T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 08.08.2020

Sayı : 41481264-207.02-E.9269032

Konu : 2018/17 Sayılı Genelge Değişikliği

 

GENELGE

2020 / 42

 

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesi kapsamında tüm şartları sağladığı halde prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile daha önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimleri değiştirmeye yönelik talepte bulunan işverenlerin geriye yönelik teşviklerden yararlanmasının usul ve esasları 29.5.2018 tarihli ve 2018/17 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 17. maddesinin dördüncü fıkrasında, "Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır." hükmü yer almakta olup, söz konusu fıkra 5.5.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 19.2.2020 tarihli ve E.2018/139 K.2020/12 sayılı kararı ile 5.5.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin “Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılır.” hükmünü amir dördüncü fıkrası 5.5.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda, 2018/17 sayılı Genelgenin;

- “1. Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin dördüncü fıkrasının tamamı,

- “1. Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasından yer alan “dördüncü” ifadesi,

- “3.2.1.Kanuni Faizin Hesaplaması” başlıklı bölümünde yer alan “Görülmekte olan davalarda, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren” ve “Kuruma herhangi bir başvuruda bulunmadan resen mahkemelere dava açanlar için 1.5.2018 tarihinden itibaren” ifadeleri,

-“3.3.Dava Konusu Edilen Talepler Hakkında Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümün tamamı,

5.5.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümezliği kuralı gereğince, Anayasa Mahkemesinin 19.2.2020 tarihli ve E.2018/139 K.2020/12 sayılı iptal kararından önce 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında verilen kesin hüküm halini almış adli ve idari yargı kararları geçersiz hale gelmeyecek ve ortadan kalkmayacaktır.

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası, konuya ilişkin yapılacak olan yargılamalarda 5510 sayılı Kanunun Ek 17. maddesinin dördüncü fıkrası uygulanamayacağından ve anılan maddenin yürürlüğünden (1.4.2018) önce açılmış ve halen görülmekte olan davaların esastan incelenerek karara bağlanması gerektiğinden, verilen kararlar doğrultusunda Kurumumuzca işlem tesis edilecektir.

Bu Genelge hükümleri 5.5.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.