü doldurulmuş olarak Karadağ yetkili kurumuna bilgi amaçlı olarak gönderilecektir.

Hesaplaşma esnasında TR/MNE 116 formüleri gönderilmediği gerekçesiyle Karadağ yetkili kurumunca itiraz edilmesi durumunda söz konusu formülerin bir örneği Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

5. Sağlık Yardımı Formülerini Almadan Diğer Akit Tarafta Bulunduğu Sırada Sağlık Yardımı Gören Kişilerin Masraflarının İadesine İlişkin Talepleri

İdari Anlaşmanın 12. maddesine göre bir akit taraf mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan ve diğer akit tarafta ilgili sağlık yardım formülerini almadan sağlık yardımı alan kişinin, ödediği sağlık yardımı masraflarının iadesini mevzuatına tabi olduğu akit taraf kurumundan talep etmesi halinde, bu akit tarafça ilgiliye ödeme yapılabilmesi için diğer akit taraf yetkili kurumundan yardımların masraf tutarının bildirilmesi talep edilecektir.

5.1. Kurum Sigortalısının Karadağ'da Yaptığı Sağlık Yardım Masraflarına İlişkin Geri Ödeme Talepleri

 

İlgili hükümler

İdari Anlaşmanın 12. maddesi

TR/MNE 126

Sağlık Yardımları Tespit Belgesi

Kurum mevzuatına göre sağlık yardımlarına müstahak olan sigortalı ya da aile bireyinin sağlık yardımı formüleri almadan Karadağ'da görmüş olduğu sağlık yardımlarına ilişkin masraflarını kendisi karşılaması ve sonrasında yapmış olduğu masrafların iadesi yönünde Kuruma talepte bulunması halinde söz konusu masraflar Karadağ yetkili kurumunca belirlenecek olan ücretler üzerinden sigortalıya ödenecektir.

Sigortalıya yapılacak olan ödemenin tutarının belirlenebilmesi için Karadağ yetkili kurumundan TRMNE 126 formüleri ile yapılan tedaviye ilişkin masraf tutarının bildirilmesi istenilecektir.

TRMNE 126 formüleri düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

•        Sigortalının Karadağ'daki sağlık yardımı aldığı sürelerde Kurumdan sağlık yardım hakkı olup olmadığı SPAS üzerinden kontrol edilecektir.

•        Sağlık yardım hakkının olduğunun tespit edilmesi durumunda kişinin acil hal kapsamında sağlık yardımı alıp almadığının araştırması SGİM/SGM’nin bağlı olduğu sağlık sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.

Acil hal kapsamında sağlık yardımı yapıldığının tespit edilmesi durumunda TRMNE 126 formüleri düzenlenecektir. Yardımların acil hal kapsamı dışında yapıldığının tespiti halinde ise sigortalının talebi reddedilecektir.

Sigortalı ya da aile bireyinin iade talebi üzerine (A) bölümü doldurularak onaylanan ve 3 nüsha olarak düzenlenen TRMNE 126 formülerinin ekine sağlık yardımına ilişkin raporlar ve masraf faturaları da eklenerek, iki nüshası sigortalının tedavi olduğu bölgedeki Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

Karadağ yetkili kurumundan (B) bölümü doldurulmuş olarak gelen formülerde yer alan tutarlar üzerinden sigortalıya ödemenin yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden ödeme yapılacaktır.

5.2 Karadağ Sigortalısının Türkiye'de Yaptığı Sağlık Yardım Masraflarına İlişkin Geri Ödeme Talepleri

 

İlgili hükümler

İdari Anlaşmanın 12. maddesi

MNE/TR 126

Sağlık Yardımları Tespit Belgesi

Karadağ’dan sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan ve sağlık yardımı formüleri olmadan ülkemizdeki geçici ikameti sırasındaki sağlık yardımı masraflarını kendisi karşılayan Karadağ sigortalısı ya da aile bireyinin ödediği sağlık yardımı masraflarının tazminini Karadağ yetkili kurumundan talep etmesi halinde, Karadağ yetkili kurumu MNE/TR 126 formüleri ile yapılan tedaviye ilişkin masraf tutarının bildirilmesini Kurumdan isteyecektir.

Karadağ yetkili kurumunca (A) bölümü doldurulmuş ve iki nüsha olarak gönderilen MNE/TR 126 formüleri ekindeki belgeler ile faturalar bağlı bulunan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilerek acil durum nedeniyle verilen bir tedavi olup olmadığı ve tedavinin anlaşmalı sağlık hizmeti sunucusu tarafından sağlanıp sağlanmadığının kontrolü yapılmadan belgelerde belirtilen sağlık yardımları tutarları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat tariflerine göre belirlenecek, sonrasında belirlenen tutarlar yurtdışı işlemleri servisince formülerin ilgili alanına yazılarak imzalanıp onaylandıktan sonra bir nüshası ilgili ülke sigorta kurumuna/hastalık kasasına iade edilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIK YARDIM GİDERLERİNİN HESAPLAŞMASI İŞLEMLERİ

Anlaşma kapsamında verilen sağlık yardımlarının masraflarının ödenmesine ilişkin hususlar İdari Anlaşmanın 14. maddesinde tarif edilmiş olup masraf ödemeleri fiili tutarlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Fiili tutarlar üzerinden hesaplaşma; bir akit taraf mevzuatına göre sigortalı olan kişilerin, diğer akit tarafta geçici ikametleri sırasında hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar ve tıbbi kontrollere ait masraflarının, yardımları yapan sigorta kurumunca, diğer akit taraf kurumundan gerçek bedeller üzerinden talep ve tahsil edilmesidir.

Kurum ile Karadağ yetkili kurumu arasındaki fiili hesaplaşmalar 6'şar aylık dönemler halinde yapılmaktadır.

Söz konusu dönemler ;

•        I. Dönem  : 1 Ocak - 30 Haziran

•        II. Dönem : 1 Temmuz- 31 Aralık

Yapılan sağlık yardımı masrafları, talep tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru esas alınarak Avro (€) olarak tespit edilecektir.

İdari Anlaşmanın 14. maddesine göre Sağlık yardımı masraflarına ilişkin TRMNE 125 formüleri, 2 nüsha halinde hazırlanacak liste ekinde, 01 Ocak - 30 Haziran ve 01 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasındaki 6’şar aylık dönemler halinde Karadağ yetkili kurumuna talep tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kurunu gösterir belge ile birlikte gönderilecektir. Karadağ yetkili kurumu dokümanları aldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde toplam miktarın % 50’sini, kalan kısmı ise incelemelerini tamamladıktan sonra ve en geç 6 ay içerisinde ödeyecektir.

1.Hesaplaşma İşlemleri

Diğer akit taraf ülkesinde yapılan sağlık yardım masraflarına ilişkin hesaplaşma işlemlerinde izlenecek usul ve esaslar aşağıda yer almaktadır.

1.1. Kurum Sigortalılarının Sağlık Yardımlarına İlişkin Hesaplaşma İşlemleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 18. maddesi, İdari Anlaşmanın 14. maddesi

MNE/TR 125

Sağlık Yardımları Fiili Masraf Belgesi

Anlaşmanın hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, Kurum adına Karadağ yetkili kurumunca sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin masraflar fiili tutarlar üzerinden Karadağ yetkili kurumunca MNE/TR 125 formüleri ile Kurumdan talep edilmektedir.

Hesaplaşma işlemleri EHGM tarafından takip edilecek olup iki ülke arasındaki hesaplaşma formüleri alım ve gönderim işlemleri EHGM tarafından sağlanacaktır. Hesaplaşma konusunda SGİM/SGM tarafından Karadağ yetkili kurumu ile herhangi bir bilgi ve belge alış verişi yapılmayacaktır.

Kurum sigortalılarının, Karadağ işlemleri Kurum Sigortalıları Sağlık Sistemine (KUSAS) entegre edilinceye kadar fiili hesaplaşma işlemleri EHGM tarafından yapılacaktır. KUSAS'a entegrasyon sağlandıktan sonra bu işlemler ilgili SGİM/SGM'ce yapılacaktır.

1.2. Karadağ Sigortalılarının Sağlık Yardımlarına İlişkin Hesaplaşma İşlemleri

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 18. maddesi, İdari Anlaşmanın 14. maddesi

TR/MNE 125

Sağlık Yardımları Fiili Masraf Belgesi

Anlaşmanın hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortalarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak, Karadağ yetkili kurumu adına Kurumca sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin masraflar fiili tutarlar üzerinden Karadağ yetkili kurumundan talep edilecektir.

Karadağ'ın YUPASS'a entegrasyonu tamamlanıncaya kadar Karadağ sigortalılarının ülkemizde görmüş oldukları sağlık yardım masrafları tedavi gördüğü yıldaki döneme göre TRMNE 125 formülerine aktarılarak, söz konusu formüler yurdışı işlemleri servisi bulunan SGİM/SGM'ce oluşturulacaktır.

Karadağ sigortalıları adına oluşturulan TRMNE 125 formüleri dönem sonunu takip eden 15 gün içerisinde toplu olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

2. Tıbbi Kontrole İlişkin Masraflar

Bir akit taraf mevzuatına göre sigortalı olan kişinin, diğer akit tarafta geçici ya da daimi ikameti sırasında maluliyet durumunun tespit edilebilmesi için gerekli olan tıbbi kontroller, kişinin sigortalı olduğu akit tarafın talebi üzerine ilgilinin geçici ya da daimi ikamet yeri kurumu tarafından yapılır. Bu kontrollere ilişkin masrafların hesaplaşmasında yapılacak işlemler aşağıda yer almaktadır.

2.1. Kurum Sigortalılarının Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masraf Bildirimi

Karadağ’da geçici ya da daimi ikamet eden Kurum sigortalılarının maluliyet veya iş göremezlik durumlarının tespit edilebilmesi için öngörülen tıbbi kontroller, Kurumun talebi üzerine Karadağ yetkili kurumu tarafından yapılacaktır.

Yapılan tıbbi kontroller neticesinde ortaya çıkan masrafların Kuruma bildirimi MNE/TR 125 formüleri ile yapılacaktır.

Şayet tıbbi kontroller her iki akit tarafın mevzuatlarının uygulanması için yapılıyorsa, masraflar Karadağ yetkili kurumunca karşılanır.

2.2. Karadağ Sigortalılarının Tıbbi Kontrolüne İlişkin Masraf Bildirimi

Ülkemizde geçici ya da daimi ikamet eden Karadağ sigortalılarının maluliyet veya iş göremezlik durumlarının tespit edilebilmesi için öngörülen tıbbi kontroller, Karadağ yetkili kurumunun talebi üzerine Kurumca yapılacaktır.

Yapılan tıbbi kontroller neticesinde ortaya çıkan masrafların Karadağ yetkili kurumuna bildirimi TRMNE 125 formüleri ile yapılacaktır.

Şayet tıbbi kontroller her iki akit tarafın mevzuatlarının uygulanması için yapılıyorsa, masraflar Kurumca karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CENAZE YARDIMLARI (ÖDENEKLERİ)

1.Ölüm Yardım Talebi ve Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

Anlaşmanın 23. maddesi gereğince, akit taraflardan birinin ya da ikisinin mevzuatına göre ölüm yardımlarından yararlanılabilmesi ile ilgili işlemler aşağıda yer almaktadır.

1.1. Kurum Mevzuatına Tabi Sigortalılarının Ölüm Yardım Talebi ve Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

1.1.1. Ölüm Yardımı Talebi

Kurum sigortalısı ya da aylık/gelir sahiplerinin, Karadağ'da vefat etmesi durumunda, ölen kişinin hak sahipleri Kurum mevzuatında öngörülen ölüm (cenaze) yardımına hak kazanırlar.

Bu durumdaki hak sahipleri, doğrudan Kuruma başvurabilecekleri gibi Karadağ sigorta kurumunu aracılığıyla da başvurabilmektedir.

Karadağ sigorta kurumuna hak sahipleri tarafından bu yönde bir talep gelmesi durumunda, Karadağ sigorta kurumunca yazı ile birlikte giderlere ilişkin kanıtlayıcı belgeler Kuruma gönderilecektir.

SGİM/SGM’lere intikal eden yazı ve eki belgeler incelenerek uygun görülmesi halinde talep sahibi ile iletişime geçilecek, ölüm yardımı tutarı Kurum mevzuatına göre doğrudan ödenecektir.

1.1.2.Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 23. maddesi, İdari Anlaşmanın 15, 16. maddesi

TR/MNE 201

Bildirim

MNE/TR 205

Sigortalılık Süreleri Hakkında Belge

Anlaşmanın 23. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Türk ya da Karadağ mevzuatına göre ölüm yardımlarından yararlanmak için belirli sigortalılık sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyor ise yardımları ödemekle yetkili kurum, diğer akit tarafta geçen süreleri aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirebilir.

Ölen kişinin Türkiye’deki sigortalılık sürelerinin yetmemesi durumunda, SGİM/SGM’lerce ilgilinin Karadağ'daki sigortalılık sürelerini gösteren MNE/TR 205 formüleri TRMNE 201 formüleri ile Karadağ sigorta kurumundan istenilecektir. TRMNE 201 formüleri iki nüsha olarak düzenlenecek ve (3) nolu kısmı doldurulacaktır.

Karadağ sigorta kurumundan gelecek cevaba istinaden talep sahibi hakkında işlem yapılacaktır.

1.2. Karadağ Mevzuatına Tabi Sigortalılarının Ölüm Yardım Talebi ve Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

1.2.1.Ölüm Yardımı

Karadağ mevzuatına tabi sigortalı ya da aylık/gelir sahiplerinin, Türkiye’de vefat etmesi durumunda, ölen kişinin hak sahipleri Karadağ mevzuatında öngörülen ölüm yardımına hak kazanırlar.

Bu durumdaki hak sahipleri, doğrudan Karadağ sigorta kurumuna başvurabilecekleri gibi Kurum aracılığı ile de ölüm yardımını ödemeden sorumlu Karadağ sigorta kurumuna başvurabilmektedir.

Kuruma hak sahiplerince bu yönde bir talepte bulunulması halinde SGİM/SGM tarafından yazı ile birlikte giderlere ilişkin kanıtlayıcı belgeler Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

Bu belgelere istinaden, ölüm yardımları Karadağ sigorta kurumu tarafından talep sahiplerine doğrudan ödenmekte olup, Kurumca bu ödemelere aracılık edilmeyecektir.

Hem Karadağ hem de Kurum mevzuatına göre ölüm yardımından yararlanma imkanı bulunan kişilerde ise ölen kişinin daimi ikamet ettiği akit tarafın sigorta kurumu tarafından karşılanacaktır.

1.2.2.Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 23. maddesi, İdari Anlaşmanın 15, 16. maddesi

MNE/TR 201

Bildirim

TR/MNE 205

Sigortalılık Süreleri Hakkında Belge

Türk ya da Karadağ mevzuatına göre ölüm yardımlarından yararlanmak için belirli sigortalılık sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyor ise yardımları ödemekle yetkili kurum, diğer akit tarafta geçen süreleri aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirebilir.

Bu durumda ölen kişinin Karadağ'daki sigortalılık sürelerinin yetmemesi durumunda, Karadağ sigorta kurumunca Türkiye’deki sigortalılık sürelerinin talep edilmesi halinde iki nüsha düzenlenen Türkiye'deki sigortalılık sürelerini gösterir TRMNE 205 formülerinin bir nüshası Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞSİZLİK YARDIMLARI

Anlaşmanın 27. maddesi gereğince; akit taraflardan birinin yardımlardan yararlanma hakkı sigortalılık sürelerinin tamamlanması koşuluna bağlı ise bu tarafın yetkili kurumu, diğer tarafın mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerini aynı zamana rastlamamak şartıyla birleştirebilir.

İdari Anlaşmanın 2. maddesinde ise işsizlik sigortasını kapsayan mevzuatla ilgili olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yetkili kurum olarak belirlenmiştir.

Bu durumda, sigortalılardan işsizlik sigortası kapsamında bir başvuru yapıldığında,

başvuru yapılan SGİM/SGM başvuruyu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderecektir.

ALTINCI BÖLÜM

AYLIK VE GELİR İŞLEMLERİ

Aylık veya gelirlere ilişkin olarak Kurum ile Karadağ irtibat kurumları arasındaki belge alışverişi işlemleri ilgili SGİM/SGM tarafından yürütülecektir. Ancak yetki devri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar söz konusu işlemler EHGM tarafından yapılacaktır.

1. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

Anlaşmaya göre her iki akit tarafta birden çalışması bulunan bir sigortalının akit taraflardan birindeki prim ödeme gün sayısı, aylığa hak kazanmaya yetiyorsa bu akit taraf sadece kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini dikkate alır. Söz konusu sürelerin bu akit taraf mevzuatına göre aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda ise Anlaşmanın 19. maddesine göre diğer akit taraftaki sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilecektir.

Anlaşmanın 33. maddesi gereği, akit taraflardan birine yapılması gereken bir başvurunun diğer akit taraftaki yetkili kuruma yapılmış olması durumunda da başvuru ilgili akit tarafın yetkili kurumuna yapılmış sayılır.

Aylıklara ilişkin Kurum ile Karadağ irtibat kurumu arasında yürütülmesi gereken işlemlerin tamamı sigortalının son çalışmasının geçtiği SGİM/SGM tarafından yürütülecektir.

Ancak Kurumdan aylık alan sigortalıların Anlaşma kapsamında Karadağ'dan aylık talebinde bulunmaları durumunda, sigortalının aylık talebine ilişkin işlemler kişinin aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecektir.

Türkiye ve Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsamında malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarına hak kazanılması için; ülkemizdeki 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki çalışmalar Karadağ’daki sigortalılık süreleri aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirilebilmektedir.

Anlaşma, sigortalıların anlaşmanın yürürlük tarihinden önceki hizmetlerini de kapsamakta olup herhangi bir yardıma hak kazanılmasında bu süreler de dikkate alınacaktır.

Her iki akit taraftaki sürelerin birleştirilmesi sonucu sigortalının aylığa hak kazanamaması durumunda, taraflar sosyal güvenlik anlaşması imzalamış bulundukları üçüncü bir ülkedeki sigortalılık sürelerini de aynı zamana rastlamamak koşulu ile birleştirebilirler.

1.1. Türkiye'den Yapılan Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Başvurularına İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 19,20,21 ve 22. maddeleri, İdari Anlaşmanın 16. maddesi

TR/MNE 201

Bildirim

TR/MNE 201A

Geçici Bildirim

MNE/TR 205A

Bildirim

TR/MNE 202

Aylık Talebi

TR/MNE 203

Dul ve Yetim Aylığı Talebi

TR/MNE 204

Çalışma Beyan Belgesi

TR/MNE 205

Sigortalılık Süreleri Hakkında Belge

TR/MNE 206

Karar Bildirme

TR/MNE 207

Tıbbi Rapor

TRMNE 201 irtibat kurumları arasındaki iletişimi sağlayan formüler olup üst yazı niteliğinde kullanılacaktır. TR/MNE 201 formülerinin ihdas edilmesinin amacı, tercüme işlemi yapılmasına gerek kalmadan iki kurum arasındaki yazışmaların yapılmasıdır.

Sigortalı, aylık/gelir sahibi hakkındaki bilgi ve belgeler gönderilirken TRMNE 201 formülerindeki ilgili kutucuklar işaretlenecek, TRMNE 202, TRMNE 203, TR/MNE 204, TRMNE 205, TRMNE 206 TR/MNE 207 formülerlerinin Karadağ sigorta kurumlarına gönderilmesinde üst yazı yerine kullanılacaktır.

Türkiye'deki çalışmalarından dolayı müstakil aylık hakkı bulunmamakla beraber Anlaşma hükümlerine göre aylık talebinde bulunanlar için Karadağ'da geçen sigortalılık sürelerini gösterir MNE/TR 205A formülerinin mevcut olması gerekmektedir.

Bu formülerin mevcut olmaması halinde TRMNE 201A formüleri ile birlikte TRMNE 202 veya TRMNE 203 formülerleri düzenlenerek Karadağ'da geçen sigortalılık sürelerini gösterir MNE/TR 205A formüleri talep edilecektir.

Karadağ tarafından TRMNE 201A formülerinin arka yüzünde yer alan MNE/TR 205A formüleri doldurularak gönderilmesine müteakip aylık durumu incelenecek ve TRMNE 205 formüleri ile ilgilinin ülkemizdeki sigortalılık süreleri ve TRMNE 206 formüleri ile de aylık kararı Karadağ tarafına TRMNE 201 formüleri ile bildirilecektir.

Sigortalının talebinin Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamında değerlendirilmesi gerekiyorsa aylık taleplerine ilişkin formülerlerin düzenlenmesi ve Karadağ yetkili kurumuna gönderilmesi işlemleri, sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yürütülecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların Karadağ kurumlarından hizmet isteme ve hizmet gönderme işlemleri de sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yapılacaktır.

Sigortalıların aylık taleplerine ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

1.1.1. Sigortalının Son Çalışmasının Geçtiği Ya Da Kurumdan Aylık Alıyor Olması Halinde Aylık Dosyasının Bulunduğu SGİM/SGM'ye Başvuru Yapması Halinde;

Anlaşmaya göre aylık bağlanması için SGM/SGM’lere başvuran aylık talep sahipleri, öncelikle yurtdışı işlemleri servislerine yönlendirilecektir.

Bu servislerce yaşlılık, erken yaşlılık ve malullük aylığı talebi için TR/MNE 202, dul ve yetim aylığı talebi için TR/MNE 203 formüleri bilgisayar ortamında düzenlenecektir. Ayrıca sigortalıdan bir örneği Ek: 5'de yer alan "Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi" ile birlikte varsa Karadağ’da geçen sigortalılık sürelerine ait belge örnekleri alınacaktır. Bu belge örneklerinin ibraz edilememesi durumunda TRMNE 204 formüleri bilgisayar ortamında düzenlenecektir.

Sigortalının ülkemizdeki hizmetlerinin toplanması, birleştirilmesi ve tespitine yönelik işlemler, yürürlükteki usul ve esaslar dahilinde yürütülecek olup, talep sahibinin ülkemizde geçen çalışmalarına ait TRMNE 205 ve TR/MNE 205A formüleri sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından düzenlenecek ve onaylanacaktır.

Malullük aylığı talebi söz konusu ise, sigortalının başvurduğu SGİM/SGM tarafından sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilerek TRMNE 207 formülerinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Sevk işleminde TR/MNE 207 formülerinin ilgili kısımları SGM/SGM tarafından doldurulacaktır.

Yaşlılık aylığı talebi halinde TRMNE 202, TRMNE 205 ve gerekmesi durumunda TRMNE 204 formülerleri, malullük aylığı talebi durumunda ise TRMNE 207 formüleri ikişer nüsha olarak düzenlenecek olup formülerlerin bir nüshası dosyasında muhafaza edilecek diğer nüshası TRMNE 201 ekinde Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir. Bu gönderme işlemi yapılırken ilgilinin Karadağ'daki çalışmalarını gösterir MNE/TR 205 ve aylık bağlama kararına ilişkin MNE/TR 206 formüleri talep edilecektir.

Türkiye tarafından ekleri ile birlikte gönderilen formülerleri alan Karadağ yetkili kurumu, sigortalının talebini kendi mevzuatı kapsamında değerlendirecektir. Karadağ yetkili kurumundan gönderilen MNE/TR 205 ve MNE/TR 206 formülerleri ilgili SGM/SGM'ye veya Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına (KGEDB) ulaştığında gerekli işlem ve kontroller yapılarak ilgili formülerler dosyasında muhafaza edilecektir.

Sigortalının ülkemizdeki aylık talebine ilişkin işlemlerde yürürlükteki usul ve esaslar dahilinde, sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGM/SGM tarafından yürütülecek ve aylık kararı sigortalıya ve Karadağ yetkili kurumuna bildirilecektir.

Karadağ yetkili kurumundan hizmet isteme işlemleri sigortalının son çalışmasının geçtiği SGM/SGM tarafından TRMNE 201 veya TRMNE 201A formüleri ile yapılacaktır.

1.1.2. Sigortalının Son Çalışmasının Geçtiği Ya Da Kurumdan Aylık Alıyor Olması Halinde Aylık Dosyasının Bulunduğu SGİM/SGM'den Farklı Bir SGİM/SGM'ye Başvuru Yapması Halinde;

Anlaşmaya göre aylık bağlanması için SGM/SGM’lere başvuran aylık talep sahipleri, öncelikle Yurtdışı İşlemleri Servisine yönlendirilecektir.

Bu servislerce yapılacak kontrol neticesinde sigortalının başvurusunun son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGM/SGM'den farklı bir SGM/SGM'de olduğunun tespit edilmesi halinde, aylık talebini alan SGM/SGM’lerce TRMNE 202, TRMNE 203, TRMNE 205 ve gerekmesi durumunda TRMNE 204 formülerleri ikişer nüsha olarak düzenlenecek olup bütün bölümleri sigortalı ile birlikte bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Malullük aylığı talebi söz konusu ise talep sigortalının başvurduğu SGM/SGM tarafından sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGM/SGM'ye yönlendirilecektir. Bu SGM/SGM tarafından sigortalının başvurduğu ildeki sağlık hizmet sunucusuna sevk işlemi yapılacak ve sonrasında TR/MNE 207 formülerinin düzenlenmesi işlemleri de bu SGİM/SGM tarafından sağlanacaktır. Sevk işleminde TR/MNE 207 formülerinin ilgili kısımları SGİM/SGM tarafından diğer kısımları ise ilgili doktor tarafından doldurulacaktır.

Yaşlılık veya malullük aylığı talebi durumunda TR/MNE 202 (malullük aylığı talebi durumunda TR/MNE 207 formüleri de düzenlenecektir), ölüm aylığı talebi durumunda ise TR/MNE 203 formüleri, bir örneği Ek-5'deki "Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi" ile birlikte varsa Karadağ’da geçen sigortalılık sürelerine ait diğer belge örnekleri alınarak sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderilecektir.

Sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM tarafından yapılacak diğer işlemler Genelgenin bu bölümünde yer alan "1.1.1. Sigortalının Son Çalışmasının Geçtiği Ya Da Kurumdan Aylık Alıyor Olması Halinde Aylık Dosyasının Bulunduğu SGİM/SGM'ye Başvuru Yapması Halinde" başlığı altındaki açıklamalara göre sonuçlandırılacaktır.

1.1.3. Türkiye'de Çalışması Bulunmayan Sigortalının Karadağ'dan Aylık Talebine İlişkin İşlemler

Ülkemizde çalışması bulunmayan sigortalıların Karadağ'dan aylık talebinde bulunmak için Kuruma yaptığı başvurulara ilişkin tüm işlemler ilgilinin başvurduğu SGİM/SGM tarafından gerçekleştirilecektir.

1.1.4. Kanunun 4/1-(c) bendi Kapsamındaki Sigortalıların Aylık Talebine İlişkin İşlemler

Son çalışması Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olan veya 2829 sayılı Kanuna ya da Kanunun 53. maddesine göre Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında aylık bağlanması gereken sigortalıların aylık taleplerine ilişkin formüler, ikamet edilen veya başvuru yapılan yerdeki SGİM/SGM tarafından düzenlenerek iki nüsha halinde Karadağ yetkili kurumuna gönderilmek üzere EHGM KGEDB'ye iletilecektir. Bu kapsamdaki sigortalıların Karadağ kurumlarından hizmet isteme ve hizmet gönderme işlemleri aylık alanlar için EHGM KGEDB tarafından, aylık almayanlar için ise EHGM Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı (KGTHDB) tarafından yürütülecektir.

1.2. Karadağ'dan Yapılan Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylığı Taleplerine İlişkin İşlemler

 

İlgili hükümler

Anlaşmanın 19,20,21 ve 22. maddeleri, İdari Anlaşmanın 16. maddesi

MNE/TR 201

Bildirim

MNE/TR 201A

Geçici Bildirim

TR/MNE 205A

Bildirim

MNE/TR 202

Aylık Talep Formüleri

MNE/TR 203

Dul ve Yetim Aylığı Talebi

MNE/TR 204

Çalışma Beyan Belgesi

MNE/TR 205

Sigortalılık Süreleri Hakkında Belge

MNE/TR 206

Karar Bildirme

MNE/TR 207

Tıbbi Rapor

Karadağ’da ikamet eden sigortalılar, her türlü aylık ve hizmet birleştirme taleplerini Karadağ yetkili kurumuna yapacaklardır. Karadağ yetkili kurumu malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ile hizmet birleştirilmesine ilişkin her türlü taleplerini MNE/TR 201 ile birlikte MNE/TR 202, MNE/TR 203, MNE/TR 204 ve TR/MNE 205 formülerleri ile sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye gönderecektir.

Karadağ yetkili kurumlarınca sigortalının Türkiye'deki son sigortalılık süresinin hangi il dahilinde geçtiği tespit edilmemiş ise buna ilişkin talepler, EHGM YSEDB'ye intikal ettirilecek, adı geçen Daire Başkanlığınca ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/merkezine gönderilecektir.

Karadağ'dan gelen aylık taleplerinin sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'den farklı bir SGİM/SGM'ye gönderilmesi durumunda, talep geciktirilmeksizin sigortalının son çalışmasının geçtiği ya da Kurumdan aylık alıyor olması halinde aylık dosyasının bulunduğu SGİM/SGM'ye iletilecektir.

Talebi alan SGİM/SGM, Kurum mevzuatı ve Anlaşma hükümleri kapsamında hizmetleri birleştirecek ve kararı sigortalıya doğrudan, Karadağ yetkili kurumuna TRMNE 206 formüleri ile bildirecektir.

Malullük aylığı taleplerinde Karadağ yetkili kurumu tarafından MNE/TR 207 formüleri de gönderilecektir. Karadağ'dan gelen malullük aylığı talepleri de Kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek, aylık talebi sonuçlandırılacaktır.

Sigortalının aylık talebinin, Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekiyorsa yukarıda sayılan işlemler EHGM KGEDB tarafından yürütülecektir.

2. Aylıkların Hesaplanması

2.1. Anlaşma Kapsamında Müstakil Aylık Bağlanması

Başvuru sahibinin aylığa hak kazanmasında sadece Türkiye’deki sigortalılık sürelerinin yeterli olması durumunda, Kanunun ilgili hükümlerine göre aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek, Karadağ’da geçen süreler aylığın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1: Karadağ'da 1.1.2007-31.12.2009 tarihleri arasında 1000 gün, Türkiye'de ise Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.1.2010-3.5.2023 tarihleri arasında 4800 gün çalışması olan ve 23.5.2023 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 2.2.1960 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre 63 yaş ve 4800 gün prim ödeme şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, yaşlılık aylığı talep tarihinde Türkiye'de 4800 günü ve 63 yaşı bulunan sigortalının Karadağ’da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın, ülkemizde geçen çalışmalarına göre müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Örnek 2: Karadağ'da 1.1.2007-31.12.2008 tarihleri arasında 450 gün, Türkiye'de ise Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında 1.1.2009-31.12.2023 tarihleri arasında 5400 gün çalışması olan ve 23.1.2024 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 3.1.1961 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre 63 yaş ve 5400 gün prim ödeme şartlarının oluşması gerekmektedir.

Buna göre, yaşlılık aylığı talep tarihinde Türkiye'de 5400 günü ve 63 yaşı bulunan sigortalının Karadağ’da geçen sigortalılık süreleri dikkate alınmaksızın, ülkemizde geçen çalışmalarına göre müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

2.2. Anlaşma Kapsamında Kısmi Aylık Bağlanması

Anlaşmanın 19. maddesinin birinci fıkrası gereğince, Türkiye'deki sigortalılık sürelerinin aylığa hak kazanmaya yetmemesi durumunda aynı zamana rastlamamak kaydıyla Karadağ'daki sürelerle birleştirilerek aylığa hak kazanma durumu değerlendirilecektir. Aylık bağlama işlemi yapılırken sadece Türkiye’de geçen çalışmalara ait Prime Esas Kazanç (PEK) dikkate alınacaktır.

Kısmi aylık, (Toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanan teorik aylık miktarı x (Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme gün sayısı / Toplam prim ödeme gün sayısı)) formülüne göre hesaplanacaktır.

Örnek: Karadağ'da 1.1.2007-31.12.2017 tarihleri arasında 3960 gün, Türkiye'de ise Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1.1.2018-13.6.2026 tarihleri arasında 3040 gün çalışması olan ve 20.6.2026 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 14.4.1966 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için; Türkiye'deki ilk işe giriş tarihine göre (1.1.2018) 5510 sayılı Kanunun 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan şartları yerine getirememiş olması nedeniyle müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Ancak, Karadağ'da çalışmaya başlanılan 1.1.2007 tarihi, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilerek kısmi yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 7000 gün ve 60 yaş şartlarının oluşması gerekmektedir. Yaşlılık aylığı talep tarihi itibariyle aylık bağlama şartları oluştuğundan ilgiliye Karadağ süreleri de dikkate alınarak kısmi yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Aylık bağlanırken sadece Türkiye’de geçen çalışmalara ait prime esas kazançlar dikkate alınmak suretiyle Türkiye ve Karadağ'da geçen toplam 7000 gün üzerinden teorik aylık hesaplanacak ve bulunan tutarın, Türkiye'de geçen 3040 gün çalışmaya istinaden 0,4342 (3040/7000 = 0,4342) oranı kısmi aylık olarak ödenecektir.

3. Ortak Hükümler

3.1 Bir Yıldan Az Sigortalılık Süreleri

Anlaşmanın 20. maddesi gereği bir akit tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin 1 yıldan az olması durumunda, bu süreler ilgili akit tarafça aylık hesabında dikkate alınmaz. Ancak, bu durum akit taraf mevzuatına göre bir yardım hakkının sadece söz konusu sigortalılık sürelerine istinaden kazanılmış olması halinde geçerli değildir.

Örnek: Türkiye'de 4/1-(a) kapsamında 01.06.1992-11.12.2020 tarihleri arasında fasılalı olarak 5380 gün, Karadağ'da ise 1.1.2007-1.10.2007 tarihleri arasında 270 gün çalışması olan ve 16.12.2020 tarihinde yaşlılık aylığı talebinde bulunan 02.05.1963 doğumlu erkek sigortalıya sadece Türk mevzuatına tabi geçen hizmetleriyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 5600 prim ödeme gün sayısı ve 53 yaş şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Türkiye’deki çalışmalar ile 25 yıl sigortalılık süresi ve 53 yaş şartı yerine getirilmiş olmakla birlikte, ilgilinin 5600 prim ödeme gün sayısı olmadığından müstakil yaşlılık aylığı bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.

Ancak, Anlaşmanın 20. maddesi gereği Karadağ'da 1 yıldan az geçen 270 günlük süre Türkiye’de geçmiş kabul edileceğinden, aylık bağlanması talebinde bulunulan tarih itibariyle 5650 günü (5380+270) olan ve aylık bağlanması için aranan 5600 gün prim ödeme şartını yerine getiren sigortalıya tahsis talebini takip eden aybaşından itibaren Anlaşma kapsamında müstakil yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

3.2. Kanunun Ek 19. Maddesinin Sözleşme Aylıkları için Uygulanmaması

5510 sayılı Kanunun ek 19. maddesinde, bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında, 8.2.2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.500 Türk lirasından az olamayacağı, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Genelgenin 6. bölümündeki kısmi aylık hesaplamasına ilişkin "2.2. Anlaşma Kapsamında Kısmi Aylık Bağlanması" başlığı altındaki formülde yer alan teorik aylık hesaplanırken de Kanunun ek 19. maddesinde yer alan 1.500 Türk Lirasına yükseltme işlemi yapılmadan sabit sayı bulunarak aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ANLAŞMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuruların Alınması

Anlaşmanın 33. maddesi gereği, akit taraflardan birinin yetkili kurumuna gönderilmesi gereken dilekçenin, diğer akit taraf yetkili kurumuna verilmiş olması durumunda dilekçe, ilgili akit taraf kurumuna verilmiş sayılır. Bu şekilde Karadağ yetkili kurumuna gönderilmesi gereken ancak Kuruma intikal eden dilekçeler geciktirilmeksizin Karadağ yetkili kurumuna gönderilecektir.

Aynı şekilde, Anlaşma kapsamında Kuruma verilmesi gerektiği halde Karadağ yetkili kurumuna verilmiş olan Anlaşma kapsamındaki dilekçeler, Karadağ yetkili kurumu tarafından Kuruma gönderilir. Karadağ yetkili kurumuna yapılmış olan başvuru tarihi, Kuruma yapılmış başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

2. Sağlık Yardımları Hakkındaki Formülerlere İlişkin İşlemler

Karadağ yetkili kurumu tarafından usulüne uygun olarak düzenlenerek Kuruma faks, e-posta ya da diğer elektronik ortamlarda gönderilen sağlık yardımları hakkındaki formüler işleme alınarak gereği yapılacaktır.

3. Aylık Taleplerine İlişkin İşlemler

Talep tarihinden önce Karadağ’da çalışması bulunan Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların veya ölümü halinde hak sahiplerinin Türkiye'deki prim ödeme gün sayısının müstakil aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda bağlanacak aylık Anlaşma kapsamında değerlendirilecektir.

Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalıların Anlaşma kapsamındaki aylık bağlama işlemleri EHGM KGEDB tarafından yürütülecektir.

Anlaşma kapsamında aylık talep başvurularına ve aylık bağlama işlemlerine ilişkin bu Genelgede yer almayan hususlarda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümleri ile 6.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge hükümleri uygulanacaktır.

4. İrtibat Kurumları İle Yapılacak Yazışmalar

Sağlık yardım formülerlerinin gönderilmesi, talep edilmesi ve ilk görevlendirmeler ile aylık veya gelirlere ilişkin tüm yazışmalar, ilgili SGİM/SGM tarafından Karadağ'daki yerel sigorta kurumları ile yapılacaktır.

Karadağ'daki ilgili yerel sigorta kurumlarının adresleri, Kurum intranet sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Yabancı Ülke Sigorta Kurumlarının Adresleri” bölümünde yayınlanmıştır.

Aylık veya gelirlere ilişkin olarak Kurum ile Karadağ irtibat kurumları arasındaki belge alışverişi işlemleri yetki devri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılıncaya kadar EHGM tarafından yürütülecektir.

Anlaşmanın 31. maddesi uyarınca yazışmalarda akit taraflardan birinin resmi dili kullanılacaktır.

5. Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

12.02.2016 tarihli ve 2016/5 sayılı Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması konulu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

EKLER DİZİNİ:

Ek-1: Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi

Ek-2: Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve

Beyan Taahhüt Belgesi

Ek-3: Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi

Ek-4: Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Acil Haller Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi

Ek-5: Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Akit Ülkelerden Gelir/Aylık Talep Dilekçesi