T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/70(*)

Tarih          : 30.12.2011

Konu          : Van depremi

                            

(1) Bilindiği üzere 03.11.2011 tarihli “Medula Sisteminde Yapılan Düzenleme” konulu duyuru ile; “23.10.2011 tarihinde Van ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuz ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına müracaatları için MEDULA hastane, eczane ve optik sistemlerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak “Doğal Afet” provizyon tipinin eklendiği, Van ilinden girilen veya provizyon tipi “Doğal Afet” seçilmesi durumunda katılım paylarının, Kurumun belirleyeceği ileri bir tarihe kadar alınmayacağı, bu kapsamda karşılanan sağlık hizmetleri için Van ilinde ikamet ettiğine dair kişinin beyanının alınacağı” bildirilmiştir.

(2) Bu defa Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan 27.12.2011 tarihli ve 8480 sayılı yazıda; “Van ili ve çevresinde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen depremin, 7269 sayılı Kanunda sayılan afetlerden olup adı geçen Kanunun 1. maddesi gereği 04.11.2011 tarih ve 110 sayılı Olurla “Genel Hayata Etkililik” kararı verildiği, bu nedenle Van ili merkez ilçesi ve köyleri, Van ili Erciş ilçesi ve köyleri ile Van ili Edremit ilçesi ve köylerinde afete uğrayan vatandaşların, bu Kanun kapsamındaki azami haklardan yararlanacağı” bildirilmiştir.

(3) 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler” başlıklı 69. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 7269 sayılı Kanun kapsamındaki afetler nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

(4) Bu itibarla 5510 sayılı Kanunun 69. maddesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının söz konusu yazısı doğrultusunda, Van ili merkez ilçesi ve köyleri, Van ili Erciş ilçesi ve köyleri ile Van ili Edremit ilçesi ve köylerinde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle afete uğrayan vatandaşlara sağlanan sağlık hizmetlerinden katılım payı tahsil edilmeyecektir.

(5) Katılım payı muafiyetinin sağlanabilmesi için; Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarda kişilerden, söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ettiklerine dair 03.11.2011 tarihli duyuruda belirtildiği şekilde yazılı beyanı alınarak, MEDULA-hastane-eczane-optik sistemlerinden “Doğal Afet” provizyon tipi seçilecektir.

(6) Ayrıca Kurum mevzuatı doğrultusunda şahıslar tarafından temin edilen ve Kurum ilgili birimince ödemesi yapılacak olan tıbbi malzemelere ilişkin katılım payları, kişilerce söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ettiklerine dair yazılı beyan verilmesi halinde tahsil edilmeyecektir.

(7) Kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için sağlık hizmeti sunucuları Kurum birimlerince gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda,

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 (*)           2013/22 sayılı Genelge ile 15.05.2013 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.