T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/55

Tarih               : 29.06.2011

Konu                : Sözleşmeli statüde çalışan personelin memur kadrolarına atanması

 

1- Genel Açıklamalar

04.06.2011 tarihli ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemelere ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2-  657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Düzenlemeler

2.1- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanmaları

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37. madde uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda vizelenmiş veya kadro ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği 04.06.2011 tarihinde çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Kurumlarınca atanacaklardır.

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak, bunlar için söz konusu maddede belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlatılacaktır.

Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar da bu görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükmünden yararlanacaklardır.

Ancak, ayın veya haftanın bazı günleri yada günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar bu maddeden yararlanmayacaklardır.   

2.2- Sigortalılar hakkında uygulanacak hükümler ile tescilleri

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışması bulunanlardan memur kadrolarına atananlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunanlar hakkında bu Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 1- 12.10.2008 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli sağlık personeli olarak Denizli Devlet Hastanesinde çalışmaya başlayan ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olan ilgilinin 14.06.2011 tarihli başvurusu üzerine Kurumunca 20.06.2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.

Bu kişi atamasının yapıldığı 20.06.2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup, hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 2- 15.04.2005-14.06.2007 tarihleri arasında memur olarak 5434 sayılı Kanuna tabi görev yaptıktan sonra 01.11.2008 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan sigortalının, 18.06.2011 tarihli dilekçesi üzerine memur kadrosuna atanması yapılmıştır

Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunduğundan, memur kadrosuna atandığı tarihten itibaren hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükmü uyarınca 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan ve 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılardan memur kadrosuna atananlar hakkında kamu işverenlerince,  5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca memur kadrosuna atandıkları tarihi takip eden günden itibaren 10 gün içinde, aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi”, Kanunun 8. maddesi uyarınca da memur kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 15 gün içinde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında  “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi”nin  e-sigorta yoluyla düzenlenmesi gerekmektedir.

Bunlardan haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri Kurumlarınca, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olanların ise SGİM/SGM’lerce yapılacaktır.

2.3- Memur kadrolarına atananların hizmet sürelerinin değerlendirilmesi   

Kararnamenin birinci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37. madde uyarınca 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir.

Ayrıca, bunlardan 2182 sayılı Kanunun, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin veya 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanuna tabi olarak sözleşmeli statüde görevde olanlara bir derece verilecektir.

Örnek 1- 20.11.1999 – 20.03.2001 tarihleri arasında yedek subaylık hizmeti bulunan 18.08.2002 tarihinde de 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan 4 yıllık Eğitim Fakültesi mezunu olan sigortalının, 08.06.2011 tarihli başvurusu üzerine 20.06.2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.

Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalının atamasının yapıldığı tarih itibariyle kazanılmış hak aylığı, 657 sayılı Kanunun 4. maddesini (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen 9 yıl, yedek subay olarak 5434 sayılı Kanuna tabi geçen 1 yıl 4 ay süresi de (bu süresine karşılık verilen 3 ay fiili hizmet süresi zammı hariç olmak üzere) değerlendirilmek, 15.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5289 sayılı Kanun uyarınca bu tarihte 4/B statüsünde görevde olması nedeniyle 1 derece de verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığı 5. derecenin 2. kademesi olarak tespit edilecek ve Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 5. derecede bulunanlar için tahsis edilen 900 ek gösterge rakamı uygulanacaktır.

Örnek 2- 09.02.2001 – 18.05.2003 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçici personel olarak Malatya Devlet Hastanesinde mesleği ile ilgili olmayan görevde çalışmakta iken, 12.04.2004 tarihinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık memuru olarak göreve başlayan 2 yıllık yüksek okul mezunu sigortalının 15.06.2011 tarihli dilekçesi üzerine 21.06.2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.

Bu sigortalının atamasının yapıldığı tarih itibariyle yalnızca 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak geçen süresi kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek olup 09.02.2001–18.05.2003 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçen süresi mesleği ile ilgili olmadığından sadece emeklilik keseneğine esas aylığında değerlendirilecektir.

Atamasının yapıldığı tarih itibariyle, 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak geçen 7 yıl 2 ay 8 gün hizmetinin değerlendirilmek ve 15.01.2005 tarihinde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışıyor olması nedeniyle 5289 sayılı Kanun uyarınca da 1 derece verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığı 7. derecenin 3. kademesi olarak tespit edilecektir.

Örnek 3- 19.08.2000 – 18.06.2003 tarihleri arasında özel bir dershanede öğretmen olarak çalıştıktan sonra, 13.08.2006 tarihinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca öğretmen olarak göreve başlayan ve 12.06.2011 tarihli dilekçesi üzerine 24.06.2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak ataması yapılan sigortalının,  19.08.2000 – 18.06.2003 tarihleri arasında mesleği ile geçen süresinin 2/3’ü, 13.08.2006 tarihinden kadroya atandığı tarihe kadar olan süresinin ise tamamı kazanılmış hak aylığında, mesleği ile ilgili olarak özel sektörde geçen ve kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınamayan kalan süresi ayrıca emeklilik keseneğine esas aylığının tespitinde değerlendirilecektir.

3- Aylık Bağlanmasına İlişkin Esaslar

3.1- 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında bulunanlar

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında bulunanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ile birlikte 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, görev yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının statülerini değiştirmediği gibi Kararname kapsamında yer alan ilgililerin durumlarında da zorunlu bir statü değişikliğine yol açmamaktadır. 

Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan bilahare emekliliklerini talep edenlere aylık bağlanması esnasında dikkate alınacak mevzuat, mülga 2829 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre belirlenecektir. Ancak, statü değişikliğinden sonra malullük, ölüm, 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililer/hak sahipleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanunun 8. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmak suretiyle son defa tabi oldukları sigortalılık statüleri esas alınarak işlem yapılması gerekecektir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında bulunmayanlar

3.2.1- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaları bulunanlar

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında bulunmayanların kendileri, vefatları halinde de hak sahipleri hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi hükmü uygulanacaktır.

Bu durumda bulunanlar hakkında;

- Mülga 2829 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrası hükmüne istinaden aylık bağlanacak sigortalılık statüsü tespit edilecektir.

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılıkları devam ederken malullük, ölüm, 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililer/hak sahipleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanunun 8. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanarak son defa tabi oldukları sigortalılık statüleri esas alınarak işlem yapılması gerekecektir.

- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsü dikkate alınarak yaşlılık aylığı bağlanmasını talep edecek olanların hizmet ve yaşa göre emeklilik hakkının kazanılıp kazanılmadığının tespitinde göreve başlayış tarihleri dikkate alınarak 5434 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesi ile geçici 205. maddesindeki yaş ve hizmet süreleri esas alınacaktır.

Yaşlılık aylığının hesaplanmasında 5510 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin (a) ve (b) bentleri esas alınacaktır.

3.2.2- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihi arasında 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaları bulunanlar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı tercih edenler hakkında, 5510 sayılı Kanunun asıl maddeleri uygulanacaktır.

4- Emeklilik İkramiyesi

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olanlara iş sonu tazminatı ödenmeyecektir. Bu personelin iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

Emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında, 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında bulunanlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 89. maddesi hükmü, 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında bulunmayanlar hakkında ise 5434 sayılı Kanunun Ek 82. maddesi hükmü esas alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.