T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

GENELGE

2012/4

Tarih               : 06.02.2012

Konu               : 2012 Yılı Taşra Performans Hedefleri

 

Kurumumuz hizmetlerinin Stratejik Plandaki amaç ve hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, hizmetlerin kalitesini sürekli geliştirmek, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla taşra teşkilatı eylem planları hazırlanmaktadır.

Bu amaçla 2011 yılı için hazırlanan ve 2011/18 Numaralı Genelge ile yürürlüğe giren taşra teşkilatı performans hedeflerinin izleme değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bununla birlikte 2011 Yılı Taşra Teşkilatı Eylem Planındaki eylemler, merkez ve taşra teşkilatından gelen öneriler de dikkate alınarak ilgili birim amirleriyle yapılan toplantılar neticesinde 2012 yılı için revize edilmiştir. Buna ilişkin “2012 Yılı Taşra Performans Hedefleri tablosu” ekte yer almaktadır.

Eylemlerin izleme değerlendirme faaliyetleri Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri esas alınarak yılda iki kez (30.06.2012 ve 31.12.2012 itibarıyla) yapılacaktır. İzleme dönemlerinde, eylemlerin gerçekleşme durumları değerlendirilerek il müdürlüklerinin performansı ortaya konulacaktır.

Bu Genelge, 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak olup, kapsadığı dönemin sona ermesi nedeniyle 2011/18 sayılı Genelge aynı tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve performans hedeflerinin il müdürlüğü personelinin tamamına duyurularak hedeflere ulaşılması hususunda azami gayretin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

 

EK: Performans Hedefleri Tablosu


 

 

2012 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

EYLEM NO

EYLEM

PERFORMANS GÖSTERGESİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ AÇIKLAMASI

PERFORMANS HEDEFİ

 

 

 

 

 

Amaç 1- Hedef 1: Kayıt Dışı İstihdamı Azaltmak

1

4/a sigortalısı sayısının artırılması

İldeki sigortalı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine gör artış oranı (%)

Döneme ait 4/a sigortalı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine ait 4/a sigortalı sayısı ile karşılaştırılması dikkate alınacaktır.

% 8 oranında artış sağlamak

2

Resen kayıt altına alınan sigortalı sayısının artırılması

2.1- Resen kayıt altına alınan sigortalı sayısının bir önceki döneme göre artış oranı (%)

 

2.2- Dönem içerisinde resen kayıt altına alınan sigortalı sayısının, dönem içerisinde kayıt altına alınan sigortalı sayısına oranı (%)

Dönem içerisinde resen kayıt altına alınan sigortalı sayısının, önceki dönemde resen kayıt altına alınan sigortalı sayısına oranı (%) Resen kayıt altına alınan sigortalı sayısına:

 

1) Denetim raporları sonucunda kayıt altına alınan sigortalı sayıları, (geçici ve devamlı işyerlerinin asgari işçilik incelemeleri hariç)

 

2) KADİM servisinin çalışmaları sonucunda kayıt altına alınan sigortalı sayıları,

 

dahildir.

1- Resen kayıt altına alınan sigortalı sayısını bir önceki döneme göre % 10 artırmak

 

2- Dönem içerisinde kayıt altına alınan sigortalıların en az % 10’unun resen kayıt altına alınmış olması

3

Sosyal güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması

Dönem içerisinde yapılan bilgilendirme faaliyeti sayısının hedeflenen sayıya oranı (%)

Sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla yapılan toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerin sayısı dikkate alınacaktır.

En az 6 adet bilgilendirme faaliyetinin (toplantı, seminer ve eğitim) yapılması

Amaç 1- Hedef 2: Prim ve Prime İlişkin Tüm Alacakların Tahsilat Oranını Artırmak

4

Cari dönem prim tahsilat oranının artırılması (4/a sigortalıları için)

Tahsil edilen Kurum alacaklarının, tahakkuk eden prim alacaklarına oranı (%)

Cari dönem prim tahsilat oranı – tahsil/tahakkuk

 

Hesaplama 4/a sigortalıları için yapılacaktır.

% 90

5

İcra yoluyla tahsilatın artırılması

Tahsil edilen toplam icra tutarı/İcraya intikal etmiş toplam borç tutarı

Dönem sonu (30.06.2012 ve 31.12.2012) itibarıyla tahsil edilen toplam icra tutarının yine aynı tarihler itibarıyla icraya intikal etmiş toplam borç tutarına oranı dikkate alınacaktır.

% 50

Amaç 1- Hedef 3: Sağlık Harcamalarını, Sağlık Hizmetlerine Erişimi Kısıtlamadan, Etkin ve Verimli Hale Getirmek

6

90 günde işlemi tamamlanmış sağlık faturalarının incelenerek avanslarının kapatılması

İşlemi 90 günde tamamlanamamış faturalardan incelenerek avansı kapatılanların sayısının, 90 günde işlemi tamamlanmaması nedeniyle avansı kapatılamayan toplam fatura sayısına oranı (%)

Tıp merkezleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, eczane ve optikçiler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Her bir Sağlık Hizmet Sunucusu için % 100

Amaç 2- Hedef 1: Etkin Bir İnsan Kaynakları Sistemi Oluşturmak

7

Merkez birimlerinin düzenlediği eğitimler hariç il müdürlüğünce il müdürlüğü personeline toplam kalite yönetimi ve mevzuat eğitimi verilmesi

a) Düzenlenen kalite yönetimi eğitimini en az bir kez alan personel sayısının il müdürlüğü personel sayısına oranı (%)

Tüm personelin yıl içerisinde en az birer kez toplam kalite yönetimi ve mevzuat eğitimi alması değerlendirilecektir.

 

Değerlendirme yılsonunda, belirtilen eğitimlerin her biri için ayrı ayrı yapılacaktır.

% 100

b) Düzenlenen mevzuat eğitimini en az bir kez alan personel sayısının il müdürlüğü personel sayısına oranı (%)

Amaç 2- Hedef 3: Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek

8

Kurumca/Kuruma açılan davalardan Kurum lehine sonuçlanma oranının artırılması

Kurumca/Kuruma açılan davalardan Kurum lehine sonuçlananların bir önceki yıla oranı (%)

Kurum personeli olan ve sözleşmeli avukatlar ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

Davalarda hukuki süreçlerin tamamlanmış olması esastır.

Kurum lehine sonuçlanma oranında % 20 artış

Amaç 2- Hedef 5: Hizmet Süreçlerini Etkin ve Verimli Hale Getirmek

9

Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması

30 günün üzerinde aylık bağlanan dosya sayısının toplam aylık bağlanan dosya sayısına oranı (%)

4/a sigortalılarına yaşlılık aylığı bağlama süresi dikkate alınacaktır.

En fazla % 10

30 günün üzerinde aylık bağlanan dosya sayısının toplam aylık bağlanan dosya sayısına oranı (%)

4/b sigortalılarına yaşlılık aylığı bağlama süresi dikkate alınacaktır.

En fazla % 15

10

Hizmet isteme süresinin kısaltılması

Diğer il müdürlüklerinden gelen hizmet bilgisi talebine yanıt verme süresi

Hizmet talebine ilişkin evrakın il müdürlüğüne giriş tarihi ile talebin cevabına ilişkin evrakın il müdürlüğünden çıkış tarihi arasında geçen süre

8 gün

11

Maluliyet başvurularının sonuçlandırılma süresinin kısaltılması

4/a ve 4/b sigortalılarına ilişkin maluliyet başvurularının sonuçlandırılma süresi

Başvuruya ilişkin evrakın, sağlık kurulu bulunan 13 il müdürlüğüne girişi ile maluliyeti hakkında karar verilmiş evrakın il müdürlüğünden çıkışı arasında geçen süre dikkate alınacaktır. 4/a ve 4/b sigortalılarına ait maluliyet başvuruları ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

(Sadece sağlık kurulu bulunan 13 il müdürlüğünde geçen süre dikkate alınacaktır.)

15 gün

12

5502 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi gereği sağlık hizmeti sunucularına ait fatura, reçete ve eki belgelerin imha edilmesi

İmha edilmiş fatura, reçete ve eki belge sayılarının, imha edilmesi gereken toplam fatura, reçete ve eki belge sayılarına oranı (%)

Faturalar, sağlık hizmeti sunucularının türüne göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.

% 100

13

Devlet Arşiv Hizmetleri hakkında Yönetmelik gereği saklama süresi dolmuş olan belgelerin imha edilmesi

İmha edilen belge sayısının, imha edilmesi gereken belge sayısına oranı (%)

İmha edilecek belgeler:

İze ayrılıp zamanaşımı süresi (10 yıl) dolan işyeri dosyaları, icra dosyaları (tahsilatı yapılan, işlemi biten ve 10 yılı tamamlamış), muhtelif yazışmalar, anket formları vb.

% 100

14

Kurulmasına karar verilen SGM’lerin yılsonuna kadar hizmete açılması

2012 yılında hizmete açılan SGM sayının kurulmasına karar verilen SGM sayısına oranı (%)

SGM sayısı, il müdürlüğüne bağlı olarak kurulmasına karar verilen sağlık ve mali hizmetler sosyal güvenlik merkezlerini de kapsamaktadır.

Kurulmasına Karar Verilen SGM Sayısı:

2011 yılı sonu itibarıyla hizmete açılmamış SGM sayısı ile 2012 Yılı Taşra Performans Hedeflerine ilişkin Genelgenin yayın tarihine kadar kurulmasına karar verilen SGM sayısının toplamıdır.

 

Performans değerlendirmesi yılsonunda yapılacaktır.

% 100

15

Geçmiş dönemlere ait hizmet bordrolarının bilgi işlem ortamına aktarılmasının tamamlanması

a) Hizmet bordrolarının bilgi işlem ortamına aktarılan bordro sayısının, bilgi işlem ortamına aktarılması gereken toplam bordro sayısına oranı (%)

Hizmet bordrolarının bilgisayara aktarılması işlemleri:

31.12.2011 tarihine kadar söz konusu bordroların bilgi işlem ortamına aktarma işlemini tamamlamayan sosyal güvenlik il müdürlüklerini kapsamaktadır.

 

Geçmiş dönem hizmet bordroları ifadesi;

Geriye dönük henüz giriş işlemi tamamlanamamış bordroların tamamını kapsamaktadır.

% 100

b) Bilgi işlem ortamına aktarılan (mutabakatsızlık içeren) bordro sayısının, ilgili komisyon tarafından işleme alınmasına karar verilen toplam bordro sayısına oranı (%)

Mutabakatsızlık içeren bordro işlemleri:

Söz konusu bordroların 31.12.2011 tarihine kadar bilgi işlem ortamına aktarma işlemini tamamlayamamış sosyal güvenlik il müdürlüklerini kapsamaktadır.

 

Mutabakatsızlık içeren hizmet bordroları ifadesi;

Aylık prim bildirgesi toplamı ile 4 aylık dönem bordrosu bilgileri arasındaki gün ve kazançlar yönünden mutabakatsızlık içeren bordrolardan il müdürlüklerinde kurulu komisyonlarca incelenip işleme alınmasına karar verilenleri kapsamaktadır.

Mutabakatsızlık bordroları için % 100