T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

 

GENELGE

2011/41(*)

Tarih               : 27.05.2011

Konu               : Rücu davalarına konu alacakların dava açılmadan tahsili

 

Bilindiği üzere, sigortalılarımızın uğradıkları iş kazası-meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle Kurumumuzun ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü giderler 506, 1479, 5434 ve 5510 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca işveren ve üçüncü kişilerden tahsil edilmektedir.

Rücu davalarının takip ve tahsil işlemlerinde karşılaşılan gecikmelerin önlenerek tahsilatın hızlandırılması, mahkemelerin gereksiz yere meşgul edilmemesi, masraf, emek ve zaman kaybının önlenebilmesi bakımından dava açılmadan önce;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10, 26, 27, 28, 29, 39, 110 ve 111. maddeleri, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 63. maddesi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129. maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14, 21, 22, 23. 39 ve 76. maddesi gereğince sigortalılarımızın uğradıkları iş kazası-meslek hastalığı, malullük, adı malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle Kurumumuzun ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü giderlerin tamamının işveren/üçüncü kişilerden kısa mehili i bir yazı ile istenmesi, ödenmemesi halinde dava açılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


 

(*)            2012/15 sayılı Genelge ile 18.04.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.