T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/57

Tarih               : 08.07.2011

Konu                : İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmesi

 

Bilindiği üzere, işyerlerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olayları nedeniyle işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin, meydana gelen olaylardaki kusur derecelerinin belirlenebilmesine yönelik gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10, 26, 110 ve 111. maddeleri, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 21, 22 ve 23. maddeleri hükümlerine göre işlem yapılabilmesi için, Kurumumuzca değişik tarihlerde yayımlanan genelge ve genel yazılarla, Kurumumuz denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenen raporlarda kusur derecesiyle ilgili bir değerlendirmeye yer verilmemiş ise Bakanlığımız iş müfettişlerince kusur oranlarının tespiti için konunun Bakanlığımız ilgili çalışma bölge müdürlüklerine intikal ettirilmesi istenmiş idi.

Ancak, meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında işveren sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur oranlarının belirlenebilmesi amacıyla Kurumumuz birimlerince iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Bakanlığımız çalışma bölge müdürlüklerine intikal ettirilmesinin bu birimlerde ve iş müfettişlerinde çok yoğun bir iş yüküne sebebiyet verdiği, bu yoğunluğunda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önleyici denetimlere ağırlık verilememesine sebep olduğu görülmektedir. Bu nedenle, meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı vakaları işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur derecesinin belirlenebilmesi için Bakanlığımız çalışma bölge müdürlüklerine intikal ettirilmeyecektir.

Bu çerçevede, Kurumumuz tarafından yayımlanan 13.06.2011 tarihli ve 2011/50 sayılı Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları Genelgesinin “3.2. İş kazalarında kusur oranlarının tespiti” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrası uygulamadan kaldırılmıştır.

Buna göre iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında, işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur oranları konusunda;

1- Maluliyet veya ölümle neticelenen, uzuv kaybı olan iş kazaları ile bütün meslek hastalıkları için trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır.

2- Bunların dışında kalan iş kazası vakaları için ise Sosyal Güvenlik Denetmenleri/Kontrol Memurlarınca denetim raporlarında belirtilen kusur oranları ile trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranlarına göre işlem yapılacaktır. Bu nitelikteki iş kazalarına ilişkin denetim raporlarında kusur oranlarına mutlaka yer verilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.