T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

 

GENELGE

2012/15

Tarih               : 18.04.2012

Konu               : Rücu davalarına konu alacakların dava açılmadan tahsili

 

Bilindiği üzere 27.05.2011 tarih, 41 sayılı Genelge uyarınca, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10, 26, 27, 28, 29, 39, 110 ve 111. maddeleri, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 63. maddesi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129. maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14, 21, 22, 23, 39 ve 76. maddeleri gereğince sigortalılarımızın uğradıkları iş kazası, meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle Kurumumuzun ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü giderlerin tamamının işveren/üçüncü kişilerden kısa mehilli bir yazı ile istenmekte, ödenmemesi halinde dava açılması yoluna gidilmektedir.

Ancak zaman içinde uygulamada görülen bir takim aksaklıklar ve zorluklar nedeniyle görülen lüzum üzerine 27.05.2011 tarih, 41 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, Kurumumuzca rücuan tazminat davaları açılmadan önce, sigortalı veya hak sahipleri tarafından açılan tazminat davaları varsa söz konusu davalar sonucu verilen kesinleşmiş kararlardaki kusur oranlarına göre hesaplanacak rücu tutarının işveren/ üçüncü kişilerden kısa mehilli bir yazı ile istenmesi, ödenmemesi halinde dava açılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.