T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/56

Tarih               : 01.07.2011

Konu                : 6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi

 

Bilindiği üzere, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

- 18. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için faiz uygulanmayacağı,

- 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, 6111 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılacağı,

öngörülmüş bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını anılan Kanuna göre ödemek amacıyla peşin ödeme başvurusunda bulunan borçlularca, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30.06.2011 tarihine kadar ödenmemesi halinde, söz konusu borçlar, ilk taksit ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının ilk taksit ödeme süresi (31.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç) 30.06.2011 tarihinde sona erdiğinden, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borçlarının tamamını, 31.07.2011 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 01.08.2011 (dahil) tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin 27.04.2011 tarihinde kapsama giren borçları için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere peşin ödeme başvurusunda bulunduğu, yeniden yapılandırılan borçlarının;

Alacak aslı                                        : 9.345,08 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı: 1.177,45 TL olduğu ve 9.345,08 + 1.177,45 = 10.522,53 TL tutarındaki borcun 30.06.2011 tarihine kadar ödenemediği varsayıldığında, söz konusu borç;

Geç ödeme zammı                             : 10.522,53 X 1,40 / 100 = 147,32 TL

Ödenecek toplam tutar                    : 10.522,53 + 147,32 = 10.669,85 TL olarak, en geç 01.08.2011 tarihine kadar ödenebilecektir.

Peşin ödeme başvurusunda bulunan işverenlerce eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilmesi halinde ise, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar herhangi bir faiz ödenmeksizin; bu süre içinde ödenmemesi halinde ise takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2- (B) Gerçek kişisinin, 27.09.2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işyerine ilişkin teminat iade yazısının verilmesi için 20.01.2011 tarihinde, kapsama giren borçlarının yapılandırılması için 28.03.2011 tarihinde peşin ödeme yolunu tercih etmek suretiyle Kurumumuza başvuruda bulunduğu, fark işçilik borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 10.07.2011 tarihi itibariyle işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun ilk taksit ödeme süresi 30.09.2011 tarihinde sona ereceğinden söz konusu borcun 01.10.2011 ila 31.10.2011 (dahil) tarihleri arasında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi mümkün olacaktır.

Buna karşın, 5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç ihya başvurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi gerektiğinden, bahse konu borçların bu sürelerin bitiminin ardında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gibi bir durum mümkün olamayacaktır.

Yine, sigortalılık süresi durdurulmuş olanların, bu sürelere ilişkin 6111 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca anılan Kanunun 12. maddesine göre hesaplanacak prim tutarını en geç anılan Kanunun yayımı tarihini (25.02.2011) izleyen beşinci ayın sonuna (01.08.2011 tarihine) kadar tamamını ödemeleri gerektiğinden, bahse konu borçların da bu sürelerin bitiminin ardında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.

Öte yandan, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlar için peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlularca yeniden yapılandırılmış olan borçların 30.06.2011 tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi ve 01.07.2011 ila 01.08.2011 (dahil) tarihleri arasında,

- İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ödenmemiş veya eksik ödenmiş borçlara %1,40 oranında geç ödeme zammı ilave edilmek suretiyle bulunan tutarın toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığına dair yazı talep edilmesi halinde,  6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ödenmemiş veya eksik ödenmiş borçlara %1,40 oranında geç ödeme zammı ilave edilmek suretiyle bulunan tutarın 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarın altında olması kaydıyla,

- Hak ediş ödemelerine esas olmak üzere yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ödenmemiş veya eksik ödenmiş tutarın tamamının ödenmesi kaydıyla,

kesinleşmiş/yasal ödeme süresi geçmiş borcun olmadığına ilişkin yazılar verilecektir.

18.03.2011 tarihli, 2011/29 sayılı ve 12.05.2011 tarihli, 2011/37 sayılı Genelgelerin bu Genelgeye aykırı hükümleri yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.