T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

GENELGE

2011/65

 

Tarih: 28.10.2011

Konu: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

5502 sayılı Kurumumuz Kanununun 22. maddesinin b bendinde Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak başvuruların etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak” görevi verilmiştir.

Bu görevi Kurumumuza bağlı tüm birimlerde takip edecek ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordinasyonu sağlayacak personelin belirlenmesi amacıyla daha önce 2007/39 sayılı genelge yayımlanmış, ancak zaman içinde bu genelgenin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

 01.10.2010 tarih, 27716 sayılı Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 19. maddesinde Halkla İlişkiler Servisinin görevleri arasında; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması, Başbakanlık İletişim Merkezi başvuruları (Bimer) ve Alo 170 iletişim merkezinden gelen bilgi talepleri ile ihbar başvurularının değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin yürütüleceğine yer verilmiştir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Kurumumuza yapılacak başvurularla ilgili işlemler “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yerine getirilecek, gerçek ve tüzel kişilerce Kurumun web sayfasından elektronik ortamda yapılacak bilgi edinme başvurularının kayıtlarının yapılması, kabulü, kontrolü ve Kurumumuzun ilgili birimlerine gönderilmesi ile takip işlemleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde bulunan Bilgi Edinme Birimi tarafından yapılacaktır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince Bilgi Edinme Birimi dışında Kurumumuzun herhangi bir birimine ulaşan başvuru dilekçeleri veya formlar (taşra birimlerine yapılan başvurular hariç) işleme konulmadan aynı gün içerisinde Bilgi Edinme Birimine iletilecektir. Başvurular Bilgi Edinme Birimi tarafından kaydedildikten sonra, iki iş günü içerisinde ilgili birime gönderilecektir. İlgili birime gönderilen başvuruda Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince son cevap verme tarihi belirtilecektir. hükmü bulunmaktadır.

Kurumumuzun merkez ve taşra birimlerine gönderilen başvurulara süresi içinde cevap verilmesine özen gösterilecek, bilgi edinme biriminden yönlendirilen başvuru konusu itibariyle gönderilen birimin görev alanında olmadığının tespit edilmesi halinde başvurular vakit kaybetmeden Müşavirlik bünyesindeki Bilgi Edinme Birimine iade edilecektir.

Birimlerimize yönlendirilen müracaatlar ile ilgili başvuru sahibine gönderilen cevabi yazının içeriği, bilgi edinme programına açıklayıcı bir şekilde kayıt edilecek, posta kanalıyla ilgiliye gönderilen yazının süresinde ulaşmadığı durumlarda başvuru sahibinin Kurumla irtibat kurması halinde elektronik sistem üzerinden bakılarak bilgi verilebilecektir.

4982 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan yönetmeliğin 22. maddesinde: “Kurumlar başvuru sahibinden, bilgi veya belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.” denmektedir. Ancak; “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliğin 1. maddesi ikinci paragrafı gereğince erişimine imkân sağlanan yazılı ve basılı bilgi veya belgelerin ilk on sayfası için, postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmayacağı” belirtilmiştir.

Ücretlendirme ile ilgili konularda Maliye Bakanlığının 14.02.2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Genel Tebliği" esaslarına göre işlem yapılacaktır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasında ilgili birim yöneticisi bu genelge ve 27 Nisan 2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütecek, Kurumumuzun Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından uyarı veya tenkit işlemine maruz bırakılmaması için başvurulara süresi içinde cevap verilmesini sağlayacaktır.

Bu genelgenin yayımı ile 2007/39 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.