İÇİNDEKİLER

1- Genel Açıklamalar

2- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Olan İşyerleri

3- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Sigortalılar

5- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Süre

6- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer Şartlar

6.1- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması/ yeniden yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olması

6.2- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması

6.3- Aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 nolu kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi

6.4-  Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

7- 2009/1 Sayılı Tebliğ kapsamında Hazinece Karşılanacak Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Hesaplanması

8- Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmaları

9- Yatırım Tamamlama Vizesi Yapılmış Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın, Devir, Satış, İhraç veya Kiralanması

10- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmamaları Gerektiği Halde Yararlanan İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler           

11- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 2009/1 Sayılı Tebliğde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmaları

12- Hazinece Karşılanan Sigorta Prim Tutarlarının Kurumumuza Aktarılması

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/54

Tarih               : 29.06.2011

Konu                : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği

 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 18.08.2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 2. madde eklenmiştir.

Yine bilindiği üzere, 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve 28.07.2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde açıklanmış, bilahare, 21.10.2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Tebliğ ve 11.05.2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 sayılı Tebliğ ile bahse konu 2009/1 sayılı Tebliğde değişiklik yapılması yönüne gidilmiştir.

Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin olarak işverenlerce yapılacak işlemler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Olan İşyerleri

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı (yatırımın yapıldığı) işyerlerinden dolayı yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesinin düzenlendiği işyeri işvereninin, aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizde/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizde tescilli birden fazla işyerinin olması halinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi hangi işyeri için düzenlenmiş ise sigorta primi işveren hissesi desteğinden de bu işyerinden dolayı yararlanılabilecektir.

2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri istifade edebilecektir. Buna göre, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden anılan Tebliğde öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla özel nitelikteki işyeri işverenlerinin yanı sıra resmi nitelikteki işyeri işverenlerinin de yararlanması mümkün bulunmaktadır.

3- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 20. maddesinin beşinci fıkrasında, “Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, 12. maddede yer alan işletmeye geçiş tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır. Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.” hükmü yer almaktadır.

İşletmeye geçiş tarihi ise anılan Tebliğin 12. maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Belirtilen hükümler uyarıca, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden, tamamlama vizesi yapılarak işletmeye geçen teşvik belgesine konu firma bilgilerinin Hazine Müsteşarlığınca Kurumumuz ilgili birimine bildirilmesini takip eden aydan başlanılarak yararlanılacaktır.

Bu bağlamda, Hazine Müsteşarlığı, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak olan işyerleri ile ilgili bilgileri, Kurumumuz Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına elektronik posta ve ayrıca resmi bir yazı ile bildirilecektir.

Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılmaya başlanılacak ilk ayın tespitinde, konuya ilişkin bilgilerin Hazine Müsteşarlığınca elektronik ortamda Kurumumuz ilgili birimine gönderildiği tarih esas alınacaktır.

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin 27.03.2011 olan işletmeye geçiş tarihinin Hazine Müsteşarlığınca 15.04.2011 tarihinde elektronik posta ile Kurumumuz Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığımıza bildirildiği varsayıldığında, (A) Limited Şirketi, sigorta primi işveren hissesi desteğinden 01.05.2011 tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla, söz konusu işveren tarafından 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğini ihtiva ederek düzenlenecek olan ilk aylık prim ve hizmet belgesi 2011/Mayıs ayına ilişkin belge olacaktır.

Diğer taraftan, 2009/1 sayılı Tebliğ ile öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak işyerlerine ilişkin bilgilerin Hazine Müsteşarlığınca elektronik posta ve resmi yazı ile ilgili birimimize bildirilmesinin ardından, bu bilgiler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığına gönderilecek ve bu birimimizce de 9-1-3-19 no.lu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen “25510 no.lu YATIRIM DESTEĞİNE TABİ İŞYERLERİ GİRİŞ” menüsüne aktarılacaktır. Dolayısıyla, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak olan işyerleri ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce sistem üzerinde herhangi bir tanımlama yapılmayacaktır.

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Sigortalılar

2009/1 sayılı Tebliğin 20. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden; 

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;

a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,

sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Komple yeni yatırım cinsi dışında düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, mevcut istihdam (ortalama işçi) sayısının üzerindeki ilave istihdam için uygulanacaktır. Aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılamayacak, ancak söz konusu süre destek süresine dahil sayılacaktır.

Gerek komple yeni yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek azami sigortalı sayısı, gerekse diğer yatırım cinslerinde mevcut istihdam (ortalama işçi) sayısı ile sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek azami sigortalı sayısı Hazine Müsteşarlığınca Kurumumuza bildirileceğinden, bahse konu destekten yararlanacak işyerlerinin ortalama sigortalı sayısının ayrıca Kurumumuzca hesaplanması yönüne gidilmeyecektir.

Dolayısıyla bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek sigortalı sayısı, komple yeni yatırımlarda; Hazine Müsteşarlığınca bildirilen sigortalı sayısını aşamayacağı gibi, diğer yatırım cinslerinde de; mevcut istihdam (ortalama işçi) sayısına ilave olarak işe alınan sigortalılar yönünden Hazine Müsteşarlığınca bildirilen sigortalı sayısının üzerinde olanlarından dolayı bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Hazine Müsteşarlığınca, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek işyerleri ile ilgili olarak Kurumumuza gönderilecek yazı ekinde “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda destekten yararlanılacak olan işyerleri ile ilgili;

- Firma Adı,

- Teşvik Belgesinin Tarih Sayısı,

- Teşvik Belgesi Müracaat Tarihi,

- Yatırım Yeri ve Adresi,

- SGK İşyeri Sicil Numarası,

- Yatırımın Cinsi,

- Mevcut İstihdam (Kişi),

- İlave İstihdam (Kişi),

- Yatırımcının Vergi Dairesi ve No.su,

- Destek Süresi,

bilgileri yer alacaktır.

Söz konusu tabloda yer alan Yatırımın Cinsi, Mevcut İstihdam (Kişi) ve İlave İstihdam (Kişi) bilgilerine bakılarak sigorta prim desteğinden;

- Komple yeni yatırımlarda kaç sigortalıya kadar,

- Diğer yatırım cinslerinde ise mevcut sigortalı sayısının üzerindeki sigortalıların kaçından dolayı,

yararlanılabileceği anlaşılacaktır.

Örnek 2- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (B) Anonim Şirketine ilişkin bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

   Mevcut İstihdam (Kişi)

      İlave İstihdam (Kişi)

Komple yeni yatırım

0

15

şeklinde olduğu varsayıldığında, söz konusu işyeri için bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması sırasında Hazine Müsteşarlığınca mevcut sigortalı şartı aranılmadığından, söz konusu işveren, sigorta prim desteğinden 15 sigortalıya kadar (dahil) yararlanabilecektir.

Örnek 3- 2 no.lu örnekteki işveren tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi içinde 16 ve üzerinde sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, bahse konu sigorta prim desteğinden yalnızca 15 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 4- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (D) Limited Şirketi ile bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

Mevcut İstihdam (Kişi)

İlave İstihdam (Kişi)

Tevsi

16

11

şeklinde olduğu varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden 16 sigortalıya ilave olarak işe alınacak azami 11 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.

Örnek 5- 4 no.lu örnekteki işveren tarafından bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi içindeki bir ayda 23 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, sigorta prim desteğinden söz konusu ay için yalnızca 7 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz yararlanılmamasını sağlamak amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca ilgili Merkez birimimize intikal ettirilen bilgiler, bu birimimizce ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine intikal ettirilecek ve ilgili İl Müdürlüğümüzce/Merkezimizce de söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek sigortalı sayısına ilişkin yukarıda yer alan bilgiler işverenlere resmi bir yazı ile bildirilecektir.

Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan aylarda, çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların bulunması halinde, söz konusu sigortalılar diğer yatırım cinslerinde, mevcut sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir. Ayrıca, bir sigortalının ay içinde aynı işyerinde işten ayrılıp tekrar işe girdiği durumlarda, bu nitelikteki sigortalılar da bir sigortalı olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, destekten yararlanılacak olan aylarda sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ve harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar çalıştırılıyor ise, diğer yatırım cinslerinde mevcut sigortalı sayısının tespitinde, söz konusu sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Bununla birlikte, 5510 sayılı Kanunun Ek 2. maddesine göre sadece 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hisselerinin Hazinece karşılanması mümkün bulunduğundan, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan dolayı 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

5- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Süre

Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılacak süre 2009/1 sayılı Tebliğin 20. maddesinin birinci fıkrasında;

Bölgeler

31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

31.12.2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

olarak açıklanmış iken, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve 11.05.2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 sayılı Tebliğ ile söz konusu fıkra 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

Bölgeler

31.12.2011 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

1.1.2012 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

şeklinde değiştirilmiş ve ayrıca anılan maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen ikinci fıkra ile; yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarının, bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda gerçekleşen sabit yatırım tutarının I. bölgede %6’sını, II. bölgede %8’ini, III. bölgede %10’unu ve IV. bölgede %14’ünü; büyük ölçekli yatırımlarda ise I. bölgede %2’sini, II. bölgede %3’ünü, III. bölgede %5’ini ve IV. bölgede %7’sini geçemeyeceği, bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar kapsamındaki KOBİ’ler için bu oranlara tüm bölgelerde 5’er puan ilave edileceği düzenlenmiştir.

Buna göre, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yatırımlarına;

a) 01.01.2011 tarihinden önce başlamış olan işverenler,

- Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

- Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) Tebliğde belirtilen şekilde hesaplanan ortalama işçi sayısına ilave edilen,

sigortalılardan dolayı yararlanabileceklerdir.

b) 01.01.2011 tarihinden sonra başlamış olan işverenler,

- Bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda, sabit yatırım tutarının I. bölgede %6’sını, II. bölgede %8’ini, III. bölgede %10’unu ve IV. bölgede %14’ünü; işletmenin KOBİ olması halinde, I. bölgede %11’ini, II. bölgede %13’ünü, III. bölgede %15’ini ve IV. bölgede %19’unu,

- Büyük ölçekli yatırımlarda, sabit yatırım tutarının I. bölgede %2’sini, II. bölgede %3’ünü, III. bölgede %5’ini ve IV. bölgede %7’sini,

aşmamak kaydıyla,

- Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

- Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) Tebliğde belirtilen şekilde hesaplanan ortalama işçi sayısına ilave edilen,

sigortalılardan dolayı yararlanılabileceklerdir.

Bölgelerin illere göre dağılımı ise;

I. Bölge: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara,

II. Bölge: Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin,

III. Bölge: Konya, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kayseri, Sivas, Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis,

IV. Bölge: Kastamonu, Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Bozcaada ve Gökçeada

şeklinde bulunmaktadır.

Yatırım teşvik kapsamına giren işyerlerinden dolayı sigorta prim desteğinden yararlanılacak olan süre Hazine Müsteşarlığınca ilgili Merkez birimimize, bu birimimizce de ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilecek olup, söz konusu destekten azami Hazine Müsteşarlığınca bildirilen bu süre zarfında yararlanılabilecektir.

Örnek 6- 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek işyerlerine ilişkin bilgilerin Hazine Müsteşarlığınca Kurumumuza 17.06.2011 tarihinde intikal ettirildiği, gönderilen belgeler içinde yer alan “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda, (F) Limited Şirketinin Konya ilinde (III. Bölge) faaliyet gösterdiği, yatırımına 01.01.2011 tarihinden önce başladığı ve destekten 5 yıl süreyle yararlanabileceğinin belirtildiği varsayıldığında, anılan işveren 2011/Temmuz ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi işveren hisselerinden başlanılarak, 2016/Haziran ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi dahil olmak üzere bahse konu Tebliğde öngörülen diğer şartların da sağlamış olması kaydıyla bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilecektir.

Yatırımlarına 01.01.2011 tarihinden sonra başlamış ve teşvikten yararlanma süresi Hazine Müsteşarlığınca Kurumumuza bildirilmiş olan işverenlerin yararlanabilecekleri destek tutarı ise, yatırımın;

- Yapıldığı yere,

- “Bölgesel” veya “büyük ölçekli” olmasına,

- İşletmenin KOBİ olup olmamasına,

göre değişkenlik arz etmektedir.

Yatırımın yapıldığı yer; teşvik belgesinin “4) Yeri” alanında, yatırıma hangi tarihte başlanılmış olduğu hususu; teşvik belgesinin “8) Başlama Tarihi” alanında, yatırımın “bölgesel” veya “büyük ölçekli” yatırım olduğu hususu ise; teşvik belgesinin “III- YATIRIMIN YARARLANACAĞI DESTEK UNSURLARI” başlıklı bölümünde gösterilmektedir.

Dolayısıyla, yatırıma 01.01.2011 tarihinden sonra başlamış olan işverenler 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen süre aşılmamak kaydıyla, yatırımın “bölgesel” veya “büyük ölçekli” olduğuna, “bölgesel” olması halinde ayrıca işletmenin “KOBİ” olup olmadığına bakılarak teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarlarının yukarıda belirtilen oranlarına kadar yararlanabileceklerdir.  Teşvik kapsamına giren işletmelerin “KOBİ” olup olmadıkları hususu da yine Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek teşvik belgesinde gösterilecektir.

Örnek 7- Karaman ilinde (III. Bölge) faaliyet gösteren ve yatırıma 01.01.2011 tarihinden sonra başlamış olan (B) Anonim Şirketinin Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden beş yıl süreyle yararlanabileceği, yatırımın “bölgesel” bir yatırım olduğu ve sabit yatırım tutarının;

Makine-Teçhizat                     : 1.225.000,00 TL

Diğer harcamalar                     :      17.500,00 TL

Toplam                                     : 1.242.500,00 TL olduğu varsayıldığında, anılan işveren tarafından beş yıllık süre içinde söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan prim tutarı,

1.242.500,00 X 10 / 100 = 124.250,00 TL’yi aşamayacaktır.

Örnek 8- Hatay ilinde (III. Bölge) faaliyet gösteren ve yatırıma 01.01.2011 tarihinden sonra başlamış olan (A) Limited Şirketinin Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinde, “KOBİ” işletmesi olduğu, sigorta primi işveren hissesi desteğinden beş yıl süreyle yararlanabileceği, yatırımın “bölgesel” bir yatırım olduğu ve sabit yatırım tutarının;

Makine-Teçhizat                     : 239.000,00 TL

Diğer harcamalar                     : 6.000,00 TL

Toplam                                     : 245.000,00 TL olduğu varsayıldığında, anılan işveren tarafından beş yıllık süre içinde söz konusu destekten yararlanılacak olan prim tutarı,

245.000,00 X 15 / 100 = 36.750,00 TL’yi aşamayacaktır.

Örnek 9- 8 no.lu örnekteki işverenin 2012/Eylül ila 2016/Kasım ayları arasında 36.750,00 TL tutarındaki desteğin tamamından yararlanmış olduğu varsayıldığında, her ne kadar beş yıllık süre dolmamış olsa da teşvikten yararlanılabileceği tutarın tamamından dolayı yararlanılmış olduğundan, 2016/Aralık ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

Diğer taraftan, 2009/1 sayılı Tebliğin 23. maddesinin;

Birinci fıkrasında, “Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV. bölgedeki illere 31.12.2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması ve en az 50 kişilik istihdam sağlanması halinde bu tesisler için;

…                     

(c) Çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile 20. madde çerçevesinde bütçeden karşılanır. Ancak, 31.12.2010 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak yapılacak ilave yatırımlarda çalışan istihdam için yedi yıl süre ile sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanır.”

Üçüncü fıkrasında ise, “5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan I. ve II. bölgedeki işletmeler IV. bölgeye taşındıkları tarihten sonraki dönem için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından yararlanabilirler.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV. bölgedeki illere taşınmaları ve bahse konu işyerlerinin Hazine Müsteşarlığınca “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tablo ile Kurumumuza bildirilmesi halinde, söz konusu işyeri işverenleri de Hazine Müsteşarlığınca bildirilen süre zarfında bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabileceklerdir.

6- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer Şartlar

6.1- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması/yeniden yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş olması

Bilindiği gibi, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6. maddesinde, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarına kadar olan borçların destek ve teşviklerin verilmesi sırasında dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.

Söz konusu hükme istinaden, kapsama giren işyerlerinden dolayı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması veya fazla olmakla birlikte söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor (bozulma şartlarının oluşmamış) olması gerekmektedir.

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borçlarına; işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarına bakılmaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 no.lu Kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi sırasında, sistem tarafından yalnızca teşvik belgesinin alındığı, başka bir ifade ile aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği işyerlerinden kaynaklanan borçların olup olmadığı (bir önceki aya ilişkin borçlar hariç) sorgulanabilmektedir. Bu nedenle, teşvik belgesinin düzenlendiği işyerinden dolayı Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı halde, kendi adına tescil edilmiş diğer işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile işverenin gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1-b kapsamında) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarının toplamı (gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte) 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarını aşan işverenlerce, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılamayacağından, aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza gönderilmesi sırasında 25510 no.lu kanun numarasının seçilmemesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgelerini 25510 no.lu Kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderen işverenlerin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığının her ay düzenli bir şekilde kontrol edilmesi icap etmektedir. Bu nedenle, bahse konu işverenlerin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının kontrol edilebilmesi için e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması icap etmektedir.

Dolayısıyla,  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işverenlerin, e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, 25510 no.lu kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödenmesi gereken süresinin son gününde, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun olup olmadığı, ilgili dosya memuru tarafından, her ay düzenli olarak sorgulanacaktır.

Söz konusu sorgulama işlemi, İşyeri Tescil Servislerince 16.04.2009 tarihli ve 2009/62 sayılı Genelgede belirtilen çerçevede ilgili dosya memuruna gerekli yetki tanımlamasının yapılmasının ardından, www.sgk.gov.tr adresinden ”İşveren”, “Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması” seçenekleri girilmek suretiyle ulaşılan ekran vasıtasıyla yapılacaktır.

Örnek 10- 2011/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 25510 no.lu kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderen ve primlerini de yasal süresi içinde ödeyerek Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan (A) Limited Şirketinin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borcunun olup olmadığı hususu, ilgili dosya memuru tarafından, “Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması”  ekranı vasıtasıyla “Sorgu Tarihi” alanına 31.07.2011 girilmek suretiyle tespit edilecektir.

Bu bağlamda, anılan destek kapsamına giren işyeri işverenlerinin daha önce e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulmamış olması halinde, söz konusu işverenler tarafından aktivasyon başvurusunda bulunulması gerekecektir. Bu durumda olan işverenlere, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince, söz konusu destekten ne şekilde yararlanılabileceğine ilişkin bilgilerin gönderilmesi sırasında, e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulması gerektiği hususu da bildirilecektir.

Diğer taraftan, birden fazla işyeri bulunan işverenler tarafından daha önce aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli başka bir işyeri dosyasından dolayı e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu destekten yararlanabilmek amacıyla, destekten yararlanılacak işyeri için ayrıca e-Borcu Yoktur başvurusunda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

6.2- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması

Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor (bozulma şartlarının oluşmamış) olması gerekmektedir.

İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının olup olmadığı hususunun elektronik ortamda sorgulanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile müşterek yapılan çalışmalar devam etmekte olup, söz konusu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işverenlerin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş borcunun olup olmadığı hususu Sigorta Primleri Servisince her ay ilgili vergi dairesinden elektronik posta veya resmi bir yazı ile sorulacaktır.

Örnek 11- 2011/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 25510 no.lu kanun numarasını seçmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderen ve primlerini de yasal süresi içinde ödeyerek bahse konu Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan (B) Limited Şirketi ile ilgili olarak, “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca 31.08.2011 tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcunun” olup olmadığı hususu, bağlı bulunduğu vergi dairesinden sorulacaktır.

6.3- Aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 no.lu kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi 

Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce, aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 no.lu kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

6.4-  Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, gerek 25510 no.lu kanun numarası, gerek diğer teşvik kanunları, gerekse kanun numarası seçilmeksizin Kuruma yasal süresi içinde gönderilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren hissesinin Devlet tarafından (Hazinece/Türkiye İş Kurumunca/Maliye Bakanlığınca/Kültür ve Turizm Bakanlığınca) karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

Sigorta primlerinin, işveren hissesinin Devlet tarafından karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin yasal süresi içinde Kuruma ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Devlet tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.

7- 2009/1 Sayılı Tebliğ kapsamında Hazinece Karşılanacak Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Hesaplanması

Kapsama giren sigortalıların, prime tabi tutulacak kazançlarının, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kısmına isabet eden sigorta priminin işveren hissesi, Hazinece karşılanacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden,  bahse konu Tebliğ kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacaktır. Bu durumda, bahse konu Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında indirimden yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülecektir.

Örnek 12- Modernizasyon yatırımı yapan ve kısa vadeli sigortalı kolları prim oranı %2 olan (B) Anonim Şirketinin, mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe aldığı sigortalının ay içindeki;

Prim ödeme gün sayısının                                 : 30 gün

Prime esas kazanç tutarının ise                         : 1.000,00 TL

olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar;

1.000,00 * 5 / 100 = 50,00 TL olacaktır.

Ardından, 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan söz konusu işyeri yönünden %20,5 olan işveren hissesinden düşülecek ve %15,5 oranı üzerinden tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesi Hazinece karşılanacaktır. Buna göre, 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında yararlanılacak sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı;

796,50 * 15,5 / 100 = 123,46 TL olacaktır.

Sonuçta, söz konusu sigortalı için 1.000,00 * 34,5 / 100 = 345,00 TL tutarındaki sigorta priminin;

50,00 TL tutarındaki kısmı ile 123,46 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca karşılanacak,

345,00 - 50,00 - 123,46 = 171,54 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

Ödenecek olan 171,54 tutarındaki primin ise;

1.000,00 * 14 / 100 = 140,00 TL’si sigortalı hissesi,

171,54 - 140,00       = 31,54 TL’si ise Hazine tarafından karşılanmayan işveren hissesi,

olacaktır.

Örnek 13- 12 no.lu örnekte, işveren tarafından ödenmesi gereken 171,54 TL tutarındaki sigorta priminin yasal süresi içerisinde ödenmediği varsayıldığında, bu durumda;

- Kuruma ödenmesi gereken 171,54 TL sigorta prim aslının yanında, ayrıca,

- Beş puanlık prim indiriminden yararlanma hakkı kaybedileceği için, beş puanlık prim indirimi çerçevesinde Hazine adına tahakkuk eden 50,00 TL sigorta prim aslı ile

- 171,54 + 50,00 + 123,46 = 345,00 TL tutarındaki sigorta prim aslına isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammının,

işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

8- Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmaları

2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla alt işverenlerden her hangi birinin veya asıl işverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan alt işverenler de söz konusu teşvikten yararlanamayacaklardır.

Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden, diğer yatırım cinslerinde, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan ve yine Hazine Müsteşarlığınca bildirilen sayıdaki ilave sigortalılardan dolayı yararlanılabileceğinden, gerek mevcut sigortalı sayısının tespiti sırasında, gerekse ilave sigortalı sayısının tespiti sırasında alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar da toplam sigortalı sayısına dahil edilecektir.

Örnek 14- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan ve yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayan (B) Limited Şirketi ile ilgili bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

Mevcut İstihdam (Kişi)

İlave İstihdam (Kişi)

Tevsi

35

15

şeklinde olduğu, destekten yararlanma süresi içindeki 2011/Mayıs ayı içinde asıl işveren tarafından 22 sigortalı, I no.lu alt işveren tarafından 7 sigortalı, II no.lu alt işveren tarafından 10 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden mevcut 35 sigortalıya ilave olarak işe alınacak azami 15 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Buna göre, söz konusu işyerinde 22 + 7 + 10 = 39 sigortalı çalıştırıldığından, sigorta primi işveren hissesi desteğinden 4 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 15- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan ve yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayan (E) Anonim Şirketi ile ilgili bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

Mevcut İstihdam (Kişi)

İlave İstihdam (Kişi)

Tevsi

15

12

şeklinde olduğu, destekten yararlanma süresi içindeki 2011/Mayıs ayı içinde asıl işveren tarafından 14 sigortalı, I no.lu alt işveren tarafından 10 sigortalı, II no.lu alt işveren tarafından 8 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden mevcut 15 sigortalıya ilave olarak işe alınan azami 12 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Bu durumda söz konusu işyerinde 14 + 10 + 8 = 32 sigortalı çalıştırıldığından, söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden 12 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, gerek mevcut sigortalı sayısı olan 15 sigortalıdan dolayı, gerekse ilave sigortalı sayısını aşan 5 sigortalıdan dolayı, 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 no.lu kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesine rağmen, asıl işveren veya alt işverenlerden biri tarafından kendilerince ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmemesi halinde, sigorta primlerini süresi içinde ödeyen asıl işveren veya alt işveren ilgili ayda söz konusu indirimden yararlanacak, buna karşın süresi içinde ödemeyen asıl işveren veya alt işveren ise yararlanamayacaktır.

9- Yatırım Tamamlama Vizesi Yapılmış Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın, Devir, Satış, İhraç veya Kiralanması

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 30. maddesinde, yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, hangi şartlar dahilinde devir, satış, ihraç veya kiralanması halinde teşvikten yararlanılabileceği; hangi şartlar dahilinde devir, satış, ihraç veya kiralanması halinde teşvikten yararlanılamayacağı hususları açıklanmıştır.

Bu bağlamda, yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması ve Hazine Müsteşarlığınca, teşvik ve desteklerin anılan Tebliğ uyarınca geri almasına karar verilmesi halinde durum Kurumumuza bildirilecek ve daha önce Hazinece karşılanmış olan sigorta prim tutarları ilgililerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

10- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmamaları Gerektiği Halde Yararlanan İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6. maddesinde, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için, Türkiye genelinde anılan Tebliğin 5. maddesinde belirtilen ve yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olmasının gerektiği, 

Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınacağı, ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, sözü edilen Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılacağı açıklanmıştır.

Bu bağlamda, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak, ilgili dosya memuru tarafından Türkiye genelinde yapılan sorgulamalar sonucunda yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olduğunun veya vergi dairesinden alınan yazılardan yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının bulunduğunun ya da yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma veya taksitlendirme anlaşmalarının bozulması gereken durumlarda, bu işverenlerden bahse konu borçlarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri hususu 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.

Söz konusu borçların konuyla ilgili yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde;

- Ödenmesi halinde, sigorta primi desteğinden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilecektir.

- Ödenmemesi halinde ise 25510 no.lu kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi bir ay süreli tebligat ile işverenlerden istenilecek, verilmemesi halinde söz konusu belgeler Kurumca re’sen düzenlenecektir.

11- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 2009/1 Sayılı Tebliğde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmaları

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 20. maddesinin dördüncü fıkrasında “5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak bu Karar kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu, 5084 sayılı Kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 5084 sayılı kanun kapsamında destekten yararlanılmadığını tespit etmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu Tebliğde yer alan bu hükme istinaden, 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanmakta olan işverenlerin bu destekten yararlandıkları sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, 5084 sayılı Kanun kapsamına giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde faaliyet gösteren ve anılan Kanun kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanma şartlarını sağlayan işverenlerin, aynı zamanda 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden de yararlanma haklarının bulunması halinde, 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında yalnızca belirli sayıda sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabildiğinden, söz konusu işverenlerin 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlandıkları sigortalılar haricindeki diğer sigortalılarından dolayı 5084 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Örnek 16- 5084 sayılı Kanunun uygulandığı Muş ilimizde faaliyet gösteren ve Hazine Müsteşarlığınca, düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (D) Limited Şirketi ile ilgili bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

Mevcut İstihdam (Kişi)

İlave İstihdam (Kişi)

Tevsi

16

11

şeklinde olduğu ve anılan işveren tarafından destekten yararlanma süresi olan 2011/Mayıs ayında 34 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren 11 sigortalısına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 25510 no.lu Kanun numarasını, 34-11 = 23 sigortalısına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 85615 no.lu Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyerek Kurumumuza gönderebilecektir.

Örnek 17- Çankırı ilimizde faaliyet gösteren ve Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (D) Limited Şirketi ile bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

Mevcut İstihdam (Kişi)

İlave İstihdam (Kişi)

Komple Yeni Yatırım

0

12

şeklinde olduğu ve anılan işveren tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi içindeki 2011/Nisan ayında 16 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren 12 sigortalısını 25510 no.lu kanun numarasını, 4 sigortalısını 85615 no.lu kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza bildirebilecektir.

Öte yandan, 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma hakları bulunan işverenler, bahse konu Tebliğ kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanamadıkları sigortalılarından dolayı, diğer sigorta primi işveren hissesi desteği kanunlarında öngörülen şartlara sahip olmak kaydıyla, söz konusu kanunlarda öngörülen teşvik, indirim ve desteklerden de yararlanabileceklerdir.

Örnek 18- Bilecik ilimizde faaliyet gösteren ve Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler başlıklı tabloda kayıtlı olan (D) Limited Şirketi ile ilgili bilgilerin;

Yatırımın Cinsi

Mevcut İstihdam (Kişi)

İlave İstihdam (Kişi)

Komple yeni yatırım

0

10

şeklinde olduğu ve anılan işveren tarafından sigorta prim desteğinden yararlanma süresi olan 2011/Mayıs ayında toplam 13 sigortalı çalıştırıldığı, bu sigortalılardan beşinin 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına girdiği varsayıldığında, anılan işveren 10 sigortalısını bahse konu Tebliğ kapsamında, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren sigortalılardan üçünü ise anılan madde kapsamında Kurumumuza bildirebilecektir.

12- Hazinece Karşılanan Sigorta Prim Tutarlarının Kurumumuza Aktarılması

2009/1 sayılı Tebliğin 20. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasını müteakip Kurumumuzca, Hazine Müsteşarlığından toplu aktarım talebinde bulunulacak olup, aktarım talepleri, yabancı sermayeli yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne, diğer yatırımlar için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.