T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/64

Tarih               : 12.10.2011

Konu                : 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

Bilindiği üzere, Başkanlık Makamının 29.12.2010 tarihli Olur’una istinaden, 2008/Ekim ayından itibaren tahsis mevzuatı ile ilgili genelgeler, genel yazılar ve e-tahsis iletileri birleştirilerek “Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlemleri” adlı, 22.07.2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile eklerinin incelenmesinde maddi veya mevzuat içerikli hatalar tespit edilmiş olup, hem söz konusu hataların giderilmesi hem de 2011-58 Genelgede açıklığa kavuşturulması gereken konular aşağıda açıklanmıştır.

1. 22.07.2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge metninde yapılan düzeltmeler

2011-58 sayılı Genelgenin;

1.1. “Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları” başlıklı birinci kısmının “2.2.2. 5434 sayılı Kanunun mülga 32. maddesine göre fiili hizmet süresi zammı” alt başlığında yer alan,

“Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 5434 sayılı Kanunun mülga 32. maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammının 1/4 ü prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.” cümlesi,

“Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 5434 sayılı Kanunun mülga 32. maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammı prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.”

şeklinde düzeltilmiştir.

1.2. “Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar” başlıklı ikinci kısmının “Yaşlılık Sigortası” başlıklı üçüncü bölümünün, “2.2.2.3. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar” alt başlığında yer alan;

“ - 06.08.2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı (% 40 - % 59 arasında) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,

İkinci derecede sakatlığı (% 60 - % 79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,

Üçüncü derecede sakatlığı (% 80 - % 100 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,

şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.” ifadesindeki;

“(% 40 - % 59 arasında)” ibaresi,  “(% 80 - % 100 arasında)”; “(% 80 - % 100 arasında)” ibaresi, “(% 40 - % 59 arasında)” şeklinde düzeltilmiştir.

Yine aynı bölümde yer alan “3. Yaşlılık aylığı başvurusu” bölümünün üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere, “Malullük sigortasından malullük aylığı talebinde bulunup, ilk defa sigortalı çalışmaya başladığı tarihte malul olması nedeniyle tarafına malullük aylığı bağlanamayan sigortalılardan yeni bir tahsis talep belgesi alınmaksızın aynı talep belgesi yaşlılık sigortası için de geçerli sayılacaktır.” cümlesi eklenmiştir.

1.3. “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Tarım Sigortası” başlıklı onüçüncü bölümünün;

“2. 2925 sayılı Kanun uygulamaları”, “2.1.Prim gün sayıları ve prim oranları” alt başlıklı bölümü ile,

“3. Kanunun Ek 5. maddesine tabi sigortalılar (Tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar)”, “3.1. Haklarında uygulanan sigorta kolları, prim oranları ve prime esas kazançları” alt başlıklı bölümünde,

yer alan Örnek 1’deki “01.12.2008” ibaresi “01.01.2008” olarak değiştirilmiştir.

2. 22.07.2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekinde yapılan düzeltmeler

2.1. “Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınırları Yıllar İtibariyle Gösterir Tablo” başlıklı Ek-1’in başlığı “Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler İtibariyle Gösterir Tablo” olarak değiştirilmiştir.

2.2. “2008/Ekim Ayı Sonrası Özürlülük Derecelerine İlişkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo” başlıklı Ek-5’in, 2011 yılına ait  “süre” sütunundaki ikinci “01.01.2011-30.06.2011” süresi ““01.07.2011-31.12.2011” olarak düzeltilmiştir.

2.3. “2008/Ekim ayından sonra bağlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında malullük ve ölüm aylıklarının mukayesesinde esas alınan en düşük yaşlılık aylığı miktarlarını gösterir tablo” başlıklı Ek-7’nin Bağ-Kur başlıklı bölümündeki 1479 sayılı Kanun için “5510-4(a)” ifadesi “5510-4/1-(b)”, 2926 sayılı Kanun için “5510-4(a) 1/4 alt bent” ifadesi “5510-4/1-(b) 4 numaralı alt bent” olarak düzeltilmiştir.

2.4. “2008/Ekim Ayına Kadar Ölen 4/1-(a) Sigortalılarının Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylık Miktarları” başlıklı Ek-8’e 2009 yılından günümüze kadar asgari aylıklar ilave edilmiş olup, yeniden düzenlenen Ek-8 Genelge ekinde gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EKLER DİZİNİ:

Ek:1- Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler İtibariyle Gösterir Tablo

Ek:5- Özürlülük Derecelerine İlişkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo

Ek:7- Malullük ve Ölüm Aylıklarının Mukayesesine Esas En Düşük Yaşlılık Aylığı Miktarlarını Gösterir Tablo  

Ek:8- 2008/Ekim Ayından Önce Vefat Eden Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıkların Alt Sınırlarını Gösterir Tablo


 

Ek-1

BAŞKA BİRİNİN SÜREKLİ BAKIMINA MUHTAÇ DURUMDAKİ SİGORTALILARIN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ HESABINA ESAS ALT SINIR GELİRLERİNİ DÖNEMLER İTİBARİYLE GÖSTERİR TABLO

2008 Yılı

I. Dönem

20,28 x 30 x 0,85 = 517,14 TL

II. Dönem

21,29 x 30 x 0,85 = 542, 895 TL

2009 Yılı

I. Dönem

22,20 x 30 x 0,85 =  566,10 TL

II. Dönem

23,10 x 30 x 0,85 =  589,05 TL

2010 Yılı

I. Dönem

24,30 x 30 x 0,85 =  619,65 TL

II. Dönem

25,35 x 30 x 0, 85 =  646,43 TL

2011 Yılı

I. Dönem

26,55 x 30 x 0,85 =  677,25 TL

II. Dönem

27,90 x 30 x 0,85 =  711,45 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EK-5

2008/EKİM AYI SONRASI ÖZÜRLÜLÜK DERECELERİNE İLİŞKİN FARK AYLIKLARI GÖSTERİR TABLO

YILLAR

SÜRE

Özürlülük Derecesi %70 ve Üstü- A KODLU (% 300)

Özürlülük Derecesi % 40-69 Arası Olanlar İle 18 Yaşından Küçük Olup, Özürlülük Derecesi %40 ve üzeri olanlar-B KODLU (% 200)

2008

01.07.2008-31.12.2008

1615 x 0,051448 = 83,09 x % 300 = 249,27

1615 x 0,051448 = 83,09 x % 200 = 166,18

2009

01.01.2009-30.06.2009

1615 x 0,053505 = 86,41 x %300 = 259,23

1615 x 0,053505  = 86,41 x %200 = 172,82

01.07.2009-31.12.2009

1615 x 0,05592  = 90,31 x %300 = 270,93

1615 x 0,05592  =  90,31 x %200 = 180,62

2010

01.01.2010-30.06.2010

1615 x 0,057383 = 92,67 x % 300 = 278,01

1615 x 0,057383 =  92,67 x % 200 = 185,34

01.07.2010-31.12.2010

1615 x 0,059445 = 96,00 x % 300 = 288,00

1615 x 0,059445 =  96,00  x  % 200 = 192,00

2011

01.01.2011-30.06.2011

1620 x 0,061954 = 100,37 x % 300 = 301,10

1620 x 0,061954 = 100,37 x % 200 = 200,73

01.07.2011-31.12.2011

1620 x 0,06446 = 104,43 x % 300 = 313,29

1620 x 0,06446 = 104,43 x % 200 = 208,86

 

 

 


 

 

Ek-7

 2008/EKİM AYINDAN SONRA BAĞLANAN 4/1-(a) ve 4/1-(b) KAPSAMINDA MALULLÜK VE ÖLÜM AYLIKLARININ MUKAYESESİNDE ESAS ALINAN EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI MİKTARLARINI GÖSTERİR TABLO

 

SSK

BAĞ-KUR

506

2925

1479

2926

2007/ARALIK

521,81

415,46

353,00

258,00

 

5510

4/1-(a)

2925

5510

4/1-(b)

5510

4/1-(b)

 4 numaralı alt bent

2008/ARALIK

570,57

392,24

428,05

282,98

2009/ARALIK

564,25

406,29

452,62

281,23

2010/ARALIK

615,94

456,34

523,00

353,46

Not: 2008/Ekim ayıbaşından sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan veya ölen 4/1-(a), 4/1-(b) ve tarım sigortalıları için 2007/Aralık ayında ödenen yaşlılık aylığı esas alınır.  


 

EK-8

2008 EKİM AYINA KADAR ÖLEN 4/1-(a) SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN ASGARİ AYLIK MİKTARLARI

TARİH

AYLIK
TÜFE (%)

4/1-(a) sigortalılarının 2008/Ekim Ayına Kadar Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylıkların Tüfe, SDÖ ve Oransal Artışlarla Arttırılması

YIL

       AY

ASGARİ

ÖLÜM AYLIĞI

Tek Haksahibi (80%)

Eş (60%)

 Çocuk (30%)

Anne Baba (%45)

1999

ARALIK

1,059

79.590.000

63.672.000

47.754.000

23.877.000

35.815.500

2000

OCAK

1,049

84.285.810

67.428.648

50.571.486

25.285.743

37.928.615

2000

ŞUBAT

1,037

88.415.815

70.732.652

53.049.489

26.524.745

39.787.117

2000

MART

1,029

91.687.201

73.349.761

55.012.321

27.506.160

41.259.240

2000

NİSAN

1,023

94.346.130

75.476.904

56.607.678

28.303.839

42.455.758

2000

MAYIS

1,022

96.516.091

77.212.873

57.909.655

28.954.827

43.432.240

2000

HAZİRAN

1,007

98.639.445

78.911.556

59.183.667

29.591.834

44.387.750

2000

TEMMUZ

1,022

99.329.922

79.463.938

59.597.953

29.798.977

44.698.464

2000

AĞUSTOS

1,022

101.515.181

81.212.145

60.909.109

30.454.554

45.681.830

2000

EYLÜL

1,031

103.748.515

82.998.812

62.249.109

31.124.555

46.686.830

2000

EKİM

1,031

106.964.719

85.571.775

64.178.831

32.089.416

48.134.122

2000

KASIM

1,037

110.280.626

88.224.501

66.168.376

33.084.188

49.626.280

2000

ARALIK

1,025

114.361.010

91.488.808

68.616.606

34.308.303

51.462.452

2001

OCAK

1,025

117.220.036

93.776.029

70.332.022

35.166.011

52.749.013

2001

ŞUBAT

1,018

120.150.537

96.120.430

72.090.322

36.045.161

54.067.739

2001

MART

1,061

122.313.247

97.850.598

73.387.948

36.693.974

55.040.958

2001

NİSAN

1,103

129.774.356

103.819.485

77.864.614

38.932.307

58.398.457

2001

MAYIS

1,051

143.141.115

114.512.892

85.884.669

42.942.335

64.413.498

2001

HAZİRAN

1,031

150.441.312

120.353.050

90.264.787

45.132.394

67.698.586

2001

TEMMUZ

1,024

155.104.993

124.083.994

93.062.996

46.531.498

69.797.242

2001

AĞUSTOS

1,029

158.827.513

127.062.010

95.296.508

47.648.254

71.472.376

2001

EYLÜL

1,059

163.433.511

130.746.809

98.060.107

49.030.053

73.545.075

2001

EKİM

1,061

173.076.089

138.460.871

103.845.653

51.922.827

77.884.234

2001

KASIM

1,042

183.633.731

146.906.985

110.180.239

55.090.119

82.635.173

2001

ARALIK

1,032

191.346.348

153.077.078

114.807.809

57.403.904

86.105.850

2002

OCAK

1,053

197.469.432

157.975.546

118.481.659

59.240.830

88.861.237

2002

ŞUBAT

1,018

207.935.312

166.348.250

124.761.187

62.380.594

93.570.883

2002

MART

1,012

211.678.148

169.342.518

127.006.889

63.503.444

95.255.158

2002

NİSAN

1,021

214.218.286

171.374.629

128.530.972

64.265.486

96.398.220

2002

MAYIS

1,006

218.716.871

174.973.497

131.230.123

65.615.061

98.422.583

2002

HAZİRAN

1,006

220.029.173

176.023.338

132.017.504

66.008.752

99.013.118

2002

TEMMUZ

1,014

221.349.349

177.079.479

132.809.609

66.404.805

99.607.197

2002

AĞUSTOS

1,022

224.448.240

179.558.592

134.668.944

67.334.472

101.001.698

2002

EYLÜL

1,035

229.386.102

183.508.882

137.631.661

68.815.831

103.223.735

2002

EKİM

1,033

237.414.616

189.931.693

142.448.770

71.224.385

106.836.566

2002

KASIM

1,029

245.249.299

196.199.439

147.149.579

73.574.790

110.362.173

2002

ARALIK

1,016

252.361.529

201.889.223

151.416.917

75.708.459

113.562.676

2003

OCAK

1,026

256.399.314

205.119.451

153.839.588

76.919.794

115.379.679

2003

ŞUBAT

1,023

263.065.697

210.452.558

157.839.418

78.919.709

118.379.550

2003

MART

1,031

269.116.209

215.292.967

161.469.725

80.734.863

121.102.280

2003

NİSAN

1,021

277.458.812

221.967.050

166.475.287

83.237.644

124.856.451

2003

MAYIS

1,016

283.285.448

226.628.358

169.971.269

84.985.634

127.478.436

2003

HAZİRAN

-0,2

287.818.016

230.254.413

172.690.810

86.345.405

129.518.091

2003

TEMMUZ

-0,4

287.818.016

230.254.413

172.690.810

86.345.405

129.518.091

2003

AĞUSTOS

1,002

287.818.016

230.254.413

172.690.810

86.345.405

129.518.091

2003

EYLÜL

1,019

288.393.653

230.714.922

173.036.192

86.518.096

129.777.127

2003

EKİM

1,014

293.873.132

235.098.506

176.323.879

88.161.940

132.242.893

2003

KASIM

1,016

297.987.356

238.389.885

178.792.414

89.396.207

134.094.293

2003

ARALIK

 

302.755.154

242.204.123

181.653.092

90.826.546

136.239.802

2004

OCAK

1,1

360.097.681

304.578.146

221.558.593

110.779.296

166.168.943

2004

TEMMUZ

1,1

396.107.449

335.035.960

243.714.452

121.857.226

182.785.838

2005

OCAK

1,06

419,87

355,14

258,33

129,17

193,75

2005

TEMMUZ

1,06

445,06

376,45

273,83

136,92

205,38

2006

OCAK

1,03

458,42

387,74

282,04

141,03

211,54

2006

TEMMUZ

1,043699

478,45

404,53

294,25

147,14

220,78

2007

OCAK

1,05

502,38

424,76

308,96

154,50

231,82

2007

TEMMUZ

1,0387

521,81

441,35

321,05

160,53

240,79

2008

OCAK

1,02

532,25

450,18

327,47

163,75

245,61

2008

TEMMUZ

1,072

570,57

482,59

351,05

175,53

263,29

2008

EKİM

1,072

575,26

487,28

354,18

177,09

265,64

2009

OCAK

1,0384

597,35

505,99

367,78

183,89

275,84

2009

TEMMUZ

1,0183

608,28 

515,25

374,51

187,26

280,89

2010

OCAK

60 TL

668,28 

563,25

410,51

205,26

307,89

2010

TEMMUZ

1,0359

692,27 

583,47

425,25

212,63

318,94

2011

OCAK

60  

752,27 

631,47

461,25

230,63

345,94

2011

TEMMUZ

1,04  

782,36 

656,73

479,70

239,86

359,78

Not: 1- Tabloda belirtilen asgari aylık tutarları 2008/Ekim öncesi ölen sigortalıların hak sahipleri için uygulanır.

2- Asgari aylıklar, 2003 yılında ödenen sosyal destek ödemesi ilave edilerek artırılmıştır.

3- 2008/Ekim ayından itibaren aylıklara sonra sosyal yardım zammı ilave edilerek arttırılmıştır.

4- Hesaplanan aylıklara ek ödeme dahil edilmemiştir.